4000 DE EÊMLANDEU ^WOORDENLIJST SPELLING 1934 L. J. IUYCX ZOON Donderdag 24 Januari 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 175 INSTALLATIE VAN DE COMMISSIE Medewerking van België AANVARING OP HET NOORDZEEKANAAL Slechts geringe schade Tel. 1788 Tel. 1738 NEDERLAND-BELGIE AUTO-ONGELUK NABIJ ALMELO JAPANSCHE TROEPEN VALLEN AAN STAVISKY'S KNOEIERIJEN EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI s op andere pagina's Laatste berichten Eerste Mad pag. 3 WEERVER VV ACHTING Buitenlandsch weeroverzicht 4 uur 57 min. AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand I 0.75, per week tmel gratis vertekering tegen ongelukken) f 0.171/,. Binnenland franco per post per 3 maanden 13.-. Afzonderlilke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN vao 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer c|kc regel meer f0.25. Llefdadlghclds-advertentlën voor dê helft van den prijs. Kleine Advcrtentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regeli 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 „De minister kan tevreden zijn over het zeer gunstige onthaal" u" 'S-GRAVENTIAGE, 23 Januari. lieden j 'heeft de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in liet gebouw van zijn Departement de commissie geïnstalleerd, die in verband met de vereenvoudiging van de schrijfwijze van dc Ncdcrlandschc taal is benoemd met dc opdracht, een officieele Woordenlijst samen te stellen ter vervanging ;van die van Dc Vries en Tc Winkel. I Lid en voorzitter dezer commissie is dr. C. B. van Haeringcn, leeraar aan een ge meentelijke hoogerc burgerschool te 's Gfa- .venhagc. Verder zijn leden dr. II. J. E. En depols, rector van bet gemeentelijk gymna sium te Maastricht, dr. J. van Mierlo, hoog- lecraar aan bet Onze Lieve Vrouwe College te Antwerpen cn dr. R. Vcrdcycn, hoogleer- aar aan dc Rijksuniversiteit 1c Luik. Als secretaris fungeert dr. II. E. Buiskool te Au i sten lam. Bij de installcering waren tegenwoordig dc Belgische Gezant, do hoer Maskens en dc lieer Baert, secretaris hij de Belgische ipgatie. I De minister van Onderwijs, nir. II. P. Marchant, liccft de commissie als Aolgt toe gesproken: Het verheugt mij bijzonder, dat de Belgi sche Regcering de heide taalkundigen van grooten naam uit onze Zuidelijke taalbroe ders heeft bereid gevonden om deze com missie te maken tot het symbool van de samenwerking, die wei eens, ten onrechlG is ontkend. Met feiten is te bewijzen, dat dc Nederlandsche regeering nimmer de be doeling heeft gehad, liet Belgische \olk te verrassen met een voldongen feit. Wie in die mcening verkeeren, kennen do feiten tl iet. De Nederlandsche regeering heeft ern stig bétrcurd, dat baar streven naar samen- werking door onvoorziene omstandigheden zonder resultaat moest blijven. Het is intusschcn een feit, dat bij het Ne derlandsche onderwijs een vereenvoudigde schrijfwijze is ingevoerd. W Op zich zelf is dit verloop van zaken niet. te betreuren. Moet eenmaal de schrijfwijze worden gewijzigd, dan volgt Bclgié ccn an- 1 dere procedure dan Nederland. Belgiü houdt vast aan het systeem van 1865, vol gens hetwelk de. schrijfwijze algemeen, in en buiten het onderwijs, bindend wordt voor I geschreven. In Nederland heeft men dit maal voor liet eerst bindende positicvo .voorschriften gegeven, maar nog alleen .voor het onderwijs en voor sommige exa mens daarbuiten. I-Ict voordeel van liet. Nederlandsche sys teem is dit, dat de bindende invoering van de nieuwe schrijfwijze buiten het onderwijs Wordt voorafgegaan door ccn proeftijd, Waarin men ervaring opdoet, hoe dc wijzi ging in het onderwijs en in het vrije ver keer daarbuilcn wordt ojjgcnomcn. Men loopt dan minder risico wegens onzeker- heid bij liet bindende voorschrift over de geheelc lijn. Het grootcre risico zou Eelgic hebben moeten aanvaarden, indien het had moeten doen over dc geheelc lijn wat Ne derland heeft gedaan "voor het