4000 DE EEMLANDEQ NA DE RAMP MET DE MACON Hauptmann wordt terechtgesteld TAXI Donderdag 14Februari 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 193 Meening van den heer van Tijen JURY SPREEKT HET „SCHULDIG" UIT' Tel. 1788 L. J. EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op aedlere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 5 uur 38 minuten HET ADRES VODR UW AMERSFOOR15CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand I 0.75, per weck (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17Vr Binnenland franco per post per 3 maanden t 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRI IS flFR ADVERTENTIEN van LOS met inbegrip vaneen bewijsnummef elke regel meer f0.25. Lle/dadighelds-advcrtcntlcn voorde helft van dco prijs. Kleine Advertcntlcn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Deugden de materialen, die bij den bouw werden gebruikt, niet? Opvarenden aan wal gebracht Te San Francisco is gisteravond dc Amc- rikaansche vloot binnen geloopen met aan boord dc 81 overlevenden van dc ramp van liet luchtschip Macon. Dc marinc-cómmissie Tan het Iluis van Afgevaardigden heeft, besloten een officieel onderzoek in te stellen naar dc oorzaken van de ramp van dc Macon. Dit onderzoek zal worden ingesteld on middellijk na het door het departement van marine ingestelde onderzoek. Fit Hartford (Connecticut) wordt ge meld, dat Karl Arnstein, de chef-ingenieur van dc Good Year Zeppelin Company, Dins dag vóór liet hekend worden van de ramp van de Macon in een rechtszitting heeft verklaard, dat dc voor den bouw van dc Macon gebruikte materialen niet van dc in 1928 door dc Duitschc constructeurs aan gegeven hoedanigheid zijn geweest. Do Fronschc minister van oorlog Piótri heeft, tegenover journalisten verklaard, in verband met het vergaan van dc Macon, dat Frankrijk na het verlies van de Dix- mudc heeft afgezien van het gebruik van grootc stijve luchtschepen, teneinde meer gebruik te maken van kleinere halfstijve modellen. Frankrijk is bovcniden van mee ting, dat Jiot vliegtuig geroepen is het luchtschip meer en meer te verdringen. De mogelijkheid, in de lucht te blijven staan, wordt ook gevonden in het autogiro- toestel. De ramp van de Macon is binnen vijf jaar hot derde ongeluk, waardoor de Ver. Staten een vlaggeschip van hun luchtvloot verlie zen. In 1930 verbrandde de Shenandoak, in 1933 stortte de Akron in zee, waarbij slechts 3 van dc 70 opvarenden konden worden ge red, thans is de Macon aan deze droeve lijst locgcvocgd. Waardoor opnieuw naar voren is gekomen, dat met de Amcrikaanschc luchtschepen nog niet alles „in orde" is. Wij hebben naar aanleiding van dit laat ste ongeluk een onderhoud gehad met den heer J. E. van Tijen, den adviseur van het Syndicaat voor luchtschipverkeer tusschen Nederland en Nedcrlandsch-ïndië, die zelf twee jaar lang lid der bemanning van de Graf Zeppelin is geweest en onder leiding van dr. Eckcner op tal van vluchten gege vens en ondervindingen heeft verzameld over het verkeerswezen per luchtschip en die dus als expert op dit gebied mag gel den. Dc heer Van Tijen kon ons uiteraard niet een definitief oordeel over do ramp van dc Macon geven, zoolang hij nog niet over na dere gegevens beschikte. Er wordt echter een officieel onderzoek naar de oorzaak in gesteld, waarvan liet rapport wel zal worden gepubliceerd, liet is oen goede gewoonte, aldus dc heer Van Tijen, dat deze rappor- ton openbaar zijn, zooals ook te hopen is, dat eens het rapport over dc ramp van de Fiver openbaar zal worden gemaakt. Wèl kan worden medegedeeld, dat door 'deze gebeurtenis nog geenszins het vertrou wen van het