DE EEMLANDEü Bezwaren tegen dienstplicht 4000 L. J. IUYCX ZOON Dinsdag 19 Februari 1935 Onduidelijke gedragslijn der regeering Oude normen gehandhaafd? GEVOLGEN VAN DEN STORM DE OPHEFFING DER GOUDCLAUSULE Een verrassend commentaar MOEILIJKHEDEN IN DEN SCHEEPSBOUW Tel. 1788 Tel. 1788 DE PRINSES OP DE FILM GEHEIMZINNIGHEID OVER DE UIVER. EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op aradere pagima's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEER VERWACHTING 5 uur 45 minuten HET ADRES voon uv/ AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 voor Amersfoort 2.10. per maand 1 0.75. per week (mei gram verrekering legen ongelukken) I 0.177* Binnenland franco per post per 3 maanden 13.-. Aftonderll)ke nummer» f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG JU PRIJS DER ADVERTENTIEN vao 1regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummef m fCgCl meer f 0.25. Llefdadlghelds-advcrtentlën voor d# helft van den prijs. Kleine Advertcntien „KEITJES" b!J vooruitbetaling 15 regcli 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra i 0.05 Commissie van voorlichting is niet geslaagd een inzicht in deze materie te krijgen VGRAYENHAGE, IS Februari. Gemeld wordt, dat de commissie van voorlichting inzake dc dienstweigeringswet zich tot den minister van Defensie heeft gewend met een adres, waarin zij verklaart, te hebben ge tracht, op grond van de haar bekend go- worden gevallen van erkenning cn afwijzing van dc gewetensbezwaren van wie een be roep op de wet hebben gedaan, zich een in- zich te vormen omtrent de gedragslijn, door de overheid bij de uitvoering van de dienst weigeringswet gevolgd. De commissie nloct bekennen, dat haar dit niet is gelukt. De mogelijkheid erkennen de, dat zonder ernstige gewetensbezwaren een beroep op dc wet zou kunnen worden gedaan, is de commissie tóch bij geen van de meer dan vijf- cn twintig haar bekende ge vallen, waarin dc minister of zijn ambts voorganger afwijzend hoeft beschikt, tot hot inzicht gekomen, dat het den desbetref feil den personen aan den noodigen ernst ont brak. Daar de minister en zijn ambtsvoorgan ger de afwijzingen nooit hebben gemoti veerd, tast dc commissie aangaande de oor zaken ervan min of meer in het duister. Bij een aantal gevallen van afwijzing in vroege re jaren heeft dc commissie den indruk ge kregen, dat de politieke opvattingen van wie toepassing van de wet verzochten, aanlei ding tot afwijzing waren geweest, hoewel anderen, die soortgelijke politieke opvattin gen koesterden, hun bezwaren wel erkend zagen. De commissie zou dan ook een nict-crkenning van gewetensbezwa ren in verband met dc politieke ge zindheid van den bezwaarde onmo gelijk als juist kunnen erkennen, omdat ook bij personen van radica le politieke opvattingen ernstige ge wetensbezwaren tegen den krijgs dienst herhaaldelijk voorkomen. 's Ministers ambtsvoorganger heeft eens in dc Tweede Kamer verklaard, dat dc be zwaren van een bepaalden persoon meer van verstandclijken aard waren, dan gewe tensbezwaren. Deze verklaring kan de com missie niet als rechtmatigen grondslag voor een afwijzing erkennen. Evenmin biedt zij haai- een aanwijzing hij dc beoordeeling van dc andere gevallen van afwijzing, omdat daarbij \an bijzondere verstandelijkheid geen sprake was. Bij een aantal gevallen van afwijzing in 1934 is dor commissie, noch van bijzondere verstandelijkheid