Tel. 4000 EXEMPLAREN K DE EÊMLANDEU TWEE JAAR NAT. SOCIALISME Oproep van Hitier Donderdag31 Januari 1935 Uitgave: VALKH0FF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 181 BETALING IN HET SAARGEBIED UCCES Tuin Conflict in Hongarije VLIEGTUIG OP EEN HUIS NEERGESTORT URUGUAY NOG IN OPSTAND Griepepidemie in Frankrijk Tel. 1788 VteVt** Japanner neergeschoten RIJKSMINISTER SCHMITT AFGETREDEN BELGIE EN RUSLAND taxi tel. 1830 Eetrcuwbare onderneming TEL. 1093 TAXI IWS op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING Buitenlandsch weerovcrziclit 5 uur 10 min. L. J. VLUG - VEILIG - GOE0KOOP AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pcl 3 """den voor Amtrsloort 2.i0 ptr oi.and 0.75. ptt °''"k 'mtl flrotll verzekering tegen ongelukken! I 0.17';, Binnenland franco per post per 3 miauden I J.-. Afzonderlijke nummers I 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NÏERC S1J PRIJS DER ADVERTENTIEN vao rc9cls105 mct ,nbc9r|P van ecn bewijsnummet elke regel racer f 0.25 Llcfdadlghclds-advertentico voor de helft van den prijs. - Kleine Advcrtentlün „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.bewijsnummer extra i 0.05 Tweelderde van het vierjarig werk. plan reeds uitgevoerd BERLIJN, 30 Jan. Ter gelegenheid va den tweeden verjaardag der nationaal- I socialistische revolutie zijn heden zoowel I openbare als particuliere gebouwen en trams en bussen met vlaggen versierd. I Vanmorgen zijn speciale diensten in de 1 verschilplendc kerken gehouden en het I onderwijs in de inccste Berlijnsche scholen Ibegon met het hij sche n van dc vlag, wear ing gemeenschappelijk een korte herden |king plaats vond. Officieelc feestelijkheden vonden niet I plaats, doch oen bedrag van 23 millioen mark werd \oor het Wintcrhulpwerfc bc- I schikbaar gesteld. Ter gelegenheid van cjen herdenkings J dag heeft Adolf Hitler een oproep uitgc- vaardigd aan het Duitsche volk, waarin hij herinnert aan de beteckcnis van de om- wenteling die twee jaar geleden een einde maakte aan een toestand, die. sedert het einde van den wereldoorlog had geduurd. Van een natie die in doffe wanhoop ver- I keerde, heeft het nationaal-socialisme ■Duitschland opgeheven met het geïoovige I vertrouwen in dc innerlijke waarde cn de scheppende kracht van het eigen leven. Met verheugende zelf discipline hebben on- Itelbare rnillioenen van het Duitsche volk zich in dienst van de nieuwe idee gesteld. ■Naast de fanatieke strijders der revolutio- nairc nationaal-socialistische partij kwa- Imen de soldaten van de aan traditie zoo rijke weermacht. Menschelijke krachten werden gemobiliseerd in een omvang als men tevoren niet had kunnen voorzien. Geen oude wereld werd afgebroken om een nieuwe op te bouwen, doch het nieuwe, I dat zich verhief heeft het oude overwon- ■uen. Geen moment vertoonde het natio- [naal-socialisme een leegte. I In do oproep zegt Hitler verder: Nadat lik op 30 Januari 1933 het Duitsche volk 1 voor dc uitvoering \an liet eerste werk- I program vier jaar tijd vroeg, kan thans gc- 1 zegd worden, dat reeds in do helft van ■dozen termijn moer dan h van het beloof- DuitschsFransche over? eenstemming BAZEL, 30 Jan. (V.D.). Dc commissie- ■besprekingen, die Dinsdag tot middernacht hebben geduurd, hebben in de Fransch- lDuitscho Saarcorrimissie geleid tot de ver wachte overeenstemming op het gebied van Jliet valutawezen en van de toe# lustige ■douane-behandeling. Ter regeling van den ■valuta-omloop is een verordening van de pcgeeringscommissie van het Saargcbied