AMERSFOÖRTSCH DAGBLAD TAXI Tel. 121® 4000 EXEMFLA HEN DÉ EEMLANDEU Groote lof voor Deterding DE RESULTATEN VAN LONDEN Belangrijkste Dinsdag 5 Februari 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 105 DE OPDRACHT VAN NOG MEER WERK! V. D. LUGT BLIJFT NOG EEN JAAR DE PRINSES BETERT Tel. 1788 DUITSCHLAND WERD AL INGELICHT TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXï Laatste berichten Eerste blad pag. 3 5 uur 19 min. L. J. LÜYCX 8i mm VLUG - VEILIG - GOEDKOOP PIANO'S ON HUUR ABONNEMENTSPRIJS 3 maandeo v°°' Amersfoort 2.i0 per maand '0 75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken! I 0.177» Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzooderli|ke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DDI 10 ncn illVCRTFHTIFH van 1-4 regels I 1.05 met inbegrip van een Dewiisnuinmef PHIJO UtH AUTtllltHIIÖI e|kcregclmcu f025 Llcfdad,ghctd5-»dverKntlén voord» helft van den prl]s. - Kleine AdvertentlSo ..KEITJES' bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer eatra 1 0.05 DE BATAAFSCHE OOK EEN ORDER VOOR WERKSPOOR Dc Schelde te Vlissingen zul ook twee schepen bouwen AMSTERDAM, 4 Febr. In verband met de groote order van de Bataafsche Petroleum Maatschappij tot het bouwen van zes motortankbooten vernemen wij nader dat aan de N.V. Werks spoor de levering is opgedragen van de volledige voortstuwings» installaties voor twee motorman* kers van 12.100 ton, welke wor* den gebouwd bij de Nederlands sche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam en van de hoofds motoren voor de vier overige schepen van 9250 ton. Al deze motoren zijn van het Werkspoors enkelwerkend 4stakt type met drukvulling systeem Weikspoor Dc beide erootsle schepen zuilen elk wor den ceinstallcerd met een S cylinder Werk spoor-motor van 31500 A.P.K. De hoofdmotoren, welke zijn bestemd voor de schepen van 250 ton. zijn G-cylinder Werkspoor-motoren van 2700 A.P.K. Een deel van dit aan Werkspoor optrc- draaen werk zal door Werkspoor worden vervaardigd, in samenwerking met de gehrs. Stork te Hengelo. Aan de N.V. Werkspoor is ook opgedragen liet maken \an de motoren voor twee tankhooten. die voor rekening van de Ko ninklijke Shell groep in Denemarken en Italië worden gebouwd. Order voor „De Schelde" In aansluiting op den in Nederland ge plaatsten order tot den houw van zes tank schepen voor dc Bataafsche Petroleum Maatschappij kan nader worden medege deeld, dat ook de Koninklijke Maatschappij ,.De Schelde" te Vlissingen twee motor- tankschepen van 0250 ton op stapel zal zetten. Onderhoud met den heer Goedkoop Naar aanleiding van de groote opdracht Van zes tankschepen, door de Bataafsche Petroleum Maatschappij bij Nederlandschc scheepswerven geplaatst, hebben wij een kort onderhoud gehad met don heer Goedkoop Dzn., directeur van de Ncder- landsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam, welke maatschappij de groot ste twee van dc zes bestelde schepen zal bouwen en wel twee van ruim 12.000 ton elk. Ik ben uiteraard buitengewoon blij, dat wij dezen order trekroepen hebben, zoo zeide de lieer Goedkoop. U weet net zoo goed als ik. dat wij er hard aan toe waren. Bovendien vind ik liet voor de N.S.M., die toch in de hoofdsiad des lands haar bedrijf heeft, een zaak van belang, dat zij dc groot- ste twee van de zes bestelde tankschepen bouwt. Ik zou bovendien ook kunnen zeg gen. dat Amsterdam dat aan haar reputa tie verplicht is. Aan den anderen kant is het, vooral voor onze