4000 DE EEMLANDER Problemen van het Verre Oosten 'V L 1 Vrijdag 25 Januari 1935 33e Jaargang No. 176 Japan voor vrede met China i NIEUWE MANNEN IN BULGARIJE AUTOBOTSING TE OVERSCHIE Tel. 1788 Tel. 1788 VALSCHE BILJETTEN VAN f 100 TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 Licht op 4 uur 59 min. Fa. v. d. Water en v. d. Brink en Zn. PIANO'S AMEKSFGORTSCU DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pe' 3 <=>aaodcn vo°' Amersfoort 2.J0. per maand 0.75, ptr w«k (met gratis verzekering regen ongelnkkenl I 0.17'/, Binnenland franco per post per 3 maanden f 3,-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 opl IC nFR AflVFRTFNTIFN l-4regets I 1.05 met inbegrip vod een bewijsnummef .niJO ucn HUY-niCnilCII eIke regel meef f0 25 Llefdadlghcld5-adverteotlën voord. helft van den prijs. Kleine Advcrtentlën „KEITJES bij vooruitbetaling I 5 regel* 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Ondertusschcn is bet met een militairen aanval begonnen Spoorwegregeling toegejuicht Berichten uit Peking bevestigen, dat de Japanners een aanval hebben ingezet over pen frontbreedte van 25 mijl met het doel een belangrijke bergpas te nemen, welke [toegang geeft tot China. De strijd in de pro vincie Tsjahar duurt voort. Bombardements vliegtuigen opcreeren boven dc Chineesche linies, terwijl do artillerie een krachtig pombardement heeft ingezet. De Japansche troepen bevinden zich thans bp 100 mijlen van Peking. De aankomst van pantserauto's cn versterking heeft groote ^ezorgdheid gewekt met betrekking tot de Japansche bedoelingen. De Londensche ochtendbladen maken uit voerig melding van do gevechten tussclien Japansche en Chineesche troepen in Oost- Tsjahar. Volgens de berichten der Engelsche cor respondenten te Peking heeft Dinsdagavond een met veel auto's, twintig stukken veld geschut, twin|ig pantserwagens cu vier bombardementsvliegtuigen uitgeruste strijd- nacht van tweeduizend man, bestaande uit Japansche cn Mandsjoerijsche soldaten, den aanval, die zich voornamelijk richtte op do steden Toengsjatzc en Toctsjikan. op de Mongoolsche provincie Tsjakar geopend. Deze stad ligt aan een belangrijken ver keersweg bij den Grootcn Muur. De vleugels der aanvallende troepen wa ren ongeveer 40 K.M. van elkaar verwij derd. Woensdag hij hot aanbreken van den dag wierpen vliegtuigen bommen op de Chineesche stellingen en tegen den middag volgde een hevige beschieting, bij welker verloop 70 granaten binnen den Grooten Muur terecht kwamen, waarna de infanterie tot den aanval over ging. Bij het vallen van de duisternis werd de aanval gestaakt. H De Japansche militaire attaché te Peking, overste Taliahasji, verklaarde desgevraagd, id at -de veldtocht zal worden voortgezet ^Hzoolang 4iet noodig is". Dc Chineesche Strijdkrachten, waarvan de verliezon onbe kend zijn, staan Onder bevel van don gou verneur van de provincie Tsjahar, Soeng Tsjén Yoëang. Te Peking had een ijlings bijeengeroepen conferentie plaats tusschcn generaal Soen Tsjeng Yooang en den mi nister van oorlog generaal Ho Ying, waar van h^t resultaat nog niet bekend is. I Inmiddels heeft, blijkens een telegram uit Nanking, de Japansche consul-generaal Soema tegenover den Chineeschen minister Wang verklaard, dat de Japansche regce- "ting het ernstige voornemen heeft China tc steunen, indien het met Japan wil samen werken ter verzekering van den vrede in het ^irrc Oosten. J In een commentaar op de