4000 DE EÊMLANDEQ Belangrijkste L. J. LUYCX ZOON Licht op SCHOONMAAKTIJD Vrijdag 22 Februari 1935 UIT EEN VLIEGTUIG GESPRONGEN SOC. CONGRES TE BRUSSEL STILLHALTE-REGELING VERNIEUWD DE CONTROLE OP DEN WAPENHANDEL Door pakijs ingesloten Sovjetvliegtuig nog niet gevonden FAILLISSEMENT-ONNES Tel. 1788 MANDSJOERIJSCH SCHIP VERGAAN HEVIGE STORM BOVEN ZUID-ENGELAND KEIZER POE YI NAAR TOKIO Tel. 1783 OPNIEUW LAWINEGEVAAR BETERE VERLICHTING VAN BAKFIETSEN DE CHINEESCH-JAPANSCHE TOENADERING Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEER VER W ACH TING 5 uur 51 minuten TELEFOO N 1210 DIT IS AVOOR UW UWADRES 1 TAXI Fa. v. d. Water en v. d. Brink en Zn. ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 1 0.75, per 1 weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.l7Vr Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DAGBLAD PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels I 1.05 met inbegrip van een bewtjsnummef elke regel meer f0.25 Llefdadlgheids-advertentiën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlön „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Twee meisjes plegen zelfmoord LONDEN, 21 Fcbr. (V.D.). Bewoners van Upminster in liet graafschap Essex wa ren heden getuige van een merkwaardige gebeurtenis. Uit een vermoedelijk in de rich ting van Frankrijk vliegend toestel stortten n.l. plc -.eling twee vrouwen naar later bleek c <gcveer 25 jaar oud die te pletter vielen >p een akker in do nabijheid der stad. D lijken werden gevonden, terwijl zij eikand r nog stijf bij de hand hielden. Nad' r wordt nog het volgende bekend: Dc iloot had bemerkt, toen hij zich op weg t aar Frankrijk, boven het Kanaal be vond. dat de deur van het vliegtuig open stone' en dat zijn beide passagiers weg wa ren. lij keerde ''aarop onmiddellijk om cn land 'e in Slapieford. Ne ir voorts verluidt zijn de beide vrou wen le dochters, Jane en Elisabeth, van den Ame ikaanschen consul-generaal in Napcis, Dubois. In het vliegtuig, dat zij voor een vlucht naar Parijs hadden gehuurd werden afscheidsbrieven aan haar ouders gevonden. Omtrent het vliegtuigdrama nabij Upmin ster kan nog worden gemeld, dat do beide vrouw,en uit een hoogte van 4000 voet naar beneden gestort zijn. Verder wordt bekend, dat zij verloofd wa,ren met twee der officie ren. die om liet leven zijn gekomen bij bet vliegtuigongeluk van Messina op 25 Febru ari j.I. De verloofde van Elizabeth was een half-broer van admiraal Bcatty. De piloot van het Hillmanvlicgtuig is de zelfde, die voor korten tijd gouden slaven ter waarde van 22000 pond sterling in zijn vliegtuig vervoerde en deze tijdens een lic- vigen storm in Noord-Frankrijk verloor. Voorstel inzake algemcenc staking verworpen IÏRL'S&liL. 21 Februari. (V.D.) In ver- band met de betooging op 24 Februari en de besluiten der regeering, die door dc Ka mer bekrachtigd zijn hebben de socialisten heden alhier ecu buitengewoon congres be legd, teneinde te beraadslagen over den tl^ardoor onlstanen toestand. De vergade ring was zeer rumoerig. Er werd ccn groot aantal voorstellen ingediend, waaruit de opgewonden gemoedstemming bij vele aan wezigen duidelijk bleek. Zoo werd o.m. voorgesteld, dat de socialisten zouden uit treden uit de Nationale Arbeids Commis sie ontslag zouden nemen als minister van staat, zouden aftreden als Kamerlid (dit werd voorgesteld door de afgevaardigden van Charleroi, Brussel on Antwerpen) etc. Voorts werden voorstellen ingediend betref fende