4000 DË EEMLANDEÜ Benesj verdedigt Volkenbond 121© Tegen versnippering van volkskracht Licht op L J. Vrijdag 8 Februari 1985 33e Jaargang No. 188 DE WIJZIGING KIESWET DER Mogelijkheid; geen zekerhèid STAVISKY'S KNOEIERIJEN BAKKERSCONFLICT TE ROTTERDAM? «IK VERSCHE HARING NAAR DUITSCHLAND DE CRISISPERIODE OVERWONNEN Tel. 178S Fa. v. d. Water en v. d. Brink en Zn. PIANO'S TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI Kamp41 Laatste berichten Eerste blad pag. 3 BREDOWIN VRIJHEID GESTELD WEER VERWACHTING 5 uur 25 min. TELEFOON DIT IS A VOOR UW UWADRES II TAXI ABONNEMENTSPRIJS 3 maaodco voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75. oer wtl;l< <mcl grain verzekering tegen ongelukkenl f 0.I71/, oAö^l'„a,nv<!..f!inCO P" pOS' P" 3 m£'and« '1-. Afzonderlllke nummer. f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DAGBLAD PDIIR (1CB AnUPfiTPUTIFU van 1-4 regeli t 1.05 met inbegrip van een bewiisnummef rniJO UPn AUKCniCHIICH ilktregt|mKI ,0|25 Liefdadigheid,-ndvertenUïn voord. helft vin den prijs. - Kleine Advertentlitn ,,KE1T)ES' bl) vooruitbetaling 1—5 regele 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.—. Bewllsnumraet eitra I 0.03 Mogelijkheid tot vorming van een krachtig parlement Aan de Memorie van Antwoord inzake het wetsontwerp tot wijziging en aanvul ling van de Kieswet, de provinciale wet en do gemeentewet wordt het volgende ont leend: In het zoeken van een oplossing van de moeilijkheid, welke het bestaan van vele en velerlei groepen en partijen voor het Staatsbestuur en voor een richtig function- neeren van ons constutioneele stelsel mede brengt, moet het zwaartepunt van het wets ontwerp worden gezochi. Sinds jaren is gewezen op het gevaar, ge- legen in versnippering van de volkskracht door te groote verdeeldheid en door parti cularisme in het politieke leven. Intus- sclicn is terzake niets tot stand gekomen dat afdoende is gebleken. Wanneer de minister van binncnlandsche zaken dan ook thans heeft gemeend, een in grijpende poging te moeten doen om de versnippering tegen te gaan, is het, omdat in tijden van nood, waar snel en beslist handelen ook van den wetgever vereischt wordt en waar de regeering aan een dui delijk beeld van hetgeen in het volk leeft kracht kan ontleenen, meer dan anders de behoefte aan hechter groepccring zich open baart. Moge reeds in tijden van voorspoed geen voordeel zijn gelegen in een al te bonte sa inenstelling der volksvertegenwoordiging, in zekeren zin kan men zich dan de weel de van afzondering veroorloven. In perio den van crisis echter komt in die samenge steldheid een element van zwakte, van wei feling naar voren, dat een stagneerenden invloed op den gang der Staatszaken kan uitoefenen en in den weg staat aan het ont plooien van die kracht, die in moeilijke tij den alleen kan doen overwinnen. Een kiesrecht, dat er toe bijdraagt, dat de neiging tot aparte* groepeering in eerste instantie wordt gebroken of getemperd, schept de mogelijkheid voor de vorming van een krachtig parlement. Do mogelijk heid. Van zekerheid kan niet worden ge sproken, reeds hierom niet, dat het kies recht zich bepaalt tot de vorming van een volksvertegenwoordiging en zich van het dirigccren van de gestie daarvan heeft te onthouden. Uit bovenstaande beschouwingen moge - aldus de minister duidelijk worden, dat geen andere bedoeling dan versterking van bet parlement en verhooging van rechtmatigen volksinvloed bij liet indienen van deze wetsvoordracht heeft voorgezeten. Van een toegeven aan de verlangens van de groote partijen naar groolere macht ten koste van de kleine of van een poging om langs dezen weg invloed uit te oefenen op den loop van zaken ten aanzien van mo- mentccle practische politiek, kan geen sprake zijn. Bovendien zou dit van groote kortzichtigheid getuigen, aangezien in de politieke arena meer dan elders het hodie mihi eras tibi van toepassing is. Het ligt voor de hand, dat, naarmate de schakeering in de Kamer bonter wordt, de vertegenwoordigers van kleiner partijen er meer op bedacht zullen moeten zijn, het be staansrecht van hun partijen te verdedigen en zich te onderscheiden van andere in de behartiging van de door haar