onderwijs Thans zal België zijn voordeel kunnen doen met dc ervaring van Nederland. Op deze wijze zou dc aanvaarding builen het onder Wijs in België en Nederland kunnen samen .vallen, hetzij van dezelfde regels, hetzij on der afwijking daarvan. De waarschijnlijkheid van afwijking acht ik niet groot. Het vraagstuk is oud cn veel bestudeerd, al zijn er, in de schrik van liet oogenblik, nieuwe personen in de arena verschenen, nieuwe argumenten hebben zij giet doen hooren. En liet toegeven ter zake van do -buigings-n, ccn doorn in liet oog van de radicale verecnvoudigers, moet vooi Vele onzer broeders in het Zuiden een op luistering zijn, vooral, indien men verder maar bedenken wil, dat de regel omtrent de gevallen, waarin deze buigings-n ge schreven moet worden, niets zegt omtrent dc andere gevallen, waarin dc laai kunste naar uit stylistisclie overwegingen een -n zal willen schrijven. De toepassing van de regels, binnen drie maanden, op tenminste 7900 van dc 8500 scholen, openbaar en bijzonder, gaf- geencr- lei moeilijkheid. Het onderwijs heeft de vereenvoudiging, grootendecls met vreug de en overigens zonder morren, aanvaard. In lndië en Zuid-Afrika voorzoovcr men hier het Ncdcrlandsch naast het Zuid-Afri- kaansch noodig heeft met onvermengde Lengde.. Buiten liet onderwijs neemt het I.iihI over hand toe. Q Er is dus alle aanleiding om thans ook lie! verdere werk'ter hand ie nemen. 0 verdere werk zou verricht, moeten j Worden, zoowol indien dc schrijfwijze Dc Vries cn Ie Winkel was gehandhaafd, als na de invoering der vereenvoudiging. M Daarom kan ook België, geheel onafhan kelijk van wat daar ten slotte omtrent de, ipelling zal worden beslist, er aan mede Hv erken. I I-Ict betreft in dc eerste plaats de spel ling van dc bastaardwoorden cn in verband Ultflaarniede, die van een aantal woorden, ten nzion w -arxnn ook bij toepassing der re is van De Vries en Te Winkel geen ze- ^jserjicid bestaat. IIoc ver uv.- r'Divmiissic met liet opnemen •Aan woorden in de op te maken lijst zal lende gevallen meer dan óóji spelling zal aanvaarden, laat dc regeering geheel aan haar inzicht over. Zij vertrouwt, dat uw commissie zonder veel moeilijkheden voor dc problemen, welke zij op haar weg ont moet, een oplossing zal kunnen geven. Hiermede verklaar ik dc Commissie ge ïnstalleerd. Ik wcnsch haar een deugdelijk en spoedig resultaat van haar" werk. Belgiü verbindt zich niet Dc. Belgische Gezant, de hcci Ch. Mas kens, sprak hierop als volgt: Jk wcnsch aan uw Excellentie mijn har- tclijksten dank te betuigen voor de vrien delijke woorden, die u mij cn dc Belgische doskundigen heeft toegesproken. Gaarne hebben wij onze medewerking verleend aan deze commissie, die m het bijzonder belast is met het onderzoek van de spelling, van de bastaardwoorden de samengestelde woorden. Maar toch iVioct ik verklaren, dat deze medewerking geen verbintenis insluit van wege de Belgische regeering inzake het aan vaarden cn het invoeren van dc hervormde spelling. Het voorbehoud dat dienaangaande vroe ger gemaakt werd, blijft steeds van kracht. Dr. van Ilaeringcn dankt Dr. van Ilaciingcn, dc voorzillcr der commissie, 's ministers rede beantwoorden de, wees erop, dat Dc Vries en Tc Winkel her voorbericht van hun woordenlijst in 1865 begonnen met te conétalccrcn, dat hun spellingregeling ..ccn gunstiger onthaal ge vonden heeft dan zij ooil hadden durven hopen". Toch hebben De Vries cn Te Win kel met hun .regeling aanvankelijk krach- lig ten declc zelfs fel verzet ondervonden, zoowel hij taalgeleerden als hij liet publiek. Wanneer wij, aldus spreker, het verloop van toen. vergelijken met wat sedert Sep tember 1931 in Nederland is gebeurd, dan mogen wij zeggen, dat Uwe Excellentie over het onthaal van de door U ingevoerde wijzigingen zeer voldaan zijn. Om dc juiste betcekcnis voor dc huidige oppositie le schatten, zoo merkte dr. Van Haeringcn vervolgens op, moet mén niet vergeten, dat de grootste activiteit wordt ontwikkeld door iemand, die zelf wijzigin gen heelt gepropageerd, in groolc hoofd zaak zelfs als thans zijn voorgeschreven. Tegenover, die oppositie, staan trouwens zoo vele verheugende omstandigheden, dat de minister roden heeft dc juist .aangehaalde wóórden van Do Vries cn Tc Winkel lot Tüsschcn dc Waterland cn dc Flyndcrbojrg AMSTERDAM. 