TAXI Tel. 1210 uit mooi Amersfoort \S 4000 L. J. LUYCX ZOON DÉ EEMLANDEU BESPREKINGEN BOTSINGEN TE PARIJS Zaterdag 2 Februari 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 183 TE LONDEN STRIJD IN HONGARIJE? DOOR ZEEROOVERS OVERVALLEN GEEN MIJNWERKERS STAKING FELLE KOUDE IN SPANJE TER DOOD VEROORDEELD Tel. 1788 *zzz. NOODWEER IN THRACIE EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI Nieuws op andere pagina's Laatste berichten Eerste Wad pag. 3 WEERVERWACHTING Buitenlandsch weeroverzicht 5 uur 12 min. VLUG - VEILIG - GOEDKOOP AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pe' 3 maandtn voor Amersfoort 2.!l). per maand i 0.75. rer wcck (racl gratis verzekering tegen ongelukkenl I O.I7'/r PoexlovcvMK^0 PM' 3 mlaoden 1 3- Afzonderll|ke nummers I 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 51J PRIJS npR AflVFRTFNTIFN vaQ regels t 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llefdadlghclds-advertenticn voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlttn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen i I.—. Bewijsnummer extra 1 0.05 Laval Optimistische verwachtingen om* trent de Fransch.Engelsc'ie besprekingen Geen tastbare resultaten LONDEN, 1 Febr. (Y.P.). De besprekin gen tusschen de Britsche cn Franschc mi nisters, die heden cn een gedeelte van den «lag van morgen zullen duren, zijn heden morgen in Downingstrcct begonnen. De ITansche ministers Flandin cn Laval waren vergezeld door hooge ambtenaren cn aan Bntschc zijde namen behalve dc Eerste Mi nister en Sir John Simon Stanley Bald win en Anthony Eden aan de besprekingen deel. N'a afloop van de ochtendbesprekingen waren dc Franschc ministers dc gast aan een lunch, aan geboden door Bald win. Daarna werden de besprekingen her val. N'a de begroetings- redevoering van Mac- donald cn dc beant woording daarvan door Flandin, welke een algcmccne uit eenzetting van het Franschc standpunt was, zette de confe rentie zich onmiddellijk tot bespreking van dc kernkwesties, waarbij dc deskundigen aan beide zijden een belangrijken rol spoel den. Hooggeplaatste ambtenaren van het de partement van buitenlandschc zaken wer den voortdurend bij de besprekingen ge raadpleegd. In politieke kringen zegt men, dat kan worden aangenomen, dat een diep gaande gedachtonwisseling heeft plaats ge vonden over de nauwkeurige voorwaarden waaronder een overeenkomst tot bcwapc- uingsbeperking in Europa bereikt zou kun nen worden, die Duitschland rechtsgelijk heid zou geven, het in den Volkenbond zou terugbrengen cn tegelijkertijd waarborgen zou bieden aan hel veilighcidsverlangen van Frankrijk cn alle andere landen. Bij deze laatste kwestie is. te berde gebracht, het pro bleem ^van een Britsche garantie, dat uiter aard grootc moeilijkheden biedt. Van be voegde zijde werd er op gewezen, dat tot niets zou worden besloten, dat den schijn zou kunnen wekken, dat Duitschland voor een fait accompli wordt er.stohl. Volgens een nader bericht werd heden in Engelsche krin gen een zeker opti misme over dc be sprekingen aan den dag gelegd. Men ver wacht echter niet, dat de gedachten- wisselingen reeds tc Londen lot tastbare resultaten zullen lei den. Men acht het waarschijnlijk, dat Macdonald cn zijn collega's hedenmor gen den Franschen minister er op gewe zen hebben, dat liet volgens mecning der Britsche regccnng de belangrijkste eiscli is wegen tc vinden om dc erkenning der Duit- schc rechtsgelijkheid door dc Geneefsche verklaring van December 1932 practischc uitwerking te geven. Men neemt aan, dat «Je Britsche ministers bij de Franschen aan dringen op een nieuwe toenadering tegen over de Duitsclie regeering. Deze zou in die richting kunnen gaan, dat Duitschjands cischen inzake rechtsgelijkheid en de Fran schc wensch betreffende veiligheidswaarbor gen van den kant van Duitschland in ccn verdrag overeengekomen zouden kunnen worden. Tot. dusverre was liet standpunt' van Frankrijk dat Duitschland eerst naai den Volkenbond rnoest lerugkeeren. De