DË ËE.MLANDER Fabrieksbrand te Culemborg 4000 Woensdag 30 Januari 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 180 COMPLEX GEHEEL VERNIELD Vele arbeiders werkloos LUCHTBESCHERMING BEROEMDE KATHEDRAAL AFGEBRAND DE STAKING DREIGT Tel. 1788 Internationale troepen in 't Saargebied TAXI TEL. 1830 Eetrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI 6 ct- Per K-R/'- RUMOER IN 'T LAGERHUIS op andere pagina's Laatste 'berichten Eerste Iblad pag 3 5 uur 0 min. ¥LUG - VEILIG - GOEBK00P RTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maaodco voor Amersfoort 2.10 per maand 0.73. per wet;k gr ar Is verzekering tegen ongelukken! f 0.l7*/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nommera I 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 pol 10 nPH AIIVPRTFMTIPN «ml-lrcgdjf 1.05 met inbegrip van een DewilsnummM uth flUftnlCHIItW dke re9c| mK, (0 25 Ljcfdadlgheids-advertcntien voor da helft van den pri|s. - Kleine Advertentlïn „KEITJES bij vooruitbetaling 1-5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer extra I O.Oo Gebouwen der v. d. Tak's sigarenfabrieken in vlammen CULEMBORG, 29 Jan. - Heden* avond te half acht woedde een felle brand in Van der Tak cn Go's siga* renfabriek Binnenmolcnstraat alhier Hoog sloegen de vlammen op, waar» door zelfs de kerktorens in een hel schijnsel werden gezet. De brand* weer was spoedig ter plaatse en men toog direct met man en macht aan het blusschen. De fabriek staat Ihans, zoo seinde men ons te 9 uur, scheel in vlammen; men is liet vuur nog lans niet meester, doch men vertrouwt er op, dat men het vuur tot de fabriek zal kunnen beperken. Vermoedelijk zullen ongeveer 50 arbei ders hierdoor werkloos worden. Een grootc voorraad sigaren is verloren gegaan. Ver zekering dekt de schade. Het geheele gebouw ver loren Nader vernemen wij omtrent den brand in de sigarenfabriek van de N.V. v. d. Tak en Co., dat het vuur is ontslaan in dut gedeelte \an het gebouwencomplex, waarin de maga zijnen en (hoogkamers zijn gelegen. De fabriek bestaat uit een aantal aaneenge- houwde onderdeden, waarvan dc moeste drie verdiepingen boog zijn. liet goheele complex heeft een lengte van ongeveer 200 meter en een diepte van circa 100 nieter. In liet midden van «lil grootc complex nu liggen bovengenoemde lokaliteiten, waaruit reeds onmiddellijk blijkt, boe gevaarlijk een daar ontstaande brand noodzakelijkerwijze moet zijn, aangezien naa; alle kanten uit breiding Min liet vuur mogelijk is, zoowel in de vier zijwaartsche richtingen als naar boven, dc magazijnen en (hoogkamers liggen gclijk\locrs terwijl dc bestrijding van het vuur voor dc brandweer buitenge wone moeilijkheden oplevert, doordat de vuurhaard niet gemakkelijk te bereiken valt. Toen dc brand dan ook omstreeks half acht uitbrak, stond de brandweer voor een zeer zware taak. De vlammen grepen snel om zich heen en dc brandweer, die met acht stralen het vuur aantastte, kon niet verhin deren, dat het vernielende element over een steeds grooterc oppervlakte woedde. Nadat een uur lang met inspanning van alle krachten tegen bet vuur gestreden was, stortte het dak boven de droogkamers en magazijnen met donderend geweld in, ter wijl dc vlammen, die nlolseling versche lucht toegevoerd kregen, hoog oplaaiden en een regen van vonken over de omgeving joegen. Intusschcn drong het vuur met niet te stuiten kracht steeds verder door in de rond dit gedeelte, dat toen reeds als verloren kon worden beschouwd, gelegen sigarenmakeis- werkplaatsen, het belangrijkste gedeelte van de fabriek. Uiteraard