noch van sterk uitgespro ken radicale politieke beginselen of activi teit gebleken. Wel waren enkelen krachtig werkzaam geweest in do vredesbeweging maar zij wa ren daarbij geenszins buiten de grenzen van het wettelijk-toelaatbare gegaan. Voor tal van karakters behooren voorts zedelijke af schuw van het oorlogsbedrijf cn krachtige anti-oorlogsactic als vanzelf bijeen. Deelne ming aan anti-oorlog-actie wijst naar de mcening der commissie stellig allerminst op de afwezigheid van gewetensbezwaren. Bij anderen, wier gewetensbezwaren in 193i dc minister niet erkende, heeft de com missie als mogelijke aanleiding tot die af wijzing niet anders kunnen bespeuren, dan dat zij niet dc volstrekte weerloosheid aan hingen of hun bezwaren niet religieus moti veerden. Mocht inderdaad de grond voor af; wijzing gelegen zijn in bijzondere ac tiviteit op het gebied der vredesbe weging, in niet volstrekte aanvaar ding van de weerloosheid of in niel- religieuze motiveering van de be zwaren dan zou dc commissie hier in een verandering van standpunt bij den minister moeten zien, want vorige jaren werd niet op dergelijke gronden afgewezen. In de incmorie van antwoord aan dc Twee de Kamer betreffende dc Defensiebcgrooting ontkent de minister juist zulk ccn verandc- HERZIENING VAN DEN WETTE- LIJKEN TIJD. [Volgens dc Maasbode heeft de Minister van Binnenlandschc Zaken bepaald, dat, indien het wetsontwerp tot herziening van den wcltelijkcn tijd door dc Eerste Kamer tnocht worden aangenomen, het om tech- hische redenen niettemin onmogelijk zal zijn die nieuwe tlfdfcgeling nog dit jaar in werking tc doen treden. DE MINISTERSVACATURE AAN WATERSTAAT Naar dc Maasbode vernoemt, zou. ir. H. W. Sebbelee, directeur van dc Geldersche Tramweg Mij., te Doetinchem. aangezocht zijn voor de functie van Minister van Wa terstaat. Dezer dagen zou dc minister-president met den lieer Sebbelee hebben geconfe reerd ring in gedragslijn. De commissie moet dan ook aannemen, dat de haar bekende afwij zingen in 1934 berusten op vergissingen. Zul ke vergissingen zijn ook in vorige jaren voorgekomen cn door den minister en zijn ambtsvoorganger na hernieuwd verhoor op het departement hersteld. De commissie dringt er daarom bij den mi nister met klem op aan, een bepaald ver zoek om hernieuwd verhoor in te willigen evenals soortgelijke verzoeken, welke hem van andere afgewezenen mochten bereiken. Het huidige standpunt Voorts dringt de commissie erop aan, dat de minister zal verklaren, welke gronden naar liet oordeel der regeering voor afwij zing van een beroep op de, door do grondwet gewaarborgde, rechten van de gewetensbe zwaarden kunnen bestaan. Zij vertrouwt, dat de minister het in het verleden gehuldigde standpunt zal handha ven, dat als grond voor afwijzing onder meer niet kan gelden: a. het toegedaan zijn van een bepaalde politieke overtuiging; b. het actief deelnemen aan acties tot versterking van de vredesgezindheid; c. het erkennen van liet recht van per soonlijke noodweer cn het optreden der politie; d. het nict-rcligieuze, maar uitsluitend zedelijkc-humanistische motiveeren van de desbetreffende gewetensbezwaren. Als aanwijzing, dat dit standpunt vroeger inderdaad gehuldigd werd, voegt dc commis sie als bijlage bij haar adres afschriften van stukken uit haar archief. Een andere bijlage vormen eenigc gegevens betreffende enkelen dor in 1931 afgewezenen, waaruit