sSS*** 4000 DÉ EEMLANDEP DE POLITIEK IN CRISISDAGEN JAPAN'S EERLIJKE BEEOELING L. J. IUYÖX Dinsdag 22 Januari 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 173 REDE VAN MINISTER SLOTEMAKER Nationale samenwerking ONTPLOFFING IN MOTORSCHIP MIJNONGELUK IN ZUID SLA VIE HIROTA ALS VREDES APOSTEL Beroep op wereldvriendschap TeL 1788 ïeL 1788 AUTO-ONGELUK GENT BIJ EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING Buitenlandsch weeroverzicht 4 uur 53 min. PIANO'S SN HUUR Risen ABONNEMENTSPRIJS p£r 3 «wind» voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75. per WW.* (rn« Gratis verzekering tegen ongelukkenl I 0.17'/,. Binnenland franco per post per 3 maanden I X-, Afzonderll]ke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 51J PRIJS OER AOVERTENTIEN vao 1—4 regels I 1.05 met inbegrip van eeo bewijsnummer - elke regel meer f0.25Licfdadlghclds-advertcntlén voorde helft van deo prijs. Kleine Advertentliin „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra i 0.05 Alles moet gedaan worden om het bedrijfsleven weer op gang te krijgen AMSTERDAM, 21 Januari. Hedenavond sprak minister Sloleniakcr de Bruine in dc groote zaal van het A.M.J.V.-gcbouw voor j de Kamerkringvéreeniging „Amsterdam" j van dc Christelijk-IIistorischc Unie. Re hij-, ecrikomst werd geopend met gebed en een I korte inleiding van don beer J. ter Haar. die don Minister hartelijk dank zegde voor ■zijn Dereidwilligheid om in Amsterdam te [komen spreken. Staande herdacht de ver gadering minister Kalff. De uitnoodiging voor deze spreekbeurt (heb ik zoo begon de Minister gaarne aangenomen, omdat in zware tijden het Contact tusschen Minister en volk meer dan poit noodzakelijk is. I|a|den door ordenend optreden, b \Uw-te nemen en nieuwe mogeliikli Minister Slotemaker de Brume „Als wij ons afvragen, hoe we tegenover [de crisis zelf moeten staan, luidt mijn ant ioord, dat de eenig werkelijke oplossing, [waardoor met name de teisterende werke loosheid wordt weggenomen, deze is, dat [het bedrijfsleven wordt hersteld en dat het e beschikbare krachten heter kan opne- ncn. Alles wat men daarnaast doet of eproeft. ook alles, waardoor men don toe stand probeert dragelijk te maken, is werk an tweede klasse. Hieruit volgt, dat bet ledrijfsleven niet meer dan volstrekt nood lakelijk is door lasten belemmerd mag ivorden om op te leven. Er volgt ook uit. [lat aanvaard moet worden, het leven voor [alle groepen van ons volk op een lager icil. Er volgt eindelijk uit, dat kanifaalbe ivaring en kapitaalwinning noodzakelijk RiVis, omdat kapitaal de onmisbare voorwaar j de is voor de uitbreiding van het bedrijf?- leven. Daarnaast zal, zeker zoolang de in- j temationale dwaasheid van dc in tern alio- nale afsluiting duurt, gonpogd moeten wor bezwaren weg beden tc ope Fnen. Een nieuw punt i« bet mul a gd ringen van [de lasten. Met bei rel.King tot dc huren b.v. [moet meer worden bereikt dan tot nu toe bereikt is; zoodra het ccnigcrmalc mogelijk zal blijken, moeten sommige belastingen [worden verminderd. Alweder niet om aan iezitters een zeker cadeau te doen. doch m het bedrijfsleven in staat te stellen zijn jluncfie te blijven vervullen of te hervatten. I Naast. dit werk staat nu Ion sSfitwcede de enorme taak om zoolang het Hnoodige herstel toeft, het leven ~.oo veel ^■mogelijk dragelijk te houden. Onze werk lozen moeten arbeid vinden. Ook dan, wanneer die arbeid zuiver economisch ge zien, in dezen lijd niet aanbevelenswaardig Geen nieuwigheden Bovendien zal men moeten pogen, het geen thans nog bestaat op het gebied van liet bedrijfsleven, zooveel doenlijk in stand Ie houden. Ik denk aan den steun, die ge boden worden kan aan landbouw, scheep vaart en industrie. I-Ietgeon bereikt is op het gebied van sociale, ctillureelc en mo- reele voorzieningen, zal zooveel immer doen lijk moeien bewaard blijven: bij Justitie en onderwijs evenzeer als bij sociale zaKon. Wij hebben hygiënische