ontworpen, welke het betalingsverkeer in het Saarland zelf regelt en de inwisseling van franken benevens liet toelaten van be- (talingen in het Saargcbied met Rijksmar ken voor 1 Maart, d.w.z. voor de definitieve [overdracht van liet Saargcbied aan Duitsch- pand. Dc tweede overeenstemming die be reikt werd, heeft betrekking op de voor naamste punten inzake de verlegging van [de douanegrenzen aan de Saarlandsch- ITansche grens. Dc besprekingen hebben voorts geleid tot teen overeenstemming over verschillende do- icurnenten. Zoo hebben dc beide delegaties [de juiste tollinie nauwkeurig vastgelegd op dc grens van Saarland en Frankrijk. Tenslotte is tusschen de vertegenwoordi gers van de Rijksbank, de Banque de Fran ce en de B.I.B. een technische overeenkomst aangegaan over de volgens de overeenkomst Aan Rome te verrichten betalingen. de is ingelost. Geen democratische ïcgec- ring ter wereld kan zich niet grootcr ver trouwen eh meer toegenegenheid aan liet oordeel van haar volk onderwerpen dan de nationaal-socialistische regeering van Duitschland". Hitier verklaart verder, dat hij van DuitsLhland wil maken een land van eer, vrijheid en sociaal geluk, een volksge meenschap waarin ontelbare rnillioenen menschen in (rouwe kameraadschap wer ken voor den opbouw van een nieuwen staat cn aan dc opvoeding van een natie, die vreedzaam en vlijtig in deze wereld wil bestaan. ■_rhm IN DEN VON ECKHARDT TREEDT AE BOEDAPEST, 30 Jan. (V.D.).. De leider der partij der onafhanke lijke kleine landbouwers, Tibor von Eckhardt, hoeft heden den minister president Goemboes een schrijven gezonden, waarin hij dc vertegen woordiging van Hongarije bij den Volkenbond neerlegt cn tegelijker tijd den premier verzoekt dc over eenstemming, die tusschen hen tot stand was gekomen te beschouwen als niet bestaande. Tibor von Eckhardt legt er den nadruk op, dat bij dc herhaalde besprekingen tus schen Gümbös <m hem de eensgezinde op vatting naar voren was gekomen, dat dc onontbeerlijke voorwaarde voor iederen vooruitgang en voor een rustige ontwikke ling van de natie verzekerende hervor mingspolitiek een eerlijk kiesrecht was teneinde den verscherpten partijpoliticken strijd te kunnen afschaffen. Op grond van dit inzicht was toen met betrekking tot het nieuw in te stellen kiesrecht een volledige overeenstemming tusschen hen tot stand ge komen. Dc besprekingen van gisteren in dc regeeringspartij hebben hem er echter van overtuigd, dat dp tusschen hen bestaande overeenkomst de toestemming van dc re geeringspartij in dc hervorming van het kiesrecht essentieel moeilijker maakt. Tibor von Eckhardt zet nadrukkelijk uiteen, dat hij ook thans nog volledig verdouwen heeft in dc voornemens en besluiten van den mi nister-president. Hij wil alleen bereiken, dat dc regeeringspartij zich in dc toekomst niet meer op de door hem geleide partij der on afhankelijke kleine landbouwers als voor wendsel beroepen kan, wanneer de verwer kelijking van het kiesrecht aan do beurt komt. Inzake het neerleggen van zijn vertegen woordiging bij den Volkenbond wijst hij er op, dat hij'daarmede verdere aanvallen wil voorkomen, die wegens zijn persoon gericht worden op de door den premier gevoerde politiek. Met bovengenoemd schrijven is tusschen dc regeeringspartij en de partij der kleine landbouwers een open breuk ontstaan. In ieder geval bcteckent dit feit een verscher ping van den binnenlandsch politieleen toe stand van Hongarije. ROOSEVELTS VERJAARDAG W ashington. 