4000 °0%% r DE EÊMLANDEU L. J. LUYCX ZOON Donderdag21 Februari 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 199 Italië klaar voor een mogelijken oorlog Besprekingen met Abessynië VERKEERSONGEVAL BIJ LAREN ZWARE BRAND TE UITGEEST VLIEGERS OMGEKOMEN Spoorwegtoestanden in de sovjetunie Waarom tolheffing? Tel. 1788 Tel. 1788 DE BEGROOTING VAN SOCIALE ZAKEN EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 5 uur 49 minuten AMERSFGORTStH OAGBIAB ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 ®aaoden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (met grails verzekering tegen ongelukken) f 0.17J/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke onmmers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer c|kc regel mCer f 0.25. Llefdadlghclds-ndvertentlën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.—. Bewijsnummer extra I 0.05 Naar meegedeeld wordt, beschikt het over voldoende grond» stoffen Dc opperste raad voor dc landsverdedi ging heeft volgens een bericht uit Rome Woensdag een laatste zitting gehouden. Over het resultaat wordt thans ccn uit voerige officicelc mcdcdceling gepubli ceerd, waarin o.m. wordt verklaard: De opperste raad voor do landsverdedi ging acht bet noodzakelijk dc natie er mc dcdceling van te doen, dat hij in de twaalf jaren van zijn bestaan zijn taak beeft ver vuld. door tijdig dc onontbeerlijke midde len beschikbaar te stellen, opdat bij een eventueel gewapend conflict dc daarvoor noodzakelijke omstandigheden zoodanig z.iin, dat do actie zoo goed mogelijk kan zijn. Na bestudeering van allo behoeften, waarvoor bij criticke cn beslissende toe standen voorzorgsmaatregelen moeten wor den genomen, zoowel t.a.v. dc verpleging der gowapende macht ajs voor de werk en levensmogelijkheden van de gcheele natie, heeft de onpcïslo raad systematisch alle oorspronkelijke hulpbronnen van het land georganiseerd en maatregelen getrof fen voor ilc gebruikmaking hiervan. In bet bizonder is dc productie cn verwerking van artikelen voor militair gebruik door Vlo autoriteiten lot in bizonderheden voor bereid. Mochten daarbij leveringen en goederen- ruil met het huilcnland in aanmerking ko men, dan kan met beslistheid worden ont kend. dat ile vriiheid van handelen van Italië, in liet buitenland belemmerd zou worden door ccn tekort aan grondstoffen. Volgens de officicelc medcdceling wordt Vlo voorziening rhet tarwe, riist *\d. door don eigen landbouw gedekt. Italië kan in tiid van oorlog door de cxnloitatic van zijn eigen bodemschatten voorzien in do behoef ten aan brandstof, terwijl het door erts- winning en erf she werk in er over aanzien lijke mogelijkheden beschikt. Naar do mee ning van den onnerst.cn raad kan Italië in tiifl van oorlog rekenen op zijn voorraad kolen en bruinkolen. Bovendien is Italië on het gebied der levcnsniiddelenvoo«"/.ienin" zoomede op dat dor kleeding. onafhankelijk. De volgende govvone zitting van den oppersten rand zal begin Februari 1930 Wn,'den gehouden. Bii de onderhandelingen lusschen Italië en Abcssvnië wordt van ItaUaansche ziide een verbetering vastgesteld. Tn beginsel is men bef thans eau beide ziidon eens over de inrichting ven een neutrale zone, zoo als dit door Italië aan dc Somaligrcns is voorgesteld. De onderhandelingen gaan Hums over Cenige voorwaarden van Abcssvnië. die echter door Italië slechts moeiüik kunnen worden aanvaard. Dat Abcssvnië overigens voorwaarden, waarover nog niets naders medegedeeld wordt, zal laten vallen, is on danks dc gunstiger beoordeeling van de aan den gang zijnde onderhandelingen nog tw'ifelnchtig. De kroonprins beeft gisteren in