SK™41 DE EEMLANDED 4000 dekens EEN INTERVIEW MET HITLER uit modi Amersfoort STORM BOVEN HET IJSSELMEER l. J. lrox 2001 Medische Zaterdag 26 Januari 1835 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a DE VERHOUDING TOT POLEN SLACHTOFFER VAN DEN BRAND TeL S.78S Binnen. Te!. 1788 ANGSTIGE NACHT OP ZINKEND SCHIP 33e Jaargang No. 177 TAX! TEL. 1820 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI Belairij Laatste berichten Eerste blad pag. 3 TAXI TAXI TAXI TEL. 12io TEL. iaio TEL. i2io AMERSFOORTSCH DAGBLAD I ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden vooi Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per wcdt (mc' gratis verzekering tegen ongeliikkenl f 0.17'/*. Binnenland franco per post per 3 maanden 13.-. Afzonderll|ke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels 1.05 met inbegrip van een bewijsnummef elke regel meer f0.25 Liefdadlghelds-advertcntlën voor da helft van deD prijs. Kleine Advertcntlün „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1»—. Bewijsnummer extra f 0.05 Het is een dwaling, dat tus* schen Duitschland en Polen vijandschap moet bestaan uitschland en de Volkenbond BERLIJN, 25 Jan. Adolf Ilitlcr heeft "isteren den Berlijnschen correspondent 'an de Gazeta Polska te Warschau, Kazi- lierz Smogorzewski, een onderhoud toege daan, aan het verslag waarvan wij liet m.'olgende ontleenen: Vraag: In de buitenlandscho polilick is l^de openbare meening gericht op Duitsch- ands standpunt inzake de verschillende aclvoorstellen. Zou liet voorbarig zijn deze raag te stellen? Antwoord: U zult begrijpen, dat inzake do erschillende pactvoorstellen op het oogen- lik te minder in het openbaar iets kan orden gezegd, daar de desbetreffende be- jspreking voor een deel nog maar slechts egonnen is. Slechts dit eene moet ik steeds herhalen: 1. Duitschland wil met al zijn naburen in rede leven en het is bereid alles wat daar- oe noodig is grootmoedig in te willigen. Duitschland zal nooit meer afstand oen van zijn rechtsgelijkheid. 3. Wij kunnen onder een internationale anienwerking niet vorstaan het op ons ne- len van ondoorzichtige verplichtingen met onsequenties, die ten slotte zonder in het g houden van de nationale Duitsche be- angen ons daarheen zouden leiden waar ij uit eigen vrijen wil niet heen willen aan, n.l. naar een oorlog. Vraag: Hoe moeien wij staan tegenover het steeds wcerkeerend gerucht, dat uitschland weer toetreedt tot den Volken- ond? Antwoord: Wij zijn uit den Volkenbond getreden wegens niet-nakoming van de ons Jocgestanc en beloofde rechtsgelijkheid. Wij denken er niet aan in de toekomst nog eens in den "Volkenbond te marchandceren over j.onze rechtsgelijkheid, maar wij zijn vast- G®esloten in geen bond terug te keeren, wan- fceer wij niet gelijkgerechtigd zijn. Dat is, gelijk ik reeds eenmaal met nadruk heb Betoogd geen „voorwaarde", maar een van- I zelfsprekendheid omdat hot vroeger regime in Duitschland daarvoor geen begrip toon de, moet het thans zeer zwaar boelen. Men jnoet niet gelooven, dat. ik, of wie ook, dom genoeg zijn om juist die fout weer te ma ken, die onzen voorgangers naast velen an deren, maar toch hoofdzakelijk, den nek gebroken heeft. Vraag: Mag ik mij veroorloven nog een vraag te stellen, die mij als schrijver steeds zeer in het bijzonder heeft bezig gehouden, n.l. wie van de groole geesten van het ver leden een doorslag-gevenden invloed in let terkundig opzicht op Uwe Excellentie heeft Uitgeoefend? Antwoord: Het is zeer moeilijk het aan tal van dio geesten op te tellen, die voor iedere groote idee reeds in het verleden bevruchtende bijdragen hebben geleverd. Ons geheele aanschouwingsbeeld ontstaat voor een overweldigend groot gedeelte uit dc resultaten van het geestelijke werk van het verleden en voor een zeer klein deel op grond van eigen inzichten. Het beslis sende is slechts het door de groote geesten van vroegere tijden overgeleverde gedach- tengoed verstandig en doelmatig te ordenen en de daaruit voortvloeiende logische con sequenties te trekken. Want waartoe die nen alle inzichten "wanneer men niet den moed bezit zich daar ook van te