voorzieningen, arbeidersverzekering. arbeidsbescherming Het is mijn ernstig streven, om zooveel im mer doenlijk liet bestaande ie bewaren, maar lint is duidelijk, dat volkomen uiige sloten zijn moet het beginnen van eenige nieuwe dingen, hoe aanbevelenswaardig op zichzelf ook. Enkele nieuwe dingen, die thans begonnen worden, vormen een olie vlek; uit het eerste volgt schier automa tisch het tweede enz. Elke nieuwigheid, die begonnen wordt, stèlf bovendien het be- slaande in tie. waagschaal. Bij rle overweging van dit alles zal men niet mogen vergeten, dat het geldelijk kun nen van ons volk, als geheel en van groote kringen in ons volk ernstig heeft geleden, terwijl daarentegen de nooden stijgen. Men weet wel, dat in .1033 dc overheidskassen 123.000.000 gegeven hebben alleen voor werkloozcnstcun aan valide werkloozo ar beiders. Gezwegen dus van de velen, die in dit aantal niet zijn begrepen, on wier nood eveneens groot is. Ook de cijfers voor armenverzorging zijn van 1020 tot 1032, het laatste jaar waarover de statistiek com pleet is. opgeloken van 01.1 milliocn lot 110.7 milliocn. Thans een woord over het politieke; dat wil zeggen: hoe men naar mijn oordeel over den toestand en over het doen en la ten dor Regeering in ons volk zal moeten oordcelen. Ik wijs dan eerst on het gevaar van de bemoeizucht. ITet is niet waar. dat iedereen van alles verstand heef!; net is nok niet waar. dat het publiek de bijzonder heden kan bcoordeelen, het moet dit dus ook niet willen doen. Als deze gedachte van zuiver feitclijken aard niet voldoondo in ons volk doordringt of bewaard wordt, dan zal naar mijn over tuiging dit misbruik van den volksinvloed do dood van den volksinvloed beteekenen. omdat een dergelijke bemoeizucht op den duur en in de zware problemen waarvoor wij staan, onduldbaar wordt. Ten tweede zal men zich moeten honden voor demago gie. Do methode is bekend, zii is pikant en belooft succes. Toch ben ik niet zeker, dat op den duur do demagogie een belangrijk «mcr.es onder ons volk zal boeken. Wie den uitslag van de verkiezingen nagaat, nadat hij eenigen tiid zich verdiept heeft in rede voeringen. couranten en manifesten, ver baast zich toch altijd over rlion uitslag. Nationale ophouw Eindelijk maak ik eonige opmerkingen over den cisc.h, dat het werk nationaal ge schiede. I-Iet heteekont, dat wij allen samen bet moeten doen. Ik versta dit niet zoo, dat wii een amalgama worden, waarbij ieder zijn eigen overtuiging vergeet, opdat wij saam kunnen werken uit hetgeen er dan nog overblijft. Dit kan reeds daarom niet, omdat wij allen dus verliezen zonden, wat bet meest eigenlijke voor ons allen is. In dien iemand uit Gods Openbaring heeft ontdekt, wat als richtsnoer en levenskracht ons leiden moet bij onzen sociaal-politicken arbeid, dat kan hij niet zonder een zeer groolc verarming aan te richten, dit ter zijde stellen. Maar wel is liet mogelijk, dat men zich saam verrant woordelijk gevoelt dot men dus. hetgeen men uit. eigen over tuiging bezit, aandraagt, om daarmede het geheel te dienen. Zoo geschiedt het in het huidige kabinet, dat zeer verschil jende overtuigingen in zijn midden ziet saainge bracht en dezo niettemin aaneengesloten pogen dc zware taak te volbrengen Ik ben overtuigd, dat men aan ons volk geen slechter dienst kan doen, dan am dit volk te leeren dat bet werk niet nationaal be hoeft te geschieden, of wel. dat het werk geschieden moet nationaal zonder inslag van eigen bezit Ik ben overtuigd, la* men in dezen tijd ons volk geen groote.* dienst kan doen. dan door saam tc verken en btf voorbeeld van samenwerking aan anderen te geven. De groote meerdci beid van ons volk zal liet zeker weten te waardeeren wanneer de ministers met elkander, maar evengoed wanneer allen, die v<von(woor delijkheid dragen met elkander er zich voorzetten om aan ons volk cm betere toe komst tc bereiden, en om, zoolang deze toekomst nog toeft, het mogelijke tc- doen om den nood draagbaar tc doen wezen. Vier gewonden ROTTERDAM,. 