naar haar mcening de vermoedelijke onjuistheid der afwijzingen blijkt. Ds. Fr. Kuiper, voorzitter, cn mr. C. Ent hoven, secretaris der commissie van voor lichting inzake de dienstweigeringswet heb ben het adres onderteekend. Groote schade aan de Noordzeekust HAMELN, IS Febr. In het district I-Ia- meln is door hel stormweer grooto schade aangericht. Overal werden deelcn van de lichtleidingen door omwaaiende boomen vernield. Het station te Coppenbrügge heeft zwaar geleden; de goederenloods is incengewaaid. Het zware dak werd 20 tot 30 Meter ver weggesleurd. Op een helling werden honderden dpnnenboomen ontwor teld. Uit Bad Pyrmont wordt gemeld, dat daar het dak van een ladderfabriek voor het grootste deel is weggeslagen. BREMERHAVEN, IS Fcbr. De orkaan achtige storm heoft in het gebied van den Bcncdcn-Wezer cn in Oldenburg heftig huisgehouden. In den Wczermond werden de daar liggende schepen in gevaar ge bracht door de buitengewoon hoogc golven. Ilct stoomschip General von Steuben van de Nordlloyd kon eerst Zondagsmorgens uitvaren. In cn buiten de stad hadden tal rijke overstroomingen plaats. De postkabel tusschén Bremerhaven en Nordenham werd door een windvlaag vernield. In Oldenburg is het water zeer gestegen. Dc Huntedijk werd overstroomd, waarna een gat van 30 Meter breedte ontstond, zoo dat een groot gebied achter den dijk on der water kwam te staan. Ook op vijf of zes andere plaatsen is dc dijk doorgebro ken. Het gebied bij Apen cn Augustfchn vormt een groote watervlakte. Strijdig met de grondwet voor zoover betreft dc verplich= tingen der regecring WASHINGTON, IS Februari. (Reuter.) Het Hooggerechtshof heeft heden uitspraak gedaan in de' goudclausulc-kwestie. Het gerechtshof besliste, dat de opheffing van de goudclausulc in strijd is met dc grondwet voor zoo ver het verplichtingen betrof van de Amcrikaansche regecring, doch toelaatbaar is ten opzichte van par ticuliere verplichtingen. Dit botcckent dus, dat particuliere onder nemingen hun papieren waarin dc goud- clausulo is opgenomen kunnen aflossen in papieren dollars, terwijl de regecring dc papieren, waarin de goudclausule opgeno men is zal moeten aflossen met betaling van één dollar 69 dollarcents papier voor eiken dollar, interest en kapitaal, die afge lost moet worden. Reuter meldt nader: Ofschoon het Hooggerechtshof besloten heeft, dat dc regeering den dienst harer eigen papieren rnop-t \erzorgcn in goud of in de tegenwaarde daarvan in godevalori- secrde dollars, heeft een andere uitspraak van het Hof tot gevolg, dat hot Hoogge rechtshof geen enkele, jurisdictie heeft in dit geval, hetgeen wordt geïnterpreteerd als te bcleekcnen, dat het onmogelijk zou zijn voor de houders van federale papieren be taling tc verkrijgen op goudbasis. Dit belet klaarblijkelijk de houders dezer papieren processen te beginnen ter verkrijging van betaling op goudbasis. Ilct Hooggerechtshof heeft beslist, dat dc actie der regcering bij het verminderen van dc waarde van den dollar ongrondwettig was, doch heeft tevens verklaard, dat de houders van certificaten of bonds geen en kele schade hadden geleden en dat dienten gevolge geen geld behoeft te worden betaald als premie in verband met dc beslissing van het Hof. In een commentaar op dc beslissing van. het Hooggerechtshof verklaarde de voorzit ter van de juridische commissie, van het Huis van Afgevaardigden: ,»Ales