4000 DÉ EEMLANDEU STORM RAASDE OVER 'T LAND Licht op 1210 L. J. LUYCX ZOON ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand f 0.75, per 1 week (met gr alls verzekering tegen ongelukken) i 0.171/». Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-» Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer Maandag 18 Februari 1935 Uitgave: VALKHOFF Ca. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang Ha. 196 LICHTSCHIP MAAS LOSGESLAGEN Noodweer op IJsselmeer DUITSCHE ZEGE IN HET STADION Nederlandsch elftal met 3-2 geklopt Tel. 1788 Tel. 1788 Dr.A.G.M. VERBEEK t TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI Een storm gierde over Europa TWEE KERKTORENS OMGEWAAID Groot verlies voor het Sint Elizabeth's ziekenhuis Laatste berichten Eerste Iblad pag. 3 WEERVERWACHTING 5 uur 43 minuten TELEFOON DIT IS AVOORUW UWADRES II TAXI DAGBLAD elke regel meer f0 25 Llcfdadlghelds-advertcotlün voorde helft van dcD prijs. Kleine AdvertentlCn „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 regel» 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.—Bewijsnummer extra i 0.05 Jeugdige kanovaarders op de Nieuwe Meer in doods» gevaar Ten gevolge van den storm is het licht schip Maas Zaterdagavond om half zeven twee mijlen O.N.O. van zijn vaste ligplaats afgedreven. Het lichtschip is op een reserve- anker weer vastgelegd. Assistentie werd niet verlangd; slechts een loodsboot, die zich ter plaatse bevond, is in dc nabijheid geble ven en heeft, blijkens nader bericht, liet schip weer naar zijn ligplaats gesleept. Visschersboot gezonken Zaterdagmiddag te half twee is tusschcn Ooltgensplaat en Willemstad in den feilen Storm een visschersboot gezonken; dc op varenden zijn echter gered. liet ongeluk vond plaats bij den in het Hellegat gelegen strekdam, die zich midden in do breedc rivier bevindt, en slechts ge deeltelijk boven water uitsteekt. Nadat het scheepje, dat thuis behoorde te Ilardinxveld en eigendom was van den heer Klop, was gezonken, slaagden de drie opvarenden erin, zwemmende en met levensgevaar, den dam le bereiken. Op dezen strekdam hebben zii een be nauwd halfuurtje doorgemaakt. Door dc passecrendo sleepboot Mars uit Dordrecht zijn zij tenslotte aan boord genomen. Dit kon slechts met groote moeilijkheid geschieden, daar er een hooge zee stond en het voor dc sleepboot gevaarlijk was, den dam te nade ren. Daar er geen roeiboot aan boord was, waagde de. kapitein liet toch, dc sleepboot tegen den dam te laten drijven, waarna dc opvarenden van'do omgeslagen en gezonken visschersboot konden overstappen. Eén der geredden is te Willemstad aan wal gezet; dc anderen zijn doorgevaren naar Dordrecht, waar zij wonen. Negen jongens fe ïvafër; één verdronken Zaterdagmiddag waren een tiental jonge lui van de watersportvereniging F.A.M.O.S., welke haar bootenhuis heeft aan het Jaag pad langs dc Nieuwe Meer te Amsterdam, ter hoogte van de Ringspoorbaan, met twee gieken het meer opgeroeid, wat een gevaar lijke en eigenlijk roekelooze onderneming is geweest, daar er een ware orkaan stond. Op het heele meer waren geen andere vaartui gen; er stond een zware golfslag, waartegen de lichte bootjes, die elk met vijf man be mand waren, niet bestand waren. Het was den jongens, allen scholieren van tusschcn de 16 en 18 jaar, dan ook niet mogelijk dc vaartuigjes met den kop op. do golven te houden. Op een gegeven oogenblik kreeg een der gieken van achteren een