bedienen? Doordat wij uit een ontzaggelijko hoeveel heid geestelijke cn wetenschappelijke ideëen en inzichten de practische politieke consequenties trokken, hebben wij de vol komen steriel geworden traagheid -overwon nen en ons nationale leven een nieuwen, en naar mijn overtuiging, beslissendcn vlucht gegeven. w Overigens verheugt het mij thans na een jaar van gereorganiseerde DuitcchPool- sche betrekkingen te mogen wijzen op het vruchtbare van deze ontwikkeling. liet is ons gelukt een der historisch belangrijkste Hitier rectïes tijdig uit te voeren. N.l. een cor- tie van de dwaling, dat tusschen dc ide volkeren een vijandschap als een rt erfenis steeds aanwezig is geweest en daarmede voor de geheele toekomst moet bestaan. Ik geloof in tegendeel, dat ondanks al het moeilijke, wat tusschen de beide lan den ligt, zij in het belang van gemeen schappelijk behoud juist van de Europce- sche cultuur tot con oprechto samenwer king verplicht zijn. Het nationaal socialis tische regime in Duitschland zal niets ach terwege laten, wat in staat kan zijn deze samenwerking te bevorderen en langzaam om (e zetten in een voortdurondo vriend schap. De dag van heden geeft mij de rechtvaardiging meer clan ooit te gelooven aan de verwerkelijking van een zoodanigen wensch. Een 75sjarig timmerman in de vlammen omgekomen 's-GRAVENHAGE, 25 Januari. Heden middag 4 uur was de brandweer nog steeds bezig met het blusschen van den brand in do Waldorpstraat. liet gerucht deed de ronde, dal ccn 73- iaiige timmerman, die hedenochtend in het gebouw was gegaan om zijn gereedschap te halen, niet meer terug gezien was. Het ge heele personeel had zich gemeld, maar de oude man niet. Ook was hij niet thuis ge komen. Men verkeert dus in onzekerheid omtrent zijn lot en maakt zich ernstig on gerust over hem. Het is natuurlijk niet uitgesloten, dat de man verschrikt is weg- Amersfoortsche Huisartsen-Vereeniging Zondag hebben dienst de volgende burger- geneesheeren Kok, Langcgracht 11; Tel. 55. Hendriks, Berken weg 25; Tel. 1384. Linschotcn, Soesterweg 320; Tel. 112. Boodschappen, behondens spoedgevallen, 's morgens vóór 10 uur. Van de overigo genecsheeren heeft Zon dag dienst Nieuwenhuis, Huygenslean 41; Tel. 1373. Zondag en de geheele week 's nachts heeft dienst de apotheek van de firma Jos Haan, Julianaplcin 13; Tel. 1150. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen Mevr. De Leeuw, St. Anlridusstraat 5, Mevr. Daams, Puntenburgerlaan 21. gelooDcn cn daardoor eenigszins van streek is geraakt. Echter wordt het niet uitgeslo ten geacht, dat de man in hot brandende gebouw is achtergebleven en geen kans meer heeft gehad tc vluchten. Indien dit hot geval mocht zijn geweest, dan vreest men het ergste. Hot onderzoek wordt ech ter zeer bemoeilijkt door bet feit, dat de brandweer liet gebouw niet kan binnen dringen om r/ich omtrent het lot van den ouden man zekerheid tc verschaffen. Nader meldt men ons, dat inderdaad is komen vast te staan, dat clc oude rnan in de vlammen is omgekomen. Foto, genomen tijdens hot blusscliingswerk. buiten'anu 6 cl. per K-M. Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast hel Tramstation. Kantoor: Leusderweg 2i2. DENNEN III Alle in dc vorige twee stukjes behandel de dennen hebben de naalden twee aan twee slaan. Er zijn er echter ook nog met bosjes van drie en vijf. Wanneer we over Bavoort naar de Treek wandelen of fietsen, dan komen we voorbij het Bavoorlsche cafétje langs verschillende boerderijen (rechts), waaronder bijvoorbeeld de oude Ooievaarshorsl. Of er vroeger ooie vaars genesteld hebben, weet ik niet, maar men kan het bij den vriendelijkcn eigenaar misschien gewaar worden. Aan den rechter kant beginnen nu de bosschen cn deze moet ik nu zoodra we de Ooievaarshorst voorbij zijn, in uw aandacht aanbevelen. Kijk nu eens goed naar de .takken, dan zal het me niets verwonderen, als ge weldra ziet, dat daarvan de naalden in bosjes van drie ^taan. Nu kan het ook niet anders of ge hebt al spoedig de kegels in uw handen. Pas op! Ja, dat dacht ik wel: u roept ,,Au!" Zeker, ik had u van te voren moeten waar schuwen. Deze kegels zijn bezet