T A XI Tel-1210 4000 DE EEMLANDEIi Nieuwe stap naar den Vred De roode haan kraait weer L. J. LUYCX ZOON A30NMEMENTSPRIJS pe' 3 "MMden voor Amcrsloorr 2.10 per maand 0 75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) I 0.17'/,. Binnenland Iranco per post per 3 maanden I 1-, Afzonderlijke nummers I 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 51J PRIJS DER ADVERTENTIEN vao I—4 regels I 1.05 met inbegrip van een bewijsnummet töaaiusag 4 Februari 1935 UitgaveVALKHCFF Ca. Barest!Arnhemschspoortwal 2 a 33e Jaargang No. 184 ENGELSCH-FRANSCH ACCOORD De luchtstrijdkrachten DE BENZINEPRIJS Tel. 1788 %-f PJ ZWARE BRAND TE ROSMALEN Brandweerlieden gewond TAXI TEL. 1830 Eetrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI Kantoor 0l/S° op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 5 uur 17 min. VLUu - VEILIG - GOEDKOOP FOORTSCH DAGBLAD elke regel meer f025 Llefdadlghelds-advcrtentiëo voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlcn „KEITJES' bl) vooruitbetaling 15 regels 50 ce«L elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Gclijkberechtigdheicl van Duitscli; land erkend binnen een stelsel van veiligheid Reuter bericht, dat clc Duitschc rcgccring de Franschc regccring inlichtingen heeft gevraagd inzake het ontwerp voor een pact betreffende de- waarborging van de Oostcn- rijksche onafhankelijkheid. Het Duitschc rijk zou willen weten: 1. de portee van het ontwerp-pact cn of het bestenul is opgeno men te worden binnen liet kader van den Volkenbond; 2. de portée van liet consul tatieve pact, dat te Rome tusschcn Frank- I ijk en Italië is ondertcekcnd. Laval zal deze vragen, wanneer hij uit Londen zal zijn weergekeerd, bestudeeren en in overeenstemming met Rome, waar de zelfde vragen werden ingediend, erop ant woorden. De Oostenrijksclie minister van onderwijs Ss voor een kort bezoek in Rome aangeko men. Ilij zal Zaterdag het door Schuschnigg en Mussolini overeengekomen Italiaanscli- Oostcnrijksehc cultuuraccoord ondcrteckc- nen. In liet aecoord worden voorzieningen getroffen inzake de ontwikkeling van de Italiaanseh-Oostcnrijkschc cultureclc betrek kingen, o.a. door uitwisseling van studen ten, conccr'reizcn cn radio-uitzendingen. Tijdens de debatten in de commissie van buitenlandschc zaken van den Poolschcn landdag is bet woord gevoerd door den ver tegenwoordigers der oppositie, Rog, die het juist achtte, dat de Duitsch-Poolschc na- buurschapshelrekkingen werden genormali seerd. Spi. sprak den wensch uit, dat Duitschland door dezelfde goede trouw zou worden bezield als dc Poolsche rcgccring en de Poolsche openbare meening. Spr. zette vervolgens uileen, welke fouten de Franschc politiek had gemaakt ten opzichte van Polen cn hoopte, dat men zou kunnen komen tot een opheffing der misverstanden Pisschen Frankrijk en Polen. Vervolgens sprekende over dc 1) et rekking met Roemenie, constateerde Rog de weinig loyale houding jegens Polen van zekere l RocmcenscKe kringen, die zelfs zeer nauwe relaties niet dc verantwoordelijke instanties onderhielden. In een communiqué van het Foreign Of fice betreffende de besprekingen, die de I Franschc en Engelschc ministers Vrijdag te Londen hielden, wordt o.m. gezegd: Een conferentie werd gehouden in den voor- en namiddag; men stelde een alge meen onderzoek in naar dc belangrijkste kwesties der Europcesche politiek. De mi nisters zullen de bestudeering van deze ver schillende problemen in de volgende ont moeting, welke Zaterdagmiddag zal plaats v inden, voortzetten, zoodat des ochtends par ticuliere besprekingen zullen kunnen plaats vinden. Zij waren verheugd over den geest van vriendschappelijk vertrouwen, waarin de gedachtenwissciing