Syndicaat in het luchtschip als verkeersmiddel is verdwenen.' Ongeluk ken kunnen bij elk vervoermiddel voorko men; liet aantal ongelukken op den weg Jaat de meeste mcnschon onbewogen, doch een luchtschip-ramp heeft aller aandacht, doordat er nog zoo betrekkelijk weinig lucht schepen zijn. Ook met een vliegtuig komen ongevallen voor. Men zou echter wel boel dwaas zijn, om door een ramp als welke do Fiver trof, zijn vertrouwen in het vliegtuig te verliezen. Dc heer Van Tijen bleef dan ook van mecning, dat een vvclbcvaren lucht schip even veilig is als een ander luchtver- kecrsmiddel. Constante regelmaat van de Graf Zeppelin -Het onderzoek naar de oorzaak zal dit maal met. veel meer nauwkeurigheid kun nen geschieden dan hij dc Akron, daar dc opvarenden bijna allen zijn gered. Het Syn dicaat zal alle beschikbare détails van het onderzoek nauwkeurig bcstudcercn; men acht dit ook plicht tegenover degenen, die men bij dc plannen tot het stichten van een Nedcrlandsclic luehtschiprcedcrij heeft be trokken of nog zal betrekken. Aan dr. Eckc ner is tenslotte gevraagd of wat hij mis schien eerder te welen komt dan dc llol- landschc belanghebbenden te willen door geven. Het moet ieders aandacht hebben, dat bij de Amcrikaanschc luchtschepen meer dan eens een catastrophe plaats heeft, terwijl dc Graf Zeppelin maar met constante regel maat zijn tochten over Europa cn zelfs over den Oceaan blijft volbrengen. Wij hebben den heer Van Tijen gevraagd, of hem mis schien verschillen in dc constructie bekend waren, die daarvan dc oorzaak konden zijn. Kr zijn wel enkele ondergeschikte construc tieve verschillen, was hierop het antwoord, doch deze duiden geenszins op een verschil in veiligheid. De. Macon was tenslotte ook van hel Zepuelm-type en er is niets, dat er op duidt, dat* haar vlicgcajiaciteiten minder waren. Men mag echter niet vergeten, dat hel hier een oorlogsschip betrof, waar aller lei ontnlofbarc stoffen aan bcvml waren, die de veiligheid van dc vaart verkleinden. Mooie stuurmanskunst van Wiley Een belangrijke credit post voor dc Macon is, dal dit schip, ondanks den totaal ver nielden achtersteven, nog goed is neergeko men cn dat dc bemanning zich tijdig heeft kunnen redden. Dit is een fraaie prestatie van de besturing geweest, die voor een deel ook te danken is aan het feit, dat dit lucht schip met helium was gevuld in plaats van met het zoo uiterst brandbare waterstofgas. Hcliumgas is echter buiten Amerika niet in voldoende mate te krijgen, zoodat men het in Europa vo'orloopig nog niet waterstofgas moet doen. Dank zij strenge voorzorgsmaat regelen is dit voor de. Graf Zeppelin even wel nimmer nog een bezwaar gebleken. Iloe hei schip onderging De commandant van dc Macon, Wiley, heeft, blijkens een telegram van Reuter, in een interview medegedeeld, dat hij op 1000 voet hoogte bevel heeft gegeven liet luchtschip te verlaten. Toen het luchtschip de golven raakte, aldus Wcley, gaf ik bevel dc gondel te verlaten, voordat deze onder water zou verdwijnen. «Ik was een der laat- sten, die uit liet raam sprong en naar de rubberböoten zwom, die dc bemanning had klaar gemaakt. Wij bleven met dc booten dicht bij het luchtschip, aangezien er nog jncnschcn oj) waren. Tenslotte schrompel de liet schip ineen en-zonk. Oorzaak der ramp onbekend Dc commandant vun liet luchtschip Macon dc kapitein Wiley, heeft hij de marine- autoriteiten een uitvoerig rapport over liet ongeluk ingediend, waarin hij echter zegt, niet in staat te zijn te vei klaren, wat de oorzaak vun het plotseling verliezen van de gasccllen aan den achtersteven van liet bal lon-omhulsel is. F:it Atlanta in Georgia wordt gemeld, dat