4000 DE EEMLANDEft HET CONFLICT L. J. LUYCX ZOON Dinsdag 12 Februari 1935 I Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 191 IN ABBESSYNIE Stelt Italië een ultimatum Herziening bepleit van de vredesverdragen „Duitschland heeft den vrede lief" DE ERNSTIGE MIJNRAMP BIJ KOHLSCHEID Verder gevaar thans geweken Ernstige treinramp in Rusland KOUDEGOLF IN SPANJE PIANO'S IN HUUR WETTIG UITGESPROKEN BIGAMIST Tel, 1788 i£ HET PROCES TEGEN HAUPTMANN FABRICAGE EN HANDEL IN WAPENEN GERUCHT RONDOM EEN LITANIE EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING Buitenlandsch wceroverzicht 5 uur 32 min. ANEKSFOORTSGH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pc' 3 maandtQ vo°' Am«sf°orl 2.10. per maand 0.75, par 1week (met gr>lll verzekering legen ongelukken) I 0.17 Binnenland franco per pojt per 3 mainden I 3.-. A/zonderll|ke oummcra f 0.05. POSTREKENING 17910 TELEFOON 1NTERC 515 PRIJS DER ADVERTENTO van L regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel mee/ f 0.25 Llcfdadlghelds-ndvertcntfcn voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentlün „KEITJES* bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—Bewijsnummer extra l 0.05 Italië mobiliseert twee divisies ROME, 11 I*edir. (V. D.) liet agentschap Stefanideelt officieel mede, dat tusschen 5 en 11 Februari twee ltaliaansche divisies zijn gemobiliseerd. I)e als voorzorgsmaatregel voorgestelde opkomst van deze contingenten uit de lich ting 1911 is, naar het communiqué er aan toevoegt, in de grootste orde geschied. Een nader telegram meldt, dat het voor- loopig niet in de bedoeling ligt de ltaliaan sche divisies in te schepen. De ltaliaansche regeering wil echter in geval nieuwe Abes- synische aanvallen volgen, onmiddellijk ge reedstaande troepen-doelen voor transport beschikbaar hebben. In den schcrpsten vorm worden in dit verband de geruchten over een concentratie van groote ltaliaan sche strijdkrachten, die. reeds in de beide ltaliaansche kolonies Erythrca en Somali- land zouden hebben plaats gehad, gedemen teerd. De Abessynischc aanvallen, die slechts ten dccle. algemeen bekend zouden zijn, waren in de laatste maanden welis waar op onrustbarende wijze toegenomen, zoodat ook Italië ervan overtuigd was dat het meer op dn verdediging van deze heide kolonies bcdacj.it moest zijn. Het was juist, dat Italië bij de duidelijk waar te nemen gisting aan de Abessynischc grens en hot gevaar, dat daaraan verbonden is, venast te worden, sedert ccnigen tijd gewapende troepen heeft geconcentreerd en de noodigc stappen heeft gedaan. Dit alles had echter slechts de afweer ten doel, waartoe Italië tijdig gereed moet zijn. ltaliaansch ultimatum? Volgens een uitlating van den woordvoer der van liet departement van buitcnland- sclic zaken tc Rome moet de mogelijkheid geenszins uitgesloten worden geacht, (lat Italië aan Abcssinié veen ultimatum richt, ingeval de betrekkingen tusschen dc beide landen zich mochten blijven toespitsen. LONDEN, 11 Fcbr. (V.D.) Dc Tintos publi ceert een verklaring tun lord Davics, dio twee jaar geleden dc International Common wealth Society stichtte, die herziening van hel verdrag van Versailles en hervorming van den Volkenbond ten doel had. In-doze verklaring cischt lord Davies dc instelling van een Europccschc luchtpolitie, die een einde moet maken aan don bcwapenings- wedslrijd in dc lucht. Deze luchtpolitie moet onder directe leiding slaan van een internationale instantie van den Volken bond. Tenslotte bepleit lord Davies het scheppen van mogelijkheden tot herziening van de bestaande' vredesverdragen langs vreedzamen weg. Een redevoering van Goering te Dresden Tc Dresden heeft de minister-president van Pruisen, generaal Gocring. een rede uitgesproken, waarin li ij o.m. zeide: Ontel bare .malen heeft Hitler uiting gegeven aan zijn vredeswil. Wij zijn alleen uit Ge neve vertrokken, omdat men ons daar dc rechtsgelijkheid heett geweigerd, maar wij zijn niet uit Geneve weggebleven om ons thans weer door Gonèvc tc laten dicteeren. Daarvoor