gaat goed, de groote moeilijkheid was, gelegen in het geval der particuliere papieren. Wij kun nen do federale aangelegenheid door weG góvende maatregelen behandelen, zonder een cent te betalen. De regeering heeft intussch.cn besloten, dat geen enkele wetgevende maatregel noodig is met betrekking tot de uitspraak van liet Hooggerechtshof inzake dc goud clausule. Deze uitspraak vormt practisch een volledige overwinning voor de regecring en is met een meerderheid aangenomen van 5 legen 4 stemmen. OVERNAME VAN DE K.N.I.L.M. DOOR DS K.P.M.? BATAVIA, IS Fcbr. (Ancta.) Naar ile Java-Bode mededeelt, koestert dc Koninklij ke Paketvaart-Maatschappij plannen om liet gcheelc bedrijf van de K.N.I.L.M. door aan koop van de aandeden, over te nemen. Reeds eerder wendde dc K.P.M. zich tot dc regeering met een betoog over dc wen- sohelijkheid voor samenwerking tusschcn K.P.M. en K.N.I.L.M. HOLLANDINDIE IN VIJFENEENHALVE DAG BANDOENG, IS Fcbr. (Ancta.) Het A.I.D. De Prcangerbodc verneemt, dat de zomerdienst van de. K.L.M. voor dc route Holland—Indië, welke 9 Mei a.s. ingaat, uitgaat van een reisduur van ö'/i dag. Aneta-Holland verneemt dienaangaande dat deze bekorting inderdaad in een verge vorderd stadium van voorbereiding is, doch nog niet geheel is vastgesteld. Ingrijpende financieele maats regelen bij de werf van P. Smit Jr. ROTTERDAM, IS Fcbr. De vergadering van aandeelhouders in de N.V. Machinefa briek en Scheepswerf P. Smit Jr. alhier heeft besloten tot halveering van het kapi taal. Vervolgens is een vergadering gehou den van 6 %-obligatiehouders ter behande ling van een reorganisatievoorstel, waarbij wordt aangeboden elke obligatie van 1000 nominaal te con verteeren in ƒ200 in contan ten, benevens een 5 inkomsten-obligatie a 250 nominaal, terwijl voor hen, die zulks verkiezen, deze inkomsten-obligatie tegelij kertijd zal worden afgekocht voor 50 con tanten. Desgcwênscht kunnen obligaties worden ingeruild tegen inkóïustcnobligatks voor het volle bedrag van 1000. Het be staande hypotheekrecht kond. te.vervallen. Ter vergadering waren tegenwoordig vijf tien obligatiehouders, vertegenwoordigende 672,000 aan obligaties. Van de leening staat nog een bedrag van /1,41S,000 uit. Nadat dc voorzitter van de N.V. Ned. Ad ministratie- cn Trustkantoor, welke dc. ver gadering bijeengeroepen had, een toelich ting op het voorstel had gegeven, heeft ir. B. Gil jam, directeur van P. Smit Jr. een verklaring afgelegd, waarin een beeld ge- geyen werd van dc moeilijkheden, waarin liet bedrijf op liet oogenblik verkeert. Reeds in December 1932 hebben de obligatiehou- ders goedgevonden dc rentebetaling drie ia- reji te verschuiven. Dc toestand in den scheepsbouw is .sedert dien niet verbeterd. Daarbij is het .gebleken, dat de reeders hui verig zijn om aan P. Smit Jr. offerte te vra gen voor, nieuw te bouwen schepen, daar, mocht de opdracht verstrekt worden, de reeder de, kans loopt, dat. dc werf, geduren de dep bouw van het schip door maatrege len van obligatiehouders in moeilijkheden geraakt. Zij mijden daarom liever het risico, dat hun schip niet zou kunnen worden af gebouwd. Voor de werf is het onder deze omstandigheden noodzakelijk zoo spoedig mogelijk tp komen tot een afdoende regeling met obligatiehouders. De algemeenc toestand is nog zoo on doorzichtig, dat niet tc voorspellen valt of er binnenkort een opleving in dc scheep vaart zal