23 Januari- Hedenmid dag omstreeks half vier heeft op het Noord zeekanaal, lei hoogte van Buitenhuizen, een aanvaring plaats gehad tüsschcn het van Buenos Aires icrugltfccrcndc s.s. Waterland van dc Koninklijke HollandschcLloyd en hot uitgaande Dcenschc s.s. Flyndcrborg van dc recdcrij C. K. Hansen te Kopenha gen. op weg- van Amsterdam naar Casa blanca. Dc Waterland kon naar Amsterdam door varen. Dc Deen heeft ter plaatse aan den wal vastgemaakt en zul naar dc hoofdstad tcrugkceren voor nader onderzoek eu her stel van dc schade. Dc Flyndcrborg heeft averij bekomen aan bakboordzijde boven de waterlijn. O.ni. is aan den achterkant een gedeelte van do verschansing ingedrukt cn ccn der davits is afgebroken. Ook dc averij van dc Waterland, die, evenals het andere schip diep was geladen, is van geringen aard. Nader wordt gemeld: De Flyndcrborg is in dc Amstordamseho haven teruggekeerd en ligt thans gemeerd bij de Amslcrdamschc Droogdok Maat schappij. de zijne tc maken. Het zeer gunstige ont haal, dat dc nieuwe regeling bij bet. on derwijs is ten deel gevallen, is op zichzelf al de belofte van dc volkomen overwinning bij het komende geslacht. Zoo is dan nu de tijd gekomen voor het werk van rustige consolidatie, dat de mi nister aan de commissie heeft opgedragen. Dr. van Haeringcn dankte den minister na mens de commissie voor dc gegeven op dracht en zeide. dal liet op prijs gesteld wordt, dat die opdracht ruim is. Nadat Dr. van Haeringcn zijn blijdschap uitgesproken had over het feit. dat twee Zuid-Nederlandschc geleerden hun mede werking hcbbciL willen vcrlecncn, besloot hij ai In rede met te verzekeren, dat de com missie aan dc haar opgedragen taak zich met volle toewijding zal geyen. (A Drif T®" CflSTSf Érfs n./^aioimjusTiritf ^ISSOURCFs «»STÏ« f* rfCf»4°U^ST£EffE* f "«OF Binnen- en buitenland 6 ct. per K.M. Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast bet Tramstation. Kantoor: Leusderwcg 242. Wil dc regeering de onderhen* delingen inzake de enclaves hervatten? Aan het Yoorloopig Verslag der Eerste Kamer over dc bcgrooting voor buitenland schc zaken is liet volgende ontleend: Verscheidene leden hadden met belang stelling kennis genomen van dc mededoe- lingcn van den minister over dc Belgische kwestie bij het mondeling debat over dit begrootingshpofdstuk in de 1 wéedo Kaïiier. Onder den indruk van pijnlijke ervaringen in het verleden vonden deze leden evenwel aanleiding tot het uitspreken van dc stelli ge verwachting, dat hij cventuccle nieuwo onderhandelingen het huidige kabinet de uitspraak, tijdens dc verkiezingen door zijn leider gedaan, dat geen verdrag zou wor den gesloten, hetwelk niet in Nederland „op nagenoeg algcmccnc instemming reke nen kon", /ou gestand doen. Voorts had het dezen leden aangenaam getroffen, dat er volgens den minister aan Belgisch kant groolc geneigdheid beslaat tot toena dering. Sommige leden wcnsch Ion de aandacht tc vestigen op de talrijke Belgische encla ves, welke in hel Zuiden van Noord-Bra bant, in de omgeving van Baarlc Nassau, bestaan. Deze enclaves, meer dan 40 in ge- tal, welke dagteekenen van de afscheiding van België, zijn broeinesten van smokkela rij cn veroorzaken agcI lust aan dc grens- beambten en de politie. Deze leden meen den tc weten, dat reeds vroeger overleg is gepleegd Piet dc. Belgische regeering om aan dezen ongezonden toestand een einde tc maken en zij zouden gaarne vernemen of de Regeering bereid is, dit overleg, dat in 1915 door den oorlog schijnt te zijn gestuit, weder op tc vatten