Napels ren bataljon nióoiers ter sterkte 'van 750 man geïnspecteerd d-H des middags, bege leid door vceWi*-"- officieren, naar Ilali- aansch-Óost Afrika vertrokken is. LAREN, 20 Februari. Op den nieuwen rijksweg bij Laren, ter hoogte van bet thee huis Crailo heeft hedenavond een ernstig ongeluk plaats gehad. Uit dc richting Amsterdam naderden achter elkander ccn vrachtauto cn ccn per sonenauto. De personenauto, bestuurd door den lieer K. Pol uit Baarn passeerde den vrachtwagen. Nadat dit geschied was, heeft dc heer P. waarschijnlijk twee meisjes ontdekt, die aan de rechterzijde van den weg stonden cn hem een sloplcekcn ga ven. Dc heer P. remde toen plotseling waar door ile bestuurder van dc vrachtauto, de heer G. K. Sch., agent van een bierbrou werij tc Amersfoort, niet meer tijdig kon sloppm en tegen bom aanbotste. De lieer P., die waarschijnlijk door bet afknappen van het stuurwiel een klap in den maag streek gekregen had, werd later bewuste loos achter in den wagen gevqjadèii. Dc burgemeester van Laren, die locval- lig met zijn auto passeerde, waarschuwde onmiddellijk politie en een arts, die spoe dig ter plaatse waren. Dc heer P. bleek ernstige inwendige kneuzingen en een zware hersenschudding bekomen tc heb ben. Ilij is per ziekenauto in bedenkelijken toestand naar het ziekenhuis tc Baarn overgebracht. Dc beide wagons, die zwaar beschadigd waren, zijn door dc politie, die een nauw keurig onderzoek instelt, in beslag genomen. Zij zijn door een kraan wagon weggesleept. I 'cl eigenaardige x/n het geval is dat dc beide meisjes plotseling verdwenen waren. ERNSTIGE SCHEEPSBOTSING BELGRADO, 20 Febr. (Reuter). Onge veer 25 KM. voor Venetië zijn tengevolge van den dikken nevel het Joego-Slavische s.s. Vita, merende b50U ton, en bet Ilaliaan- sche s.s. Rcdi tegcp elkaar gevaren. Dc botsing was zoo lievig, dat de Vila binnen 10 minuien zonk. Van dc uit 32 koppen be staande bemanning zouden 2S man zijn ge red. Een fabriek, ccn kolenbcrgplaats cn vier huizen een prooi der vlammen UITGEEST. In den nacht, van Woens dag op Donderdag is brand uitgebroken in dc houtwaren fabriek van dc gebroeders Smit alhier. Dc brandweer van Uitgeest was weldra met alle beschikbare matcliaal aanwezig, doch kon niet verhinderen, dat dc fabriek weldra in lichter laaio stond, liet vuur, dat door den zeer feilen wind sterk werd aangewakkerd, sloeg weldra, ondanks alle pogingen om uitbreiding tc voorkomen, over naar dc opslagplaats en dc woning van den brandstoffcnhandelaar Molenaar, welke gebouwen naast dc hout- fabriek zijn gelegen. Nog cenigcn tijd later werden drie woningen aan dc overzijde eveneens door dc vlammen aangetast. De brandweer, die zich voor ccn buiten gewoon zware taak geplaatst zag, wist ten slotte het vuur aan alle. zijden in te slui ten. Dc snelle uitbreiding van den brand was behalve door den storm ook tc wijten aan het feit, dat men. aanvankelijk de vuurhaard niet kon bereiken. Voorzoover thans reeds bekend is dc houtwaren fabriek reddeloos verloren cn reeds vrijwel uitge brand. LONDEN, 21 Febr. (Reuter) Op het vliegveld Heston gleed gistermiddag een Pcrcival Gull-eendekker af en vloog, toen het den grond raakte, in brand. De beide inzittenden kwamen in de vlammen om. OEFENING IN DE LUCHTBESCHERMING Op 4 April a.s. wordt onder leiding van den Commissaris der Koningin in Gelder land cn met medewerking van tal van ci viele autoriteiten een oefening in de lucht bescherming in Gelderland gehouden. Aan deze oefening nemen deel alle gemeenten ten Oosten van dc gemeenten Epe, Apel doorn, Ede, Wageningen, Kcstcren, Hem men, Dodewaard, Drutcn, Borgharen, Baten