afkondiging van een algemcenc sla king, waaromtrent echter dc mceningen zeer sterk uiteenliepen, hetgeen reeds uit dc voorstellen zelf bleek, die algcmecne staking \oorstcldcn van 21 uur lot 5 mi nuten. Er werd een commissio benoemd voor bet opmaken van besluiten. Deze heeft he denmiddag beraadslaagd, zoodat het noodig werd nog een avondzitting te houden. In den loop daarvan heeft liet buitengewone congres de voorstellen inzake afkondiging van een algemcenc staking verworpen. Voor credieten op korten termijn Dc onderhandelingen inzake de vernieu wing der Stillhaltc-overeenkomst voor de buitenlandsche schulden op korten termijn van de Duitsche landen, gemeenten en pu bliekrechtelijke corporaties, die tusschen dc Duitsche debitcuroncommissie en dc vertegenwoordigers der belanghebbende crediteurencornniissic de laatste dagen te Berlijn hebben plaats gevonden, zijn Woens dag geëindigd met de onderteekening van een nieuwe overeenkomst. Het geheele bedrag der voor deze over eenkomst in aanmerking komende open bare schulden bedraagt nog 110 millioen R.jvr Overeenkomstig dc verleden jaar getrof fen regeling is de oredieloverecnkomst voor Duitsche openbare debiteuren van 1035 voor den tijd van 16 Maart 1985—15 Maart 193G gesloten. De bepalingen der 1 credietovoreenkomst voor de Duitsche openbare schulden gelden ongewijzigd tij dens het nieuwe ,.StillliaIte"-jaar. Van Duitsche zijdo wordt hieraan toege voegd. dat de besprekingen in vriendschap- pelijken geest zijn gevoerd en aan beide zijden een bevredigend resultaat hebben opgeleverd. DOOR KOOLMONOXYDE OMGEKOMEN ANTWERPEN, 21 Febr. (V.D.) Te Ant werpen is heden de 72-jarige gepension- neerde Nederlandsche onderwijzer J. ter Heide, uit Hoogevccn, in zijn woning aan de gevolgen van een vergiftiging door kool- monoxyde overleden. Zijn echtgenoote, dc 71-jarige E. van Ceunen, eveneens uit Hoo- geveen, verkeert in levensgevaar. Het lcool- monoxyde had zich tengevolge van een on geluk door de kamer verspreid. CONFLICT MET LIFTBOYS NEW YORK, 21 Febr. (V.D/, Ondanks de bemiddeling van burgemeester La uuar- dia ter voorkoming van een staking van liftboys en ander huispersoneel dreigen er toch conflicten te ontstaan. Op enkele plaat sen, waar ondanks de bemiddelingspogin gen conflicten waren uitgebroken, kwam het tot vechtpartijen tusschen stakers en werkwilligen. In het Lagerhuis is gisteren een vraag aan de regeering gesteld met betrekking tot dc inspectie van wapenfabrieken en de controle op den wapenhandel, gelijk deze vraagstukken thans te Genèvc worden be handeld. Sir John Simon verklaarde, dat de regeering een uitgebreid systeem van permanente en automatische controle met plaatselijke inspectie niet geschikt achtte voor een beperkte doelstelling, gelijk die van de CGmmissie. Om resultaten tot stand te brengen, moet de contrólcmachinerie vereenvoudigd wórden, zonder dat de ef fectiviteit verminderd wordt ten opzichte van het directe doel. De Engelscho delegatie tc Genèvo zal voorstellen in dit opzicht indienen. De houding der regcering ten opzichte van een. systeem van \oortdurend en automa tisch toezicht in verband met een conven tie inzake beperking en vermindering van bewapeningen is uitgedrukt in het Engel- sche ontwapeningsmemorandum van ver leden jaar. Uit Pelropalowsk op het. schiereiland Kamsjatka is een draadloos bericht ontvan gen van het Russische stoomschip Smo lensk. dat sedert zps dagen in dc Zee van Ochotsk door het pakijs is ingesloten. De