30 Jan. (V.D.). Vandaag viert geheel Amerika den verjaardag van Roosevelt, die 53 jaar wordt. Dc in het Witte Huis binnenkomende telegrammen, brieven en geschenken zijn zoo talrijk, dat het Witte Huis veel wegheeft van een post kantoor, in den Kersttijd. In het gchcele land worden danspartijen gegeven. In ver band met zijn verlamming zal Roosevelt niet het Witte Huis verlaten, maar zooals gebruikelijk met zijn vrienden zijn verjaar dag vieren. De dag is echter tevens een ju bileum van zijn politicken loopbaan, die hij thans 25 jaar geleden als senator van den staat New-York is begonnen. HET SNOEIEN VAN VRUCHTOOMEN. Wanneer het niet te hard vriest kunnen we nu in onzen tuin beginnen mei snoeien. Daarvoor hebben wij poodig een snoei- schaar, een snoeimes, een snoeibijlle cn een boomzaagje. De laatste twee gereedschappen gebruiken we wanneer dikke takken moeten worden weggenomen. Verreweg het meeste werk gebeurt met dc snoeischaar. Al deze gereedschappen moeten goed scherp zijn, opdat de te maken wonden gemakkelijk kunnen genezen. Zaagwonden worden met het mes vlak bijgesneden en om infectie te voorkomen nog besmeerd; met teer of boom- carboleum. Begeven we ons eerst eens naar de vruchtboomen. Onze perzikken maken we geheel los van muur of schutting, waarbij het latwerk tevens goed wordt gereinigd. Wanneer in het hart van den boom te veel hout aan wezig is wordt dit geheel of gedeelelijk weggenomen opdat het evenwicht in den boom behouden blijft. Vervolgens beginnen we van beneden af de, gesteltakken der vleugels aan te binden waarna het vrucht- hout eveneens plat wordt aangebonden. Is er te yeel hout dan sniiden we het minst gunstig geplaatste weg. Bij dc perzik is de zomersnoei het belangrijkst, zoodat bij goed onderhouden boomen er niet veel le snoeien valt. Vrijwel op gelijke wijze bz- handelen we onze morelleboomen. De kruisbessen snoeien we vooral flink ruim. Alle houttwijgen knippen we terug tot op de aan de voet geplaatste zwakke kraagoogen. Grondscheuten worden even eens geheel weggenomen. Het twijgje dat de verlenging vormt van de gestel- takken snoeien we terug tot op een derde van haar lengte. Bij aalbessen snoeien we het jonge hout terug tot op twee ii drie oogen, terwijl de verlenging der gesteltakken behandeld wordt als bij kruisbessen. Bij oude struiken zullen wc soms een laaggeplaatste houttwijg sparen, om deze als vervanger van een oude gestel- tak te gebruiken. Bij het snoeien van appels en peren bepalen we ons voorname lijk tot het uitdunnen, opdat voldoende licht en lucht in de boom kan doordringen. Waar le veel hout is nemen wc het geheel weg en knippen het niet gedeeltelijk in. Daar door immers zouden de ontluikende z'iknop- pen de kroon nog dichter maken. Bij het uitdunnen nemen we eerst de elkaar kruisende takken weg cn .-volgens letten wei vooral op een ju:ste \erdeeling van het aanwezige hout, ondat dc kroon of struik evenwichtig blijft. Bij jonge boomen moeten we er vooral om denken dat in den top niet te veel krachtige twijgen aanwezig zijn. Wie goed oplet ziet al spoedig welk hout gemist kan worden. Een drietal dooden te betreuren Nabij Cliartres is een Franscli bombarde mentsvliegtuig neergestort cn op bet dak van een huis terecht gekomen. Twee pilo ten werden gedood en twee andere inzit tende officieren werdén gewond. De motor brak af en stortte dooi liet dak, waardooi een vrouw gedood werd en het buis in brand geraakte. Ilct brandde geheel uit. Hitier dankt voor de tot hem gerichte toejuichingen Het parlement is Dinsdag in buitenge wone zitting bijeengekomen