burg (genoemde gemeenten niet inbegre pen). De tegenpartij wordt door cenige vliegtui gen van de luchtvaartafdeoling gemarkeerd. Des avonds wordt voor het genoemde gedeel te van Gelderland dc totale verduistering toegepast, waaraan ook de Ncdciiandsehe Spoorwegen zullen deelnemen. Do gebruike lijke waarschuwmgs seinen en -berichten worden gegeven door den Zakclijken Om roep (Schcveningcn Radio) op een golfleng te van 1205 M. gedurende de tijdvakken 15.50—17.00 uur en 20.15—21.15 uur. Nu het Saargchied weldra weer Duitsch. wordt, heeft tmen reeds een begin gemaakt met do verplaatsing van dc douancgrcns. Duiteche douaniers bezig met het Oprichten der slagboomcn aan do Duitsch-Franschc grens. Treinongeluk cischt opnieuw een aantal dooden Dc aanleg van den spoorweg van Pcnsa in het gouvernement van dien naam naar Balasjof in liet gouvernement Saratof moest, naar officieel wordt medegedeeld, tiidclijk geslaakt worden, hoewel deze ver binding. van economisch en politiek stand punt bezien, van grootc bctcekenis is. l it het onderzoek is gebleken, dat dc arbeiders cn technici reeds sedert twee maanden geen loon meer hebben ontvangen. Aange zien dc door dc sovjet regeering toegezegde gelden niet waren aangekomen, moesten ile 3000 arbeiders cn technici worden ont slagen. De sovjetrcgeei ing heeft thans echter in gegrepen cn onmiddelliik een half millioen roebel beschikbaar gesteld voor dc uilbeta ling der looncii. De ambtenaren, die :Ie betaling der looncn verhinderd hebben, zullen gearresteerd worden. Bij een botsing tuss«K'>L4wee treinen op bet station Seccs bii TI')Gin -drie perso nen gedood en twaalf gewond. ONGELUK MET DOODELIJKEN AFLOOP TER HEIDE, 20 Febr. Hedenmiddag is dc lü-jarige A. van Spronsen alhier met zijn fiets met grooto vaart tegen een muur gereden. Dc knaaj) bleef bewusteloos lig gen eu kwam na renigen tijd weer bij, waarna hij zich naar buis begaf. Een ont boden geneesheer constateerde, dat de .jon gen een zware hersenschudding bad beko men. Na enkele uren is hij overleden. Staat dc versnelde bruggenbouw op den achtergrond? FISCALE BELANGEN Het Hoofdbestuur van den Koninklijken Xcdcrlandschcn Middenstandsbond heeft zich naar aanleiding van bet aanhangige ontwerp van wet inzake het geven van vrijheid om ecu concessie tot tolheffing te vcrleenen aan een aan te wijzen naam- loozc vennootschap, tot de Tweede Kamer gewend. In het desbetreffend adres wordt o.m. opgemerkt: Blijkens dc bij liet wetsontwerp belioo- rende Memorie van Toelichting zijn voor dc voltooiing der 11 nog tc bouwen brug gen slechts ƒ30 millioen noodig, terwijl wordt voorgesteld ƒ50 millioen te vcrlee nen. Van dit surplus van 20 millioen is dc Rcgeering voornemens te gebruiken: a. 12 millioen ter vereffening van liet bestaande oorschot aan het Wegenfonds; 1). ƒ5.8 millioen ter verbetering van een drietal wegen in versneld tempo: c. 2.2 millioen Ier verkrijging van restitutie van gelden, die voor bruggenbouw besteed zijn vóór de instelling van bet Wegenfonds. Hieruit blijkt, dat h&t motief van den versnelden bruggenbouw op den achter grond is geraakt cn dit wetsontwerp een uitgesproken fiscaal karakter beeft gekre- :en, daar immers de onder sub a en c genoemde 14.2 millioen bestemd zijn om in 's Lands schatkist te worden gestort en er geen verband beslaat tusschen dc onder a, 1) en r genoemde bedragen en den ver snelden bruggen bouw der 11 ontbrekende bruggen. Dit fiscaal karakter komt eveneens tot uiting in bet voorstel om het te lecncn bedrag van 50 millioen in één som ojv te. nemen, waardoor tijdens don bouwtijd der bruggen ruim ƒ3.5 millioen aan rente