practische af sluiting van dc overeenkomst inzake dc overdracht van den Oost-Chinceschcn spoor- weg wcnscht de Nitsji-Nitsji. die van mee ting is, dat dc prijs van 140 millioen yen ^fedelijk is, Mandsjoekwo cn Rusland geluk iet het succesrijke opheffen van een der grootste eonflictoorzaken tusschcn do beide panden. Het blad uit als zijn meening, dat Russisch-Japansche betrekkingen even- jsens gunstig zullen worden beïnvloed door deze overeenkomst. Uit Tokio wordt bericht, dat de door de Seiyoekai ingediende interpellaties en dc antwoorden, gegeven door den woordvoer- »"jjer der regeering, erop wijzen, dat beiden geneigd zijn tot elkander te komen, tcn- pinde het veelbesproken gevaar van ontbin ding van het parlement te voorkomen. Hot ffl%jgroute punt, waarop dc verwijdering tus- srlien deze grootste partij van Japan cn de regeering is ontstaan, is het aanvullende credict voor hulp aan den landbouw, dat door dc Seiyoekai gevraagd wordt. In zijn [beantwoording van dc interpellatie van de seiyoekai verklaarde Okada thans, dat hij zijn woord gaf, dat passende maatregelen genomen zouden worden ter voorziening in den toestand, wanneer de tegenwoordige steunmaatregelen onvoldoende mochten blij ken. Reuter meldt uit Daircn, dat dc Japan sche militairo autoriteiten hebben erkend, dat de Japansche troepen zijn opgetreden om de Chineesche troepen uit Jehol te ver jagen. De Japanners zullen zoo noodig hun ope ralies tot achter den Chineeschen Muur voortzetten. De Japanners beschuldigen de Chineezen, dat zij niet hebben voldaan aan hun belofte de Chineesche troepen uit Mandsjoekwo terug te trekken. China verontwaardigd Uit Peiping wordt blijkens een telegram uit Londen gemeld, dat het in deal afgeloo- pen nacht in het gevcchtsgebied in dc pro- vincio Tsjahar rustig is gebleven. Te Peiping zelf doen echter dc onrustba- rendste geruchten de ronde over dc verdere Japansche plannen. Aangezien dc Chineezen echter niet voor nemens zijn tot een tegenaanval over te gaan, gelooft men niet, dat de toestand ernstig verscherpt zal worden. In Chineesche kringen is mon ten zeerste verontwaardigd over het optreden van Ja pan cn men vergelijkt met bitterheid dc vredelievende rede van den Japanschen mi nister van buitonlandsche zaken Hi rota met het optreden van het Japansche leger, dat zich klaarblijkelijk aan elke controle van regecringszijdc onttrokken heeft. Japansche opmarsch voortgezet Dc opmarsch der Japansche troepen in de richting van den Grooten Muur naar Koeyan en Toesjikau wordt voortgezet, al dus een telegram uit Moekden. De Chinee sche troepen zouden zonder een schot te hebben gelost hun stellingen ontruimd heb ben. De vertegenwoordiger der Japansche militaire missie tc Moekden zou geweigerd hebben verklaringen over het doel van den Japanschen opmarsch te geven, zoolang de opmarsch niet beëindigd is. In Japansche politieke kringen wordt echter ontkend, dat da. Japansche en Mandsjoerijscho troepen Kalgan zouden willen bezetten. De Chineesche militaire autoriteiten heb ben, blijkens een bericht uit Peking, bij den chef der Japftnsche militaire missie, overste Matsoei, geprotesteerd tegen den opmarsch der Japansche troepen in de Chineesche pro vincie Tsjahar en verklaard, dat deze mili taire actie een grove schending is van de in 1931 te Tangkoe onderteekende wapenstil sfandsovéreen komst tusschen Japan en China. De Japansche autoriteiten erkennen, dat bij de actio in Tsjahar