de voorzitter van dc door president Roose velt ingestelde luchtvaarteommissic, Ilovvcll, verklaarde, dat liij, ondanks liet ongeluk van dc Macon de aanbeveling van zijn com missie tot bouw van een luchtschip voor liet onderhouden, in samenwerking met dc Duit schc luchtschepen, van het transatlantisch verkeer handhaafd. Dc minister van handel verklaarde, dat hij achter de aanbevelingen van dc luchtvaart-commissie staat. Door dc verdediging zal hooger beroep \vor= den aangcteckcnd „Moord in den eersten graad" FLEMINGTON, 14 Ecbr. (Reuter). De jury heeft Hauptmann schuldig bevonden. De rechter heeft bepaald, dat hij op den electrischcn stoel zal worden gebracht. De tijd van de tes rechtstelling is bepaald in dc weck, aanvangende 18 Maart. Nadat dc jury in het proccs-IIaiiptmanu elf uur had beraadslaagd, lieeft zij ten slotte uitspraak gedaan, luidende: „Schul dig aan moord in den eersten graad, zon der verzachtende omstandigheden". Het was kort voor middernacht toen ten slotte het vonnis in de meest geruchtma kende moordzaak van de laatste jaren werd gevold. De rechter wilde reeds, aangezien de jury het. blijkbaar niet eens kou wor den, naar huis gaan, om daar te wachten, toen plotseling de sheriff aankondigde, dat de gezworenen, na vijfmaal le hebben ge stemd. tot een oordeel waren gekomen. Dc deuren van dc grootc zaal werden geslo ten. Dc procureur en dc verdediger namen hun plaatsen in en korten tijd later werd Hauptmann door zijn bewakers binnenge leid. Hij was bleek en zijn gang was onze ker. In dc voorste bank nam hij plaats. Dadelijk na hem trad zijn vrouw binnen. Toen allen waren gezeten, namen dc twaalf juryleden hun plaats op dc jury bank weer in. Rij hun binnentreden maakten zij allen een bewogen indruk. Eenige vrouwelijke juryleden schreiden. Op de gebruikelijke vraag van den rech ter naar de uitspraak van dc jury, ant woorddc dc voorzitter der gezworenen, dio hei papier mei de tv'ispraak mol sidderende handen vasthield, met trillende stem: „Schuldig, schuldig aan moord in den eer sten graad t" Er volgde een doodelijke stilte. Toen sprak rechter Trencliard dc beslis sonde woorden: „Bruno Richard Haupt mann, gij zijt schuldig bevonden aan moord in den eersten graad en volgens de. wet moet ge binnen een door liet gerecht vast te stellen tijd cle doodstraf ondergaan." Hauptmann wankelde even cn maakte oen beweging, alsof hij wilde spreken. Hij draaide zich echter om cn begaf zich we derom onder geleide van zijn bewakers naar zijn cel. Dc hoofdrechter Thomas Trencliard Hauptmann, die ter dood is v croordceld Mevr. Haüptmanh brak in tranen uit en snikte luid. Dc verdediger Lloyd Fisher sprak haar moed in cn verzekerde, dat hij, ondanks deze uitspraak, de zaak tot een goed einde zou brengen. Men verwacht, (lat Ilnuptmann's verdedi ger, Lloyd Fishcr, lioogei beroep van hel doodvonnis zal aanteckcncn. Do behande ling 111 hooger beroep zal dan echter niet vóór Mei a.s. plaats vinden. Dc stilte na het doodvonnis tegen Haupt mann werd verbroken door den verdediget Rcilly, die vroeg, dat elk jurylid dc uil- spraak van dc jury zou herhalen, waarop t Aalfinaal weerklonk: „Schuldig aan moord in den eersten graad." Naar verluidt, hebben twee vrouwelijke juryleden zich tegen het doodvonnis verzet. Na de uitspraak was elk contact, met dc jury 011 mogelijk. Rcilly verklaarde, dat dc verdediging geen moeite zal sparen om appèl te verkrijgen. Zoo noodig zal zij tol den Hoogen Raad gaan. In het proces-IIauptniann te Fleinington lieeft de voorzitter rechter Tranrhard met een rede, die meer dan een uur duurde cn waarbij hij nogmaals de verklaringen der getuigen en de