verloren gaat. In dc Publicatie No. 10 der Al- gemeene Nodcrjandschc Verkeors- federatie is een financieringsplan opgenomen, dat doet zien. dat ver snelde bruggenbouw mogelijk is uit bestaande bronnen van inkomsten, en dat tolheffing noodig is. daarvoor niet Blijkens dit plan. eveneens uitgaande van bouwen in versneld tempo, dus in zeven jaren, zou de Rcgccring in dien lijd on geveer 13 millioen aan rentedragende voorschotten moeten verstrekken; indien uit dc opbrengst der verkeersbelastingen jaarlijks VA millioen beschikbaar wordt ge steld, zouden de voorschotten reeds in 1950 geheel terugbetaald kunnen zijn; indien t !kcn jarc 2AJ3Q gedeelte van dc opbrengst der verkeersbelasting bcsi hikbaar wordt ge steld, zou dit tijdstip worden vervroegd tot 1947. Tegen het verstrekken van genoemde voorschotten tot ccn bedrag van ongeveer 13 millioen in zeven jaren kan geen be zwaar worden gemaakt, in aanmerking ge nomen, dat alleen reeds voor 1935 op den kapitaaldienst van de vcrkeersfondSbegroo- ting rond 18 millioen beschikbaar word gesteld voor spoor- cn waterwegen. Daar rente en aflossing verzekerd zijn, zou dit be drag desnoods geleend kunnen worden. Er nioet een streven zijn om de lasten van de als gevolg der econo mische omstandigheden toch reeds in moeilijkheden verkcercndc bedrij ven tc verminderen. Met het oog hierop mag van tolheffing geen sprake zijn, ie meer daar het motor- wegverkeer door de met ingang van 1 Januari 1935 van kracht geworden belasting op motorrijtuigen, met niet minder dan 50 opnieuw zwaarder is belast. Tolheffing kan niet gemotiveerd worden door erop te wijzen, dat zij de bestaande veergelden vervangt; ook op dc wegen wordt principieel geen tol geheven, boe duur ook dc aanleg mocht zijn. Tolheffing maakt bovendien dc opheffing van de scheiding van verschillende declcn van ons land door bruggenbouw denkbeel dig; Oost- en Zuid-Nederland zullen zich meer blijven oriëptecren naar hel buiten land, dan naar eigen land cn zijn grootc zeehavens. Het hoofdbestuur voornoemd zou liet on billijk achten, indien dc gerechtvaardigde actie van Arnhem, Nijmegen en andere be langhebbende gemeenten ertoe zou leiden, dat er onderscheid gemaakt zou worden ten aanzien van het lolheffcn op dc bruggen der groot o rivieren. Om de bezwaren, hierboven ontwikkeld, is dan ook het wetsontwerp voor den Kon. Noderl. Middenstandsbond onaannemelijk. Met klem van redenen verzoekt daarom bet hoofdbestuur het wetsontwerp niet aan tc nemen. Binnen- en buitenland 6 ct. per K.Ic. Vraagt prijs van onze 6 5 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderweg 242. Memorie van Antwoord aan dc Eerste Kamer Gisteravond is dc Memorie van Antwoord verschenen op het voorloopig verslag der Eerste Kamer over dc bcgrooting van Socia le Zaken. Daaraan is, het volgende ontleend: Het vcrJeeiien van K i n d e r b ij s 1 ag- op loonen en salarissen van personeel, in dienst van dc gemeenten, is een onderwerp, flat in de eerste plaats dc gemeenten zelf raakt en dat overigens builen het werkter rein van den Minister is gelegen. Dc Minister beaamt tot op zekere hoogte, dat maatregelen tot verlaging van de huren der niet Overheidssteun gebouwde woningen, niet vuil rechtstrockschcn invloed zijn op de huren van particuliere woningen Evenwel is ook ten aanzien van deze wo ningen. een huurdaliiig in gang. Dc Regecring heeft goede gronden voor de verwachting, dat binnen niet langen tijd zal worden begonnen met den bouw van wo ningen met lage huren voor arbeiders met lage looncn. Dc Minister is bereid, wenken tc overwe gen, die leiden kunnen tot verlaging van de kosten van bouw