machines van het schip zijn in orde, doch niettemin wordt om onmiddellijke hulp verzocht, aangezien het pakijs steeds ge vaarlijker wordt. Het scliip staat in voort durende verbinding met den ijsbreker Krassin. die echter nas over zes dagen bij de Smolensk kan zijn. De bemanning be staat uit S0 koppen en er bevinden zich vele passagiers aan boord. Men maakt zich ernstig bezorgd ovrr het lot van het schip. BALDWIN OVER DEN VREDE LONDEN, 21 Februari (Reuter). Tijdens een rede, op een vergadering gehouden heeft Baldwin met nadruk het volgende ver klaard: „Thans is het oogenblik gekomen, dat alle belangrijke naties in Europa, zonder uitzon dering een rol moeten gaan spelen om niet alleen aan te toonen, dat zij den vrede wil len, maar ook, dat zij bereid zijn, zoo de toestand uil sischi offers te brengen en dat gevoel van veiligheid te helpen verzekeren, zonder hetwelk de vrede onmogelijk is." Baldwin vestigde er verder de aandacht op, dat vertrouwen in den Europeeschcn handel noodzakelijk is om den internationa len handel weer te doen herleven. Sneeuwstormen een ernstig storende factor ARCIIAXGELSK, 21 Febr. (V.D.) De sovjct-Russischc - vlieger lgnatofis uitgezon den om te zoeken naar liet vliegtuig van Goliocbcf. dat. gelijk men weet, op onge veer 40 K.M. van Arkhangelsk in een moe ras een noodlanding heeft moeten maken. Ignatof zou den passagier Kocsnezef, die zich daar nog bc\indt, aan boord moeten nemen, llij deelde gisteren mede, dat bij weliswaar doorgedrongen is tot de plaats, waar het vliegtuig zich moet bevinden, maar dat hij ondaliks alle inspanning ten gevolge van den zwaren sneeuwstorm niet kon landen. 11 ii is er slechts in geslaagd levensmiddelen voor Kocsnezef naar bene den tc werpen, zonder dat hii echter beeft kunnen nagaan of zij bun doel bereikt heb ben. Dc uit Archangelsk vertrokken ski colonne. ter sterkte van GO man, is nog niet op de plaats van het vliegtuig aangekomen Do krachtige sneeuwstorm heeft ook hier iedere reddingspoging onmogelijk gemaakt Inlusschen is een tweede skicolonne uitge zonden. Do toestand van Goljoebef en zijn metgezellen, die in het ziekenhuis liggen, is verbeterd Dc verificatiesvergadering gistermiddag plaats gevonden Ten overstaan van den recht er-commissa ris, mr. Kaars Sypcsteyn, rechter in de Utrechtsche Rechtbank, heeft gistermiddag in het Paleis van Justitie aan de Hambur gerstraat te Utrecht de verificatievergade ring plaats gevonden in het faillissement des heeren Onnes, vroeger wonende op het kasteel „Nijenrode" te Brcukclen, thans ver blijf houdende in Duitschland. Er waren geen schuldeischers opgekomen, zoodat met den heer Onnes slechts tegenwoordig waren mr. A. J. Moll, Curator in dit fail lissement cn mr. Kappeync van de Cop- pello, advocaat te Amsterdam, een der ver dedigers in het straf-proqes, dat ten vorige jare te Amsterdam tegen den heer Onnes werd gevoerd. De vordering, welke in het faillissement was ingediend door de vroe gere echtgenoote des heeren Onnes, werd gistermiddag van diens kant bestreden; de advocaat van de vroegere echtgenoote des heeren Onnes was niet aanwezig. De verifi catie-vergadering werd daarna verdaagd tot den vierden April a.s. HSINKING, 21 Febr. (V.D.) Uit Mock- den wordt gemeld, dat op de rivier de Jaloe, die dc Noordgrens van Korea vormt, he* Mandsjoeriischc s.s. Men Tsjoe door tot neg toe onbekende oorzaak is gezonken. Van de uit 29 koppen bestaande beman ning kon niemand worden gered. LONDEN. 