AMERSFOORTSCH DAGBLAD TAXI Tel. 1210 4000 DË EËMLANDEU Moeilijkheden in het Verre Oosten CRISISGOUD? Londen en Parijs beide sceptisch? L. J. LÜYOX ZOON Vrijdag 1 Februari 1935 Uitgave: WALKHOFF Ga. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 182 De Japansch-Chineesche besprekingen Bijlegging van de incidenten? ERNSTIG MIJNONGELUK Botsing tusschen twee petroleumtreinen Bloedige botsing op de Kleine Antillen DE VROUW IN DE POLITIEK Tel. 1788 „OEVïEGA" PIANO'S FLANDIN EN LAVAL IN LONDEN Laval's uitstapje over het Kanaal TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVER WACHTING Buitenlandsch weeroverzicht 5 uur 12 min. VLUG - VEILIG - GOEDKOOP ABONNEMENTSPRIJS pe' 3 maandt:n voa' Araerstoon 2.10 pei maand 0.75, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken! I 0.17'/, Binnenland iranco per post per 3 maanden IJ.-. Afzonderlilke nummers 10.05. POSTREKENING 17910 TEI.EFÖON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN vaa regel» l.05 met inbegrip van een Dewtjsnummef elke regel meer f0 25 Llcfdadlghelds-advcrtcntlfcn voor da helft van den prijs. - Kleine Advertentlün „KEITJES bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 ce«L elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer extra I 0.05 Engeland niet voornemens een stap te onder* nemen Inzake de Japansch-Chineesche bespre kingen te Nanking meldt het tclegraafagent- schap Sjimboen Rengo, dal de volgende pro blemen zullen worden behandeld: de kwes tie van de bestrijding van den anti-Japan- schen boycot' in China, de bestrijding van het bandietendom in China, het tot herle ving brengen van den Chineesch-Japan- sChcn handel, de opheldering van de kwestie der terugbetaling van de Japanscbe lecnin- gen door China en de consolideering van de cultureele samenwerking van beide vol ken. Volgens een persbericht uit Nanking heeft de Japansche zaakgelastigde Ariosji giste ren een bespreking gevoerd met maarschalk Tsjang Kai Tsjek en Hoeang Foe. Na deze besprekingen verklaarde Ariosji aan jour nalisten, dat Tsjang Kai Tsjek zijn harte lijke goedkeuring had gehecht aan dat ge deelte van de redevoering van Hirota in het parlement, hcwelk betrekking had op de Japansche politiek jegens China. Ariosji voegde hieraan toe, dat Tsjang Kai Tsjek hern had verzekerd, dat hij een strengere contréle zal oefenen op de anti-Japansche agitatie in China. De Japansche minister van oorlog, Hajas- ji, heeft gisteren in de plenaire begrootings- commissic op een vraag van den Seyoekai- vertegenwoordiger Tosjio Sjimada betref fende de incidenten op de grens van Bui- ten-Mongolic verklaard, dat noch Mand- sjoerijsöhe, noch Japansche troepen de grens naar China overschreden hebben en dat zij ook nooit zullen trachten dit te doen. Dc in val, waarover de interpellant sprak, ge schiedde op twee punten, n.l. op de grens van Tsjahar en Jehol en op de grens van Mandsjoekwo en Buitcn-Mongolië nabij Haiha. De pogingen, om het incident te re gelen, zijn spoedig ter hand genomen, nadat Chineesche troepen Mandsjoekwo waren binnengetrokken. De actie is aangevangen, toen de Chineesche troepen de Japansche verzoeken volkomen over het hoofd zagen. Ket tweede incident kwam voor, toen Ja pansche troepen beschoten werden door een afdeeling Mongoolsche troepen. De Japan sche troepen hebben getracht met vreed zame middelen ook dit incident bij te leg gen. Hajasji voegde hieraan toe. dat de Japansche en Mandsjoerijscho troepen geen andere bedoelingen hebben dan Mandsjoek wo te zuiveren van Chineesche of Mongool sche troepen. In antwoord op een vraag in het Lager huis heeft de Engelsche minister van bui- tenlandsche zaken, sir John Simon, ver klaard, dat het, ofschoon het verloop der gebeurtenissen wat onduidelijk is, uit de ontvangen berichten is gebleken, dat het incident, hetwelk op 22 Januari en