21 Jan. Om kwart voor drie hedenmiddag heeft aan boord van een motorschip, liggende in de Coólliavon al hier, een ontploffing plaats gehad, waarbij vier personen zijn gewond. Dc schipper van deze boot, de G0-jarige Rink, wilde in de machinekamer de mo tor aanzetten. Tengevolge van een nog niet opgehelderde oorzaak is toen de lucht ketel gesprongen. Dit geschiedde met een oor verdoovendc slag. Aan boord werd veel vernield. Het schot tusschen de inachineka nier en de roef werd weggeslagen. Dc rui ten van de stuurhut gingen allen aan gru zelementen. Dc schipper werd door dc kracht van de ontploffing tegen den grond gesmakt, waarbij 11ij zijn linkerarm brak. Bovendien werd bij oj> tal van plaatsen van het lichaam gewond. Zijn zoon, dc 17-jarige II. C. Rink, bevond zich in dc roef, waar de ontploffing geschiedde. Ook hij werd te gen den grond geslagen en kreeg eenige planken op het lichaam, waardoor hij in wendige kneuzingen heeft bekomen. Tn dc stuurhut bevonden zich de. vrouw van den schipper en zijn twee dochters, de 27-jarige A. Rink en dc 20-jarige J. Rink. De vrouw van den schipper kwam met den schrik vrij, zijn beide dochters echter bekwamen vrij ernstigo wonden aan hoofd en gelaal als gevolg van het stukslaan der ruiten. De. politïo, de G.G.D. en dn brandweer kregen direct na de ontploffing tal van meldingen. Dc G.G.D. rukte met drie zie kenauto's uit en de brandweer met een mdtórreservewagen voor hulpverleening en een aantal slangonwagens. De vier slachtoffers zijn naar het zieken huis aan den Coolsingol vervoerd. Do va der en zijn zoon zijn daar opgenomen, de beide dochters konden, na behandeld te zijn, hel ziekenhuis verlaten. De ontploffing heeft geen brand tenge volge gehad. Tengevolge van een gasexplosie BELGRADO, 21 Jan. (V.D.). Bij Sa- jetsjar in Zuid-Slavië is beden tengevolge van een gasexplosie een zeer ernstig mijn ongeluk ontslaan. Dc Prawda meldt, dat op hot oogenblik der ontploffing verscheidene honderden mijn v erkers onder den grond aan het werk wa ren. Volgens een mededeeling van den mijn eigenaar zijn echter slecnts 2i mijnwerkers door liet ongeluk getroffen, waarvan tot das- verre zes als lijken geborgen zijn. De mijneigenaar, de voormalige, minister George GendiJsj. verklaarde echter, dat deze mededeeling niet definitief was, aangezien hij slechts moeilijk telefonisch contact kon krijgen met Sajelsjar. Elders publiceert do Prawda in dezelfde editie een gerucht, volgens hetwelk het aan tal dooden lot dusverre 30 zou bedragen. Het blad verklaart, dat liet onmogelijk is, nauw keurige berichten te krijgen, aangezien rncii in Sajctsjar zelf niets bepaalds weet, omtrent den omvang van de ramp. Een later bericht van Gentsjilsj meldt, dat' volgens de laatste nog niet bevestigde be richten het aantal dooden II bedraagt en dat 7 mijnwerkers zwaar en 5 licht gewond zijn Een mijnwerker wordt volgens deze mede deeling nog vermist. Ook in China gaat men zegt hij dc motieven van Japan waardeeren TOKIO, 21 Januari. (Reuter). Japan's verlangen naar een nieuw vloot verdra0, waarin zouden zijn vastgelegd uitgebreide verminderingen van bewapeningen en een beroep op hartelijke samenwerking niet China vormden dc kernpunten van een be langrijke redevoering van Hirota. den mi nister van buitenlnndsQhe zaken, heden in den Rijksdag uitgesproken. De minister ving aan met nel aanstaand bezoek van tien keizer van Maudsjockwo aan den kei zer van Japan, in liet volgende voorjaar, ie verwelkomen. Zich vervolgens wendende tot de kwestie der vlootbewnpnningen zeide Hirota, dat de fundamenteel politiek van de Japansehe regeeriijg bij dc onderhandelingen met Groot Britannic cn dc Vcreenigde Staten, bestond uit „het in zijn geheel ten uitvoer leggen van een groote vermindering van bewapeningen en bet tof stand brengen van •«en totale afschaffing of drastische beror- king van offensieve wapenen, teneinde elke mogendheid tc bevriiden van