SS DÉ EEMLANDEU Italie'sconflictmetAddisAbeba 4000 HET GROOTSTE LUCHTSCHIP VERGAAN 1210 L. J. LUYCX ZOON Woensdag 13 Februari 1935 I Uitgave: VALKHOFF Go. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 192 Macon bij Amerika's kust verongelukt Te!. 1788 VLIEGTUIGFABRIEK IN VLAMMEN Militaire maatregelen genomen REVOLUTIE-JUBILEUM EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING Buitenlandsch weeroverzicht 5 uur 34 minuten TELEFOON DIT IS O VOOR UW UWADRES '1 TAXI AMER3FOOR13CU DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2,10, per maand 1 0.75, per Week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/». Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 pel IC nFR inUPRTFNTIFN van 1-ircgets fl.05 met Inbegrip van ten bewijsnummef miJi) UtH flUVtn liM IlPi f02S Lltldadlghclds-adverttntieo voord. helft van den prijs. Kleine Advertentlïn „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—S regel, 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen i I,—Bewijsnummer extra i 0.05 De opvarenden konden echter worden gered SAN FRANCISCO, 19 Febr. (Reuter). Het grootste lucht schip ter wereld, liet Amerikaan- sclie mariueluchtschip Macon, is tijdens een tocht in de nabijheid der Californische kust veronge lukt. Het luchtschip zond S.O.S.- 1 signalen uit en daalde ter hoogte van Point Sur, 50 mijl ten Z. van Monterey in zee. Met zeven booten kon de bemanning liet luchtschip na de daling op het water verlaten, zoodat alle 79 opvarenden konden Worden gered. De radiodienst te San Francisco lieemt aan, dat de ramp aan boord van het luchtschip door een ont ploffing is veroorzaakt, i Het eerst ontvangen radiobericht luidde: 1 ,,\Yii hebben een ernstig verlies geleden en liet luchtschip n uit. Wij zullen hij het neerkomen op het water liet luchtschip ver laten." Het radiostation te San Diego ontving het volgende radiogram: „Wij zullen het luchtschip verlaten, zoo dra wij ongeveer 30 km van Point Sur uit clc kust zijn neergekomen." Een volgend radiogram bcvatto slechts liet woord: „Wachten." Ooggetuigen melden uit Santa Barbara en Santa Monica, dat het luchtschip door den storm ongeveer 12 km naar liet Zuiden was J afgedreven. Dc vuurtorenwachter van Point Sur deel- clc mede, dat hij het luchtschip niet kon zien, aangezien het boven een wolkenbank voer. Zoodra dc eerste noodhericht.cn be kend waren, bevestigde liet marine-departe ment Ie Washington, dut het luchtschip zich in moeilijkheden bevond. Een van dc murinccommandanlen te San Francisco ontvangen bericht luidde: „De Macon hééft ter hoogte van Point Sur een ernstig verlies geleden en meldt, dat men voornemens is het luchtschip te verlaten en op Ie geven. Een kruiser biedt bijstand." Dank zij het feit, dai zich een groot aan tal Amcrikaanscho oorlogsschepen in do buurt van Point Sur bovond, konden alle opvarenden van liet luchtschip spoedig worden gered. Toen dc noodsignalen van het luchtschip waren ontvangen, werden de oorlogsschepen terstond gewaarschuwd, die onmiddellijk op zoek gingen. Andere sche pen hadden reeds waargenomen hoe liet luchtschip met den storm te kampen liad en hoe het eens snel tot boven liet zee oppervlak daalde om weer snel te stijgen en achter de wolken te verdwijnen. Dc krui ser Pennsylvania bevond zich slechts op i zeemijl afstand, toen het plotseling een ra ket waarnam, die door liet luchtschip was afgeschoten. Het schip was toen spoedig ter plaatse en kon dc bemanning uit een aantal reddingsbooten aan boord nemen. Toen de Macon het water raakte, had dc bemanning van het luchtschip zich in ze ven verschillende reddingsbooten begeven. De zee was slecht en er stond een sterke deining. Er viel een dichte regen en er hing een lichte nevel, zoodat dc Pennsj lvania, die met sterke schijnwerpers zocht, dc om trekken van het luchtschip pas kon waar nemen, toen zij het vrij dicht was genaderd, hoewel de