zware golf over en liep vol; gelijktijdig slootte zij tegen de andere giek, waardoor ook deze volliep. Negen van de tien inzittenden geraakten tc water; de stuurman van een der bootjes wist zich daaraan vast tc klampen en is zoo medegedreven naar den overkant/waar hij doornat aan wal is kunnen komen. Van de negen andere jongens hebben vier zwem mende het Jaagpad kunnen hereiken; dc schipper van een motorboot, die aan den kant gemeerd lag, en naar dc plaats van het ongeluk gevaren is, heeft 4 anderen door handreiking uit het water kunnen halen. Eén van dc jongelui, de 18-jarige M., was echter reeds gezonken; zijn broer heeft hem nog een oogenblik gegrepen, doch hem niet kunnen houden. Door middel van de dichtstbijzijnde tele foon was intusschcn de politic van liet bu reau Overtoom gewaarschuwd, die er zich zoo spoedig mogelijk heen begaf. Toevallig kwamen dc politic-beambten op den Slolcr- straatweg een motorspuit van de brandweer tegen, die daar juist een schoorsteenbrandje in een boerderij gebluscht had, zoomede een ziekenauto van den geneeskundigen dienst, welke beide wagens dus ook voor hulpvcr- leening spoedig beschikbaar waren. Het bleek, dat een van dc jongelui Q., buiten kennis was; het personeel van brandweer en geneeskundigen dienst heeft hem bijge bracht en daarna is hij ter observatie naar het Wilhelrninagastliuis gebracht. De ande ren kwamen in het clubhuis weer spoedig op hun verhaal. Dc beide gieken zijn latei- naar den kant gebracht. Gcniimcn tijd is men nog bezig geweest naar den verdron ken scholier M. te dreggen. Zondagmiddag js zijn lijk opgehaald. Op het lJselmeer Op het IJsclrnecr spook!c het geweldig. De kracht van den storm zwiepte hooge golvenmassa's in de richting van den af sluitdijk. Het eigenaardige feit deed zich voor, dat bij dc Oranjesluizen het water 2.15 meter beneden het normale peil stond, hcl- gcen tot gevolg had, dat dc Lemmer en dc Zwolschc boot door het groolc verschil van waterstand tusschcn IJ en IJsclmccr niet geschut konden worden. De zeeschepen, die Zaterdag in den loon van don middag cn in den vooravond uit dc hoofdstad zijn vertrokken, hebben tc IJmuiden vastgemaakt. Niet minder dan 15 schepen wachten daar beter weer af. Verschillende andere schepen, welke op vertrek lagen, zijn tc Amsterdam gebleven. Alleen het stoomschip „Beverland" van de „Zeevaart- cn Steenkolcnmaatschappii" heeft zich naar huiten gewaagd, alsmede de Engelschc kolenboot „Hepburn." Beide schepen, die door hun ballasltanks zeer diep liggen, en tegen een slootje kunnen, Vlogen, eenmaal buitengaats, waar dc gol ven huizenhoog gingen, voor den wind wög. Het Lctlandschc s.s. „Evcrosa", dat bij do hoogovens te Velscn erts had gelost cn Vrij dag vertrokken was, op weg naar Botter dam, is, door het vliegend weer gedwongen, dwars van Schcveningcn teruggekeerd. Ook de kapitein van het Zweedschc s.s. „Madja", dat te IJmuiden Noorsch natuurijs had gelost .en was vertrokken,, zag zich ver plicht, naar dc haven terug tc keeren, het geen zonder beloodsing geschieden moest, omdat geen loods aan boord kon komen. In de Amsterdamsche haven Aan dc Engelschc boeien geraakte liet Jocgo-Slavischc schip „Estina" los en op drift. Slccpboolcn van Gcbr. Goedkoop hebben liet schip weer aan dc boeien ge bracht. Dc „Prins der Nederlanden" van de Stoomv. Mij. „Nederland" geraakte circa half elf los van dc kade van dc Cocnhaven, waar het was opgelegd. Om elf uur dob