metaalindustrie, van proote beteekenis. dat de vier andere sche pen, elk van 9230 ton, ook in het land blij ven. De bestcllinp is, naar U weet, over de voornaamste werven verdeeld. Ook Werkspoor heeft, wat den motorcnbonw betreft, een order pekregen, die er wezen map. Bij dat alles is het mij opgevallen - aldus do heer Goed koop dat mei eigenlijk niet vol doende beseft, dal er in ons land vooi gcruimen tijd weei f\oor duizenden ban den werk is en dat wij dit aan een Nederlander van groot formaat in dc bes^ beteekenis vai deze uitdrukking, t' danken hebben. U bepriint natuurlijk, dat ik met dezen Nederlander Sir Henry Deterding bedoel, die, al woont bij ook in Engeland, toch een Hollander is en die altijd voor bet Nederlandschc belang op de bres heeft gestaan in tijden, dat de Nederlandschc schcepsbouwindustrie bij gebrek aan arbeid ten gronde dreigde te paan. Een woord van dank aan deze waar lijk proote figuur is liier dan ook alleszins op ziin plaats. Is U optimistisch voor de toekomst? Dat is een lastige vraag, die ik met ja en neep zou kunnen beantwoorden, al dus de heer Goedkoop. Het is nop nimmer voorgekomen, dat wij een vol jaar lang geen bestelling hebben gehad, dus zelfs als het in dc toekomst met bestellingen even Deterding ,'ebrekkié blijft gaan als wii thans hebben doorgemaakt, mogen wij toch nog op één nieuwen order rekenen. Veel wordt verloond Men heeft gesproken over een bedrag van zes milliocn gulden, dat met dezen zesvoudigen order gemoeid is. Is dit be drag juist? Dc pers weet soms meer dan wij scheepsbouwers zelf, antwoordde do heer Goedkoop lachend. Gesteld dat dit gewel dige cijfer het juiste bedrag weergeeft, dan worden twee derden daarvan, dus vier mil- lioen gulden, in allerlei vormen aan loon uitgekeerd. Want men kan bet ook zóó zeggen, dal alles, wat op den bouw van een schip betrekking heeft en niet in het bui tenland wordt gekocht, als Ncdcrlandsch loon wordt uitbetaald, tot het werk van de telefoonjuffrouw toe. IIoc staan dc zaken met Rusland? Alweer zoo'n gewetensvraag, antwoord de de heer Goedkoop. Ik kan U wel zeggen, dat ik drie keer per dag met mijn zoon, die nog te Moskou is, telefoneer, doch dat wij op dit oogenblik nog geen order van Sovjet-Rusland te pakken hebben. Wat dit betreft, blijft afwachten dus de boodschap. En om tenslotte nog eens op den iong- sten order terug te komen, ik herhaal bet oonieuw. 'lat hel een Nederlander is, die als spil fungeert van de geheelc zaak en dat is een feit. dat werkelijk niet genoeg kan worden gewaardeerd. Twee groote baggermolens voor Sovjet Rusland AMSTERDAM, 4 Februari. Naar wij vernemen is van Sovjet-Russische zijde aan de werf Gusto te Schiedam opdracht ge geven tot den bouw van twee groote bag germolens, welke tevens met een persin stallatie zullen worden uitgerust. Een ge deelte van de machine-installatie voor deze baggermolens zal worden gebouwd door Vcrschure en Co's Scheepswerf en Machine fabriek te Amsterdam, bij welke onderne ming kort geleden vijf sleepbootcn door Sovjet-Rusland zijn besteld. Dc Raad van Bijstand van het Ver. Rotterdamsch Hofstad Toonecl deelt mede: Dank zij het persoonlijk offer van den heer Van der Lugt Melsert om nog een jaar het directeurschap van het Ver. RotterdamscfnHofstad too* neel te willen voeren, zijn voor het volgend speeljaar dc moeilijkheden te dezer zake, na een heden gehou den bespreking met een delegatie van de Schouwburgcommissic, voor Den Haag opgelost. 