bemanning van het luchtschip verscheidene calciumvlammcn hadden ont stoken. Inmiddels waren ook dc kruiser Richmond, het. slagschip Memphis en dc torpedojager Concord lor plaatse aangeko men en namen dc leden der luchtschipbe manning aan boord. Dc commandant, van het luchtschip, commandant Wiley, een andere officier en negen maiinen werden aan boord van dc Concord opgenomen. De opperbevelhebber der Amcrikaanscho vlooi, admiraal Joseph Reeves, deelde het marinedepartement to Washington mede, dat hij het zoeken naar overlevenden zou voortzetten. Inmiddels bleek echter dc gcheele bemanning gered te zijn. Het luchtschip Macon is het grootste luchtschip Ier wereld en was een zuster schip van de Akron, dat in 1933 veronge lukte. L>e Macon maakte zijn eerste vlucht op 21 April 1933, eenigc maanden voor de ramp van do Akron. l>c commandant van hel thans vergane luchtschip, lieutenant- commander Wiley, overleeft thans zijn der de luchtschipramp, want hij maakte niet alleen de ramp van de Akron mede, maar ook de ramp van het Amcrikaanscho lucht schip Shenandoah. De Macon had een lengte, van 235 M. en was gevuld met on brandbaar heliumgas. Het luchtschip had een actie-radius van 9500 K.M. Het was thans op terugweg van manoeuvres, waar aan hel in samenwerking met dc Amcri kaanscho vloot had deelgenomen. Diepe indruk in Amerika Dc ramp van het marine-luchtschip Ma con werd te Washington pas gisteravond laat hekend. Ook vanmorgen vroeg ontbra ken nog tal van nauwkeurige bizonderhe- den. Het bericht heeft in geheel Amerika diepen indruk gemaakt. Ilct gebouw van het marine-departement te Washington bleef den gchcclen nacht helder verlicht. Ook president Roosevelt heeft zich niet ter ruste begeven, om voortdurend nauwkeurig van dc ingekomen berichten op dc hoogte tc blijven. Volgens dc laatste officicclc medcdcclin- gen bedroeg het totaal aantal opvarenden van. het luchtschip S3 man. Hiervan zijn SI aan boord genomen van de oorlogssche pen Richmond, Concord en Cincinnati. Om trent het lot der beide vermisten is niets bekend. Eén hunner is klaarblijkelijk dc radio-telegrafist van het luchtschip. Van dc geredden is niemand ernstig gewond. Omtrent de oorzaak van de ramp tast men nog in het duister. Volgens een radio gram p van commander Wiley volgde de daling, nadat het achterschip ernstig was beschadigd. Dc bemanning had echter tijd Binnen- en buitenland G ct. per K M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast bet Tramstation. Kaotoor: Leusderweg 242. gehad om rcddinggoidels aan fc doen en dc gummireddingböoten gereed te maken. Twee slachtoffers Dc radiotclcgrafist, van dc Macon is uit het luchtschip gesprongen toen dit zich op 10 M. boven den zeespiegel bevond. Dc an dere vermiste bevond zich nog ih het schip, toen dit dc zee raakte. Sómmigen gelooven, dat het ongeluk is tc wijten aan dc weers omstandigheden, dóch vermoedelijk zal een onderzoek licht brengen. Dc oppcrbcvolhcb- bcr van dc vloot heeft medegedeeld, dat dc Macon 50 vadem onder water ligt. Hij is niet voornemens het luchtschip tc doen lich ten. Het verlies bedraagt V/i milliocn dollar. 800 VLIEGTUIGMOTOREN EN 13 GEBOUWEN VERNIELD TOKIO, 12 Febr. (Reuter). In dc jirovincic Fockoeoka is in dc vlieg, tuigfabrieken Janagawa door onbe. kende oorzaak ccn ontzaglijke brand uitgebroken, waardoor in totaal 13 fa= bricksgcbouwcn in den asch werden gelegd. Er werden 800 vliegtuigmoto. ren, die gereed waren om in toestel, len ingebouwd tc worden, vernield. De vliegtuigfabrieken van Janaga. wa voorzien het leger van vliegtuigen en vliegtuigmotoren. Een streng onderzoek is ingesteld. De schade bedraagt verscheidene milliocnen yen. Pu Macon, 's werelds grootste bestuurbare luclitscliip eu zusterschip van de reeds iornischc kust verongelukt. Men ziet op dc foto de Macon boven liet landingsterr haar hangar. vroeger verkane Akron, is aan dc C.ali- ein van Sunnyvale; op