de beide volgende dagen heeft plaats gehad tusschcn Japansche en Chineesche troepen aan de grenzen van Jehol en Tsjahar, in hoofdzaak van plaatselijk karakter is geweest. Vol gens de Chineesche autoriteiten hebben na 2-i Januari geen nieuwe incidenten plaats gehad. Geen der beide betrokken regeerin gen heeft zich tot de Engelsche regeering gewend en ook is geen enkele medcrleeling van eenige andere regeering ontvangen. In deze omstandigheden is er geen reden voor een stap der Britschc regecring. Russisch; J ap arische 'rekkingen he: Op een vraag van een lid der Seijoekai- partij nopens de Russisch-Japanschc betrek kingen, antwoordde de Japansche minister van buitenlandsche zaken, Hirota, dat Tokio het niet-aanvalspact om bepaaldo redenen verwierp en in plaats daarvan had voorge steld de instelling van een gedemilitari seerde zóne ter waarborging van den vrede op het Aziatische continent. De sovjet regee ring had den laatsten tijd talrijke militaire werken en versterkingen op Russiscli gebied nabij de Japansche grens aangelegd. Hirota verklaarde rnet nadruk, dat hij niet aan een oorlog met sovjet-Rusland geloofde en dat er in ieder geval geen oorlog zou uitbreken, zo.olang hij minister was. Toch nog botsingen Uit Sjanghai wordt d.d. 31 Jan. nog ge meld: Terwijl t.a.v. de Japansch-Chineesche bot singen althans voorloopig eenige rust is in getreden, zijn de Japanners op een ander front een offensief begonnen en wel aan de Westgrens van Mandsjoekwo tegen Mongo lië. Volgens een bericht uit Hsinking heb ben Japansch-Mandsjoerijsche troepen gis teren ten Noorden van het Boeir-mcer een aanval gedaan op troepen van Buiten-Mon- golië. De Japansche troepen deden drie aanvallen, waartegen de Mongolen twee uur lang stand konden houden, doch toen We gens te zware verliezen zich moesten terug trekken. De vereenigde Japansche enMand- sjoerijsche troepen bezetten daarop Khal- kannès. In Chineesche kringen is men niet verrast door deze nieuwe Japansche mili taire actie. Tijdens een diner van de bekende organi satie Foreign Affairs, beeft Norman Davis te New-York een rede gehouden, die als ^twoord op bepaalde Japansche uitingen 1 kan worden beschouwd. Hij keurde het lichtvaardig gepraat over een a.s. bewape ningswedstrijd ter zoe af en verklaarde, dat het te Londen om tegengestelde interpre taties van de begrippen „gelijke veiligheid" en „gelijke bewapening" ging. President Roosevelt houdt gelijkheid van veiligheid voor het doorslag gevende sou- vereinc recht van elke mogendheid. Het is onjuist dc verhouding 5—5—3 to beschou wen als een beperking van een souvcrcin recht. De gevechtssterktc van een land be staat uit vloot-, leger- cn luchtmacht en zoodanig beschouwd is dc totale sterkto van Japan grootcr dan die van Amerika. LUIK, 31 Jan. (V.D.) In de steenkoolmijn van Abhooz nabij Herstal heelt zich een ernstige in* storting voorgedaan. Voor zoover op het oogenblik bekend is, is daarbij een persoon om het leven gekomen cn werden verscheidene anderen ge* wond. HEVIGE VLAiMMENZEE BOEKAREST, 31 Jan. Waarschijnlijk tengevolge van verkeerden wissclstand heeft nabij Constanza een botsing plaats gehad tusschen twee petroleumtreinen. De botsing was zoo hevig, dat verscheidene wagons met petroleum uit de rails vlogen en om vielen. De petroleum vloog onmiddellijk in brand cn verspreidde zich in brandende stroomen over het veld, zoodat er een ware vlammenzee ontstond. Het spoorwegverkeer moest worden gestaakt. Militaireiv en de burgerbevolking van de omliggende dorpen trachten het vuur door het opwerpen var dammen tegen te houden en een catastrophe te voorkomen. Aan de tegenwoordigheid van geest van den machinist is het te danken, dat de niet beschadigde tankwagens konden worden losgemaakt en buiten bet bereik van het vuur konden worden gebracht. LONDEN, 31 Jan. (V.D.) Op