onafhankelijke kleine land; bouwers tegen-cle regee; ringspartij BOEDAPEST, 1 Fcbr. (Y.O.). De tot dc partij der onafhankelijke kleine landbou wers behoorende pers kondigt scherpen 1 strijd tegen de rcgceringspartij en tegelij kertijd tegen het grootc financiéele kapitaal, het liberalisme cn de reactie aan. Zij legt er i echter den nadruk op, dat minister-presi dent Gömbös in dezen strijd geenszins bc- schouwd wordt als een tegenstander. Dc nationale lij Magyarsag wijst er op, dat thans moet worden afgerekend met dc reactionnairc ten den zver.t egenwoordïgc n d c I regeeringspartij, die de hervormingspolitiek van den minister-president Gönibcs tracht tc verhinderen RUSSISCHE OPDRACHT VOOR COCKERILL ANTWERPEN, 1 Fcbr. (Y.D.). De schecps- werven John Cockcrill te Iloboken bij Ant werpen, die zooals bekend, gesloten waren, hebben van de Russische regeeiing opdracht gekregen voor rlcn bouw van drie vrij groot o schepen. De werven zullen derhalve her opend worden. Baldwin Hachelijk avontuur van Engelsche school* kinderen TSJIFOE, 1 Fcbr. Dc vrees, dat het stoomschip Tungchow, aan boord waarvan zich 70 Engelsche schoolkinderen bevonden, in handen van Chinceschc zecroovers zou zijn gevallen, is gelukkig niet bewaarheid geworden. Het stoomschip is inderdaad op zee door Chinceschc zecroovers overvallen. Bij het gevecht tusschen de roovers cn de bemanning van het stoomschip werden een Russische wachtman en een ander licl dei- bemanning gewond. liet gehikte tenslotte de zecroovers te dwingen het schip te ver laten. Dc Tungchow bevind zich thans on der do hoede van Engelsche oorlogschepen. De schoolkinderen zijn allen ongedeerd. BRUSSEL, 11 Fcbr. (V.D.). lieden is tc Brussel een buitengewoon mijnwcrkcrscon- gres gehouden inzake de regeling der mijn- werkerspcnsioencn. Met bijna algemeene stemmen werd besloten om, gezien de tege moetkomende houding der regccring, op 4 Februari a.s. niet over Ie gaan tot een al gemeene staking. SLUITING VAN DE BEURZEN? REUTER meldt uit Washington, dat plannen in overweging zijn om ten einde hevige fluctuaties tegen te gaan allo beur zon tc sluiten. Deze maatregel zou gelden voor 47 dagbeurzen. HEVIGE KOUDE IN SPANJE In Spanje heerseht op l7'4 oogenblik een zoo lievige koude, dat SO percent van dc sinaasappcloogst bedorven is. De oogst- werkzaamheden zijn stopgezet en aange zien bierdoor ook dc emballage en expedi tiebedrijven geen werk meer hebben, ko men 1.70.000 a 200.000 arbeiders zonder werk. KRANTEN IN SAARGEBIED SAARBRüCKEN, 1 Fcbr. Dc Commis saris voor bet Saargebicd van den Rijks kanselier Biterckel beeft bekend gemaukt, dat in het Saargebicd geen actie mag wor den gevoerd voor kranten, die in Duitsch land buiten het Saargebicd verschijnen. On der dit verbod vallen ook alle partij kranten. VERBOD VAN... SNEEUWPOPPEN BERLIJN, 1 Februari (V.D.). Dc politie autoriteiten van Augsburg hebben liet ma ken van sneeuwpoppen, voorstellende poli tieke of kerkelijke personen, verboden. Op den openbaren weg zullen geen sneeuwpop pen meer mogen worden neergezet. VERLENGING DER AUTOMOBIELCODE WASHINGTON, 1 Febr. (Reuter). Rosc- velt heeft dc automobielcode tot 10 Juni ver lengd. De Amerikaansche automobielfabrie ken moeten in het vervolg ook in het najaar hun nieuwe modellen lancccrcn evenals de F.uropccsclic fabrieken cn niet meer in Ja nuari. HET SPOORWEGONGELUK BIJ CAiRO CAiRO, 1 Febr. Bij het spoorwegonge luk, dat naar gemeld, Donderdag in dc na bijheid van Cairo heeft plaats gehad, wer den vijf personen gedood en twee zwaarge wond. Een Italiaansch ingenieur, van wien men reeds had aangenomen, dat hij tot de dooden behoorde, werd bij de opruimings werkzaamheden, als door een wonder vol komen ongedeerd onder de puinhoopen aan getroffen. PALEIS VAN JUSTITIE VERBRAND BRISTOL, 1 Febr. (Reuter). Hedenochtend is brand uitgebroken in dc bekende Guil- denhall alhier. Het paleis van justitie is grootendcels vernield. DENNEN IV. En nu lot slot van mijn dennenpraatje de dennen met naalden in