den achtergrond Overal ter wereld wacht men met spanning op dc ontwikke. ling van het geschil Dc gedeeltelijke mobilisatie van Italic met hot oog op de gebeurtenissen in Abcss\ niü heeft in Fransche politieke kringen eenig opzien gebaard. Overigens acht men den tóestand echter niet gevaarlijk voor den vrede, al schakelt men het risico van ccn prestige-politick niet geheel uit. De Petit Parisien meldt, dat hel optreden van Italic in verschillende Europeeschc hoofdsteden en tc Gcnèvc opwinding heeft veroorzaakt. Dn verhouding tusschon Italic en Abcssynië kan vergeleken worden "niet die tasscben Japan en Mandsjoekwo. De Quotidian, die steeds legen dc door Laval tc Rome gemaakte Fransch-Italiaan- sclie overeenkomst was, gébruikt het ge beurde om opnieuw positie te kiezen tegen dc Fransch-Italiaansehc locnadering, die ge paaid ging met het opgeven van Fransche belangen in Afrika. Italië verbergt zijn mili taire plannen niet meer. schrijft liet blad. Men mag derhalve wel aannemen, dat Ita lië van Laval vrijheid van handelen in Abcssynië heeft weten Ie verkrijgen. Dc olkenbond raakt hierdoor in een moeilijke positie. Italic zal natuurlijk beweren slacht offer van een aanval te zijn geweest en dc Abcssyniêrs zullen antwoorden, dat dc Ita- liaansehc troepen zich op Ahessvnisch ge bied hebben bevonden. De Volkenbond heeft reeds toegelaten, dat China met Japan en Bolivia met Paraguay in strijd raakten. Zal hij thans gedwongen zijn een conflict tus- schcn deze beide mogendheden toe tc laten? Zal de wereld toestaan, dat den grooten mo gendheden alles geoorloofd is en de kleinen sleclitS hef recht hebben hun mond te hou den? vraagt het blad Al beoordeelt de 1 «gelschc pers de be richten over de militaire maatregelen in Italië als weinig verheugend, toch be schouwt zij zc niet als direct zorgwekkend. De linies meldt, dat de Britschc gezant te Addis Abeba in voortdurend contact stond met dc regeering van Abcssynië en tc ken nen heeft gegeven, dat de besprekingen tot regeling van het grensconflict, waartoe tc Gcnèvc besloten is, zoo spoedig mogelijk moeten beginnen. In een hoofdartikel schrijft het blad verder, dat dc militaire voorzorgsmaatregelen der ltaliaanschc re geering te Gcnèvc stellig teleurstelling zul len veroorzaken. Zij zullen worden geïnter preteerd als bewijs van den wens* h, de Ethiopische regcering tijdens dc directe on derhandelingen te intimidecren. Het oproe pen van dertig duizend reservisten, teneinde twee divisies op oorlogssterkte tc brengen, kan met rleii besten wil ter wereld niet als een poging tot verzoening worden be schouwd. De News Chronicle betwijfelt of Italië met zijn zwakke fmancieclo positie op een ver verwijderd oorlogsterrein onder moeilijke omstandigheden alles op het spel zal zetten. Bovendien begint in Abcssynië spoedig de regentijd, flic operatics van omvangrijken aard onmogelijk maakt. J)e ltaliaanschc stap moet slechts als waarschuwing worden beschouwd. In tegenstelling tot de Daily Mail, die schrijft, dat Engeland geheel aan dc zijcle van Italië staat, oefent de Daily llerald scherpe kritiek op Italië en schrijft, dat vol gens het beschikbare bewijsmateriaal het conflict op Ahessvnisch gebied plaats vond. Het blad vraagt zich af, of Mussolini crop vertrouwt, dat de Fransche en de Britschc regeering, zonder rekening tc houden met dc nadoelen voor den Volkenbond, hem dc vrijheid zuilen laten ecu opmarsch in Abcs synië voor te bereiden, of dat hij slechts met zijn sabel klettert '0111 tc toohcii, wat voor ccn kérel hij is. Ilocwel Japan met grootc aandacht dc ge deeltelijke mobilisatie in Italië volgt, wei gert het ministerie van buitcnlandscho za ken zijn standpunt mede tc doelen, aange zien uien uit Rome nog geen berichten heeft ontvangen, waaruit men zich een juist over zicht kan vormen. In politieke kringen ver borgt men zijn sympathieën voor Abcssynië echter niet. In