liet Brit schc eiland St. Christopher, dat tot de N. eilanden van do Kleine Antillen be hoort, trachtte een grooto menschenmenigte arbeiders tot staking aan Ie zetten. Do po litie sommeerde de menigte uiteen Ie gaan cn maakte van haar vuurwapens gebruik, toen daaraan geen gevolg werd gegeven. Negen personen werden gedood en di ie gewond. Mevrouw Rooscvelts optreden in verband met de toetreding der V. S. tot het Int. Hof geen succes In politieke kringen aldus wordt uit Washington geseind wordt do Amori- kaapschc weigering, om toe ie treden tot liet Hof te Den Haag zeer druk besproken, vooral omdat do strijd om het regecrings- voorstel niet alleen in den senaat, maar ook in pers en radio zeer scherpe vormen had aangenomen. Zelfs mevrouw Roosevelt had voor den microfoon gesproken om te pleiten voor de toetreding en om het Ame- rikaanschc volk te verzekeren, dat con toe treding tot het Ilof niet het toetreden tot den Volkenbond of een bemoeiing met de Europcesche politiek zou beteekenen. Door vele politici wordt thans do mea ning verder!ieri, dat nog tot Zondag het 6 ct. por K.M Tel. 1788 Vraagt prils vao ouzo 6 A 7 pers. wagons Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast bet Tramstation! Kantoor: Lcusdorwcg 242. Mevr. Roosevelt resultaat der stemming in den senaat twij felachtig was. Het ingrijpen van mevrouw Roosevelt door haar radiorede zou de senato ren, die nog geen beslissing hadden geno men, zeer hebben ontstemd en ben bewogen hebben, tegpn het voorsteJ^te stemmen. In zekere kringen wordt de politieke bemoeiing van mevrouw Roosevelt als volkomen on doelmatig beschouwd. Zelfs schrijft men het aan haar invloed toe, dat Roosevelt heeft gepleit voor toetreding tot het Hof en zich daarmede liet gevaar op den half zou heb ben gehaald, dat zijn aanzien schade zou lijden. Reutor meldt, dat Roosevelt tijdens een receptie van journalisten verklaarde, flat hij niet opnieuw zou traehlen van het congres een toetreden te verkrijgen van de Ver eenigde Staten tot het Permanente Hof voor Internationale Justitie. Wij leveren U than-* een geheel nieuw kruissnarig instrument voor slechts f 425. Vraagt condities aan voor gemakke lijke betaling Fa. R. VAN DEN BURG. Arnh.straat De goudvoorraad van dc Banque de France heeft een record bereikt PARIJS, 31 Januari. Onder voorzitter schap van den nieuwen gouverneur van dc Banque de France, Tannery, is lieden dc algemcone vergadering van aandeelhouders bijeengekomen. Tannery gaf een uitvoerig rapport over het afgcloopcn jaar cn stelde o.m. in het licht dat de goudvoorraad in den loop van het jaar gestegen was met 5 milliard francs. Dc gouddelcking had op li December mot 80,97/6 een hoogterecord be reikt sedert de monetaire wet van 1923. Tannery constateerde, dat de crisis in de geheele wereld niet merkbaar minder ge worden was. De esscnlieclo oorzaak van een zoo lange algemeene depressie moet ge zocht worden in de politieke moeilijUhoden. De valutaonzekcrhcid belemmert den gocde- renruii en den kapitaalomloop cn verhin dert een herleving van den internationalen handel. Zij veroordeelt ieder land ertoo zich op zichzelf terug te trekken cn door kunst matige maatregelen in de vereenzaming een iUu^iren welstand te zoeken. PARIJS, 31 Jan. De Franschc minister president Flandin cn de minister van bui tenlandsche zaken Laval zijn hedenmiddag met dc Golden Arrow naar Londen vertrok ken. In hun gezelschap bevinden zich dc secretaris-generaal bij bet minister-presi dium en gezant te Praag Noel, de secreta ris-generaal van. buitenlandsche zaken Lé,- gèr en de leider der Fransche afdeeling Ütj den Volkenbond Massigli. De Intransigeant verneemt uit goede bron, dat de Britschc regeering nog niet er toe heeft kunnen besluiten nieuwe verplich- ïingen ten aanzien van de Europeeschc vei ligheid op zich te