's-GRAYENHAGE, 4 Februari. Naar men ons meldt, is dc verkoudheid van de Prinses beterende, doch voorzichtigheids halve zal zij voorloopig nog thuis blijven. SCHUTZBUNDERS IN RUSLAND MOSKOU, 4 Febr. (Reuter). Gisteren is te Leningrad een groep leden van den Oostenrijkschen Schutzbund aangekomen, die zich in dc sovjet-unie zullen vestigen. Binnen- en buitenland ves 6 ct. per K.M-YeL 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers, wagens Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderweg 242. D. Goedkoop Dzn MARACAIBO ONTVANGT DE SNIP Feestdag voor de Neder* landsche kolonie Op zijn vlucht langs dc Vcnczolaanscho luchthavens heeft de Snip den loden Ja nuari Maracaibo aangedaan, een der voor naamste centra van de petroleumindustrie in Venezuela, waar verscheidene Nederlan ders gevestigd zijn. Het plaatselijk blad Pa norama heeft een uitvoerig verslag van de ontvangst gegeven, waaraan wij liet vol gende ontleenen. Zoodra dc Snip op het vliegveld Grano de Oro geland was, begroette de Ncdcrland- sche consul, de heer J. de Cost a Gomez de vliegers met een toespraak in hun moeder taal: „Wij Nederlanders van Maracaibo en deze dames en heeren, die sinds uw vertrek uit Nederland vol bolangstelling en bewonde ring uw vlucht gevolgd hebben, zijn hier gekomen om u van harte welkom tc hecten in ons midden en u onze hulde te betuigen. Door uw bekwaamheid en moed is u dc roem ten deel gevallen de eersten tc zijn, die door dc lucht het Moederland en haar gebiedsdeel Curacao verbonden hebben. De Nederlandschc kolonie voelt zich trotsch op uw roemvolle daad en heeft mij opgedra gen u haar waardeering te betooncn door het overreiken van dezen lauwerkrans. Mogen de luchtgoden u altijd op uw ver dere vluchten gunstig zijn. Mag ik u onze hartelijke felicitaties aanbieden met uw be manning tot ridder in de Bolivarorde. Een driewerf hoera verzoek ik allen aan te beffen voor de vliegende Hollanders". Daarna weerblonk het Wilhelmus, ge speeld door de „Banda Gomez del Estado Zulia" (Maracaibo ligt n.l. in Zulia, een der 22 staten, welke de Vereenigdo Staten van Venezuela vormen), waarna de consul dc aanwezige autoriteiten toesprak, onder wie zich de president van den staat Zulia bevond. Driemaal maakte de Snip een rondvlucht met leden van dc Nederlandschc kolonie aan boord. In hotel Scandia lunchte de bemanning temidden van hun landgenootcn, daarna was er thé dansant in de Caribbean Club. Het doel: een alles omvattend '•'uropeesch vredessysteem Berlijn's houding nog onzeker Te London werd in den loop van een persconferentie in 't Foreign Office gecon stateerd, dat dc tc Londen gevonden for mule niets anders beteekent dan een alge- meene basis voor besprekingen voor de pa cificatie van Európa. Terwijl de pacten van Rome slechts „plaatselijk" zijn, hebben dc overeenkomsten van Londen een allen om vattend Europccsch vredessysteem tot doel. De conferentie heeft er naar gestreefd een nieuw middel tot toenadering te vinden en tegelijkertijd het principe der rechtsgelijk heid een vorm tc geven, d. w. z. den eisch van zekere mogendheden inzake de nako ming van zekere cischcn bij voorbaat tc neutraliseeren. Het in het officieele communiqué ge noemde luchtverdrag wordt door bevoegde Engelsche instanties als een anvulling be schouwd, aangezien het niet behoort tot die overeenkomsten, waarvoor het beginsel der rechtsgelijkheid geldt. Dit houdt verband met bet feit, dat het luchtverdrag beperkt blijft tot de vijf mogendheden, die