21 Fcbr. (V.D.) Zuid-EnRC- land is gisteren door een hevigen ZAV.- storm geteisterd. Een der grootste in de vunrt zijnde schepen ter wereld, de Ma jestic, die gistermiddag naar New-York zou vertrekken moest tengevolge van den storm het vertrek 24 uur uitstellen. HSINKING, 21 Febr. (V. D.) Keizer Poe-Yi zal op 2 April naar Tokio vertrekken om een bezoek te brengen aan den Japanschen kei zer. Het bezoek aan Japan zal tien dagen duren. Er zal een vlootrevue worden gehou den en bovendien zullen politieke en econo mische besprekingen worden gevoerd. 6 ct. per K.K. Vraagt prijs van onze 6 a 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Lcnsdcrweg 212. In aanwezigheid van een enorme menschenmenigte verlieten do eerste booten, bestemd voor bet vervoer van troepen naar Noord-Oost-Afrika, Italië. INNSBRUCK, 22 Febr. Tengevolge van het zachte weer in de Alpen is het lawinege vaar in de laatste dagen wederom toegeno men. In verschillende dalen is lawineschade aangericht. In het gebied van de Gross- Glockner, waar ccnige dagen geleden de Luckner-IIütte vernield werd, is thans ook de Hilda-Hütte door een lawine meegesleurd. Het station van den kabelspoorweg op de Adlersruh bij de Gross-Glockner werd zwaar beschadigd. Vele lawines worden ook ge meld uit het Stubai-dal, waar verscheidene Alpenhuttcn zijn beschadigd. In Vorarlberg zijn vijf Alpenhutten door lawines bedolven. LIJK IN EEN KOFFER PARIJS, 22 Febr. (Reuter). Te Auber- villiers deed men gisteren een afschuwelijke ontdekking. In een sedert maanden geslo ten woning vond men een koffer, welke het verminkte, reeds tot ontbinding overgegane, lijk van een vrouw bevatte. Het betrof hier het stoffelijk overschot van een mulattin, die gehuwd was met een bewoner van Mar tinique. De rnan werd drie uur na de ont dekking gearresteerd en legde een beken tenis af. Zijn eerste vrouw had hij van het leven beroofd om een gerechtelijke bestraf fing wegens bigamie te ontgaan. Witte achterspatborden voor fietsen Naar aanleiding van dc berichten, betref fende do voorgenomen maatregelen voor een hetere verlichting van bakfietsen en voor het instellen van wille achlerspathor den voor fietsen heeft de. Kon. Ncd. Motor wielrijders Vcreeniging (K. N. M. V.) zich nader tot den minister van waterstaat go richt. Do K. N. M. V. betreurt, dat blijkbaar financicele redenen het algemeen \oor schrijven van een achterlicht voor rijwielen beletten cn dat het surrogaat van ccn wit achterspathord gekozen is. Teneinde echter zooveel mogelijk de gcwcnschtc achterver lichting te bereiken, heeft dc K.N.M.V. aan den minister verzocht aan wielrijders do keuzo te laten tusschen ccn rood achterlicht cn een wit achterspatbord. Ongetwijfeld zal ccn belangrijk aantal wielrijders aan hel eerste de voorkeur geven. Tevens verzocht de K.N.M.V. den ciscb van achtervcrlichting eveneens to stellen voor alle voertuigen op meer dan twee wie len, welke zich op den rijweg bevinden. Mei het opheffen van de gevaren voor bakfiet sen blijven die **an onverlichte karren en rijtuigen onverminderd bestaan. Tijdens het onderhoud van den Chineo schen bijzonderen gezant Wang Tsjoeng Hoei niet den minister van oorlog Hayasji, zeide laatstgenoemde, dat_ sche geest in China een samenwerking van beide landen verhindert. Wang Tsjoeng Hoei antwoordde daarop, dat Nanking ci niet aan denkt anti-Japanschc acties to steunen. Om verschillende binnenlandscho redenen echter is dc bestrijding van do anti-Japansche