om president Gabriel Ferra uitgebreide volmachten te geven voor liet onderdrukken van de op standige beweging. De ernstigste onlusten hadden plaats n dc provinciën Soriano cn Colonia, waar dc rebellen hun operatics na een hotsing met de troepen nabij Ro saria, waarbij vier personen werden ge dood cn een twintigtal gewond, voortzetten. Dc autoriteiten zijn, naar het schijnt, den toestand in het Oosten cn Noord-Oosten meester. Er hadden vele arrestaties plaats. Reuter seint nog uit Buenos Aires: Dc burgeroorlog in Uruguay is ten gevol ge van dc strenge <;ensuur ccnigszins ge heimzinnig. Do leider van dc opstandelin gen, Basiiio Monoz, is te Frailcrnerto ge zien met 800 man volgelingen. MONTEVIDEO, 30 Januari (V.D.). De gevechten tusschen de rebellen en regec- ringsgetrouwe troepen duurden Dinsdag voort. De leider der onafhankelijke natio nalistische partij Domingo Naque is gear resteerd. Hij wordt er van beschuldigd ver antwoordelijk te zijn voor de opstandige beweging. Het aantal burgers, dat samen werkt met de rebellen, wordt op 200 ge schat. Men heeft dc bij de filialen van de Bank der Republiek gedeponeerde waar den in veiligheid gebracht. PARIJS, 30 Jan. (V.D.) In'het vierde infanteric-règiment van Sens is een griep epidemie uitgebroken, die sedert acht da gen \ijf slachtoffers heeft gcëischt. In het geheel zijn op het oogenblik 200 man ziek. Ook uit andere doelen van Frankrijk wor den griep-epidemieën gemeld; o.a. moesten le Nancy verscheidene middelbare scholen tot Februari worden gesloten. 6 cl. per K.M. Te3. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast bet Tramstation. Kantoor: Lcusderweg 212. Slachtoffer vai. anthJapansche actie in NoorcFChina MÖEKDKN, 30 Jan. D.). In de lm- vcn van Tsjing Wang hui is Dinsdagavond een Japansch officier doodgeschoten. On danks alle nasporingen is het tot dusverre nog niet gelukt den dader te vinden. Van officieelc Japanschc zijde wordt medegedeeld, dat deze moord een gevolg is van do anti-Japanschc opruiing, die op hel oogenblik in Noord-China wordt bedreven. Op .instructie van bet Japanschc opper commando zijn heden verscheidene kanon - ncerbooten in Tsjing Wang Tan binnengc- loopcn. Ingeval de anti-Japanschc stemming met wil verminderen, zijn de Japanners voornemens uit Sjanhaikwan troepen naar Tsjing Wang Tan tc zenden. OUD-PROCUREUR PRESSARD OVERLEDEN Tc Parijs is gisteren op 70-jarigen leeftijd overleden dc oud-procureur der Franscho Republiek Prcssard. Dc weduwe van Pres sard heeft het verzoek gedaan bet lijk van haar man te schouwen, ten einde bij voor baat alle geruchten omtrent diens dood te kunnen vcrifiecren. De bevoegde autoriteit heeft autopsie bevolen. Uit, dc ge rechterlijke sectie op het lijk van den overleden procureur-generaal Prcssard is gebleken, dat Prcssard overleden is aan een zware longontsteking. Dc ingewanden van den overledene zijn langs bijzonderen tcxicologischon weg on dcrzocht, hoewel uit de resultaten, die men tot dusverre heeft verkregen moet worden afgeleid, dal vergiftiging zoo goed als uit gesloten is. Be r I ij n, 30 Jan. (Reuter). Rijkskanselier Adolf Hitler heeft heden den rijksminister voor economische zaken en Pruisisch minis ter voor economische zaken en arbeid, dr. Schmitt, ontvangen, die hem verzocht met het oog op zijn nog steeds niet herstelde gezondheid hem ontslag tc willen verlecncn. Tot zijn oprecht leedwezen zag de rijkskan selier zich genoodzaakt dit verzoek in to wil ligen. Dc minister van economische zaken gaf den rijkskanselier zijn