kon dc brandweer, nu de vlammen zich over een zoo groote op pervlakte hadden uitgebreid, tegen de laaiende vuurzee maar weinig uitrichten. Men beschikte slechts over dc reeds genoem de acht stralen water, die geleverd werden door de gemeentelijke molorsnuit en de motorspuit van dc firma Gcbr. Kronenburg. De locstand was omstreeks 9 uur van dien aard, dat gezegd kon worden, dat het go heele fabriekscomplex in vlammen gehuld was cn dat van deze grootc fabriek naar alle waarschijnlijkheid niet veel zou kun nen worden gered. De brandweer moest bovendien een deel van haar krachten afstaan voor dc bescher ming van dc belendende perceelen, een dia coniehofje voor ouden van dagen, dat vlak naast de fabriek gelegen is cn dat reeds on middellijk bij het uitbreken van den brand op bevel der politie was ontruimd. De zeer Ontstelde inwoners van dit hofje werden on dergebracht bij omwonenden. Het hofje werd door de brandweer voortdurend nat ge houden, maar omstreeks negen uur waren de lammen reeds doorgedrongen tot dat gedeelte der fabriek, dat naast het hofje ge legen is, zoodat het gevaar hier groot was, en dc ontruiming alleszins gerechtvaardigd bleek. Aan de achterzijde van dc fabriek ligt de stalhouderij „Dc Klok" van den heer Mcr- kens. Ook dit perceel werd ontruimd cn voortdurend nat gehouden. Omstreeks tien uur had het vuur zich zoo danig ontwikkeld, dat ook dc kantoren in lichterlaaie stonden. Het hevigst was het vuur toen echter in dc sigarenmakerswerk- plaatsen. Nog échter was het einde van den brand bij lange na niet in zicht. Boven de kantoren bevonden zich namelijk de tabaks- zolders, die reeds begonnen aangetast to raken, waarbij dc smeulende tabak dc lucht vervulde met oen scherpe, prikkelende Walm. die de ademhaling bemoeilijkte en het werk van de brandweer, die toch reeds tegenover een bijna hovcnmenschelijkc taak stond, nog meer verzwaarde. Van do droogkamors cn magazijnen ston den toen alleen nog de zwartgeblakerde mu ren rond een smeulende puinhoop overeind, terwijl rondom in alle hevigheid het vuur zijn vernielend werk voortzette. Het ligt voor dc hand, dat vrijwel het ge- hccle stadje op de been was. De politie zorg de voor een behoorlijke afzetting. Op het ter rein van den brand waren onder meer aan wezig dc burgemeester en dc commissaris van politie. Door dezen brand zullen waarschijnlijk een honderdtal arbeiders, die in de fabriek werkzaam waren, op straat komen te slaan. Omtrent de oorzaak tast men vooralsnog in het duister. Het is reeds wel bekend waar de brand ontstaan is, doch een nader onderzoek zal nog moeten doen blijken, of het mogelijk zal zijn, de directe oorzaak vast te stellen. De schade, die begrijpelijkerwijze zeer groot is, wordt door verzekering op beurs- polist gedekt. Te ongeveer 1 uur kon men zeggen dat dc brandweer het vuur vrijwel geheel meester was cn bad men het kunnen beperken tot de fabrieksgebouwen. De vlammen laaiden hier en daar nog wel fel op, doch de brand weer kon inrukken en liet nog slechts een paar stralen als wacht achter. Een vleugel van dc fabriek is behouden gebleven; in dit gedeelte was de opslag plaats voor verpakkingsartikelen cn de expositie gevestigd. Brandstichting? In dezen vleugel deed men een eigenaardige ontdekking op den z.g. fu^tzo'der. Naar wij vernemen heeft de politie bij haar onderzoek toch op dezen zolder een stapel karton aan* getroffen, waarop zich een hoeveels heid houtwol bevond, waarin een kaars stond te branden. De politie heeft deze voorwerpen in beslag genomen Zij zullen nader* hand