en, voorzoover van haar afhangt, een bevredigende oplossing van dit euvel te hcvordcreiï. Belgische ambtenaren protesteeren te Brussel tegen dc vermindering hunner salarissen. Dc bestuurder ücdood, twee inzittenden licht gewond U.MF.LO. .23 Januari. IIcdcijpvoiul te circa half zeven liad op den straatweg-van Almelo naar Borne, nabij dc buurtschap Zinderen een ernstig aulo-oiigcluk plaats, dat aan den lieer D. Knoei, lceihandelaar tc Enschede, hot leven heeft gekost. Op dat tijdstip reed op genoemden weg de vrachtrijder Wooldrik uit Oldcnzaal mei cenigc wagens, beladen met hoornen. Hij hoorde plotseling een geweldigen slag ach ter zich cn bemerkte, dat ccn auto tegen don achtersten wagen was gereden. De ge volgen waren ontzettend. De auto was van voicn geheel in elkaar gedrukt en <le be stuurder zat bekneld achter, liel geheel ver bogen stuur. Mét ecnigc móeile slaagde men erin. den ongelukkige te bevrijden, die daarop werdbinnengebracht in een nabij zijnd hoerenhuis,. Twee genceshecrcn. die spoedig ter plaatse waren, konden slechts den dood van liet slachtoffer constatocren Met stoffelijk overschot is overgebracht naar liet ziekenhuis te Almelo. i'it liet onmiddellijk ingestelde politie onderzoek is-gebleken, dat de vrachtwagens geheel ter rechterzijde van den weg reden cn dat zii van reileclorcn waren voorzien De verdere inzittenden van de auto, me vrouw Knippers uit. Borne, die verwendi gen aan gelaat en heen had bekomen en haar zoonljé, dat aan het, gezicht gekwetst was, konden gemakkelijk uit den wagen worden gehaald. Na te zijn verbonden 'zijn PEKING, 23 Jan. (V.U.) Dc Cliincesclie avondbladen melden uit Kalgan, dat vier Japansehc vliegtuigen hedenmorgen zeven hommen hebben geworpen boven den ouden palisadcnmur in bol gebied Aan Tsjahar. Om I I uur zei te een artilleriebom- bardement in en om 12 uur begon dc aan val van de Japansche infanterie op Toesji- koc cn dc Groolc Chinccsthc Muur. ENGEL3CHE TRAWLER IN NOOD LONDEN. 23 Januari. (YD.) I)c Kugcl- sche 349 ton metende trawler ...Tcria" uil Grimsby verkeert aan dc Noordkust van IJsland bij dc Bi ei da fjord in nood. liet roer is onklaar geraakt en hel schip dril ft rond in een hevigen 'storm. Andere is- schcrsschepcn trachten assistentie le vcr lecncn. HET ONDERZOEK BIJ DE GEMEENTE 's-GRA\ ENHAGE, 23 Jan. Naar aan leiding van in de pers verschenen belich ten, als zou minister De Wilde aan dc ge meentebesturen verzocht hebben, hem een opgave te verstrekken van dc tegenwoor dige salflrissen, toelagen, kortingen enz., benevens van liet aantal ambtenaren, werklieden e.a. in gemeentedienst, 'wórdt van bevoegde zijde medegedeeld, dat zulk een verzoek uitsluitend die gemeenten be treft, welker bijzondere finanpieele om- «fnnrliffhodon rlpartne aanleiding geven. In antwoord op liet verzoek der enquête commissie •heeft, aldus meldt Reuter uit Pa rijs, dc minister van justitie meegedeeld, (lat de Fransche spaarders bij de zaak-Stavisky om cn nabij 47 milliocn francs hebben ver loren. AUTO-ONGELUK BIJ V/UESTWEZEL ANTWERPEN, 23 Jan. (V.D.) Een auto, bestuurd door den lieer Walraven uit Rot terdam is tc Wuestwezel-Gboreind, doordat de bestuurder wilde uitwijken voor een hónd, tegen een boom gereden. Ook werd nog ccn voorbijgangstcr aangereden, die ccn beenbreuk bekwam en naar het zie kenhuis moest worden vervoerd. Van dc inzittenden van de auto werden dc heide schoonzusters van den heer Walraven, mcj. Marg. cn I. Schrauws, eveneens uit Roller- dam, gekwetst. Eén der heide dames be kwam ccn breuk in ccn der handen. DE IJSSELBRUG BIJ WESTERVOORT ARNHEM, 23 Januari. In den loop van dit jaar zal de vaste bi ug over den I.Tssel bij West.crvoort, wel bekend bij hen, die daar Ier plaatse dc Nedcrlaridscli-Duit- schc grens passecren, belangrijk verbroed worden. De rijweg is thans slechts 4J-- Me ter breed. Er zullen rijwielpaden builen do brugbogen avorden aangelegd en de rijweg zo If zal