bereidheid tc kennen, om, na zijn volledig herstel, tc allen tijde zijn kracht cn zijn ervaring ook in de loc komst in dienst van liet rijk tc stellen en de hem toegedane laak tc vervullen. Rijksbank president dr. Schacht werd door Hitler op nieuw belast met de waarneming van dc za ken van het rijksministerie van cconomi sche zaken cn op voorstel van den Pruisi- schen minister-president ook met het waar nemen van liet Pruisische ministerie van economische zaken en arbeid. Hymans beantwoordt de socialistische interpeb latics BRUSSEL. 30 Januari (Reuter). In de Kamer heeft dc minister van buitenland sche zaken, Hymans, gisteren dc socialis tische interpellaties inzake dc weigering van België, om te stommen voor toelating van Rusland in den Volkenbond cn do noodzakelijkheid van het hervatten van of- ficieele betrekkingen met Rusland beant woord. Hij zoidc, dat hij niet tc Brussel een propagandaburoau wcnschtc fe zien inge steld voor sovjet-ideeën cn ook wil, dat do belangen van België door de sovjets wor den gerespecteerd. IIii herinnerde aan dc redenen, waarom P.elgië zich onthouden heeft bij de stemming over toelating van Rusland, daar Rusland zich schuldig had gemaakt aan een werkelijke plundering door zich meester te maken van een aantal Belgische industrieel^ ondernemingen. De minister volgt dc ideeën van Rusland, maar is van meening, dat er geen reden bestaat tot wijziging van zijn houding. GROOT BEDRAG GESTOLEN PARIJS, 30 Jan. (V.D.) Een postzak, inhoudende anderhalf millioen franken, welke door de prefectuur "mi dc Seine naai de provincie was gezonden, is onderweg ge stolen. Ilct onderzoek is nog. zonder resul taat. DIT BLAD HEEFT EEN DACELIJKSCHB GECONTROLEERDE OPM/1G VAN Naar buitsn 6 ct. per K.M. Kantoor Standplaats ^0/ Stationsplein Hotel „Monopole" UT Df.V OMTREK Gemeenteraad van Soest. (Tweede Blad, pag. 3). STADSMhUWS Y ergadcring dor R.K. Kiesverconiging. (Vierde Blad, pag. 1). Propaganda Kunstavond van den Blin- denbond. (Vierde Blad, pag. 1), Bioscoop voor dc jeugd. (Vierde Blad, pag. 1). Medegedeeld door het Kon. Ncd. Mct. Instituut tc dc Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige W. iot N. wind, nevelig tot zwaar be wolkt, waarschijulijk cenigc regen of nutte sneeuw, .temperatuur om ljcfc vriespunt 's nachts, overdag lichte dooi. Hoogste barometerstand 771.2 (c Toulouse Laagste barometerstand 735.9 te Isafjord Bij IJsland bleel dc barometer laag, maar de temperatuur is er tot onder 0 ge daald, zoodat vermoedelijk een onderbre king van den depressiestroom volgt. Dc hooge drukking is nog verder Z.-waarts tc- ruggeweken, maar begon zich in liet \V. tc herstellen. Ofschoon dc depressie zich ver der over Scandinavië uitbreidt, is dc vorst in het Noorden nog toegenomen en weer zeer streng geworden. Ook in Duitschland drong dc dooi slechts tol Hamburg dooi, terwijl in Z.-Frankrijk dc temperatuur nog verder onder 0 daalde. Ofschoon in onze omgeving dc dooi nog zal aanhouden be houdens kans op nachtvorst, blijft dc kans op terugkeer van dc vorst over enkele da gen vrij groot. In Duitschland valt bijna overal sneeuw. Op de Britschc eilanden daalde bij \V. tot \.\Y. wind de tempera tuur en valt in Schotland regen en hagel. Behalve in Z.-Frankrijk cn Lapland is de lucht overal betrokken of zwaar bewolkt. LANCESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Wij ontvingen reeds VEEL NIEUWS ia vcorjaarsstoffen. Prachtige stollen voor COMPLETS en ZOMERMANTELSTOF

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1