beweging zeer moeilijk- Nanking wil echter niets achterwege laten om voorwaarden voor samenwerking to scheppen. China zou zonder Japan den te- genwoordigen moeilijken toestand niet kun nen overwinnen. De samenwerking mei Japan is het voornaamsto doel van de Chi- ncescho politiek, terwijl do tegenwoordige orienteering naar Europa en Ameriks slechts een „zijweg" is. Aan een déjeuner verklaarde de minister van buitenlandsche zaken, Ilirota, dat de besprekingen met den Chineeschen bijzon deren gezant een goed toeken voor het wel slagen van ccn samenwerking vormen. De nauwe geographischc en historische betrek kingen tusschen China en Japan moeten er toe leiden, dat dc vrede in liet Verre Oosten wordt verzekerd. In liet huis van afgevaar digden heeft Ilirota medegedeeld, dat hit volkomen vertrouwen stelt in de houding van maarschalk Tsjang Kai Tsjek ton op zichte van Japan. Gistermiddag hebben besprekingen plaats gehad tusschen Wang Tsjoeng Hoei en deD minister van marine Osoemi. Deze wees er op, dat Japan den bouw van schepen cn de levering van munlio voor China op zich heeft genomen. De woordvoerder van het Japanscho de partement van buitenlandsche zaken ver klaarde in verband met de gedachtenwisse lingen tusschen Ilirota en Wang Tsjoeng Hoei, dat deze een zekere opheldering heb ben te weeg gebracht in dc Chinecsch-Ja panschc betrekkingen, liet verplaatsen van het Japansche gezantschap van Peking naar Nanking is thans een beklonken zaak. EEN OPLICHTING VOOR ONGEVEER 30,000. Eenigen tijd geleden zou, naar het Vad. vernam, een in de binnenstad te Rotterdam gevestigde verzekeringsmaatschappij opge licht zijn voor een bedrag van ongeveer 30,000. De politie heeft een uitgebreid on derzoek ingesteld, in verband waarmee een inspecteur van den justitieelen dienst naar Parijs is gegaan, waar hij gedurende ruim een week nasporingen heeft gedaan. Daarna zijn dc onderzoekingen hier te lande voort gezet cn het resultaat van een en ander is geweest, dat thans in Den Haag een ver dachte is aangehouden, die naar Rotterdam op transport is gesteld. Deze verdachte moet een vrij belangrijke positie bekleeden. In het belang van het onderzoek kunnen nog geen nadere mededcclingen worden gedaan. DlT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHê GECONTROLEERDE OPIA AG VAN EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI Naar buiten W- 6 Cl. per K.M. Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" op aetlere pagina's DU ITF.NL AND Dc pacificatie van Europa. (Eerste Blad, pag. 2). BINNENLAND Parlementair overzicht. (Tweede Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS De revolversmokkelarij wederom voor het kantongerecht. (Tweede Blad, pag. 1.) Vergadering van den Tuindcrsbond. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het Kon. Nederl. Met. Instituut te dc Bilt. Matige tot krachtige tijdelijk wel licht stormachtige Z. tot W. wind. zwaar bewolkt met tijdelijke opkla ring, aanvankelijk nog kans op re genbuien, weinig verandering in tem peratuur. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 CORSET-AFDELING BUSTE HOUDERS 50 Modellen. Vanaf 30 cent RIJDT VEILIG! De fiefslamp naar bensê gericht 't Doet U de gaten vinden En nooit kan dan Uw rijwiellicht Een ander gaan verblinden. t-■ n Complete Woninginrichting Leusderweg 22-24 Opgericht 1838. Tel. 1531 wij leveren U van de kleinste gordijning tot uw geheele meubi leering

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1