plaats vond cn verder plaats zal vinden. Vrijdagmiddag zoo rncldt Reuter nog heeft de Fransche ambassadeur Corbin deelgenomen aan de gcdachtenwisselingen. Flandin en Laval zagen er zeer tevreden uit cn verschenen goedgehumeurd cn met een glimlach op het gelaat. Men verwacht, dat de besprekingen Zaterdag zullen wor den beëindigd met een lunch, die in dc Fransche ambassade zal worden gegeven. Laval zou dan laat in den middag naar Parijs vertrekken. Vrijdagavond werd in het departement van buitenlandschc zaken een diner aange richt ter cere van Flandin en Laval. Macdo- naid presideerde de tafel, waaraan ongeveer 70 gasten waren aangezeten. In politieke kriogen te Londen verluidt, «lat bij de Fransch-Engclsche besprekingen ook de kwestie van een ontwapeningsover- eenkornst op luchtvaartgebied door de Franschc gedelegeerden aan dc orde is ge titeld. De ontwapeningsconferentie Volgens een door het volkcnbondssecrcta- riant gepubliceerde inededeeling zal op IS Februari een commissie van dc ontwape ningsconferentie bijeenkomen, om zicli bc- ?.ig te houden met liet voorstel van Litwinof tot omzetting van de ontwapeningsconfe rentie in een permanente vredesconferentie. LONDEN, 3 Fcbr. Toen de Engclscli— Fransche besprekingen \an gisteravond Moeg in dc ochtenduren werden afgebroken tot vanmiddag, waren de Engelschcn over Let toen bereikte resultaat reeds zeer vol daan. MacDonald begaf zich, ondanks het nach telijk uur, naar Chequers. Laval, die zijn vertrok aanvankelijk had bepaald op Zon dagochtend, besloot 24 uur later uit Londen te vertrekken en pas Maandagochtend nam" Parijs terug te koeren. Do Fransche Minis terpresident Flandin bccaf zich vanmorgen vroeg naar Farnham Park in liet graafschap Pu<"kingsliamshire, het buitengoed van Sir Corner Berwry, waar vanmiddag onderhan delingen over financieele en economische aangelegenheden zijn gevoerd. Reeds voor den aanvang der besprekingen van gisteravond wist de speciale Havas-cor- rcspondenl to Londen niede te doelen, dat de overeenstemming zeker was en vanmorgen vroeg officieel zou worden medegedeeld. Frankrijk zou liet Engelscbe voorstel aan vaarden, waarhij de voormalige geallieerde mogendheden Duilschland «le annuleering zullen voorstellen van Hoofdstuk V van bet verdrag van Versailles, dat door «le óngeoor loofde bewapening van Duitschland toch iceds vervallen is, cn welker militaire clan sales zullen worden vervangen door een al gomeene overeenkomst tot benerking dei be wapening, gebaseerd fin de verklaring van II December 1932, waarbij de gcliikbcrccli tigdheid van Duitschland wordt erkend bin nen een stelsel, die gelijke veiligheid \oor alle. ondertcckcnaars garandeert. Om dit systeem van onontbeerlijke veilig beid te waarborgen, moet tegelijkertijd liet Donaupact ter waarborging van de onafhan kelijkheid van Oostenrijk en hot Oostpart tot garandeering van den tcrritorialen status ((uo in Oost-Europa ondcrteckcnd worden. Vanzelfsprekend moet het Rijk zich weer te Gcnèye doen vertegenwoordigen om aan de uitwerking van een algcmecne overeen komst tot beperking der bewapening binnen bet kader cn onder leiding van den Volken bond, (|jo in do plaats zal komen van dc militaire bepalingen van bet Verdrag van Versailles, uitgezonderd «le demilitarisatie van don linker-Rijnoevcr, die onvoorwaarde lijk gehandhaafd moet blijven," deel te ne men. De werkzaamheden van Zondag Zondagochtend vroeg had Laval ccnige langdurige telefoongesprekken niet Parijs Tegen den middag maakte de Italiaansche ambassadeur te Londen, Grandi, zijn opwach ting bij Laval in liet Savoy Hotel, teneinde zich van den stand der onderhandelingen op do hoogte te laten stellen. Het, onderhoud