nemen. Tc Londen is men echter bereid de in het Locarnopact op zich genomen verplichtingen opnieuw tc beves tigen. Men is zich ervan bewust, dat de hou ding den Franschen ministers niet voldoen de zal zijn om te kunnen afzien van de mili taire clausules van het Verdrag van Ver sailles. Reuter meldt uit Londen, dat Flandin en Laval gisteravond om 19.07 daar aangeko men zijn. DOODVONNISSEN GEWIJZIGD MADRID, 31 Jan. (Reuter). Zes van dc acht doodvonnissen, dezer dagen door den krijgsraad uitgesproken, zullen in andere straffen worden veranderd. GrooLBritannië schijnt niet geneigd te zijn uitgebreider verplichtingen op zich te nemen Omtrent het bezoek der Franschc minis ters $an Engeland verklaart do diploma tieke medewerker van Reuter, dat het on waarschijnlijk is, dat Groot-Britannië bij de a.s. besprekingen verder gaande ver plichtingen ten aanzien van het Europee- sche continent op zich zal nemen. De kwes tie van do schrapping van do ontwape ningsclausule van Versailles zal behandeld worden, zonderdat deze onvoorwaardelijk het hoofdpunt der besprekingen zal vormen. Te Londen bestaat de neiging de bespre kingen zoo algemeen mogelijk te houden. De Duitsche bewapening wil men slechts als één van de vele vragen behandelen. Een hernieuwde bekrachtiging en verscher ping van Locarno in den vorm van een toe zegging van Britschen bijstand in de lucht, ingeval van een aanval op Frankrijk, zou hoogst onwaarschijnlijk zijn. Wat do Oostenrijksche kwestie betreft, blijft Groot-Britannië bereid, ingeval van gevaar \oor de Oostenrijksche vei'igheld, tot gemeenschappelijke beraadslaging over tc gaan. Omtrent het Fransche Kamerdebat van Dinsdag schrijft de Daily Herald, dat dc houding der Fransche regeering in de laat ste tien dagen ongetwijfeld verstard is. Te Londen wordt verwacht, dat Uaval zal aan dringen op versterking der Fransche bewa pening cn behandeling der Duitsche bewa pening voorloonig zal afwijzen. I-lij zal trachten den Britschen steun voor zijn cischcn tc winnen cn voornamelijk voor den eisch, dat Duitschland zich bereid moet verklaren naar Gcnëvc terug te keeren, het Oostelijk pact en hel Donaupact tc onder teekenen, om dit onderwerp behandeld te krijgen. Bovendien zal Frankrijk do uit breiding der Britschc verplichtingen, die uit het Locarno-pact voortvloeien, eischcn. De Britschc regenring ziet echter in, dat zoo'n plan niet als basis voor besprekin gen met Duitschland kan worden be schouwd. Zij is het cr mee eens, dat veilig heid en beperking van bewapening gemeen schappelijk moeten worden behandeld, doch is niet bereid als inleiding tot deze onder handelingen. waarbij Frankrijk voorwaar den wil stellen, die voor Duitschland on aanvaardbaar zijn, verplichtingen voor Groot-Britannië op zich te nemen. Aldus beschouwd, ziet het cr naar uit, dat de Londensche besprekingen niet tot eenige overeenstemming zullen leiden. De Daily Exxpress, trouw aan het parool: „Los van Europa", waarschuwt in een hoofdartikel tegen het „complot" van de ministers Flandin cn Laval. Het blad schrijft, dat Frankrijk pas tevreden zal zijn, Wanneer de Britschc soldaten weer dood op dc slagvelden liggen en het lot van het pond met dat van de Fransche franc verbonden is. Niet slechts de zeer voorzichtige verkla ring van Laval in de Kamer, doch ook de berichten uit Londen hebben in politieke kringen te Parijs den indruk versterkt, dat men zich moet hoeden voor een al te groot optimisme. De Londensche correspondent van dc Petit Parisien waarschuwt voor de in be paalde Fransche kringen geuite hoop op een bondgenootschap met Engeland. De Matin vestigt de aandacht erop, dat Engeland nog altijd een overeenkomst in zake de veiligheid als de bekroning van de officieele erkenning der Duitsche bewape ning beschouwt, doch niet als een in de al lereerste plaats op te lossen