de over eenkomst van Locarno hebben gesloten, dus tot West-Europa, terwijl de overige over eenkomsten op geheel Europa van toepas sing zullen zijn. In Engelsche kringen wordt er op gewe zen, dat in het communiqué niet gesproken wordt over het, doch van een Oostelijk pact. Ten slotte werd nogmaals verklaard, dat geen overeenkomst bestaat, zoolang de on derhandelingen met de betrokken regeerin gen niet zijn afgesloten. De Engelsche minister van buitenland- sche zaken, sir John Simon, heeft gister avond. naar Reuter meldt, in zijn radio rede nog verklaard, dat het te Londen met de Fransche ministers bereikte resultaat van groot belang is. Het is mogelijk, dat Duitschland, Frankrijk en Italië elkaar vin den in een apdere combinatie, doch dit ligt nog in dc toekomst. Nader seint Reuter, dat Italië, België en Duitschland reeds op de hoogte zijn gesteld van het resultaat der besprekingen tc Londen. liet is mogelijk, dat, indien deze overeenkomst vaster vorm aanneemt, een tweede overeenkomst eveneens van regio naal karakter zal worden gesloten \oor Centraa I-Europa. Flandin is hedenochtend per vliegtuig uit Londen naar Parijs teruggekeerd. Laval is om elf uur met den trein vertrokken. Dc Fransche ochtendbluden toonden zich zeer ingenomen met dc overeenstemming, die te Londen is bereikt. Hoewel van Duit- sclic zijde nog geen enkel commentaar is gegeven op de besprekingen, zijn de meeste bladen sceptisch ten aanzien van dc hou ding, die de Duitsche regeering, naar zij verwachten, zal aannemen. Geen stabilisatie van het pond Omtrent de gisteren door den Fransclien minister-president Flandin niet den Brit- schcn kanselier van de schatkist Chamber lain gevoerde besprekingen schrijft de spe ciale correspondent van Havas te Londen, dat deze besprekingen slechts wcdcrzijdsche informaties betroffen. Dc gedachten wisse ling heeft echter riandin gesterkt in zijn bestaande opvatting, dat de Engelsche rc- geering er op het oogenblik niet aan denkt tot stabilisatie van liet pond sterling over te gaan. BERLIJN, 4 Febr. (Reuter). De Franscho cn Britsche ambassadeurs te Berlijn hebben gistermiddag een bezoek gebracht aan Hit- Ier. In Berlijnsche en politieke kringen intcr- nreteert men de houding van dc Fransche en Britsche regecring als geïnspireerd door liet verlangen zich dc noodzakelijke samen werking te verschaffen voor den terugkeer van Duitschland. teneinde de internationale vrodesactie voort te zetten, welke het on derwerp was van de besprekingen tc Lon den. Naar de Oeuvre bericht, zou Eden zich naar Berlijn begeven om de Fransch- Britsche voorstellen te ondersteunen. Indruk in Engeland Met uitzondering van de Daily Express juichen de Engelsche bladen de in het of ficieel communiqué bekend gemaakte En- gelsch-Fransche overeenkomst toe. De Daily Herald schrijft o a., dat natuur lijk nog een lange en moeilijke weg moet worden afgelegd en dat in het gunstigst© geval nog verscheidene maanden van di plomatieke onderhandelingen noodig zijn. Men kan niet spreken van een Engelsch- Fianscb plan, dat Duitschland wordt voor gelegd en dat het heeft te accepteeren of kan afwijzen. De Britsche en de Fransche regeering beschouwen den tekst en de for muleering van het communiqué niet als onveranderlijk of ongeschikt voor wijzigin gen. Ook do News Chronicle is van meening, dat men hier niet te doen heeft met een gesloten gedrag, doch met overeenstemming inzake de richtlijnen voor nieuwe Euro- peesche onderhandelingen