dc bedreiging van andere mogendheden cn het in feite voor iedere mogendheid onmogelijk te ma ken om een ander te bedreigen." Dc opzegging «loor Japan van bef Ver drag van Washington moet niet aldus wor den opgevat, dat Japan voornemens is. een uitbreiding van bewapeningen op stapel te zetten. Integendeel. Japan verlangt liet af sluiten van een ander pact ter vervanging van liet. Verdrag van Washington, geba seerd op nieuwe formules, die waarlijk in overeenstemming zullen zijn mot den geest der ontwapening Hirota zeide. dat bot on denkbaar was dat er eenige oorzaak van conflict zou zijn lussclien Janan en de Ver- eenigdc Staten, gescheiden als zii zijn door de groote uitgestrektheid van den Stillen Oceaan. ..Wat onze vroegere bondgenoot. Groot Brilannië betreft", vervpigdc I-lirota. ..kan ik mij niet voorstellen, dat hoewel het ze ker is. dal voor do beveiliging van onzen overzeesclien handel wij nog verschillende za.kpn met dat land moeten bespreken, ei eenig deel Ut wereld zou zijn. waar een aanpassing van de belangen tusschen on? op eenige wiize onbereikbaar zou kunnen wo-den geacht. Tiet is noodeloos Ie zeggen, dat een goe-l begrin tusschen Janan en Groot-Britannié workètiik een belangrijke bijdrage lof .ion wereldvrede zou vormen." De verhouding lol QqsD-Gic Zit li vervolgens wendende lot rle hclrek kingen van Japan tot Oost-Azië, zeide Hi rota. dat de regeering voornemens was dc vreedzame ontwikkeling te versnellen van dc betrekkingen met Sovjet Rusland door een regeling van de nog hangende proble men. Te dien einde deed hii een beroep op de samenwerking van Rusland. Japan re kende op de medewerking van andere sta- Binnen- en b«iJei«Iand 6 ct. per K.NL Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderwcg 242. Twee dooden te betreuren GENT, 21 Januari. Vanavond hoeft na bij Gent een ernstig auto-ongeluk plaats ge had, waarbij tot nu toe reeds twee dooden to betreuren zün. Een personenauto, waarvan men nog niet weet, hoeveel personen er in zaten reed te gen een boom, waarbij een persoon op slag gedood werd. Door den schok kantelde de wagen en kwam deze in het langs den weg loop end o kanaal terecht, alle inzittenden in de diepte met zich meesleurende. DE CRIMINALITEIT TE BATAVIA BATAVIA, 21 Jan. (Ancta). De statistiek vun de politie te Batavia over het atgcloopen jaar spreekt waarschuwende taal. De toena me van het aantal delicten over het tweede halfjaar bedroeg, in vergelijking met het eerste halfjaar 7%. De lichte diefstallen ijn met 1-1% toegenomen. Dczo toename van kleine diefstallen duidt op een vermeerdering van liet aantal delin quenten, dat uit armoede tot diefstal over gaat. NAAR DE N. K. P. M. BATAVIA. 21 Jan. (Ancta). Naar de ,,Java-Bodo" mededeelt zal de luitenant ter zeer eerste klasse Van Bemmelen, kort ge leden naar Europa vertrokken, overgaan in dienst van de Ned. Kolor«ialc Petroleum Mij. Hij zal in Juli naar Indiö terugkccren. MATROOS OVER BOORD GESLAGEN DEN HELDER. 21 Januari. Hedenmid dag omstreeks half twee is dc 21-jarige matroos le klasse H. G. Spoor op de reedc van Texelstroom aan boord van do torpedo boot Z. G bij het oefenen met z.g. „para vanes", dit zijn toestellen voor het doorsnij den van mijnenkabels, over boord geslagen en verdronken. Den gelienlen middag heeft men met tor- pedobooten en vliegtuigen gezocht, doch men 'heeft niets kunnen vinden. 