voorgestane belangen. Voor eiken volksvertegenwoordi ger ligt er een rem in het besef, dat hij een groot ere groep met uiteraard wel in hoofd richting overeenstemmende politieke over tuiging, doch overigens dikwijls divergee- rende belangen, vertegenwoordigt. Daaren tegen kan de pleitbezorger van een kleine groep zich vrij gevoelen, de stoutste ver wachtingen uit te spreken en te wekken en eischcn te stellen. Andere groepen mogen Tardieu in opspraak gebracht? PARIJS, 7 Febr. (V. D.) De parlemen taire commissie van onderzoek naar de zaalc- Stavisky heeft gisteren een vroegeren mede werker van Stavisky, den oud-prefect Juil- let, verhoord, die een uitvoerige verklaring aflegde over het tot nog toe onopgehelderd gebleven geval van de cheque van meer dan 3G0.000 francs, die in Stavisky's chèqueboek op naam stond van Camille A. Tardic. In Jinksche politieke kringen had men ge meend hierin den naam van den oud-minis- ter-p. esident Taruieu te zien. In zekeren zin werd dit door de verklaring van Juillet oe- vestied. Hij verklaarde, dat Stavisky hem in Febr. 1933 had medegedeeld, dat de v.oe- gcre hoofdredacteur van de Liberté, Camille Avmard, hem documenten had aangeboden, die een einde konden maken aan de poli tieke loopbaan van Tardieu. Hiervoor had hij 300.000 francs gevraagd. De zaak zelf had betrekking op den invoer van auto- onderdeelen van een Amerikaansche firma, die met behulp van Tardieu zonder betaling van rechten in Frankrijk zouden zijn inge voerd. De commissie van onderzoek was ten zeerste getroffen door het feit, dat de souche van de bedoelde chèque gedateerd is April 1933. zoodat de chèauc inderdaad werd uit geschreven on hot tijdstip, waarop, volgens getuige, Stavisky hem van het aanbod ver telde. deze verwachtingen en cischen niet onweer sproken of onbesproken laten, al was bet alleen om te kennen te geven, dat zij het zelfde zouden willen, doch de onvervulbaar heid van den wensch inzien. Aldus kunnen problemen worden aangebracht door hen, die het minst in staat zijn daarvoor practi sche verantwoordelijkheid te dragen, ter wijl de Kamer gedwongen wordt telkens daarop tc rcagceren. Kan met recht tegen den voorgestelden maatregel worden aangevoerd, dat hij dient om de vrije meeningsuiting voor kleine minderheden uit te schakelen? Slechts op pervlakkige beoordecling kan daartoe lei den; in werkelijkheid moet het aldus wor den gezien, dat de maatregel er toe leidt, dat zij, die de belangen behartigen van af zonderlijke kleine groepen, aanvankelijk ge dwongen worden, zich meer dan thans, te groepeeren, waarbij mogelijkerwijs in eenig opzicht een concessie moet worden gedaan, doch waartegenover mag worden volgehou den, dat voor de behartiging van elk be lang volkomen vrijheid blijft bestaan. Slechts deze verandering wordt voorgesteld, dat dit belang wordt getoetst aan de mee ning van een grooteren kring dan thans wordt vereischt. De belangen, die dezen toets doorstaan, zullen op zich zelf reeds meer zijn gediend dan op dit oogenblik mogelijk is. De minister aarzelt niet, het voorgestelde middel ingrijpend te noemen. Hij meent evenwel, dat de tijd het eischt. Meer dan ooit is versterking van het gezag niet slechts van de regeering, maar ook van de Staten-Generaal noodig voor het algemeen welzijn. Krachtig gezag kan slechts wor den uitgeoefend door eenheid van beleid. Dit laatste is alleen bestaanbaar bij duide lijke en van de volle verantwoordelijkheid bewuste reactie van de volksvertegenwoor diging. Loonsverlaging zonder overleg met de orga* nisaties BOTTERDAM, 7 Febr. De besturen der Rotterdamsche Bakkerspalroonsvereeni- gingen, cJsr- ede de locale, vergaderiug Bot terdam van de Nederlandsche Vereniging van Werkgevers in het Bakkersbedrijf heb ben liun loden geadviseerd, Zaterdag eon loonsverlaging van 6 toe tè pass4.ii op de loonen boven '20 gulden en 3 voor re loonen daar beneden, zonder daaromtrent roet do arbeidersorganisaties, overleg hebben gepleegd. Deze arbeidersorganisa tie. te weien de AJgemecne, Christj'ijke, Roomsch-Katho|ieke en Neutrale bonden, hebben naar aanleiding hiervan hedenmid dag een gecombineerde hoofdbestir;r-!vcrga- dering gehouden en besloten in die bedrij ven, 'Afar Zaterdag loonsverlaging wordt toegepast, de werkstaking te proclamecren. IcV' mmmM •>AV - .