den laatsten tijd had men in Japan weinig waardocring voor dc Ila- liaanscho politiek en do onduidelijke hou ding van Italië in verband met Rusland. Oostenrijk denkt terug aan 12 Februari 1934 WEENEN, 12 Februari (V.D.). Tot he denavond is de verjaardag van de socialis tische rebellie van 12 Februari 1931 te Wee- nen, rustig vcrloopen. Dc vcilighcidsautöri- tciten hadden uitgebreide maatregelen ter handhaving van dc orde genomen. Het is alleen op het Centrale kerkhof tot samen scholingen gekomen. Socialisten trachtten daar op de graven van de geëxecuteerde lei ders van den Schutzbund, Wcisl, en Muen- chreiter, kransen neer te leggen. De politie verhinderde dit en arresteerde ongeveer 30 personen. Ook het bóndslegcr is heden in gereedheid gehouden. Reuter meldt d.d. 12 Febr. nog: Heden avond is liet alhier tot bloedige botsingen gekomen, waarbij twee dooden en twee zwaar gewonden zijn gevallen. Over het verloop der botsingen wordt het volgende verteld: In Oltakring op hot Ncpomukbcrgcrploin tradition tweehonderd personen een verga dering Ie houden in de openlucht. Het kwam tot een botsing. Een jongeman, die ccn roodo vlag droeg, zou worden gearres teerd. Hij verzetlc zich daartegen cn gaf vuur uil een revolver, waarhij hij een agent en een amhlcnaar der Krimineelc politic zwaar wondde. Toen hij zag, wal hij had aangericht, rende hij een huis binnen en schopt zich zelf dood. Op hem Werd een pistool cn tweehonderd scholen munitie ge vonden. Naar thans verluidt is het ook aan de Handelsacadeniie alhier lot demonstraties gekomen van socialistische studenten. Deze wierpen vlugschriften uit de ramen van het schoolgebouw. De politic drong liet gebouw binnch cn arresteerde verscheidene studen ten. WEENEN. 12 Februari (Reuter). Van officieelc zijde worden dc berichten inzake ccn in dc lucht doen vliegen van clectrici- Icitsfahricken in Kberschvvang in Opper-Oos- tenrijk en Stcinfcld in Karinthie, welke be richt en hedenavond ontvangen werden, ab- soh: ju'.: v 1. In Ebérschvvang heeft zich in het geheel niets bijzonders voorgedaan, ii S'ouifehl is de electiieitcits- fahriek beschadigd tengevolge van een siccnlawiné! DIT BLAD HEEFT EEN DAGELJJKSCBê GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Naar buiten 6 ct per K.M. Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" UT-1 STADSNIEUWS Lezing van den heer Galesloot voor Ge loof en Wetenschap. (Tweede Blad, pag. 1). Prettige avond voor dc H.V.C.-ndspiran- len, (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door liet K.N.M.I. tc Dc Bilt. Verwachting: Matige tijdelijk toene mende Z. tot W. wind betrokken tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk eenigc regen, v/cinig verandering in tempe ratuur. In dc algcmcene drukvcrdccling kwam nog weinig verandering. Gisteren was een dcpressickern voor dc Noorschc kust gele gen. Deze verplaatste zich Oostwaarts, doch werd gevolgd door ccn nieuw algc-drukgc- bied, dat secundaire uilloopers over dc Brit schc eilanden vertoonde. In het Zuiden bleef de drulc hoog. Ilct weer blijft regenachtig cn betrokken lot zwaar bewolkt over vrij wel geheel West-Europa. Over het, vasto land steeg de temperatuur. Over IJsland, Schotland en plaatselijk in Scandinavië werd het kouder. Dc vorst is thans teruggedron gen tot Centraal-Europa en over Midden- Zweden komt nog strenge vorst, in Noord- Zvvcden cn Finland matige vorst voor. Rond liet Kanaal en dc Zuidelijke Noordzee eu langs de Noorschc kust waait het vrij krach tig. Er is in den vvoerstoestand ten onzent geen verandering tc wachten. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 ONZE BUIKCORSETTEN voor zware figuren. Nederl. fabrikaat. Prijs: f 5.90, 6.50 en hoger. Dragen geen speciaal merk, maar worden door zoveel mensen gedragen en voldoen zo goed, dat ze wel haast alle andere erken gaan verdringen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1