beweringen der verdediging uiteenzette, de jury opgedragen hun oordeel te vormen. Tranchard verklaarde, dat, wan neer dc juryleden van oordcel zijn, dat dc beklaagde den moord bij dc inbraak heeft gepleegd, al is het „moord in den eersten graad hij'schuldig moet worden ver klaard. Wanneer een gerechtvaardigde twij fel bestaat, dat hij den moord begaan heeft, moet hij worden vrijgesproken. In liet eer ste geval kan levenslange gevangenisstraf worden aanbevolen. Wanneer twijfel be staat aan zekere verklaringen, moet daar mede rekening gehouden worden. Na hel uitspreken van deze rede trokken dc jury leden zich terug ter beraadslaging. Dc Daily Telegraph meldt uit Flcming- ton, dat dc behandeling van de moordzaak tegen Hauptmann een dramatisch einde heeft gevonden. Dc menigte buiten liet ge rechtsgebouw schreeuwde en tierde en cischtc lynreelit. Het is nog niet bevestigd, dat de jury na vijf uren beraadslaging met 10 tegen twee stemmen zich heeft uitgesproken, dat moord in den eersten graad lieeft plaats gehad cn dat het v onnis zonder clement ie moet wor den uitgesproken. Na zes uur was nog geen officieclc verklaring afgelegd. HET DUITSCHE SCHIP IN NOOD OSLO, 13 Febr. De uit 35 koppen be staande bemanning van liet gestrande Duit schc schip, dat in nood verkeerde, is in den loop van den ochtend gered. Het schip zelf wordt als verloren beschouwd. Binnen- en buitenland 6 cl. per K.ML Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast bet Tramstation. Kantoor: Lcusderweg 242. HEVIGE KOUDEGOLF IN EUROPA Vooral het Zuiden van ons werelddeel wordt thans geteisterd Het wild lijdt ergen honger Dc tweede koudegolf, die sedert eenige dagen in geheel Spanje hccrscht, laat in liet land, dat op deze temperatuur niet bere kend is, treurige sporen achter. Rij El Fcr- rol is op den weg het lijk gevonden van een ouden bedelaar, die was doodgevroren. In San Fernando heeft men een visschersboot, die vermist werd, stuurloos gevonden. De visschcrs waren doodgevroren. In Teruel is dc temperatuur gedaald tot li graden onder nul, zoodat liet werk in dc bouwvak ken moest worden gestaakt. In vele provinciën hebben ooft cn groen ten zeer te lijden. Op dc sinaasappelen plantages bij Valencia zijn nu en dan tempe raturen tot L cn 5 graden onder nul genie ten. Dc bevloeiings-installaties zijn voor het' grootste deel bevroren, terwijl het havenverkecr stil ligt. Op de bevroren wegen zijn ecu aantal auto's verongelukt, hetgeen dooden cn gewonden teil gevolge had. De Balkan wordt eveneens door een felle koudegof geteisterd. In enkele plaatsen van Zuid-Slavië is de temperatuur gedaald tot 27 graden onder nul. Verschillende spoor lijnen zijn door zwaren sneeuwval onbruik baar. Dc koudegolf in Zuid-Oost-Europa heeft sedert eenige dagen ook in Hongarije ge leid tol. ongewoon lage temperaturen, bcco- lcid door uitzonderlijken sneeuwval. Uit alle doelen des lands komen berichten over zware sneeuwstormen en felle koude. De Donau is volkomen beclëkt met drijfijs. Dc temperatuur in Boedapest is Dinsdag po daald van 19 gr. vorst tot 2G gr. onder nul cn in dc Oostelijke buurten tot 30 graden Celsius onder nul. Sinds tientallen van jaren is een zoodanige koude hier niet meer voorgekomen. Dc sneeuwlaag bereikte in dc omgeving van Boedapest een dikte van 45 c.M. cn in liet Matra-gebcrgtc van 72 c.M. Door dc felle sneeuwstormen ondervindt in liet gehcelo land het spoorweg- en autobus- verkeer grootc belemmering. In Nitregy- haza moest het. kleine spoorwegverkeer volkomen stopgezet worden. In de bosschen lijdt liet wild ten gevolge van de ongewone sneeuwmassa's honger cn komt in prooie troepen op zoek naar