dragen wij tegenover ons volk de verantwoordelijkheid. Wij zijn ljercid alles te doen om den Europecschen vrede tc be veiligen. In dc eerste plaats staat dc vrede van ons eigen volk. Voor den vrede echter is noodig de veiligheid te land. te water en in dc lucht.Duitschland heeft den vre de lief, Duitschland zoekt den vréde en daarom zul Duitschland, wat er ook komen zal, zijn vrede in standhouden op dc basis van volkomen rechtsgelijkheid in iedere richting. Hitler heeft oprecht de hand voor de verzoening toegestoken. Het, ligt aan clc anderen die tc grijpen. NAAMGENOOTEN VAN VOORAAN STAANDS NAZI'S Blijkens het telefoonboek wonen er te Berlijn verschillende naamgenoot en van de vooraanstaande nat ionaal-socialist en. Behalve de Führcr komt er in het tele foonboek ook nog een Alois Hitler voor, die in het Westen van Berlijn een wijnzaak en restaurant exploiteert. Voorts vermeldt het telefoonboek twee. naaingenooten van minister-president Go- ring, die heiden den voornaam Adolf dra gen. Een hiervan is een winkelier cn de ander een reclamc-lcxpert. Ook bevindt zich nog een café Goring in bet Westen der stad. In bet telefoonboek komt voorts driemaal dc naam Góbbcls voor, t. vv. van den propaganda-minister, van een gerechtelijk ambtenaar en van een hoogen functionaris van de rijksbank. De heer Wilhelm F riek. een naamgenoot van den minister van binncnlandsche zaken, houdt een familie-pension. Dc ccnigc geredde geeft een relaas van hetgeen zich afspeelde Dc mijndirectic Aken deelt met beirek king tot het mijnongeluk bij Kohlschcid mede: Dc verongelukte mijnwerkers werden door de watermassa's meegesleurd en door dc opgestuwde, losgcspöeldc kolen bedol ven. Dc geredde mijnwerker ontsnapte slechts aan den dood, doordat hij dc tegen woordigheid van geest had, zich vast te klemmen aan een luchttoevoerbuis. Hij werd slechts licht gewond, hoewel hij een uur lang in uiterst hachelijke positie heeft verkeerd. Dc bergingswerkzaamheden du ren onverminderd voort. Men verwacht evenwel niet, dat de zeven verongelukte mijnwerkers voor Maandagochtend zullen kunnen worden geborgen. Met betrekking tot het mijnongeluk bij Kohlschcid vernemen wij nog: De geredde mijnwerker, Franz Simons, die er op hot laatste oogeblik in slaagde zich in veiligheid tc brengen voor de door brekende watermassa's, heeft het volgende verhaal over het ongeluk gedaan: „Ik had tegen kwart over zeven gister avond mijn boterhammen gegeten cn was toen weer aan liet werk gegaan. Bij liet houwen hooide ik het zal toen kwart voor acht zijn geweest een geluid, dat geleek op een knal. Even later bemerkte ik, dat ergens iels naar beneden viel. Nadat ik mijn kameraden had toegeroepen, dat „bo ven" iets niet in den haak was, deed ik mijn lamp uan en zag toen, bij het naar boven, gaan, dart. watér toestroomde. Ik riep nog: „Water!", doch op datzelfde ©ogenblik kwamen reeds twee mijnwerkers, die door het mijnwatcr werden meegesleurd, in mija nabijheid terecht. Toen het water iets kal mer begon tc stroomen, ben ik over de lucht pijp gesprongen en kon ik mij redden, doen ik kon pas tegen half tien „klopsignalen" geven Toen het water kalmer werd, be reikten de reddingsmanschappen mij". De geredde mijnwerker werd niet ernstig gewond. Een bouwer, zekere Martlnelli, die zich eveneens kon redden, liep ccn hoofdwonde op. Er zijn maatregelen genomen om tc voor komen, dat nog meer w ater dc mijn zul kun nen binnonstroomen. Martiiiclii vertelde door het water te zijn meegesleurd en in het slib tc zijn blijven stoken. Toen twee jongens, die op een kist hun brood zaten te eten, hem zagen, hiel pen zij hom en met vereende krachten ge lukte het don houwer, uit zijn benarde posi tie tc redden. Wat later was dc toestand zóó, dat het uit den ader toostroomende water kon wor den weggopompt. Thans bestaat geen ge vaar meer voor verdere overstrooming. De autoriteiten hebben nog niet, de hoop opgegeven dc mijnwerkers, die vermist wor den te bergen. Men weet evenwel nog niet, waar rncn hen zal kunnen vinden. Ook een