berde dc „Prins" nog in dc haven rond, doch men zou spoedig trachten, het schip tc mccrcn. Fietser zwaar gewond Om vijf uur Zaterdagmiddag reed op dc Wecsperzijde tc Amsterdam ecu circa 5G- jarigc mail op dc fiets, toon hij plotseling door een rukwind werd gegrepen cn legen een juist passeerende luxe-auto werd ge drukt. llij kreeg den knop van dc auto in zijn hoofd cn bovendien ecu schcdelfrac- tuur In hoogst ernstigen toestand is het slachtoffer naar het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis overgebracht. Schipperszoon verpletterd Zaterdagavond laat is nog een ernstig on geval geschied aan dc Ertskade te Amster dam, waar een z.g. loopkraan stond opge steld, die waarschijnlijk niet goed vast heeft gestaan. Deze is omvergewaaid togen een tweede kraan, welke beiden terechtkwamen op een derde, een z.g. brugkraan. Dc drie stellages stortten neer op twee schepen, die ter plaatse aan den wal lagen gemeerd. Op dc roef van een der beide sche pen bevonden zich op dat oogenblik drie personen, vader, moeder cn zoon. Dc zoon werd ernstig getroffen cn is overleden. Dc moeder LoRwain wonden aan liet hoofd ch is. evenals het stoffelijk overschot van den jongeman, naar liet Binnengasthuis overge bracht. Sleepschip in moeilijkheden Op de Wcslerschcldc is het Nederlnncïsche sleepschip Racine van dc N.V. Rijnvaart Mpij. tc Rotterdam, dat getrokken .werd dooi de sleepboot „Sloc", een oogenblik in een gevaarlijke positie gekomen. Ten gevolge van den storm maakte dc Racine veel wa ter, waardoor ccnig gevaar voor zinken be stond. Van Terneuzcn vertrokken twee slccpboo- ten, die bet schip tot voor dc haven van Ter- neuzen hielpen sleepen. Toen maakte dc „Racinc" slagzij, waardoor dc situatie nog gevaarlijker werd. Nadat een vierde sleepboot was versche nen, die een pompinstallatic aan boord had, weid met h<;t uitpompen begonnen. Het schip is behouden in dc haven binnenge bracht; slccpbooten zijn echter langszij ge bleven om liet pompen voort tc zetten. Dc „Racine" was op weg van Duitschland naar Sluiskil cn geladen met kolen. In een vooral in de tweede helft zeer spannenden wedstrijd heeft Duitschland «isteren Ne» derland net 32 geslagen. Na de rust hepen dc Nederlanders een 2—0 achterstand in, maar in dc laatste minuten wist Duitsch» land opnieuw dc leiding tc nc» men, om die niet meer af tc staan Voor het uitvoerig verslag van den wedstrijd verwijzen wij naar het tweede blad, pag. 1 cn 2. Landhouwschuur ingestort Door den storm stortte Zaterdag te Sprong de landbouwersschuur van den landbouwer Dc Bie geheel in. Een S-lal koeien cn 2 kal leven kwamen onder de puinhopbn terecht. Dc kalveren werden dood onder dc puin- hoopen vandaan gehaald. De koeien, die slechts lichte verwondingen hadden opgc- loopcn, konden gered worden. Ju Rotterdam zijn ettelijke personen licht gewond als gevolg van kleine ongevallen in verband met den storm. Meisje onder tram gewaaid Zaterdagmiddag reed dc 20-jarige C. S. uit Souburg per rijwiel uit de verlengde Glacis- straat dc Badhuisstraat te VJissingen in. Juist passeerde daar de clectrische tram naar liet hadhuis. Ilct meisje had een vrij groolc vaart en heeft door den orkaanach- tigen storm de tram blijkbaar niet gehoord. Zij reed tegen de tram cn wildo deze nog vastgrijpen om verdere ongelukken tc voor komen. Tengevolge van een rukwind kwam zij echter onder den molonvagen en werd een veertig meter meegesleurd. De ongeluk kige