over vrede en veiligheid. Frankrijk wordt niet gedwongen dc toelaatbaarheid der Duitscho bewape ning a priori te erkennen cn Duitschland wordt niet uitgenoodigd om tot den Vol kenbond terug te keeren of een bewape ningsconventie te onderteekenen, voordat de gehate clausules van hoofdstuk V van het verdrag van Versailles zijn verdwenen. De Daily Mail feliciteert de Britsche re geering met de overeenstemming inzake een luchtvcrdcdigingsplan. De Daily Telegraph merkt op, dat do denkbeelden, waarover mén het eens is ge worden zoowel in Frankrijk als in Enge land critiek zullen ondervinden en ver ach ter blijven bij wat Frankrijk gehoopt had. De Times is van meening, dat de onder handelingen goed en vlot zijn gevoerd. Het blad hecht vooral beteekenis aan de lucht- overeenkomst en juicht de nieuwe denk beelden toe inzake de voorzorgsmaatrege len tot bescherming der Britsche grenzen. Het blad venvacht, dat de onderhandelin gen over deze kwestie naar het voorbeeld van Locarno rondom de „ronde tafel" zul len worden gevoerd. Welbeschouwd heeft men van Britsche zijde in geen enkel op zicht nieuwe verplichtingen op zich geno men, want de luchtovcreenkomst is slechts een uitwerking van reeds bestaande ver plichtingen van Locarno. Indien de andere staten er mee accoord gaan, zal dc over eenkomst van gisteren een der belangrijk ste bijdragen tot den Europeeschcn vrede zijn sedert de totstandkoming van Locarno. Rciter seint voorts uit Berlijn: De Engelsche ambassadeur tc Berlijn heeft Zondagmiddag een bezoek gebracht aan den rijksminister van buiteniandsche zaken Freiherr van Neurath en heeft dezen den voorloopigcn tekst overhandigd van het Engelsch-Franscbe communiqué. Dc rijksminister van buiteniandsche zaken heeft daarop Hitier er van in kennis ge steld, dat de Engelsche ambassadeur hem 's avonds wilde bezoeken. Ook de Fransche ambassadeur Frangois Poncet uitte den wcnsch een onderhoud te hebben met den rijkskanselier Von Neurath begaf zich Zondagavon met den Engelschen en den Franschen ambassadeur naar Hitier. 's Avonds heeft de Engelsche ambassa deur den rijksminister van buiteniandsche zaken het officieel te Londen opgestelde communiqué overhandigd. DIT BLAD HEEFT EEN DA GEL IJK SCHB GECONTROLEERDE OI-7AAC. VAN Naar buiten 0Ofi*S Kantoor Man1P 41 Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" op amdere pagina's BINNENLAND Minister Colijn over het lekkende Julia- nakanaal. (Tweede Blad, pag. 3). De Indische bcgrooting. (Tweede Blad, pag. 2). SPORT liet Duitscho elftal voor den wedstrijd te gen Nederland. (Eerste Blad, pag. 3). STADSNIEUWS Huldeblijk voor Ds. Dikboom. (Tweede Blad pag. 1) WEERVERWACHTING Medegedeeld door het Kon. Ncderl. Met. Instituut te de Bilt. Verwachting: Zwakke lot matige wind uit Westelijke richtingen, betrok ken tot zwaar bewolkt niet tijdelijke opklaringen, waarschijnlijk regen buien of natte sneeuw, weinig veran dering in temperatuur. RIJDT VEILIG! De fietslamp naar beneê gericht 't Doet U de gaten vinden En nooit kan dan Uw rijwiellicht Een ander gaan verblinden. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 CORSET-AFDELING In onze nieuwe voorjaarscollectie brengen wij enkele zeer courante modellen die goed en voordelig zijn. Zie de étalage. Wij verstrekken piano's te hour met recht van koop, tegen f 6.— cn f 8.— per maand. Vraagt volledige inlichtingen Firma K. VAN DEN BURG, Pianohanécl van 1E87.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1