nader worden onderzocht, waarbij aangezien aanwijzingen van kwaadwilligheid gevonden zijn mogelijk dingen aan het licht zul* !en komen, welke arrestaties ten ge* volge zullen kunnen hebben. Omtrent de oorzaak van den brand in liet overige gedeelte van de fabriek, welke ont dekt werd door den portier, verkeert men nog in bet onzekere, doch liet is niet uitge sloten, dat het onderzoek dat door de ont dekking op den fustzolder kan worden inge steld. een licht zal werncn op dc oorzaak van dezen brand, waarbij, zooals wij reeds schreven, voorloopig tenminste 100 man op straat zullen komen. Bij de blussching zijn geen ongelukken voorgekomen. Het verkeer op do route Utrecht—den Bosch moest worden omge legd, daar slangen uitgelegd waren over den weg en zoo den doorgang belemmerden. Omtrent dc totale schade kan nog niets positiefs medegedeeld worden. Men is er in geslaagd e.cn hoeveelheid tabak ter waarde van ongeveer 40.000.te redden. Een arrestatie Nader meldt men ons, dat door de po'itie na de ontdekking op den fust* zolder reeds een arresatic heeft plaats gehad. Een inwoner van Culemborg is n.l. kort nadat geconstateerd was dat waarschijnlijk kwaadwilligheid in het spel is. door de politie van zijn bed gelicht cn naar het bureau van politie overgebracht. In verband met het onderzoek kon men ons nog geen nadrc inlichtingen verstrekken omtrent de identiteit van den gear* resteerde. EEN NIEUWE ZEPPELIN De L.Z. 130 FBIEDIUCHSHAFEN, 29 Jan. (V.D In October a.s. zal men beginnen niet den bouw van een derde Zeppelin, de L.Z 130, die zusterschip zal worden van dc L.Z. 129, welke thans zoo goed als voltooid is en in Mei zijn eerste proefvluchten zal houden. Dc L.Z. 130 zal ongeveer dezelfde afmetingen krijgen en beide schepen zullen bestemd worden voor den regclmatigcn dienst op Zuid-Amerika, terwijl de Graf Zeppelin, die thans dezen dienst onderhoudt, voor andere doeleinden gebruikt zal worden. ELK KWARTIER EEN DOOÜE Iloe buitengewoon \ccl verkeersongeluk ken in dc Vcrecnigdc Staten voorkomen, blijkt wel uit een zoo juist gepubliceerde statistiek van de Amerikaansche reisverze- kcringsmaatschappij. In 1934 kwamen in Amerika 36.000 auto-ongelukken voor. Elk kwartier werd een persoon gedood en om de 31 seconden werd iemand gewond. De lijst van doodclijkc verkeersongevallen is 10 gestogen vergeleken bij 1933. PRINSES JULIANA LICHT ONGESTELD Naar men ons meldt moet Prinses Juliana in verband met een lichte ongesteldheid enkele dagen het bed houden op het naleis Huis ten Bosch Oefeningen op grootc schaal te Berlijn BERLIjN, 29 Jan. (V.D.). Van 19 tot 22 Maart vinden te Berlijn civiele luchtbcschermingsocfcningen plaats yan een omvang, zooals zij in het Duitschc 11 ijk nog niet gehouden zijn. Het gaat daarbij om oefeningen, waaraan dc gc- heele bevolking, benevens alle verkeers middelen zullen deelnemen. MILWAUKEE, 29 Jan. (Router). Door tot nog toe onbekende oorzaak brak gisteren in dc St. Johns kathedraal te Milwaukee een brand uit, difc snel om zich heen greep. Dc beroemde kathedraal, die sedert 1S53 zetel van don aartsbisschop is, werd geheel dooi de vlammen vernield. Alleen do architecto nisch zeer mooie klokketorcn bleef gespaard Do materieelc schade wordt geschat op ver scheidene honderdduizenden dollars. Van Belgische mijnwerkers BRUSSEL, 29 Jan. (V.D.). Dc Centrale Commissie van Mijnwerkers is heden al hier bijeengekomen. Besloten werd een bui tengewoon mijriVe?kérs<*>ffg$^s bijeen tc roepen in begin Fcbruaii, teneinde te be raadslagen over den toestand cn zoo noodig alle