was op slag dood. Het duurde drie kwartier eer men dc tram had opgevijzeld en liet deerlijk verminkte lijk naar het 1 ij ken lnii s j ev kon worden over gebracht. Binnen- en buitenland 6 ct. per K.M. Vraagt prijs,van onze 6 A 7 pers. wagens Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderweg 212. Zaterdagavond met zijn auto in de Waal gereden en verdronken DIT BLAD HEF.fr EEN DA CEL IJKSCIIB C ECO N'T RO LEER DE OPI.AAC VAN EXEMl'LAHEN Naar buiten W. G ct. per K.IVI. "On%, Dr. A. G. M. Verbeek f Ook Duitschland cn Engeland kregen hun deel In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft een orkaan boven Leipzig groote schade aangericht. Schoorslecncn stortten in, daken werden afgerukt, hekken inge drukt en boonicn ontworteld. Van een nia- cliincloods dor machinefabriek der firma Kirchncr on Co. A. G. werd het dak, me tende .'55 bij 7 meter, in zijn geheel alge- rukt. Ook het tramverkeer werd gestoord tengevolge van liet vallen van boomen en lichtmasten op dc strooingolcidingsdradcn. De brandweer moest in zoo vele gevallen hulp Ycrlconen, dal de gelicole brandweer van Leipzig gemobiliseerd moest worden. Een lievige storm hooft Zondag in dc vrocgó ochtenduren groote schade aange richt in verschillende doelen van Berlijn. Tal van hoornen worden ontworteld cn in de binnenstad stortte een bouwsteigcr in. Tal van door den storm veroorzaakte verkeers ongevallen hadden gelukkig grootcndcels een goeden afloop. Tegen don middag zette dc storm met hernieuvve hevigheid in. Tc BerlijnSchmar gendorff stortte een tweede schoorsteen in. T 0f\\ i11 dc brandweer dc pinlioopen op ruimde, stortte oen tweede schoorsteen in. waardoor een 55-jarige brandweerman, die vollend gesteente op liet- hoofd kreeg, zoo danig werd gewond, «lat bij kort na aan komst in een ziekenhuis is overleden. Dc hevige storm, die Zaterdag hoven En geland heeft gewoed, heeft op vele plaat sen groote schade aangericht. Verscheidene schepen konden niet uitvaren cn tic dienst der Imperial Airways LondenBrussel Keulen moest gestaakt worden. Uit Hamburg wordt nog nader d.d. 17 Eehr. gemeld: Dc zware Westerstorm, v\olko Zaterdag middag hoven liet geheele kustgebied van Noord Duitschland heeft gewoed, heeft ook vandaag aangehouden. Tc Hamburg cn de omstreken werd aan- Ernstige gevolgen van den storm VENRAY, 17 Fcbr. In den afgeloopen nacht zijn tengevolge van den storm onder dc gemeente Vcnray twee kerktorens omge waaid, cn door de daken van dc kerken naar beneden gestort. Van dc Parochiekerk stortte n.l. een der zijtorens in, welke liet voorportaal der kerk vernielde. Tc Ooslrum-Venray is do geheele kerkto ren ingestort. Hierdoor werd liet dak boven liet schip van dc kerk naar beneden gewor pen. Het kwam terecht op den grond in de kerk. Té Oost rum-Ven ray, waar dc geheele kerk toren, die een hoogte heeft van ruim twin tig meter, naar beneden is gekomen, is ook het schip van dc kerk beschadigd, echter is de schade van niet groote beteekenis. In beide kerken, welke zeer oud zijn, konden heden de diensten gewoon doorgang vinden. Ilct puin is inmiddels opgeruimd. zienlijke schade aangericht aangebouvven, terwijl xal van hoornen werden ontworteld. Dc bewoners van het havengebied hebben zich op hoog water voorbereid. In dc Noord zee is bijna het geheele scheepvaartverkeer stilgelegd. Bij Cuxhafen zijn tal van sche pen voor anker gegaan, om beter weer af te wachten. Ook op dc Bcncdcn-Elbc