rijpen grond. De 11 n t g c nsl r a 1 c n w c t zal voors hands niet worden uitgevoerd omdat die uit voering nieuwe kosten zou vorderen. Dc Minister is bet eens mot dc zienswijze van die leden, die den wensch uitten, dat zoo slechts cenigszins mogelijk, alle werke- loozcn, die steun van dc Overheid ontvan gen, eenige bezigheid verrichten. Hoe aan trekkelijk het echter ook is. aan deze ge dachte volledige gestalte te geven, moet niet uit hef oog worden verloren, dat, afgezien van de vraag, of steeds overal geschikte we r k o b j e eten voorhanden zijn, zulks om redenen van financieelcn aard, piactisch niet mógelijk is. Met dc beschikbaarstelling van goed koop e groent e n is reeds aangevangen. De Rcgeering is voornemens, deze distribu tie met kracht te bevorderen. Door enkele corporaties zijn voorstellen in gediend om het k a ni p w crlc voor je u g- d i g c w c r k e 1 o o z e belangrijk uit te brei den. Het ligt m de bedoeling van den Mi nister, 'lil streven met financicelen steun van het Rijk le licljien verwezenlijken. Dat de looncn bij de werkver schaffing in bef algemeen 1c laag zou den zijn, kan de Minister niet als juist er kennen, al is liet hem bekend, dat ten aan zien var- de loonuitkonislcn in dc provincie Groningen klachten wordcil geuit, waarin hij aanleiding heeft gevonden, een nauwkóürig onderzoek in Ie stellen. Het ligt in liet voornemen van den Minis ter, om met het provinciaal bestuur van Overijsel en liet bestuur van het waterschap „Vollcnhovc" overleg te plegen over de wij ze, waarop de werkzaamheden in liet Land v an Vollcnhovc kunnen worden voorl- gezt. ERNSTIGE AANRIJDING GRAVE, 20 Febr. Vanmorgen heeft onder Grave een ernstige aanrijding plaats gehad. Een auto, bestuurd door den boei \V. uit Sambeek reed in dc richting Grave, toen uit tegenovergestelde riehting een mo torrijder 'den weg insloeg, hetgeen hij niet had mogen doen, daar er op dezen weg één rich ti ng'verkeer is. Een aanrijding was onvermijdelijk. De motorrijder werd tegen den grond geslagen cn moest met een ge broken been en andere ernstige verwon dingen naar het ziekenhuis te Grave wor den overgebracht. Zijn motorrijwiel werd geheel vernield. Dc eutu bekwam geen schade cn kon haar weg vervolgen. JDJT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHë GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Naar buiten *YAn 6 ct. per K.M. Standplaats O/ Stationsplein fyp Hotel „Monopole" BINNENLAND De moordzaak de Bic in hoogcr beroep voor liet Bossche Hof. (Derde Blad, pag. 1), Parlementair overzicht. (Eerste Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS Begrafenis- dr. A. G. M. Verbeek. (Tweede Blad, pag. T.) Populair concert van dc Amersfoorlsche Muzickverccniging. (Tweede Blad, pag. 1). Doodelijk ongeluk fe Leusden, (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het K.N.M.I. tc Dc Bilt. Matige tot krachtige W. tot ZAV. wind, tijdelijk opklarend, later wel licht weer regen, aanvankelijk kou der. Hoogste barometerstand 765.3 tc Genua Laagste barometerstand 715.5 tc Th'ors- havcn. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 BREDE KANTEN (Volants) In prachttinten en DESSINS passend bij de moderne stoffen. VLUG.. VEILIG.. GOEDKOOP., PRINSES JULIANA OPENT SANATORIUM Het bestuur van dc BEGETU (Ver. tot Beh. van de Belangen van Ned. Lijders aan Been- cn Gewrichts Tuberculose) deelt ons mede, dat II.K.II. Prinses Juliana zich be reid verklaard heeft om het Sanatorium ...Tulianaoonl te Laren i\fficiecl le openen. Deze opening is bepaald op Maandag 18 Maart a.s. des namiddags 3 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1