duurde bijna een uur. Men neemt aan, dat bet voornamelijk betrekking had op de ont worpen luchtvaart-overeenkomst en oj) de gevolgen van dc thans bereikte overeenstem ming voor dc acroordcn van Rome. Voor de hervatting der offieieele eindbe- «-prekingen van vanmiddag heerschte in de Dij dc conferentie betrokken kringen een koortsachligc bcdri jvigheid. De eindbesprekingen duurden slechts vijf kwartier. Het offieieele communiqué Zondagavond te ongeveer 8 uur is de vol gende offieieele verklaring omtrent de be den beëindigde Engclscli Franschc bespre kingen gepubliceerd: Het doel der te Londen tusschcn de Brit- schc en Fransche ministers gehouden bij eenkomst was, den wereldvrede door nauwe- AMSTERDAM. Februar Naar wij vernemen is de benzineprijs met ingang van morgen, Maandag, vastgesteld op 1.3") per tien liter bij afname aan de pompen en tot 1.45 per tien liter in bussen. re -samenwerking in een geest van vriend schappelijk vertrouwen tc bevorderen en «le lenden/en uit den wc-g le ruimen die. wan neer zij niet geremd worden. «Ie neiging heb ben te leiden lot een bewaphningswedstrijd en oorlogsgevaar te vermeerderen. Zij verklaarden zich vastbesloten, zoowel niet betrekking tot de problemen van hun eigen landen als die van don Volkenbond, «•«.•li politiek te voeren, die geïnspireerd zou zijn door dezelfde method n van verzoening en samenwerking. Dc Brilsche ministers hebben «Ie gclukwen- schcn der Brilsche .egeering uitgesproken met liet tot stand komen van hel uccoord van Rome voor Midden-Europa. Duilschlands medewerking De Brilsche en Fransche ministers hopen, dat de bemoedigende vooruitgang, die aldus bereikt is, thans niet bcjiulp van de directe en daadwerkelijke medewerking van Duitschland voortgezet zal worden. Zij zijn bet erover eens, dat noch Duitschland, nocli ccnige andere mogendheid, welker bewape ning door de vredesverdragen wordt vast gesteld, bet recht hebben door eenzijdige ac tie deze verplichtingen te wijzigen. Doch te vens zijn zij liet erover eens. dat niets méér zou bijdragen tot herstel van liet vertrouwen en liet vooruitzicht van vrede tusschcn de naties dan ren algcmoene regeling, die vrij tusseHen Duitschland cn dc andere mogend heden wordt gesloten. Tegelijk en in overeenstemming met dc voorwaarden van de verklaring in 11 De cember 1932 ten aanzien van dc gelijkberech- 'ïgdhcid binnen een s\steeni van veiligheid zal deze regeling algcmecne bepalingen be vatten, die in liet geval van Duitschland dc bepalingen, van Hoofdstuk V van bet Ver drag van Veisaülos, die momenteel de be wapening cn de gewapende strijdkrachten van Duitschland beperken, zullen vervan gen. Binnen- en buitenland 6 ct. per K-IA Tel. 1788 Vraagt pïljs van onze 6 7 pers. wagens Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast bel Tramstation. Kantoor: Leusderwcg 242. Nabij de Schotsche gemeente Stevensfon in het graafschap Ayr werden hij een botsing twee goederentreinen volkomen verbrijzeld. Men ziet op dc foto dc puin- hoopen onder een brug, waarbij de botsing plaats vond. Een deel van de algcmecne regeling zal tevens zijn, dat Duitschland zijn pluats in den Volkenbond als actief medewerkend lid weer inneemt. De Franschc rcgccring cn dc regeering van liet Vcroenigd Koninkrijk ho pen, dut de andere in samenwerking komen de regeeringen dit standpunt zullen dcelcn. In liet verloop dezer bijeenkomst waren dc Brilsche cn Franschc ministcis in liet bijzonder onder den indruk van de bijzon dere gevaren voor dón vrede, dio door dc moderne ontwikkeling in «ie lucht zijn ge schapen cn welker misbruik tot plotselinge luchtaanvallen van een land ojj een ander land kan leiden. Zij hebben dc mogelijkheid