ongeliuk in Engeland In een kolenmijn bij Bamslcy heeft giste ren een ernstige ontploffing plaats gehad. Van de twintig arbeiders, die zich in de schacht bevonden, zijn negen ernstig ge wond. Dit lot trof ook den directeur-generaal en een directeur, die aanwezig waren bij dc werkzaamheden tot opening van een ge deelte van dc mijn, dat in Nov. j.l. wegens brand luchtdicht was afgesloten. Dc ver wondingen der slachtoffers zijn veroorzaakt door een geweldige steekvlam, die hij het omverhalen van den afsluitmuur naai bui ten sloeg. Talrijke slachtoffers tc betreuren MOSKOU, 'II Febr. (V.D,). Op het sta tion KarianStroganowo tusschen Tambow cn Oblowska is Zondag om i uur 50 O.E.T. een personentrein tegen ccn goederentrein opgebotst. 18 personen werden op siag gedood, 9 zwaar en 10 licht gewond. Acht beambten zijn gearresteerd. Van een der beambten is komen vast tc staan, dat hij dronken dienst heeft gedaan. Nopens liet spoorwegongeluk bij Tambow heeft dc procureur-generaal Ljubinow te genover de pers verklaard, dat dit ongeluk een bewijs levert voor het gebrek aan dis cipline en gebrek aan verantwoordelijk heidsbesef der Sovjet-Russische spoorweg beambten. Voorts wordt gemeld, dat in dc buurt van Kcrsch een tweede groot spoorwegonge luk door een toeval is voorkomen. Een iongen uit dat dorp liep langs de rails cn ontdekte, dat deze op een plaats was ver nield. Bij een tc voren gehouden schouw was evenwel niets bemerkt, Dc jongeman gal toekens en bet gelukte een trein aan te houden, waarin zich on geveer .'>00 passagiers bevonden. Ook in verhand met deze aangelegenheid is ccn streng onderzoek gelast. Na enkele warmere dagen is thans over Spanje weer: een koudegolf getrokken, die de temperatuur op sommige plaatsen tot twaalf graden vorst heeft doen dalen. lr,i Scvilla is het kouder geweest dan oji IJs land. Bij Santander zijn de liooger gelo gen plaatsen van elk contact niet do bui tenwereld afgesneden. In Rcinosa in do provincie Santander moesten loopgraven door de sneeuw worden gegraven om ten minste liet verkeer van luns tot huis .in stand to houden. Uitgehongerde wolven zijn in eenige plaatsen in Nooid-Spanje tot voor de deuren dei lmizen gekomen. Zij moesten na formécle veldslagen uit do rntuischcdijke rrderwltinsen \erdrcVen worden. Talrijke daken zijn onder do vracht van de sneeuw ingestort, liet spoor wegverkeer ligt voor het grootste deel weer stil nabij Santander. Bij Tortosa worden twee landbouwers vermist, die waarschijn lijk in een sneeuwstorm zijn omgekomen. In do sinaasappel- en olijfstreken viccst men voor nieuwe schade door vorst. CODE VOOR DE TABAKSINDUSTRIE WASHINGTON, 11 Februari. (Reuter). Roosevelt hoeft een code ondcrtcekend voor de tabaksindustrie, waarbij ccn loyale con currentie wordt verzekerd. Wi{ verstrekken piano's te huur met recht van koop, tegen 6.cn f 8.— per maand. Vraagt volledige inlichtingen Firma R. VAN DEN BURG, Pianohandel van 1887. Zondcrlin.ye combinatie in Wccnen Een Weciicr verkeert in de fatale positie de wettige echtgenoot van twee vrouwen te zijn. Hoe dat gekomen is? Ilct is. al een aar dig aantal jaren her, dat Gustav II. besloot zijn gouden vrijheid op tc geven cn met dc mooie joffer Franziska voor het trouwal- taai tc treden. Het huwelijk werd natuur lijk volgens den r.k. ritus voltrokken. Dc eerste jaren verliepen in .volle harmonie en mevrouw Franziska kon met haar man te vreden zijn. Tot op een dag een tweede rouw in Giistavs leven kwam en de jonge echtgenoot reddeloos op haar verliefd werd. Franziska liet geen middel onbeproefd om den vrede in haar huwelijk te herstellen, maar de jongere mededingster trad tenslot te als overwinnares uit liet strijdperk tc \oorschijn. liet huwelijk, tusschen Gustav en Franziska werd ontbonden en Gustav verkreeg van de Wcenschc magistraat «Ie dispensatie vóór een nieuw huwelijk. Zoo werd juffrouw Anni zijn tweede vrouw. Dc eerste vrouw, die nog steeds oprecht hield van haar gewezen man, dacht er intusschen niet aan van hom af te zien. Nauwelijks had