zijn vele vaar tuigen voor anker gegaan. Te Dantzig is in den nacht op Zondag op nieuw een lievige storm opgestoken hoven den Danzigcr Bocht. Deze storm nam in dc ochtenduren het karakter van een orkaan aan. Met bijna onverminderde lievigheid hield dc storm den geheelen Zondag aan. Tc Danzig en in de voorsteden werd enorme schade aangericht. Ecnigo boerenhofsteden zijn onder water gezet. Eenigc voorsteden waren urenlang van olectrisch licht versto ken. Ilct luchtverkeer moest worden gc- staakt, HERWIJNEN, 17 Februari. Zaterdag avond omstreeks elf uur is een aulo hij het keeren op den Waaldijk hij Hcrvvijnen in dc Waal gereden cn in dc diepte verdwe nen. Men hoorde in dc huurt een plof in liet water, doch kon Zaterdagavond niets meer uitrichten. Zondagmorgen om tien uur is de auto uit het ongeveer acht meter diepe water op gehaald. Uit de papieren, die in dc auto worden gevonden, bleek, dat deze toebehoorden aan dr. A. G. M. Verbeek, geneesheer-directeur van het Sint Elisabcllizickcnhuis te Amcrs- fooit. De lieer Verbeek was Zaterdagavond naar j Oss vertrokken om een bezoek aan zijn al daar wonende ouders te brengen. Men moet aannemen, dat de lieer Ver- j beek, die zeer waarschijnlijk alleen in den wagen heeft gezeten, is verdronken. Zijn lijk is tot dusver nog niet opgehaald. Omtrent dit diep tragisch ongeval ver meldt Dc Courant nog dc volgcndo bijzon derheden: Door liet- stormachtige vvcor schijnt dr. Verbeek van dén goeden weg te zijn afge- raakt. Ongeveer elf uur heeft althans een wielrijder hem op den Waaldijk ontmoet. Dr. Verbeek vroeg den man naar den weg, waar op de fietsrijder hem zeide, dat hij tc ver was doorgereden en terug moest keeren om hij Zaltbommel de brug over de Waal tc kunnen nemen. Do fietsrijder reed door, maar hij was nog niet ver weg, toen hij ach ter zich een luiden plons hoorde, alsof een zwaar voorwerp in het water viel. Hij fietste onmiddellijk terug cn zag tot zijn ontzetting, wat er gebeurd was. Ver moedelijk is dr. Verbeek bij het achteruitrij den op den donkeren dijk te ver gegaan cn hi dc Waal gestort, die hier ter plaatse vlak onder den dijk langsstroomt en acht meter diep is. De roode achterlichten brand den nog; duidelijk zag hij ze in de diepto gloeien. De jongeman deed wat hij kon om zoo gauw mogelijk hulp bijeen te halen; hij waarschuwde omwoners en politic en hielp aan het reddingswerk. Ilct was echter on mogelijk den auto zonder eenig hulpmiddel weer naar boven te brengen. Eerst Zondag morgen, toen men de beschikking kreeg over een takelwagen, slaagde men er in, zij het na heel veel moeite, om het voertuig weer op het droge tc brengen. Dr. Verbeek heeft men echter niet meer in den wagen gevonden. Do voorruit was stuk geslagen en men vermoedt dan ook, dat de ongelukkige zich uit zijn wagen heeft, welen tc bevrijden in een wanhopige poging óm zwemmend den vasten wal te bereiken. Dc sterke stroom, die hier staat zal zijn pogin gen hebben verijdeld. De politie is den geheelen dag op dc plaats des onheils blijven dreggen, doch haar ar beid heeft tot dusver geen resultaat opgele verd. Dr. Anlonius Gerardus Maria Verbeek heeft aan de Utrechtsche Universiteit gestu deerd, waar hij op 20 October 1931 is gepro moveerd tot doctor in de geneeskunde op liet proefschrift: „Over Diabetes Bron zé",1 welk proefschrift zoo zeer de aandacht liceft getrokken, dat hem reeds kort na liet ver schijnen daarvan het verzoek van een