met scher pe, teruggebogen dorens en dat de dennen Doorndennen heelen, zal u zeker zeer juist achten. Deze Doorndennen, de Latijnsche naan' is Pinus rigida met den klemtoon op de eerste lettergreep, zijn afkomstig uil dc Oostelijke landen \an Noord-Amerika. De naalden worden wel 18 centimeter lang en de stevige harde kegels wel een decimeter. Ilc weet niet, of ze hier in dc buurt meer voorko men. Ik geloof het niet. Er moet ergens in het Gooi een moo>e rij slaan volgens de flora van Heimans. Heinsius en Thijsse, maar waar dat precies is, staat er niet bij Mis schien weet een van onze lezers het? Vast staat wel, dat ze zeer weinig worden aan geplant. En nu is mijn ruimte al weer verbruikt. Dus moeten de vijfnaaldige dennen nog maar even wachten. Tot de volgende keer dus. Gaat u alvast eens in de Treek naar de Doorndennen zoeken. A. JOMAN. Een onderhout', met kapitein W'. de Bruin van dc „Paul Kruger I" „Wij zijn alles kwijt!" ELBURG, 25 Jan. Misleid door den mist is de stoomboot „Paul Kruger I" aan boord hebbende den kapitein W. de Bruin, diens vrouw, een machinist en een dek- knecht, Donderdag op het Use!meer nabij de Oppert bij Kampen gestrand. Na veel moeite is bet gelukt het schip weer vlot te krijgen. De openvarenden hebben een zeer angstigen nacht doorgebracht. Schipper H. Broekhuizen met het motorschip E. 50 was den gcheclen nacht in de nabijheid, doch kon niet bij het schip komen. Heden morgen echter konden de opvarenden van de „Paul Kruger II" met een kleine boot naar Elburg worden gebracht, waar zij lief derijk zijn opgenomen in de woning van de Wed. Van der Heide. De stoomboot was Donderdag uit Amster dam vertrokken met een lading machine- onderdcelen bestemd voor Deventer. Het vaartuig ligt vol water on werdt als verlo ren beschouwd. Vrijdagmiddag hebben wij met kapitein W. de Bruin van de stoomboot „Paul Kru ger I", die op bet oogenblik in de woning van mevrouw de weduwe van der Heide tc Elburg vertoeft, een onderhoud gehad. Kapitein de Bruin, die reeds weer geheel bekomen was van den schrik, die hij cn de zijnen aan boord van het schip hebben ge had, doch niettemin ernstig onder den in druk van het gebeurde was, gaf ons een uitvoerig relaas. Woensdagavond omstreeks half tien was de „Paul Kruger I", een vrachtboot van dc gebroeders van der Boom te Rotterdam, uit Amsterdam vertrokken. Na eenigen tijd in de Oranje-sluizen te hebben gelegen, werd dc tocht over het TTssclmcer aanvaard met beslemming naar het Kcleldicp en via den IJsscl naar Deventer. Gedurcnrlo het eerste gedeelte van den nacht was het goed weer cn helder zicht, doch tegen het aanbreken A an den ochtend was liet zoo mistig gewor den, dat ik aldus kapitein de Bruin nagenoeg niets meer kon zien. Donderdag morgen om 9 uur raakten wij tusschen El burg cn den Kei cl aan den grond. Den gehcelcn dag hebben wij, in de mist, daar vastgezeten. Geen enkel schip passeer de op zoo korten afstand, dat men ons kon waarnemen en het zicht was zoo slecht, dat men ons ook van den wal af niet kon zien. Telkenmale hebben wij seinen gegeven met de stoomfluit, docli alles tevergeefs. Tegen den middag klaarde liet weer op Een dokter, die langs den zeedijk kwam merkte ons op cn hij begreep, dat wij vast zaten. Hij is toen naar Elburg gegaan, waar hij hulp voor ons is gaan halen. Wij wisten dat nog niet cn hij het inval len van de duisternis zijn wij behalve ge luidsseinen ook lichtseinen gaan geven om dc aandacht op ons te vestigen. Tegen 5 uur in den middag kwam een motorbotter schipper IL Broekhuizen uil Elburg, bij ons langszij cn, nadat, vastgemaakt was, werd getracht, ons schip los te trekken. Dit mis lukte 6011101'. Intusschcn waren onze levens middelen aan boord nagenoeg op en schip per Broekhuizen is toen voor ons naar El burg gegaan om brood 1c halen. „Waarom bent u toen niet van boord ge gaan?"' „Er bestond loon, nqcli voor ons, noch voor bet schip eenig gevaar. Het weer was nog vrij goed cn wij dachten iiiet aan de mogelijkheid, dal wij het schip zouden ver spelen." Kapitein de Bruin vertelde ons verder van de uren, welke verliepen voordat schippci Broekhuizen uit