overwogen, voorzorgsmaatregelen tegen deze gevaren te treffen door een wederzijd- sclie regionale overeenkomst tusschcn be paalde mogendheden. De luchtoorlog Voorgesteld wordt, dal «le ondertcckcnaars zich verplichten, onmiddellijk den steun van bun luchtstrijdkrachten te waarborgen aan elk hunner, die bet slachtoffer wordt van een on uitgelei; Ion luchtaanval van een der bij het verdrag betrokken partijen. De Britsciic cn «lo l'ranscho ministers waren liet namens hun regeeringen erover eens, dat een wederzijdse!ic overeenkomst van dergclijken aard in liooge mate ertoe zou kunnen bijdragen, als afschrikwekkend mid del tegen aanvallen te dienen en een waar borg to vormen legen plotselinge aanvallen uit de lucht. Zii hebben besloten, Italië. Duitschland cn België uit to noodigen, met hen te overwegen of een dergelijke conven tie niet spoedig tot stand zou kunnen ko men. Zij wenschcn ernstig, dat alle in aan merking komende landen erkennen, dat het doel van dit voorstel is. den vrede te ver sterken, het ceniec doel waarnaar beide re geeringen streven. Do regeeringen van Frankrijk en van het Verecnigd Koninklijk verklaren zich bereid, hun beraadslagingen zonder vertraging tc hervatten, wanneer zij do antwoorden dor andere belanghebbende regeeringen zullen hebben ontvangen. Radiorede van Sir John Simon Zondagavond tc ruim 9 uur heeft de Brit- ;sche Minister van Buitenlandsclïe Zaken, .Sir John Simon, nadat dc tekst van dc be- icikte overeenstemming was omgeroepen, voor den B.B.C-zender een korte uiteen zetting van do botcekenis van het accoord gegeven. Met nadruk verklaarde dc Minis ter, dat Engeland weliswaar eenige nieuwe verplichtingen op zich had genomen, voor al door de voorgestclrlo overeenkomst in zake de luchtbescherming, doch daartegen over stond, dat voor de eerste maal dc con- linenlale mogendheden dc verplichting op zich namen, ook Engeland assistentie te vcrlecnon wanneer het aangevallen werd. Bovendien had Engeland reeds verplichtin- Mi ton aanzien van het continent op zich "onomen door het pact van Locarno, dat weliswaar geen nauwkeurige definities in hield. zooals de thans gesloten overéén komst. doch waarvan de consequenties in dc practijk van even verstrekkenden aard zouden kunnen zijn als thans het geval is. Rede van Flandin PARIJS, 3 Februari (V.D.). Dc Fran schc minister-president Flandin, die mor genochtend te Parijs aankomt, zal morgen avond te 20 uur Franschen tijd een radio rede houden over alle staatszenders. Vier perceelcn in de nsch gelegd ROSMALEN, 2 Februari. Een brand, die weldra een grooten om; vang aannam brak hedenmiddag tc omstreeks vier uur in het dorp Ros; malen uit. Door onbekende oorzaak ontstond brand in de woning van den ijshande* laar Verhagen. Onmiddellijk werd de brandweer 'gewaarschuwd cn bc- aon men den inboedel naar buiten te dragen, liet vuur greep door den sterken wind snel om zich been cn we'dra stond ook bet naastgelegen I vis bewoond door den lieer v. d. Donk en ziin aczin in lichter laaie. Van den inboedel kon niet veel wor* den gered. Dc brandweer was intus; schen op het terrein verschenen cn met man en macht werd de strijd met het vuur aangebonden. Het vuur breidde zich nog steeds uit: twee woningen, ook tot bet complex l>c- hoorenclc en bewoond door de gezinnen Heyman cn Vos stonden weldra in brand. De brandweer stond vrijwel machteloos te gen de vuurzee cn incest zich beperken tot het nathouden van de belendende pcr- ceelen. De R.K. jongensschool, die vlak in de nabijheid staat lien ernstig gevaar cn de brandweer had voel moeite het gebouw voldoende nat tc houden, temeer daar door den sterken wind de vonken honderden nieters ver stoven. Nog tot