twee Japanners zijn gesneuveld en zes gewond. Bij Hang Nieli Tan aaji den Grooten Mum* is een *Japau ner gesneuveld en zijn vier gewond. De Chineezen moeten groote verliezen geleden hebben. MINISTER SLOTEMAKER VOOR DE MICROFOON Stichting van een Nationaal Koningin=Mocder hcr> denkingsfonds Dc minister van sociale zaken, prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruine, zal Dinsdag avond 29 dezer van 20.0520.20 een ra dio-rede houden over liet stichten van een Nationaal Koningin - Moeder - herdenkings fonds, uit welk fonds on- en minvermo genden zullen kunnen worden gesteund als de tuberculose hen bedreigt. Dc uitzending zal over beide zenders geschieden. INBRAAK TE AMSTERDAM AMSTERDAM, 24 Jan. Tijdens afwezigheid der bewoners is Donderdagavond ingebro ken in een perceel aan de Stadionkade. Ver mist worden ongeveer 500.cn enkele sieraden. Men zegt, dat de aanhangers van Georgicf uit hun leidende functies zullen won den gezet De Franschen zijn zeer tevree De koning heeft Woensdagavond om zeven uur do leden van dc nieuwe Bulgaarsche regeering ontvangen. Zij werden voorgesteld door den minister-president. Do ontvangst duurde eenige uren. De Bulgaarsche pers vermijdt tot dusvor haar standpunt uiteen te zetten nopens dc achtergronden van de rogceringswisseling. Alle bladen beperken zich er toe to wijzen op de eenheid, welke het nieuwe kabinet tusschen kroon, leger en volk zal moeten tot stand brengen. liet ge rucht, dat do kolonel der reserve Wcltsjef, dio de organisator van den staatsgreep van 19 Mei 1934 is geweest, zou zijn gearres teerd, wordt onjuist genoemd. Wel moet Weltsjef onder politietoezicht staan. Er zijn aanwijzingen, dat dc aanhangers van de Sweno-groep, waartoe de afgeLredcn premier Georgicf behoorde, uit hun leidende ambtc- lijko functies zullen worden gezet. Eenige provinciale gouverneurs zijn reedsafgetre den. Do snelle oplossing van de Bulgaarsche crisis heeft to Parijs voldoening gewekt. Men verklaart bizonder tevreden tc zijn over de verklaring van den nieuwen premier, generaal Slatef, dat zijn regeering zal stre ven naar herstel van vertrouwen in dc be trekkingen tot de nabuurstaten cn naar een gezonden duurzamen vrede op dep Balkan. De nieuwe étappe van de politieke ontwik keling van Bulgarije kan volgons de Teinps beschouwd worden als bevestiging van het Slatef, de nieuwe Bul gaarsche premier. gezag van dc kroon. Bulgarije is een belang rijke schakel in het systeem, dat op het oogenblik op den .Balkan en in geheel Oost- Europa aan het worden is, een schakel, die, in verband met Rusland bezien, wijst op de politieke solidariteit van alle actieve ele menten in de Slavische wereld. Hiermede moet men rekening houden, wanneer men de beteckenis van de. toenadering tusschen de Kleine Entente, dc Balkan-cntcnlo en Rusland begrijpen wil. Het Journal des Dé- bats verklaart, dat het aanblijven van Bata- lof als minister van buitonlandsche zaken een waarborg vormt voor de voortzetting der moeilijke vredespolitiek op den Balkan. R-akosi, het vroegere hoofd van de roode garde in Hongarije, tegen wien te Boedapest een proces is begonnen. Twee gewonden OVERSCIITE, 24 Januari. Hedenmid dag omstreeks half nf had op den Nieu wen Rijksweg onder deze gemeente een ernstig auto-ongeluk plaats, waarbij ecu persoon ernstig en een tweede Jicht ge wend werd. Aan de rechterzijde van den weg stond een vrachtauto van de firma Zancn en Verstoep. Geheel