-A Door het smelten dor sneeuw stortten op het baanvak AngoulêmeLimoges groote rotsblokken op de rails. De machinist kon den trein niet tijdig tot stilstand brengen en zoodoende ontstond een ontsporing. Beschikbare betalings* contingenten verre overschreden Naar men ons van officicele zijde bericht zijn tengevolge van uitvoeren van versche haring naar Duitschland gedurende Octo ner. November, December 1034 de voor die maanden beschikbare bctalingscontingen ten verre overschreden. Aan de Duitsehe regccring is mitsdien verzocht tot nader bericht geen deviczcnbcscheiniguneen voor naar Duitschland uitgevoerde versche ha ring meer to verstrekken, indien de leve ring heeft plants ghnd ra 3 Febrnnn 1935 Vorderingen wegens leveringen, welke na genoemden datum hebben plaats gehad, komen derhalve niet voor vereffening via clearing in aanmerking.v DE MARINIERS VAN DE SAAR Naar wij vernemen zal de trein met de lenigkeerende Nederlandsche troepen op Zaterdag IC» Februari a.s. te Rotterdam aan het Maasstation aankomen. Ditmaal gaat de trein niet over Utrecht, doch via Roosendaal naar Rotterdam D.P., van waar de troepen over den verbindings spoorweg naar station Maas worden door gevoerd. De trein wordt tusschen 20 en 21 uur aldaar verwacht. De juiste tijd van aankomst is nog niet vastgesteld. Dc balans moet theoretisch en practisch actief geacht worden PRAAG, 7 Febr. (Reuter). Donderdag avond heeft de Tsjeeho-Slowaaksche minis ter van buitenlandsche zaken voor de Duit sehe vereeniging tot volksopvoeding „Ura nia" een rede uitgesproken over de vraag: .Bevindt de Volkenbond zich inderdaad in een crisis?" Dr. Benesj ving zijn uiteenzettingen aan met vast te stellen, dat de Tsjeeho-Slowaak sche buitenlandsche politiek steeds den Vol kenbond heeft beschouwd als een der fun- damenteclo steunpunten en dat do gehcele Tsjecho-Slowaaksche staat belang heeft bij het bestaan \an den Volkenbond. De Duit- schers in Tsjecho-Slowakije hebben er be lang bij, dat Tsjecho-Slowakije een politiek van vrede voert, dat het zijn betrekkingen tot de naburige staten, vooral tot Duitsch land in den geest van vredelievend samen leven ordent en alle tusschen beide landen bestaande problemen op vredelievende wijze oplost. Zoolang dr. Benesj mede te be slissen heeft over de binnen- en buitenland sche politiek van den staat zal hij steeds de Geneefscho politiek voorstaan en' vcrdo digen. Vervolgens gaf dr. Benesj een overzicht van de werkzaamheid van den Volkenbond en erkende, dat men geenszins de oogen kan sluiten voor het mislukken van de ont wapeningsconferentie. De kwestie der ont wapening zal slechts als internationaal pro bleem kunnen worden opgelost. Overigens is de ontwapeningsconferentie nog niet ge ëindigd. De ergste crisisperiode van den Vol kenbond kan als overwonnen worden be schouwd. Verwijzende naar d* successen van don Volkenbond bij de regeling van het Saarpro- blcem en van het Hongaarsch-Zuidslavisch conflict, verklaarde Benesj dat de balans an den Volkenbond tot dusverre zoowel in theoretisch als in practise!* opzicht beslist actief moet worden geacht. Onder liet alge meen zet de door den Volkenbond gegrond veste nieuwe juridische en politieke orde zich normaal, zij het ook niet steeds met succes, door. Een zwakke plek van den Vol kenbond is, de verhouding van do groote mogendheden tot de kleine staten. In den tusschen de groote mogendheden en de Benesj kleine staten gevoerden strijd voor en tegen de democratie wordt aan beide kanten overdreven. Een rechtlijnige internationale democratie in het instituut van Genève tot gelding tc willen brengen zou tot een bedreiging van zijn bestaan lei den. Dat betcckent niet, dat men over de belangen van de kleinere staten zonder hun toestemming moet beslissen. De vraag of zich dc Volkenbond in een crisis bevindt moet dus ontkennend worden beantwoord. Hij werkt weliswaar hard aan zijn erken ning, autoriteit, en gezag. Er is ook geen gebrek aan stemmen, die om hervormin gen roepen. Eenigen willen den Volkenbond met groote uitvoerende macht bekleeden. Dit