Duii- schcn uitgever bereikte om het ook in de Duitsche taal tc willen uitgeven. Ondanks dc veelomvattende werkzaamheden, welke vaak dag cn nacht dc geheele persoon van Dr. Verbeek opeischten, voldeed Jtiij aan dit ver zoek. Dr. Verbeek, die slechts 30 jaar oud is, heeft ondanks zijn nog jeugdigen leeftijd ccn carrière achter zich, welke opvalt door haar belangrijkheid. Immers, toen hij in 1928 werd benoemd tot assistent van den heken den Utrcchtschon hoogleeraar cn internist, Prof. Hijmans van den Bergh, vielen reeds aanstonds de groote gaven en dc niet minder groote scherpzinnigheid van dezen jongen medicus in liet oog van ieder, die zijn wer ken gadesloeg. Het was dan ook niet le ver wonderen, dat hij zich weldra de groote vriendschap van zijn leermeester, Prof. Hij- mans v. d. Bergh wist tc verwerven. Dr. Verbeek, die ongehuwd was had een zeer grootcn drang naar verruiming van zijn blik, zoowel op medisch als op algemeen tcr- rein; dit bleek in hel. bijzonder uit liet feit, dat liij, nadat hij in 1932 de klinieken van Prof. Hijmans van den Bergh had verlaten, naar dc Wccnschc Universiteitsklinieken is gegaan om zich daar nog meer te.bekwamen in dc röntgenologie, welk vak hij als direc teur-geneesheer van het St. Elizabeth-gast- liuis alhier bijzonder noodig had. Na aldaar vier maanden tc hebben gewerkt heeft Dr. Verbeek een bootreis naar Afrika gemaakt, gedurende welke hij werkzaam was als scheepsarts. Nadien aanvaardde hij zijn functie als geneesheer-directeur van liet Sint Elizabeth's gasthuis alhier op Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" op andere pagina's RINNENl.AND Dc Saartroepcn weer terug. (Derde Blud, pag. 2.) STA DSNIFAJWS Tentoonstelling van den Kunstkring. (Derde Blad, pag. 1.) Jubileum-feestavond van A. Z. cn P. G. (Derde Blad, pag. 1.) Bruintje Beer en Wirn Das in schouw burg Amicitia, Dcrdo Blad, pag. 1.; Medegedeeld door'het IC. N. M. T. tc Dc Bilt. Matige, later wellicht toenemende Z.W. tot Z. wind, nevelig tot zwaar bewolkt, aanvankelijk weinig of geen regen cn iets kouder. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Moderne Tweeds voor COMPLETS en MANTELPAKJES. 1 Juni 1932, als opvolger van Dr. Van Schoonhoven van Beurden. Aan deze functie was tevens verbonden die van geneesheer- directeur van het Pius-gesticht le Harder wijk, waar Dr. Verbeek tweemaal per week zijn werkzaamheden had. Behalve zijn veel omvattende wérzaamheden aan beide genoem dc inrichtingen had Dr. Verbeek nog zeer vele consulten met genecshcéren uit onze stad en omgeving. Deze medici waren allen immer zeer opgetogen over het werk van dozen nog zooveel bclovcndcn internist, die zijn groote gaven van geest paarde aan een buitengewo ne collegialiteit, die hem steeds meer vrien den, zoowel in medische kringen als daar buiten, bezorgde. Het bekend worden van dit tragische ongeval heeft dan ook in zeer broeden kring diepe ontroering verwekt. Tra gisch is vooral ook het feit, dat Dr. Verbeek, op weg was naar zijn ouders tc Oss, waar zijn vader medicus is, om den verjaardag van zijn moeder op Zondag bij te kunnen wonen. Dr. Verbeek was een zeer sportieve figuur, wiens bijzondere liefhebberij uitging naar het autorijden, dat hem thans zoo noodlot tig is geworden. Wij willen er in dit verband nog even aan herinneren, dat Dr. Verbeek verleden jaar heeft deelgenomen oa.n Rallyc van Monte Carlo.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1