aanzienlijk Worden verbreed. Het is niet. onwaarschijnlijk, dat dc Arn- hemsche schipbrug na het openstellen van dc vaste brug over den Rijn bij Arnhem, tijdens dc werkzaamheden aan de lJsscl- hrug naar Westervoort zal worden verlegd om daar tijdelijk dienst te doen DE VOORGESTELDE TOLHEFFING ARNHEM, 23 Januari. Onder voorzit terschap van den Commissaris der Koningin in dc provincie Gelderland, Mr. S. Baron van Heemstra, heeTt hedenmiddag in bet Provinciaal Huis, hier ter stede, een conic- rentie plaats gehad lusschen dc colleges van B. on W. van Arnhem on Nijmegen on Let college van Gedeputeerde Slaton van Gelderland. i:i welke vergadering beraad slaagd is over bet voornemen der regeering om op onze grootc vcrkccrsbruggcn tol te •gaan beffen. Besloten Avcrrl. bij den Minister van Wa terstaat ad interim voor de beide gemeen tebesl.uron en voor bet Provinciaal Bestuur een audiëntie aan te vragen. Van bel verloop van deze onderhande lingen zal het afhangen. Avclkc stappen dc drie instanties, a'.order zullen doen. BELEEDIGING IN „DE TRIBUNE" AMSTERDAM, 23 Jan De Vierde Ka mer dor Ai r. Rechtbank veroordeelde van daag den 30-jarigen havenarbeider P. J. D. wegens lieleediging tot drie maanden ge vangenisstraf. Verdachte bad in dc „Tribune" een arti keltje geschrcAon, waarin hij een curator er van beschuldigde oen boerin voor der tien koeien Ic hebben bestolen. Bij verstek bad de rechtbank hem tot zes maanden veroordeeld, hij was van dit vonnis in verzet gekomen. Als verdediger irnrl nn mi'. P. van 't Hoff Stolk. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHB GECONTROLEERDE OPJAAG VAN Naar buiten 6 ct. per K.M. '0**$ n Kantoor Kamp 41 Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" BINNENLAND IIoc dc Snip naar dc West vloog. (Tweede Blad, pag. 3.) Dc rijkswaterstaat. cn do kanaalplanneu. (Tweede Blad, pag. 2.) SPORT Zwaluwen cn Bondsclftal winnen resp. van Roode Duivels cn Queens Park. (Derde Blad, pag. 1). STADSNIEUWS S oorstel van B. cn W. betreffende een voorzuivcrings-installatic bij den Reini gingsdienst. (Tweede Blad, pag. 1). Wijziging van dc conccssie-voorAvaardcn vaii den Stadsautobusdienst. (Tweede Blad, pag. 1). Een documentaire film van onze stad? (Tweede Blgil, pag. 1). Derde Lustrum van II. X Hegeraat. TAvccde Blad, pag. 2). Een keurige uitvoering van Excelsior. (Tweede Blad, pag. 1). De heer J. A. Maas, oud-adj. directeur van Zandbergen, overleden. (Tweede Blad, pag. L) Medegedeeld door liet K. N. M. I. tc De Bilt. Verwachting: Matige tot krachtige Z.W. tot W. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk cenigc regen, zachter. Dc kern van het boogc drukgebicd beeft zich weer verder Zuidwaarts teruggetrok ken. Een nieinve depressie met sterke baro- ineterdalingen vertoont zich bij IJsland. Zij doet baar invloed reeds bij Schotland gel den, aangezien de barometer ook daar flink dalende is. De depressie over Scandinavië trekt Oostwaarts af, zij wordt gevolgd door ferme luchtdruk-stijgingen, welke echter wel weer spoedig in dalingen zullen over gaan. Over vrijwel geheel Scandinavië, Oost- Duitschland, Polen en langs dc verdere. Oostzeekust Avaait het flink uit het NAV. lol W. Over liet Zuidelijk gedeelte van het waarnemingsgebied is bet mistig weer, met in het Zuiden van ons land cn België cenigc nevel. Dc vorst nam over Zuid-Dull.sch land, Zwitserland en het aangrenzende deel van Frankrijk Avccr wat af. Over Scandinavië werd het iels kouder, doch slechts over Lapland was dc vorst matig. Neerslag van betcekcnis viel over Schotland, Zweden en Noorwegen. Er mag voor onze omgeving toenemende wind, met kans op eenigen regen cji stijging van temperatuur ver wacht worden. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 LIKWIDATIE HANDWERK AFDELING. Alle Haak-, Brei- cn Borduurgarens voor een heel klein prijsje. Deze worden niet langer nacMmudcn.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1