3ELEEDIGING VAN MINISTER DONNER De Ilooge Raad heeft heden behandeld liet cassatieberoep van den oud-rijksaccoun tant R. H. te Hillegcrsberg, die wegens bc- tecdiging destijds van minister Donner in honger beroep door liet gerechtshof te 's Gravenliagc is veroordeeld tot een maand gevangenisstraf, door te brengen in een bi- zondcro strafgevangenis. I)e conclusie van den advocaat generaal luidde tot verwerping van bet beroep. Op 28 Januari zal de lloogc Raad arrest .vijzen. DE ROODE TULP 'S GR WEN'IIAGK, 21 Januari. Dc ad vocaat-generaal van den Hoogen Raad rnr. van Lier, concludeerde beden tot. verwer ping van bel cassatieberoep van II. P. die wegens liet drogen van een roode tulp -n het openbaar door de rechtbar-k tc Utrecht is veroordeeld tot 50 cent boete. Arrest IS Februari. ten in Oost Azië, ter handhaving van den vrede en- de orde in dat gedeelte van de wereld. Dei halve hoopte spreker, dat China wakker zou worden voor begrip van den gehcelen toestand in Oost Azië en ertoe zou over-gaan de eerlijke aspiraties van Japan tegemoet te komen. Het verheugde spreker tc kunnen constateeren. dat cr een ^toene mende si rooming bestaat onder lier Chinee srhe volk orn de werkelijke motieven van Japan te waardeeren. „Terwijl wij aan den oenen kant alles doen orn die strooming te versterken, hoop ik dat China met ons zal samenwerken om in die richting ver dere vorderingen te maken." Hirota betreurde vervolgens het overheer- sohen van tarieven en handcIsbcperUingcn over de gchcele wereld, die niet alleen Ja- oan nadeel berokkenen, maar liet wereld herstel vertragen. De Japansehe regeering tracht te kómen tot een eerlijke overeen stemming met elk der betrokken landen. Japan heeft niet ziin toevlucht genomen tot oneerlijke middelen voor de uitbreiding van zijn handel or> dc wereldmarkten, wel ke slechts het resultaat vormt van de on vermoeibare inspanning des volks, gedu rende vele jaren. De onderhandelingen te Batavia De onderhandelingen met Nederland te Batavia hebben niet geleid tot een concreet resultaat, maar zij hebben een hechten grondslag gelegd voor dc nog tc voeren njidprlvmdelineen. Zijn rede beëindigende legde. Hirota den nadruk op de noodzakelijkheid van uiterste voorzichtigheid, zoowel als van krachtige vastberadenheid, wanneer Japan do ver werkelijking van ziin politiek wenschte. Het uittreden van Japan uit den Volken bond heeft het land geplaatst in con porit'^ van grooterc verantwoordelijkheid, maar dc weg die het land moet gaan is sinds lang gekozen. DJT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCHB GECONTROLEERDE OPtJlAG VAN Naar buiten O/} Kantoor Standplaats Stationsplein Hotel „Monopolc" BINNENLAND Stagnatie hij het AmsterdamRijnkanaal. (Tweede Blad, pag. 2). Dc gehuwde ambtenares. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS De R.K. Democraten op 't Verkiezingspad. (Tweede Blad, pag. 1). Voordracht van Louise Kooiman voor de Vereen, van Huisvrouwen. (Tweede Blad, pag. 1^. ergadering van Ilandel en Nijverheid. (Tweede Blad, pag. 1). Do Stadsbusdienst gaat reorganiseoren. (Tweede Blad, pag. 1). UIT DEN OMTREK Dc moord te Hoogland voor dc Utrccht- schc rechtbank. (Tweede Blad, pag. 3). SPORT Dc Rallvc naar Montc-Carïo. (Eersto Blad, pag. 3). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut te do Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige Noordelijke tot Noord-Westclijko wind, meest betrokken, waarschijn lijk eenige regen, weinig verandering in temperatuur. Dc hoogc drukking over de Britsche eilanden nam iets af en dc stroom van de pressies over IJsland houdt nog aan, maar de temperatuur begint er tc dalen. Terwijl in Midden-Scandinavië dc dooi aanhoudt, is in het Noorden weer strenge vorst ge meld. Ook hot vorstgobica in Oostenrijk en Zuid-Duitschland handhaafde zich, al is het tot matige vorst afgenomen. In onze omgeving heerscht overal betrokken cn re genachtig weer tot temperatuur hoven nor maal. Op IJsland en aan de Noorschc kust waaien krachtige tot stormachtige Weste lijke. winden. In Noord-Scandinavië valt veel sneeuw. In Zuid-Duitschland is het in het vorstgebied mistig. Tn de eerste dagen is nog weinig verandering te wachten. RIJDT VEILIG! Drie, vier fietsers naast elkaar Geeft belemmering en gevaar. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON ISO Wij verstrekken piano's te huur met recht van koop, tegen J 6.cn f 8.— per maand. vraagt volledige inlichtingen Firma E. VAN DEN BURG, Pianohandcl van 1387.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1