voedsel tot in do onmiddellijke nabijheid der mcnschclijke nederzettingen. Veile koude in Noord-ltoiië In Goriza is een felle koude uitgebroken, in het bijzonder in hel dal van dc Wippach cn van de Isonzo, waar levens een lievige storm hccrscht. In dc stad Goriza (Goorz) daalde dc temperatuur tot 'negen graden onder nul. Een 79-jarige man, die door een sneeuwstorm verrast werd, werd dood ge vroren gevonden. Tc Clusoneiii in de Bcr- gauiasker-Alpen daalde de temperatuur tot. 18 graden onder nul, wat in deze streek nog nooit is voorgekomen. Een ijskoude wind waait ook in de provincie Perugia, waar de Tiber en eenige zijrivieren buiten hun oevers zijn getreden. Dalmatië geïsoleerd Dalmatic is opnieuw dezen winter tenge volge van den voort du rendenc sneeuwval volkomen van het achterland afgesneden. Het verkeer op liet spoocwegtraject Zago- Iniu—Spalato is gestaakt, evenals het spoor wegverkeer op de lijn Scrajcvvo-Foslar. Fit Thraciö, Macedonië en Thcssalië wordt hevige sneeuwval gemeld. In hot ge bergte zijn vele dorpen door de meters hoogo sneeuw van dc buitenwereld afge sneden. De troepen wolven vallen op afgelegen plaatsen op mensclicn aan. Bij Zirnovvo werden twee boeren door Wolven ver scheurd. ILLEGALE DRUKKERIJ WEEN EN, li Februari. De staatspoli tie is erin geslaagd een drukkerij tc ont dekken waar illegale Marxistische geschrif ten werden gedrukt. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ONZE BUIKCORSETTEN voor zware figuren. Nederl. fabrikaat. Prijs: f 5.90, 6.50 en hoger. Dragen geen speciaal merk, maar worden door zoveel mensen gedrancn en voldoen zo goed, dat ze wel haast «alle andere erken gaan verdringen. DIT BLAD HEEFT EEN DA GEL 1JKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Naar buiten 6 ct. per K.M, Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" STADSNIEUWS De lieer Yecnstra spreekt voor de Bel-- lamy-bcvvcging. (Derde Blad, pag. 1). Dc ,V. V. V. cn dc stadsbus. (Derde Blad, pag. 1), Het bezoek aan het Belgisch monument cn dc Koppel poort. (Derde Blad pag. 1). Medegedeeld door het K. N. M. I. Ic Dc Bilt. Verwachting: Krachtige tot matige, W. lot NAV. wind, zwaar bewolkt met opklaringen, waarschijnlijk regenbuien cn kouder. Hoogste barometerstand 772.1 tc La Co- runha. Laagste barometerstand 726.3 tc Nordüyan. Buitenlandsch wceroverzicht l)c depressie voor dc kust van Noorwe gen diepte zich verder uit, terwijl in liet Z. dc luchtdruk hoog bleef. Dientengevolge nam de luchtdrukgradicnt loc, zoodat tal rijke stations op de Biilsclio eilanden, in ons land, Noord-Frankrijk cn langs dc Noorsclie kust harden wind melden. Een drukstijging op den Oceaan bewesten Noor wegen cn over de Britschc eilanden ver oorzaakte een p'ol a iron koudc-aanvoer, waardoor over dc Sliet lands, l 'aröor Groot- Britannië cn Icrlancl de temperatuur daalde. Over IJsland, waar hel. momenteel vrij koud is, verandert de barometer echter weinig, zoodat een zware koudc-inval nog niet te wachten schijnt. Hoogstwaarschijn lijk zal een nieuwe depressie dc luciit- stroomingen uit Noordelijke richtingen wel weer onderbreken. Over liet Westelijke vaste land, dat thans geheel door de Oceanische lucht massa's wordt overdekt, steeg de tem peratuur weer flink, vooral in Frankrijk, waar ook zware neerslag viel cn het weer nog regenachtig is. Ook over Duitschland is hel regenachtig cn betrokken. Over Cehtraal-Europa vriest hot nog flink. Dc vorst werd in Noord-Fin- land weer strenger, doch nam in Zuid-Zwe den wat af. Buiig en viij guur weer is voor onze omgeving te wachten. JlJSÜN YLLG.. VEILIG.. GOEDKOOP..

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1