ongeveer half acht heeft het ge duurd aldus meldt men ons nader voor de brandweer liet vuur meester was cn liet gevaar voor uitbreiding geheel was geweken. Het was. dank zij bet krachtig optreden van de brandweer, die assistentie had gekregen van dc brandweer te Hint ham gelukt de school te behouden, «lie ech ter veel waterschade opliep, evenals de an dere aangrenzende woningen. De schade wordt voor een gedeelte door verzekering gedekt. De huizen zijn het eigendom van Gebr. van Crey. De brand was on grooten afstand zicht baar en velen hadden zich naar dc plaats des onhcils gespoed om bij het blusscliings- wvn-k behulpzaam te zijn. Nog langen tijd was men bezig met na- blusschen. Omtrent dc oorzaak tast men in het duister. Tn den nacht van Zaterdag op Zondag zijn bij dc nablussching van den brand, welke gisteren tc Rosmalen heeft gewoed cn waarbij vier woningen zijn afgebrand, twee brandweermannen gewond. Bij het inslaan van een ruit liepen de brandwecr- lirdenK. van Grinsven cn v. d. Eist ver wondingen aan de handen op. K. v. Grins ven. waarvan een ader werd geraakt, is nadat het eerste verband was gelegd, dc woning van een dokter binnengedragen. Nog meer branden VOLKET. (bij UdenL 3 Februari. Om- sheeks acht uur Zaterdagavond is brand ontstaan in do. molen van den lieer Antoon Arts te Volkel. De ijlings ontboden brand weer kon slechts weinig tegenover de vuur zee uitrichten. De molen was dan ook in een minimum van tijd geheel uitgebrand. Omtrent do oorzaak van den brand is niets bekend. De molen is verzekerd. In een kleine aanbouw bevond zich ccnig nloimvec. w o. 110 kippen. G hanen cn G kalkoenen, hiervan is niets gered. KIEL WINDEWEER. 3 Februari. Gis teravond is brand uitgebroken in bet café dat tevens tot winkel dient, van den heer W. Sloots. Het vuur green snel om zb-h been en in korten lii'l stond liet café in lichter laaie. Het café brandde tot den grond toe af. De oorzaak van den brand is onbekend De schade wordt door \crzckering gedekt. BERKEL, 12 Februari. -- Hedenmiddag is dc grootc landbouwschuur van K. V. te Bcrkcl tot den grond toe afgebrand. Door der. wind en het vele brandbare materiaal groen het vuur snel om zich heen. Dertig varkens kwamen in de vlammen om. Verzekering dekt dc schade. Waarschijnliik is de brand ontstaan, doordat kinderen met lucifers speelden. DIT DLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHë GECONTROLEERDE OP1AAG VAN EXEMPLAREN Naar buiten Kamp 41 Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" A BINNbNLAND Dc Rottcrdamschc begrooting. (Eerste Blad, pag. 2.) De heer W. dc Vlugt over zijn Russische reis. (Eerste Blad, pag. 3.) ST A DSN It UWS Tentoonstelling van fotowerk van Nico Jesse in Sierkunst. (Derde Blad, pag. 1.) SPORT H.V.C. verliest met 3—2 van Schinkel- haven. (Tweede Blad, pag. 1). Een 8—1 van Amersf. Boys tegen Vrien denschaar. (Tweede Blad, jiag. 1.) A.P.W.C. slaat Soest met 30. (Tweede Blad, pag. 2.) Een 20 zege van Sopla op Brederodes. (Tweede Blad, pag. Quick verliest met 5—4 van Culemborg. (Tweede Blad, pag. 2.) A.M.H.C. I wint van Gooi II met 43. (Tweede Blad, pag. 2.) Medegedeeld door het Kon. Ncdcrl. Met. Instituut tc do Bilt. Verwachting: Meest zwakke tot ma tige wind uit Westelijke richtingen, betrokken tot zwaar bewolkt, regen buien, weinig verandering in tempe ratuur. STORM WAARSCHUWINGSDIENST Geseind van de Bilt hedenmorgen om half tien aan alle posten: „Attcntiescin neer LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 193 CORSET-AFDELING In onze nieuwe voorjaarscolleciic brengen wij enkele zeer courante modellen die goed en voordelig zijn. Zie de étalage.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1