schikkingen te treffen met het oog op een algemeenc mijnwerkerstaking per 4 Februari a.s. MIJNGASONTPLOFFING CHARLEROI, 29 Jan. "(V.D.). Heden morgen beeft zich een mijngasontploffing voorgedaan in den mijn van Marcienne- Docherie. Een mijnwerker werd gedood, twee anderen werden zwaar gewond. BOTSINGEN TUSSCHEN COMMUNISTEN EN SOCIALISTEN BRUSSEL, 29 Jan. (V.D.). Na afloop van een vergadering van socialisten in de Madelcinezaal alhier, waar gedemonstreerd werd voor uitvoering van het bekende plan de Man, hchhcn zich ernstige hotsingen voorgedaan lusschen communisten en socia listen. De politic zag zich gedwongen ter handhaving van de orde krachtdadig op te treden. Daarbij werd een der bctoogers zoo ernstig gewond, dat hij naar een zieken huis moest worden overgebracht. Een vrouw werd gearresteerd. DE V. S. NIET IN HST PERMANENTE HOF WASHINGTON, 29 Jan. Gemeld wordt, dat dc Senaat niet heeft geratificeerd de re solutie waarin de toetreding van de Ver. Staten tot het Permanente hof van Inter nationale Justitie werd aanbevolen. POLITIE CONTRA COMMUNISTEN SOFIA, 29 Jan. (Reuter). Bij een vuurge vecht tusschen communisten en politie werden twee communisten en een politie beambte gedood. Drie agenten werden ern stig gewond. Twee communisten ontkwa men. Binnen- en buitenland 6 cl. per K.M. TeS. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Lcusderweg 212. Omtrent hun vertrekdatum is nog niets definitiefs bepaald De uittocht der emigranten Op een desbetreffende vraag in het lager huis deelde sir John Simon, dc minister vun buitenlandsche zaken, mede, dat dc juis te datum, waarop dc internationale troepen uit hot Saargebied zullen vertrekken, nog niet is vastgesteld. Sir John Simon zeide, dat men verwachtte, dat de verschillende contingenten tczclfdcr tijd zouden vertrek ken als de regceringscommissie, wanneer deze het gezag over het Saargebied aan de Duitsche autoriteiten zou overhandigen. De regel mg zou, naar verluidt, besproken wor den tusschen den opperbevelhebber, de re gceringscommissie cn de commissie voor het Saargebied van den Volkenbond. In het lagerhuis werd eveneens door een lid van Labour gevraagd, welke maatrege len getroffen zijn met betrekking tot den vrijen uittocht van dc personen, die het Saargebied in verband met het plebisciet willen verlaten. De minister van buiten landsche zaken antwoordde daarop: Mij is medegedeeld, dat deze lieden bij hun vertrek geen hinderpalen in den weg worden gelegd. Eenigcii van hen verlaten natuurlijk reeds thans het. Saargebied. Zoo- als bekend is, heeft dc Duitschc regeering ccnigc beloften gegeven en wij kunnen met alle recht verwachten, dat deze beloften ge houden zullen worden. Üe conservatieve afgevaardigde Hamnon vroeg daarnp of ilch officieren en manschap pen tijdens liet verloop van het plebisciet voldoende respect betoond was. Simon antwoordde» dat dit punt niet ovcr liet hoofd was gezien. Men moest echter liever afwachten tot de Engclsche troepen hun taak inderdaad zouden hebben vol bracht. Het lagerhuis zal zeker met genoe gen zijn lof uitspreken voor het feit, dat dc Engelschc soldaten hun taak „tót bewonde ring van allen" hebben verricht. De finnncieelc secretaris van het minislc rie van oorlog heeft voorts op een andere vraag nog geantwoord, dat de houding van de Britschc troepen aan de Saar voorbeeldig was en nog is. Ofschoon zij op den adder- grond gehouden zijn, is hun aanwezigheid een belangrijke factor in den onrustigen toe stand geweest. Naar bekend wordt gemaakt, mogen nog slechts die emigranten