zou echter het instellen van een super staat heteenen, een oplossing, waarvoor de wereld nog niet rijp is. Tenslotte zette dc minister uiteen, dat de opvoeding en voor bereiding van de wereld voor een nieuwe orde door succes bekroond zal worden en dat de Volkenbond nog een toekomst voor zich heeft. XJSS Binnen> en buitenland 6 ct. per K.M Tel. 1783 Vraag! prils van onze 6 4 7 pers, wagens Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast bet Tramstation. Kantoor: Leusderweg 242. Complete Woninginrichting Leusderweg 22-24 Opgericht 1398. Tel. 1535 Modern Behangselpapier Fraaie collectie Gordijnstoffen Onze Ervaring: en Vakkennis staan ten uwe dienste. Bechstein - BlüTHNER IBACH enz. Vraagt prijslijsten van niouwe en gebruikte Instrumenten aan. Levering op termijnbetaling. Firma R. VAN DEN BURG, Pianohandcl van 1387. DIT BLAD HEEFT EEN DA CEL IJKSCHB GECONTROLEERDE OPIA AG VAN EXEMPLAREN Naar buiten 6 ct per K.M. Kantoor Standplaats 0/ i O Stationsplein fyfc Hotel „Monopole" op aodere pagina's DUITI-.\<1.A\'D Het lawine gevaar. (Eerste Blad, pag. 2.1 BINNt NLAND Zitting der Eerste Kamer. (Tweede Blad, pag. 2). Dc automatische telefoon. (Tweede Blad, pag. 3). SPORT CharlierDcncctf winnen de Brusselsche Zesdaagsche. (Eerste Blad, pag. 3). STADSNItUWS Stroopers in den val gcloopen. (Kanton gerecht). (Tweede Blad, pag. 1.) Propaganda-avond van Veilig Verkeer. (Tweede Blad, pag. 1). Geen vrees voor ontvlucht ting tc duchten BERLIJN, 7 Febr. De gewezen leider van den Duitschen radio-omroep, dr. Bre- dow, die onder dc verdenking van corruptie op 25 October 1933 werd gearresteerd cn wiens proces nu al maanden duurt, is van daag door dc rechtbank uit dc voorloopigc hechtenis ontslagen. De verdediger van verdachte had, vol gens de Telegraaf, uiteengezet, dat in het verloop van de zittingen tot nu toe uit niets is gebleken, dat dc beschuldigingen tegen Bredow gegrond zijn. Men moet aan nemen, dat Bredow bij al zijn handelin gen subjectief gestreefd heeft naar nuttig werk voor de radio en dat in gec~ enkel geval egoïstische motieven bewezen konden worden. Bredow is ook geenszins van plan zich aan de verantwoordelijkheid te onttrek ken. Dat heeft hij reeds in 1933 bewezen, toen hij vrijwillig van een reis in het bui tenland naar Duitschland is teruggekeerd, zoodra hij had gehoord, dat men hem be schuldigde. De officier van justitie zeide, zich met de opvatting van den verdediger niet te kunnen verecnigen. In de allermeeste ge vallen is volgens hem het overtuigend be wijs geleverd. Wanneer ik mij desondanks niet tegen dc invrijheidstelling verzet, al dus dc officier, en mij zelfs daarmede ver- j eenig, dan geschiedt dat, orndat dr. Bredow zich sedert 25 October 1933 dus bijna een jaar cn vier maanden in voorloopige hech- tenis bevindt en omdat er, in verband met j de eventueel op te leggen straf, geen vrees voor vlucht meer bestaat. Van het doen j verdwijnen van bewijzen kan natuurlijk in het geheel geen sprake zijn. Na langdurig overleg deelde de president mede, dat de rechtbank had besloten het op 25 October 1933 uitgevaardigde bevel tot inhechtenisneming in te trekken. Ter moti veering wordt gezegd: Geheel afgezien van dc vraag, of de reeds besproken en nog te be handelen feiten tot het bewijzen van schuld hebben geleid, dan wel of er reden tot ver denking h-staat, acht de rechtbank thans eeen redenon meer aanwezig tc vreezen voor het doen verdwijnen van bewijzen of de ontvluchting van verdachte. Medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige O. tot N. wind, toenemende bewolking, weinig of geen sneeuw, matige vorst des nachts, overdag lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt. RIJDT VEILIG! Breng in bochten, weggebruikers, Geen collega's in den nood. Bocht naar rechts moet altijd kort zijn. Bocht naar links sleeds ruim en groot! LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ONZE BUIKCORSETTEN voor zware figuren. Nedcrl. fabrikaat. Prijs: f 5.90, 6.50 en hoger. Dragen geen speciaal merk, maar *"orden door zoveel mensen gedraqen en voldoen zo goed, dat ze wel haast alle andere erken gaan verdringen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1