bosjes van vijf. Dat zijn de Weymouthdenncn, door den bosch wachter cn tuinman ook wel Wimmcspijn genoemd. Maar eer ik daarover verder ga moet ik eerst wat recht zeilen uit mijn vorig praatje. Daar is een fout in gekomen, die ik nu eens niet aan den zetter kan wijten, 't Is een lapsus van mezelf. Er stond namelijk dat de boerderijen voorbij het cafétje van Bavoort rechts van den weg slaan, maar er had moe ten staan: links. En nu me dit van het hart is, ga ik van die mooie dennen vertellen. Want mooi zijn ze in hooge male. De naalden zijn blauw groen en de bosjes zoo geplaatst, dat ik bij het zien der hoornen altijd aan pauwenvee- ren moet denken. Vroeger was Lockhorst met prachtige exemplaren gezegend, maar er zijn er vele van die mooie boomen geveld en de stom pen der stammen, die nog over zijn kunnen ons alleen vertellen, Hoe dik die boomen waren. Misschien zijn er nog wel ccn paar van over. Gaat u eens kijken. Als het flinke boomen zijn, dan vindt u er zeker de typi sche kegels. Die zijn zoowat een decimeter lang cn steeds min of meer gekromd. Ze hebben ver vaneen staande houtige schubben en zijn steeds bedekt met hars, vaak in groo- te hoeveelheden, In een plaats, waar ik ge woond heb, prefereerde moeder de vrouw ze als prima vuurmakers. In een flora staat, dat de zaden gemak kelijk ontkiemen tot jonge boompjes, o a. in de bosschen van het Loo. Misschien ook wel in Lockhorst? Vroeger stond een exem plaar vlak bij de bank op het heuveltje om een boom op den Berg, dat men wel Pano rama noemt. Men heeft er een schitterende kiek over de stad en kan in de verte de masten van Kootwijk zien. Gaat u daar eens zien. Misschien staat de boom er nog wel op den hoek van het bosch, A. JOMAN In Engeland is het intus; schcn lente geworden Omtrent de buitengewone koude in Span je wordt nader gemeld, dat behalve dc si naasappcloogst ook andere plantages ge ducht hebben geleden, zoodat dc schade op tientallen milliocnen peseta's wordt ge schat. Dc ellende is vooral groot, daar reeds in dc beide vorige winters groot nadeel werd ondervonden door de buitengewoon hevige koude. In dc buurt van Lcrida werd een temperatuur geregistreerd van 26 gra den beneden het vriespunt. Bij Segovia is ccn goederentrein ontspoord. Persoonlijke ongelukken vonden niet plaats. Bij Santan der werd ccn werkman door een lawine- verrast cn bedolven. Reuter seint nog uit Sebastian, dat voor de eerste maal sedert 40 jaar het in dc haai van Pasajes zoodanig heeft gevroren, dat dc baai gedeeltelijk met ijs bedekt is. Vrijdag was liet in Engeland zeer warm en hoewel de maand nog maar pas begon nen is werd tc Aberdeen reeds de hoogste temperatuur genoteerd voor ccn Februari dag. De temometer wees 57 graden aan, d.i. de hoogste Februari-tempcratuur sedert 1871. Reuter seint uit Moskou, dat vier ambte naren cener Russische coöperatie wegens speculaties met levensmiddelen tot den dood door den kogel zijn veroordeeld. Dc vonnissen zijn reeds voltrokken. 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderwcg 242. Amersfoortschc Huisartscn-Vcrecniging Zondag hebben dienst de volgende burger- genecsheeren: Duyvis, Utrechtscheweg 145; Tel. 396. Kolk, Utrechtscheweg 9; Tel. 579. Lubsen, Snouckacrtlaan 12; Tel. 290. Boodschappen, behoudens spoedgevallen, 's morgens vóór 10 uur. Van de overige geneeshecren heeft Zon dag dienst: Honig, van Persijnstraat 27; tel 600. Zondag en de gcheele week 's nachts heelt dienst de apotheek van de firma v. d. Bovcn- kamp; Utr.straat 45a; Tel 63. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen: Mevr. De Leeuw, St. Anfridusstraat 5. Mej. v. d. Grient, Breestraat 8b. Een gevolg van de protestactie van de medische studenten PARIJS ,1 Fcbr. -(Reuter), lu liet Quar- tier Laiin is het heden lot incrdcntciT ge komen, die beschouwd moeten worden als ccn gevolg van de protestactie, die de me dische studenten op touw hebben gezet tegen dc te grootc concurrentie van bui tenlanders, die in Frankrijk het medische beroep uitoefenen. Stakende medische studenten hebben Heden stakingsposten geplaatst voor den ingang van dc universiteit. Teneinde inci denten binnen het gebouw to voorkomen werden dc deuren gesloten en werd een vrij groot aantal agenten van politie samen getrokken in de studentenwijk. In do verschillende straten is het her haaldelijk tot botsingen gekomen tusschen Franschc en buitenlandschc studenten. Twee buitenlanders werden bij deze vecht partijen gewond cn moesten in een apo theek worden verbonden. Een Fransch stu dent, die slaags raakte met agenten, werd gearresteerd. Dc politie verhinderde de telkens weer herhaalde pogingen om een optocht tc formocren. Dc Parijsche medi sche studenten hebben contact gezocht met de juridische studenten, om ook hen te doen deelnemen aan dc protestactie. Dit zou reeds zijn toegezegd. Onder deze omstandigheden verwacht men Zaterdag een voortzetting van de hcclen aangevangen onregelmatigheden. ISTANBOEL, 1 Fcbr. (Reuter). Tcnge- volge van de overstroomingen in Thracië ligt sedert vier dagen het postverkeer tusschen Stamboel en een groot deel van Turkije en de West- en Middcn-Europeeschc landen ge heel stil. Aan do Bulgaarsclie grens bij Swilcngrad hoopen do postzakken zich tot liooge stapels op, terwijl ook te Istanboel de uit Turkije afkomstige post voor Europa zich opsta pelt DIT DL AD HEEFT EEN DA GEL1JKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN ■vs-n Naar buiten 6 ct. per K.M. Kamp 41 Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole lilNNF.NLAS'O Gestolen gedeelte dor Uiver-mail terecht. (Derde Blad pag. 1). Dc Betuwe in actie tegen dc brugtolhef- fing. (Derde Blad pag. 1). SPORT Het zesde lustrum van H.V.C. {Tweede Blad, pag. 3). Generaal Gocring, Pruisens premier, heeft een bezoek aan Polen gebracht om er tc jagen in dc bosschen van Bialowiez. Men ziet op dc foto hem per rijtuig er op uittrekken in gezelschap van Mosciecki, den Poolschcn staatspresident. Gocring heeft Donderdagmiddag een I c- zoek van anderhalf uur ge- bracht aan maarschalk Pil- soedski. Hij vertrok des avonds met de gewone trein weer naar Berlijn. In welin gelichte kringen verluidt, «lat Goering 'n persoonlijke bood schap van I filler aan Pil- soedski heeft ovcrgcbrac.it, waarin de wil van Duitsch land lot uiting wordt ge bracht om in een geest van verzoening alle moeilijkheden te regelen, die zich tusschen beide landen zouden kunnen' voordoen Medegedeeld door het Kon. Nederl. Met. Instituut le dc Bilt. Verwachting: Stormachtige tot krachtige later afnemende Noord westelijke tot Westelijke wind, zwaar bewolkt tot betrokken niet tijdelijke opklaring, regen of hagelbuien, aan vankelijk kouder. Dc gisteren bij IJsland verschenen de pressie werd buitengewoon diep cn trok snel naar de Nöorsche kust, waar een stand van 709 m.M. wórd bereikt. Zij breidt zich nog snel Oost- cn Zuidwaarts uit. Op IJs land is daarentegen dc barometer weer bijna 30 m.M. gestegen cn flinke vorst in gevallen en dc koude stroom aan de ach terzijde der deprpssie heeft Schotland reeds' bereikt. De hooge druk in het Zuid-Westen houdt stand, maar trok zich iets West waarts terug. Over de gcheele Britsche eilanden, de Noordzee, het Kanaal cn van Noord-Frankrijk tot Zuid-Noorwegen stormt bet uit West tot Noord-West. Om dc Oost zee waait het krachtig uit Zuid-West totJ Zuid-Oost. In Finland en Lapland en in Oost-Duitscli land valt sneeuw. In België cn West- Duitschland is zware regen gevallen. Do dooi is tot over Duitschland en Zuid-Scan- dinavië doorgedrongen, maar in midden- en noord-Scandinavië is nog matige vorst achtergebleven. De toestand ten Zuid-Wes ten van IJsland wijst op de mogelijkheid van een nieuwe daling. Vermoedelijk zal na een dag van buiig weer met afkoeling de wind weer naar het Westen terugloopen. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 KOUDE HANDEN? Wij hebben nog een PRACHT COLLECTIE GEBREIDE HANDSCHOENEN en ze gaan goedkoop weg.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1