uit het Saargebied Frankrijk binnentrekken, die aldaar bloed verwanten hebben, over voldoende middelen beschikken om geruimen tijd on eigen kos ten in Frankrijk te leven, bij Fransrhc on dernemingen werkzaam zijn geweest, wer kei ijk gevaar Joopcn in het Saargebied, wiet kinderen dc Fransrhc school in het Saarge bied hebben bezocht of die vroeger in het vreemdelingenlegioen hebben gediend. Gelijkschakeling Dc Chr. metaalbewcrkorSbond, welke on der leiding van Otto Pieck tegenover dc nationale honden in hel Saargebied kwam tc staan, heeft zich thans aangesloten bij denDuitschcn metaalbewerk.ersbónd om later in het Duitschc arbeidsfront tc worden op genomen. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHB GECONTROLEERDE OPIj\AG VAN EXEMPLAREN Naar buiten Kantoor Standplaats @1/ Stationsplein W/^ Hotel „Monopo'e" - Tijdens dc Maandag gehouden zitting van het Lagerhuis, waarbij aan de orde was de behandeling van een suppletoir crediet van 5 milliocn voor dc nieuwe wcrkloo/.cn- steunplanncn, is liet nog al wanordelijk ge weest. Dc linksgeoriënteerde afgevaardigde Buchanan verklaarde, dat de getroffen hulp maatregelen niet in overeenstemming zijn met do eischcn van dit oogenblik. Vervol gens keerde spr. zich tegen MacDonald per soonlijk, dien hij hclecdigde. Ook een ander parlementslid oefende he vige critiék on de regeering. Er ontstond toen op de tribune eenig rumoer, terwijl kreten werden gehoord als „weg met dc hon- gerregeering". De grootste belhamels werden verwijderd. Dc zitting werd vervolgens verdaagd tot Dinsdag. SCHADELIJKE ALCOHOL UTJCA, 29 Jan. (Reuter). Zestien perso nen zijn overleden tengevolge van het ge bruik van gedenatureerden alcohol. Drie anderen, die eveneens van dit schadelijk vocht gebruikt hebben, zijn stenende. LAH2ESTRAAT 49 51 TELEFOON 130 UIT DEN OMTREK Vergadering van houders van schuldbrie ven van do Ncd. Buurtspooi wegmaatschap- pij. (Tweede Blad, pag.. 4). Gemeenteraad van Soest. (Tweede Blad, pag. i). sTAns\'ir.ij]rs Vergadering van den Gemeenteraad. (Tweede Blad, pag. 1). De Oudjes bij „Op Iloog van Zccen." i (Tweede Blad, pag. 2). .Feestavond van Z. U. T. (Tweede Blad, pag. 1), Een familieruzie. (Tweede Blad, pag. 2). De Decnsche kroonprins Frederik, die, naar verluidt, zich eerstdaags zal ver loven met prinses Ingrid, dochter van den Zwecdschcn kroonprins. STOFFEN AFDELING COUPONS Mantelstoffen, Flnwesïes, Wollen Stolfrn. Zijden Stoffen. Heel Goedkoop. Hoogste barometerstand: 770.3 te Yr.lon'.'.a. Laagste barometerstand: tc Isafjord. Buitenlandsch weerovcrzicht Dc depressie, die zich gistermorgen bij IJsland aankondigde, trok tusschen dit eiland en Groenland cn nadert thans Jan May en. Een secundair daalgebiod volgt iu een Zuidelijker baan cn deed den barome ter sterk dalen in dc Noordelijke omgeving. Dit had tengevolge, dat op de Noordzee de Noord-Oosteinvind naar West omging, waardoor langs dc kust dc dooi inviel. Op liet vasic land en in midden-Zweden' nam echter bij helderheid cn windstilte de vorst toe. In liet Noord-Westen cn op de Britschc. eilanden steeg de temperatuur cu komt geen vorst meer voor. In Duitschland i-. dc gchcclc atmosfeer nog onder liet vries punt. In ons land wijst alles op indringen van warme en vochtige lucht in de hoogerc at- m os Teerlogen. Het gevolg van deze veran dering zal zijn; langzaam voortgaan van dc dooi van de kust naar hel binnenland, niet kans op lichten regen cn ijzel langs de vorst lijn. maroKB5T3E7i72S3IDT!CZr:ZrZZi737L-az,'3r!

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1