ze het bericht van het huwelijk dei- twee vernomen of ze diende ccn request in bij dc rechtbank, waarin zc het dispensatie- huwelijk van Gustav bestreed. De zaak kwam voor de administratieve rechtbank en deze besliste, getrouw aan haar toen malige jurisprudentie, dat het dispensatie- huwelijk geldig was; mevrouw Franziska had dus met al haar moeite pech en moest zich noodgedwongen in haar lot schikken. Maar ook mevrouw Anni zou niet lang zich in haar huwelijksgeluk verheugen. Zij liet dat Gustav niet bizondcr goed met haar. overweg kon, zij liet dat hij toch geroerd werd door dc standvastige liefde van zijn eerste vrouw op ecu dag pakte hij zijn bullen lui elkaar cn trok weer naar vrouw nr één. Daarmede had hij het weer verkor ven bij vrouw nr. twee, die nu harerzijds al les in het werk stelde om hem tc scheiden van zijn eerste vrouw. Ditmaal was Gustav standvastig. Toen vrouw nr. twee het vruchtelooze van haar pogingen inzag, dien de ze tegen hem ccn klacht tot betaling van alinicntcn in. Gustav verdedigde zich met handen en vootcn tegen de cischcn van zijn dispensa tievrouw, welke voor hem natuurlijk ccn leelijke economische handicap betcckcndcn. 11 ij verklaarde dat hij maar één wettige \iouw had en dat was Franziska; voor roonischen geldt in Oostenrijk het een malige huwelijk, dat enkel cn alleen dooi den dood gescheiden kan worden en daar om kon Anni niet op dezelfde voorrechten aanspraak maken als de eerste vrouw. Zoo ze echter met alle. geweld verzorgd wilde zijn, stond het haar vrij naar hem en Fran ziska tc verhuizen en de alimenten te ont vangen in den vorm van kost en inwoning en klccding. De wet schrijft nergens voor, dat liet onderhoud in geld moet geschieden. Niettegenstaande deze scherpzinnige ar gumentatie is Gustav in eerste instantie met vlag cn .wimpel veroordeeld. Hij kwani in beroep, maar ook daarbij had bij geen geluk. Ilct gerechtshof verklaarde dut Gustavs heide huwelijken krachtens rechtsgeldige beslissingen wettig bestaan en dat do echtgenoot krachtens het burgerlijk wetboek verplicht is heide vrouwen tc on derhouden. Hij moet vrouw nr. twee de ah menton in geld uitbetalen, omdat men van ccn vrouw niet kan vergen, dal zc niet haar gelukkiger 'concurrente onder één dak woont cn van haar tc eten krijgt. Meneer Gustav zal dus moeten zorgen voor allebei zijn wettige vrouwen. De rechtscolleges hebben hem tegen zijn wil tot bigamist gemaakt, den rcchtmatigen en wettigen echtgenoot van twee vrouwen. (Vad.) Binnen- en buitenland DIT BLAD HEEFT EEN DA GELJJKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN 6 et per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onzo 8 A 7 pers. wagens Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast bet Tramstation. Kantoor; Leusdcrwcg 242. Dc officier acht de schuld* vraag overtuigend bevestigd FLEMINGTON, 11 Februari (V.D.). Dc zitting van lieden in het proces Hauptmann is aangevangen met dc aanklacht van den officier, Hauck, die aanving met den jury leden dank uit tc spreken voor dc belang stelling, waarmee zij zes weken lang dc ge tuigenverklaringen, die in totaal ruim an derhalf milliocn woorden omvat hadden, hebben aangehoord. In aansluiting daarop gaf hij een diep gaand overzicht van de getuigenverklarin gen en zeide, dat overtuigend bewezen was, dat Hauptmann schuldig was aan moord. In aansluiting op de aanklacht, kreeg dc verdediger van Hauptmann, Reilly, liet woord, die begon met: „Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld woidct, Hauptmann is onschuldig!" Ondanks dc maatschappelijke positie der betrokkenen, kan het geval slechts volgens het bewijsmateriaal beoor deeld worden. Niemand kon in liet huis van Lindbergh komen, zonder hulp van perso nen, die tot dc huishouding behoorden. En derhalve is het voor hern duidelijk, dat Betty Gow en dc overleden bediende Whato- lev, mede-schuldig zijn aan dc ontvoering. De persoon, die liet kind van Lindbergh ont voerd heeft, is goed bekend geweest met liet kind, daar liet anders zou hebben ge