Elburg terugkwam. Dit was 's avonds omstreeks 9 uur. Het weer was echter inmiddels zoo slecht geworden, dat de zee vrij hol stond cn liet voor den mo torbotter niet meer mogelijk was langszij te komen. Een der Elburgsche visschers is toen niet een roeiboot naar ons toegekomen, heeft ons brood gebracht en is in afwachting van hetgeen verder zou gebeuren, bij ons aan boord gebleven. Slagzij „Het weer werd voortdurend slechter cn dc zee werd zoo woest, dat voortdurend de golven over liet schip sloegen. De „Paul Kruger 1" begon slagzij tc maken naai stuurboord cn toen werd de toestand steeds gevaarlijker. Wij hadden tegen middernacht geen plekje meer aan boord, waar wij droog stonden. De machinist W. Bogaeris uit Rotterdam schipper de Bruin en zijn vrouW zijn eveneens uit Rotlerdam afkom stig pompte voortdurend, maar hij slaag de cr nauwelijks in het water hij te houden. Dc toestand aan boord werd steeds kritieker. Tenslotte zochten wij ccn schuilplaats in dc koelkast boven dc machinekamer, waar wij evenmin droog stonden, doch tenminste nog eenigc beveiliging tegen de golven, do stormvlagen en den regen hadden. Om half vijf Vrijdagochtend echter hoor den wij plotseling ccn gekraak! liet schip was gebroken en toen stroomde hot' water met volle kracht naar binnen. Wij vlucht ten uit de koelkast. .Juist op tijd! Even la ter maakte liet schip steeds meer slagzij en kantelde geheel naar stuurboord. Doornat van den regen cn de golven klommen wij op dc zijde van het schip en trachtten in dc roeiboot van schipper van Broekhuizen te komen. Ongeveer vijf minii ten hebben wij, terwijl de Zuidwestelijke storm raasde, in dc diepe duisternis van dun winternacht, op de zij van het. schip gezeten. Wij slaagden cr gelukkig in in de roeiboot te komen en nadat wij wat water hadden uilgepompt, trachtten wij naar den wal te komen." Schipper dc Bruin wachtte even voordat hij zijn verhaal voortzette. „Ongeveer half acht kwamen wij bij den landbouwer Dekker, waar wij zeer vrien delijk ontvangen werden en na eerst van droge kleercn voorzien tc zijn, daarna bij de warme kachel vergast werden op liecle koffie." Alles verloren Kapitein dc Bruin vertelde ons verder hoe hij cn zijn metgezellen lalcr vriendelijk zijn opgenomen in de woning van de we duwe Van der Iloido Ie Elburg, waar hij ons zijn modedeelingen deed. „Ileht u nog iels kunnen redden?." „Wij zijn alles kwijl: Onze gohecle inboe del, al onze kleeren en bedden, kortom al les wat wij bezaten, is verloren. Mijn vróuw en ik woonden aan boord en al ons heb ben cn houden is verloren gegaan. Wij wa ren ook niet verzekerd', zoodal ik thans niets meer bezit." Het schip was het eigendom van dé rec- dorij Gebroeders Van der Boom tc Rot terdam. DIT BLAD HEEFT EEN DACELIJKSCHB GECONTROLEERDE OPMAG VAN EXEMPLAREN Naar buiten Qü S Kantoor Standplaats @1/ O Stationsplein op apde.re pagina's BINNENLAND Solidariitciit in 't Kabinet. vecdo I: le Kink, (Derde Blad, pag. 1).. (Tweede Blad, pag. 3). Politieke strijd in de Kinkerstraat Buziau jubileert. Auto's Ie water. (Derde Blad pag. 1). (Derdo Blad, pag. 1). STADSNIEUWS Ir. Lohr spreekt over de Gcldersche elec- trieiteitstaricvcn voor de Kamer van Koop handel. (Tweede Blad, pag. 1). Vergadering van den boeren-, tuinders- cn middenstandsbond. (Tweede Blad, pag. Voordracht over verlichting en. verkeer voor clcn A.X.P.B. (Tweede blad, pag. 1). Lezing van den heer Meyer de Vries voor Ned. Fabrikaat. (Tweede Blad, pag. Nadere mededeeling bclrcffqndo de plun- ncn voor een documentaire film oveV AiueVs- foor(>--- (Tweede Blad, pag. 1). De Sociëteit Ycrccniging gaal. verhuizen* (Tweede Blad, pag. 1). WEERVERWACHTING Medegedeeld door het K. N. M. I. le Pc Bilt. Verwachting: Matige tot krachtige ?n.W. lot N. of X.O. wind, gedeeltelijk bewolkt, wellicht nog sneeuw- of hagel buitjes, lichte vorst dos nachts, overdag om het vricspunl. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 STOFFEN AFDELING COUPONS Mantelstoffen, Fluv/eelcn, Wollen Stollen. Zijden Stoffen. Heel Goedkoop. Goedkoopst meest oudst en vertrouwdst adres

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1