onverwacht wilde dc bestuurder van den wagen, zon der dat hij daartoe een teeken had gegeven, gaan draaien. Achter de vrachtauto kwam een personenauto aanrijden, bestuurd door den heer C. J. Langenberg. met een snel heid van ongeveer zestig kilometer. Toen de bestuurder de vrachtauto plotseling voor zich zag. remde hij krachtig en wilde liii omhalen, hetgeen echter niet mogelijk was •ioor hot verkeer van den tegenovcrgestel- den kant. Dc wagens botsten toen tegen elkaar en werden van voren geheel inge drukt. De heer L. kreeg verwondingen aan gelaat cn handen; hij kon Ier plaatse wor den verbonden. De naast hem zittende kan toorbediende v. d. Linde ging met het hoofd door de voorruit. Zeer ernstig ge wond is hii per Roode Kruis auto naar een der ziekenhuizen te Rotterdam vervoerd. De vrachtauto is door de politic in beslag genomen. De chauffeur van dezen wagen kwam met den "schrik vrij. KNAAPJE OVERREDEN EN GEDOOD HAARLEM, 24 Januari. De achtjarige A. M. Yestering was hedenmiddag op den Rijksstraatweg tc Haarlem-Noord achter op een wagen geklommen. Plotseling sprong de iongen eraf en liep tegen een juist passccrendc auto op. Hij kreeg een zware hersenschudding cn werd per zie kenauto naar het ziekenhuis St. Johannes de Deo overgebracht, waar hii kort na aan komst overleed. Den autobestuurder een reiziger uit Amsterdam die met kal- men gang reed. treft geen schuld \S- Binnen- en buitenland 6 cl. per K.M. Vraagt prijs van onzo 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderweg 242. Vier arrestaties van de Rot= terdamschc recherche Vervaardigd te Antwerpen ROTTERDAM, 2i Jan. Dc centrale re cherche tc Rotterdam heeft dezer dagen 4 mannen aangehouden in verband met het uitgeven van valschc bankbiljetten van 100 gulden. Deze zaak beeft zieti als volgt toe gedragen: Verleden weck heeft een bewoner van den linker Maasoever een caféhouder, wien hij nog een bedrag schuldig was, betaald met een biljet van 100 gulden, waarvan hij nog een belangrijk bedrag terug ontving. Een paar dagen later merkte dc caféhou der dat het bankbiljet valsch was. IIij ging naar zijn klant, den 46-jarigen II. G. v. U. en vroeg zijn geld terug. Van U. antwoord de: „Geef mij dat biljet van 100 gulden te rug, ik heb het van iemand gekregen, waarop ik het wel verhalen zal cn dan zal ik binnenkort wel terugbetalen." Ver geefs wachtte dc caféhouder eenige dagen op de terugkomst van van U. Ilij is toen voor de tweede maal naar hem toe gegaan cn heeft hem gedwongen met hem in een auto te stappen en naar de politic te rij den. Op het politiebureau aan den linker Maasoever was toen juist een tweetal re chercheurs, <jdie van do kwestie van het valsche bankbiljet hadden gehoord cn op onderzoek uit waren. Van werd aange houden en meegenomen naar het hoofdbu reau. Onderweg liccft. hij het valsche bank biljet den rechercheurs overhandigd. Bij het vérhoor op het hoofdbureau zcide hij, het bankbiljet zelf te hchbeu ontvan gen van een zekeren W. J. G., 39 jaar oud, en een goede bekende van dn politie. Deze man werd ook aangehouden. Met bleek, dat beide mannen geweten hebben dat bet bil jet valsch was cn dat van U. het voor G. zou uitgeven, waarvoor bij dan 25 guldon zou ontvangen. Inderdaad heeft bij deze 25 gulden van G. gekregen. Toen dc caféhouder de valschheid ont dekt had, was van U. weer naar G. gegaan om dc zaak in het reine te brengen. Deze wilde daar niet toe overgaan, daar hij zci