plaats hebben. Aan de N.V. ont breken thans de middelen om het bedrijf voort te zetten. Er zijn echter personen, die deze middelen willen verstrekken, in bet belang van liet bedrijf, zoowel als in die van de stad Rotterdam. Zij zijn daartoe bereid als zc ccn eerste hypotheek op de onroeren de goederen, gereedschappen, machines enz. verkrijgen cn bovendien dc zekerheid heb ben, dat geen vaste lasten meer op liet be drijf drukken. Zij verstrekken de middelen, noodig voor do obligatiehouders, die con tanten wenschen tc ontvangen, benevens die voor de voortzetting van liet bedrijf. Hoe lang dit zal zijn is niet vooruit te bepalen, omdat alles van den verderen gang van za ken afhangt. Dc prijzen, welke momenteel in dën scheepsbouw zijn te behalen, zijn zeer slecht, maar dc directeur meent te mo gen hopen, op grond van dc groote bestel lingen, welke den laatsten tijd zijn gedaan, dat hierin een verbetering zal'intreden. De vergadering heeft de reorganisatievoor stellen aangenomen met 670 tegen 2 stem men. Binnen- en buitenland C ct. per K.b". Vraagt prijs van onze 6 a 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vasto standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderwcg 212. Gala^avond in Krasnapolsky tc Amsterdam AMSTERDAM, IS Februari. Ten bale van liet Nederlandschc Roodc Kruis en het Oranje-Nassau Oord is vanavond in dc groote zaal van Krasnapolsky een gala filmavond gehouden, waarop dc film „Onze Prinses" is vertoond. Dc zaai was goeddeels gevuld, toen het koor van de R.K. Oratoriumvcrceniging, on der leiding van Theo v. d. Bijl, liet Wilhel mus ten gchoorc bracht. Namens het comité sprak vervolgens cis. A. Klinkenberg J.Azp. een kort welkomst woord, waarin hij vol eerbied gewaagde van wat Z.K.H. Prins Hendrik cn II.K.JL Koningin Emma o.a. voor het Roodc Kruis en Oranje-Nassau-oord hebben gedaan, werk dat thans door onze Prinses wordt voortgezet. Mevrouw Thóolcn—van Hoogcnhuyze, aan den vleugel begeleid door Theo v. d. Bijl, zong hierop het „slaaplicdjcn veur 't Prin- scsken" (woorden van Scllv dc Jong). Nadat liet koor nog ccn tweetal liederen bad uitgevoerd traden leden van „Het Ne- derlandsch Ballet", directrice Lily Green, op. Na dc pauze werd dc boeiende cn uitste kend samengestelde film „Onze Prinses" vertoond, dc eerste filmbiografie van H.K.II. Prinses Juliana. In den loop der ja ren heeft onze Prinses talloozc nationale gebeurtenissen bijgewoond, waardoor het toch reeds uitgebreide filmmateriaal, dat bij genoemde gebeurtenissen kon worden vervaardigd, steeds werd aangevuld. Van dit materiaal, dat door de N.V. Pro- filti Filmfabriek te Den Haag, werd opgeno men en door de H A.V.O.-film vvercl aange vuld. is deze biografie onzer Prinses samen gesteld. De film opent met een serie buitengewone opnamen van H.K.II. Prinses Juliana, zoo als het Nederlandsche volk Haar zag in Haar eerste levensjaren, kiekjes uit de oude doos, die aan het meerondeel van het pu bliek nog onbekend zijn. Dan vergezellen wij Prinses Juliana op de vroege tochten door ons land, waarop in chronologische volgorde alle belangrijke gebeurtenissen uit Haar leven volgen, gebeurtenissen helaas n»et alleen uit vreugdevolle dagen, maar ook uit de droevige, donkere tijden, die een ieder nog versch in het geheugen lig gen. Dc film had dc onverdeelde belangstel ling van het talrijke, publiek. Publicatie van het rapport van den