schreeuwd. Ook de hond heeft niet geblaft. Dc ladder, die gebruikt zou zijn voor de ontvoering, is daarbij in liet geheel niet tc pas gebracht, aangezien men anders wel sporen onder het venster zou hebben gevon den. Ilct kind is de trap afgedragen. Dc Nccl. delegatie vereenigt zich in beginsel met het AmcrU kaanschc voorstel 's-GRAVENHAGE. De'Nedci landschc delegatie heeft aan den voorzitter van dc Ontwapeningsconferentie bericht, dat zij zich in beginsel kan vcrecnigcn met dc door de Amcrikaaiischc delegatie voorgestel de regeling inzake dc fabricage van cn den handel in wapenen, indien de voornaamste producccrcnde landen op dien grondslag tot overeenstemming kunnen komen. Aangezien dc Nedcilandschc delegatie niet vertegenwoordigd is in liet comité voor dc wapen fabricage, dat op li dezer te Gc- nèvc zal bijeenkomen ter behandeling van het bovenbedoelde Amerikaansehe ontwerp, heeft de Ncdcrlandschc delegatie schriftelijk een aantal opmerkingen doen toekomen met betrekking tot dc ontworpen artikelen. Japanschc gemoederen in beroering In Japan, zoo seint Reuter, heeft men dc ontstellende ontdekking gedaan, dat de litanie, zooals deze voorkomt in de Japan schc vertaling van het Anglikaanschc ge bedenboek, die in ccn groote oplaag over het land verspreid is, een zinsnede bevat, die naar het oordeel van het ministerie van binncnlandsche zaken van tc weinig eerbied getuigt voor den keizer, die het volk als den „tenno", den heniclsclicn ko ning. beschouwt In de eerste Japansche vertaling van liet gehedenboek, die in 187!) gepubliceerd word was do bede: „O, lieer, wees met den ko ning" letterlijk vertaald. It. de vertaling, die in 1695 weid gepu- l licccrd, evenals in alle volgende vertalin gen. was liet woord „koning" echter ver taald door „waga tenno" hetgeen „onze keizer" bctcokent. ;)it is steeds onopgemerkt gebleven, tot-, aat het onlangs onderwerp werd van hevi ge ciiiick vaïi dc zijde der vurige natio nalisten. De legende zegt namelijk! dat het Japan- sehe volk van dc goden afstamt en dc Yamato-dvnaslio, die sedert onhcugeliike tijden heelt ge—geerd, wordt als dc goden verheerlijkt. Aan het mhv tciie van binncnlandsche zaken nu i van nicening, dat Zijne Keizerlijke Majesteit. niet het onderwerp van een dergelijke bede behoort te zijn. wes halve de onmiddellijke herziening van dc „oneerbiedige passage" is gelast. Naar buiten 6 ct. per K.M. Standplaats Stationsplein wjO Hotel „Mortopole" ST.WSXIFUnS Voordracht van den heer Spaander over Australië. (Tweede Blad pag. 1). Bretonsclie avond van den Bestuurders- bond Amersfoort. (Tweeclc Blad, pag. 1), Medegedeeld door het K.üsALI, ie Dc Bilt. Meest liiatigo '\V. lot v£. vvihd, neve lig tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk eenige regen, weinig verandering in temperatuur. Iloogstc barometerstand: 771.3 te. La Corunlia. Laagste barometerstand: 737.6 to Ona. Dc gisteren verschenen depressie is snel dieper geworden cn naar Noorwegen getrok ken, waar dc barometer nog snel daalt. Bij IJsland vertoont zich een minder diepe. Do hooge drubbing trok zich naar Spanje en dc Alpen terug, zoodat Z.W.-windcn thans den dooi tot 111 Noord-Duifschland doen doordringen. In Noord-Zweden cn Poleh bleef dc vorst nog streng, om dc Alpen ma tig. Op dc Britscho eilanden steeg de. tempe ratuur gisteravond tot bij dc 10 gr. C.; thans is zij weer iets gedaald. Krachtige winden waaien langs liet Kanaal, op dc Noordzee en langs de Noorsehc kust. In liet midden van Frankrijk cn Zuid-Duitscliland is wind stilte met mist. liet voortduren van do Westelijke winden zal overdag de tempera tuur nog verder doen stijgen, maar tijde lijke opklaring 's nachts kan liet minimum weer nabij liet vriespunt brengen. LANGESTRAAT 49 51 TELEFOON 190 ONZE BUIXCORSETTEN voor zware figuren. Nederl. fabrikaat. Prijs: f 5.90, 6.50 en hoger. Dragen geen speciaal merk, maar worden door zoveel mensen gedragen en voldoen zo goed, dat ze wel haast alle andere erken gaan verdringen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1