de, bet van een derden man te hebben ont vangen van wien hij ook een commissieloon voor de uitgifte had ontvangen. D.c derde man werd ook aangehouden. Het is de 34- '.arigc chauffeur H. \V. D. Deze man was ook in het bezit van een biljet van 100 gul den, dat valsch was. Een onbekende had hem dit gegeven bij dc betaling van een autorit. Tenslotte hield de politie nog aan den 3G-jarigen K. v. d. \V. Deze is in Juli van het vorig jaar ook aangehouden in verband met het uitgeven van \alschc bankbiljetten \an 100 gulden. Men heeft n.l. iii den zo mer in Limburg cn Brabant verschillende van deze biljetten in beslag welen te ne men cn eenige arrestaties weten te verrich ten, die verband hielden met de destijds ge melde vérvalschirigen van biljetten van 100 gulden. Toen is ook, bet fabriekje waar oezc biljetten vandaan kwamen in Ant werpen ontdekt, gelijk eveneens destijds ge meld. Van der W. heeft men toen in Rotter dam aangehouden, daar hij verdacht werd medeplichtig te zijn geweest aan dit com- plot, maar men heeft hem wegens gebrek aan bewijs weer moeten vrijl.aton. Thans meent dc politie voldoende aanwijzingen te hebben om hem Ie doen vervolgen. Vast is komen Ie staan dat de twee biljetten van 100 gulden, die thans in beslag zijn geno men ook afkomstig zijn uit liet fabriekje in Antwerpen. Het onderzoek in deze zaak wordt voort gezel. De vie: arrestanten zijn naar bet Huis van Bewaring overgebracht. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCBë GECONTROLEERDE OPIA AG VAN EXEMPLAREN Naar bulten 'rAf, 6 ct. per K.M. Kantoor SST* Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" BINNENLAND JIct zevende lustrum der Leidsclic Vrou welijke Studenten Vcrecniging. (Eerste Blad, pag. 2). STADSNIEUWS Gécn afstand van machines! (Nieuw jaarsrede van den voorzitter der Kamer van Koophandel). (Tweede Blad, pag. 1). Verkeerszondarcn voor het Knntongc- rcclit. (Tweede Bad, pag. 1). Dc ouden van dagen naar dc film „Op I-Ioop van Zegen." (Tweede Blad, pag. 1). Vergadering van de Oranje Vereoniging. (Tweede Blad,,png. 1). De lieer Kcrbert spreekt over: „Het Soe fisme en het Woord." (Tweede Blad, pag. 2.) WEER VER WACHTING Medegedeeld door het K.N.M.I. Do Bilt. te Verwachting: Krachtige, later afoo- mendo Z.W. tot N.W. wind, meest zwaar bewolkt, later waarschijnlijk opklarend, regen- of hagelbuien, aan vankelijk iets kouder, later kouder. Hoogste barometerstand 770.1 te Biarritz. Laagste barometerstand 720.8 te Ona. STORMWAARSCHUWINGSDIENST Geseind van De Bilt 25 Januari om 7.50 uur aan alle posten: wordt verwacht storm uit liet Z.W. Complete Woninginrichting Leusderweg 22—24 Opgericht 1808. Tel. 1531 Onze afdeeling Antieke Meubelen is ruim gesorteerd. Onze Ervaring en Vakkennis staan ten uwe dienste. l»PJ.WHPUm.tU3lILWWMTJ3 JIWTHWitH Bechstein - BlüTHNER IBACH enz. Vraagt prijslijsten van nieuwe en gebruikte instrumenten aan. Levering op termijnbetaling. Firma R. VAN DEN BURG. Planohandel van 1837. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 LIKWIDATIE HANDWERK AFDELING. Alle Haak-, Brei- en Borduurgarens voor een heel klein prijsje. Deze worden niet langer nagehouden. TAXI TAXI TAXI Goedkoo.pst meest oudst en vertrouwdst adres TEL. 121o TEL. 121o TEL. 121 o RIJDT VEIUG Wie vraagt de straat voor zich alleen Iloe of hij er passeert, Neemt iets wat d' and'ren toebehoort Verkeert dus glad verkeerd!

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1