hoofdprobleem. Het terugschrikken der Engelsche regee ring voor een uitbreiding der overeenkomst van Locarno als voorwaarde voor cven- tueelc bevrijding van Duitschland van hoofdstuk V van liet verdrag van Ver sailles schijnt minder van principieclen aard te zijn, dan te geschieden uit angst voor het parlement en de publieke opinie. De Echo de Paris meldt, dat het Engel sche standpunt is neergelegd in een soort nota of memorandum van vier of vijf pa gina's, dat dc Engelsche ambassadeur te Parijs Zaterdag Laval heeft overhandigd. De kenners van den inhoud noemen het een „slechte Macdonald". Sir John Simon ziet geen ander middel tegen dc schending van het verdrag van Versailles door Duitschland dan het sluiten van een overeenkomst inzake beperking der bewapening en internationale bcwape- ningscontrolc, waardoor dc verklaringen van December 1932 over de rechtsgelijkheid van kracht zullen worden. De Fransche pers heeft veel over veiligheidsgaranties gesproken, die Engeland zou aanbieden. Misschien is deze kwestie mondeling be sproken, doch in het document van 26 Ja nuari wordt zij stilzwijgend overgeslagen. Ook de grondslag van een dergelijk pact kan niet tot stand komen. Onder deze om standigheden zullen Flandin cn Laval een tegen ontwerp meo naar Londen moeten nemen. Misschien /.uilen zij zelfs gedwon gen zijn, zij liet ook op hun eigen manier, weer aan te knoopen hij de nota van Bar- thou van 17 April van het vorige jaar. Toch FranscbEngelsch accoord In officieüse Britschc kringen wordt, vol gens Reuter, verklaard, dat bij de gcdacli- tcnwisselingen der laatste dagen een basis is gevonden voor een overeenstemming, waarbij zou worden voldaan aan de Fran sche behoefte aan veiligheid en den wensch van Engeland om Berlijn een gelijkheids formule voor te stellen, welke als toetssteen zou kunnen dienen van Duitschlands wil om zich aan te sluiten bij de Europcesche samenwerking. Men houdt dezen grondslag voor de onder- handdagen streng geheim en zal den voor- v inhoud pas publicecen, wanneer r'p. besprekingen tusschen de Engelsche en Fransche ministers dc vastlegging van detailpunten toelaten. DJ T BLAD HEEFT EEN DAG EL UK SCItB GECONTROLEERDE OPIA AG VAN EXEMPLAREN Naar buiten 6 ct. per K.M. r Standplaats 0/ Stationsplein Hotel „Monopole" Kantoor Kanip 41 op amdlere pagina's STADSNIEUWS De omvang der jeugdwerkloosheid. (Tweede Blad pag. 1). Twee getuigen, verdacht van meineed. (Kantongerecht). (Tweede Blad pag. 1). Prof. Veraart spreekt over zickcnkostcn- verzorging. (Tweede Blad, pag. 1). VOOR EERSTE KLAS KLEEDING NAAR MAAT TELEFOON 243 UTRECHTSCHESTRAAT 26 Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut te de Bilt. Verwachting: Matige tot krachtige, tijdelijk stormachtige Z.W. tot W. wind, betrokken met regen, later tij delijk opklarend, zachter. Hoogste barometerstand 776.1 te La Corunha Laagste barometerstand 727.8 te Reykjavik De drukstijging op IJsland, die door de afkoeling was aangekondigd, heeft slechts uur geduurd, waarna een veel diepe de pressie ten Z. van IJsland is verschenen, dio een verdere stijging van temperatuur in onze omgeving zal brengen. Do hoogo drukking breidde zich nog iets over Frank rijk uit. In Scandinavië werd dc vorst iets minder, maar in het N. komt toch nog 20 gr. C. vorst voor. In Duitschland viel vrij veel sneeuw, maar wijkt dc vorst nu ver der naar het N.O. Ook in Frankrijk is hot vorstgebicd sterk afgenomen. Op dc Brit schc eilanden begint het uit W. richting te stofmen en deze storm zal zich vermoede lijk tot over ons land uitbreiden. Aan dc Noorschc kust waait het nog krachtig uit Z. tot W. LAHGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 Wij ontvingen reeds VEEL NIEUWS in vcorjaarsstolfen. Prachtige stollen voor COMPLETS en ZOMERMANTELSTOF

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1