Rijks=rapportcur gevraagd Het Tweede Kamerlid de heer Boon, heeft den Minister van Waterstaat a. i. dc vol gende vragen gesteld: I. Is de Minister niet van niéctiing, dat de zonderlinge geruchten omtrent het droe vig ongeluk van dc „Uiver" waarin rle geheelc natie heeft gedeeld, welke eerst in tal van kringen in het binnenland de ron de deden cn die daarna in de buitcnland- sche pers werden gepubliceerd, bet best weerlegd kunnen worden door onmiddel lijke publicatie van het rapport van den Rijks-invlieger van toestellen Dr. Ir. TI. J. van der Maas, die door het Departement van Waterstaat werd uitgezonden om een onderzoek ter plaatse in te stellen, welke publicatie dan later gevolgd dient te wor den door openbaarmaking van het verslag uit tc brengen door dc bijzondere commis sie belast met dc bestudccring van het rap port-Van der Maas? II Is de. Minister niet van mcening, dat geheimzinnigheid in dezen allerminst in het belang van dc Ncderlandscht Lucht vaart kan ziin? DE REGEERINGSGEMOEIENIS MET DE SUIKERINDUSTRIE BATAVIA, IS Febr. (Aneta). De P»c- gecringsgemachtigde voor Economische za ken decide in den Volksraad mode, dat hel huidig suiker-productieapparaat, thans 3 milliocn tons groot, tot ongeveer 50% moet teruggebracht worden met, een reserve voor cventueele situatie-wijziging 1)^ Regee,; zal dc aanplant in dc jaren 1938 tot 193S bepalen op grond Aan de afzotcijfers. De centrale verkoopsorganisatie dient te blij ven bestaan. De aanplant voor 1935 is voor- loopig bepaald op 455.000 tons. ONTSLAG UIT 'S LANDS DIENST BUITENZORG. 18 Fcbr. (Ancta.) Met ingang van 23 Mei a.s. is op verzoek eer vol uit 's lands dienst ontslagen luitenant- kolonel R. Posthumus,' onder lockcnncning van den tiiulaircn rang van kolonel. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELJJKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Naar buiten fo. 6 ct per K.WI. Standplaats Stationsplein Hotel ,,Monopole BINNENLAND Uitspraak van den Iloogcn Raad inzake het N.S.B.--insigne. (Tweede Blad, pag. 2.) Mariniersdéfiló voor do Koningin. (Tweede Blad, pag. 2.) Dc spelling Marchant. (Tweede Blad, pag. 3). STADSNIEUWS Het zilveren jubileum van Ds. de Jongh. (Tweede Blad, pag. 1.) Doodclijk motor-ongeluk. (Tweede Blad, pag. 1) Vergadering van „Oost en West." (Tweede Blad, pag. 1.) Vergadering van Handel cn Nijverheid. (Tweede Blad, pag. 1). EE= Medegedeeld door liet K N.M.I. tc Dc Bilt. Matige tot krachtige later tijdelijk afnemende Z. tot W, wind, betrokken tot zwaar bewolkt met tijdelijk op klaring waarschijnlijk regenbuien, weinig verandering in temperatuur. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 Een geheel nieuwe collectie MODERNE WOLLEN JAPONSTOFFEN DOODELIJK ONGELUK BIJ TOONEEL- VOORSTELLING WEEN EN, 18 Febr. Bij ccn toonccl- voorstelling door een vereeniging tc St. Ma- rein in Stiermarken is een merkwaardig ongeval voorgekomen. Opgevoerd werd het stuk „Andreas Ilofei". Een der medewer kenden, dc :26-jarige Josef Zach, moest daarbij achter de coulissen eenigc revolver- scholen lossen. Ilij schoot daartoe niet scherp op een groot stuk hout. Een onder deel van een seconde na liet weerklinken der schoten boorden dc toeschouwers ccn kreet cn het bleek, dat een der schoten van het hout was tcruggcsluit en Zacli in dc I orst was gedrongen. Ilij was op slag dood.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1