4000 DÉ EEMLANDEU Het Fransch-Oostenrijksch overleg Vijftien jaar nationaai-socialisme Ni\euws Liclhf op L. J. IUYCX ZOON (30NNEMENTSPRIJS maanden voor Amersfoort 2.J0. per maand 0.75, per weck (met gratis verzekering tegen ongeluklcenl f 0.17V* PRIJS DER ADVERTS NTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer Dinsdag 26 Februari 1935 Uitgave: VALKHOFF Communiqué gewaagt van eensgezindheid Bureau: Arnhemschepoortwa! 2a 33e Jaargang No. 203 EXEMPLAREN ITALIË EN ABESSYNIE LICHTSCHIP IN NOOD Plechtige herdenking te München Rede van gouwkidcr Witter Te!., 1788 Tel. 17S8 HET OOSTENRIJKSCH BEZOEK TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TV.L. 1093 TAXI op andei-e pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WKER VERWACHTING 5 uur 59 min. HET ADRES voon uw AMERSFÖOMSCH DAGBLAD Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nnmmers I 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 513 elke regel meer f0 25 Liefdadigheids-adverteottën voord* helft van den prijs. V-leine Advertentien „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regel» 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen t I.—Bewijsnummet extra i 0.05 De xxenschelijkheid op den voorgrond geiteld van een Middcn.Euro* pecsch pact Toon <i' Fransch-Oostenrijksclic besprekin gen Zot°*'.lagavond waren afgeloopen, werd een officieel communiqué gejmbliceerd. Daarin wordt het volgende opgemerkt: „De Fransche en Oosteniijkschc ministers hebben gezamenlijk beraadslaagd over den algemeonen toestand en daarbij in de eerste plaats de voorwaarden tot het consolideercn van den vrede in midden-Europa en tot het vestigen van grooter vertrouwen tus- schcn do volken op het. oog gehad. Eenparig stelden zij vast, dat een Midden-Europeesch pact in den peest van volkomen onderlinge rechtsgelijkheid der betrokken staten in het grooistc belang is van deze staten; dit pact zal gebaseerd moeten zijn op de grondsla gen, opgesteld bij dc Fransch-Italiaansche onderhandelingen tc Rome. Zij juichen de eenstemmige opvatting van de Fransche en Britsche regeeringen toe, die een dergelijk pact een waarborg voor de veiligheid achten; dit pact vormt samen niet andere regionale pacten het onverbre kelijke geheel van een vrcdespact en leent er zich toe de algcmeene problemen nader te brengen tot een oplossing. Afgezien van den gunstigen invloed die van een derge lijke oplossing moet uitgaan op den econo- nnischen toestand der wereld, konden de ministers reeds kennis nemen van de resul taten, die het uitvloeisel zijn van de voor- loopige onderhandelingen in zekere landen, met name Frankrijk en Oostenrijk. Geleid door het verlangen dat op intellectueel ge bied Oostenrijk en Frankrijk elkander nog nader zullen komen, willen dc ministers bin nenkort tot onderhandelingen overgaan om tol uitwisseling en contact tc komen op liet gebied van wetenschap, kunst en liticra tuur". De Oostcnrijkschc bondskanselier en mi nister Berger-Waldenegg hebben eveneens de pers ontvangen. Sehuscfinigg zeldc o.a.: Het streven naar intelleciuecle en econo mische samenwerking in Europa, door wij len mgr. SCipol ondernomen, wordt ook door ons! voortgezet." Bcrger-Waldencgg uit te zijn voldoening met betrekking lot de overeenkomsten van Rome en van Londen, die voor den vrede van belang zijn. Oosten rijk moet steeds en volkomen vrij blijven, zeide hij, en onafhankelijk van iedereen. In verband met de Fransch-Oostenrijksche besprekingen schrijft de Excelsior, dat de Oostcnjijkscho regeering zich principieel voor het Fransch-Italiaansche accoord van Londen heeft uitgesproken. Zij maakt daar bij echter het voorbehoud, dat de toekom stige pacten over dc niet-inmenging gelijk tijdig met dc onafhankelijkheid van Oosten rijk ook zijn moreele en matcrieele rechten waarborgen. Het is geen geheim, dat Oos tenrijk zich niet wil tevreden stellen met de positie van een afhankelijkcn bescher meling van de succcssiestatcn. Het laat ook peen formeelc beperkingen in dc uitoefening zijner souvereinitéitsrochlcn toe. Voider ver langt hef, dat dc garantiepacten logischer wijze niet economische verdragen worden aangevuld, die het land levensmogelijkhe den bicden. Frankrijk stelt zich op het standpunt, dat deze wenschen volkomen ge rechtvaardigd zijn. maar het wil er zeker van zijn, dat de volle vrijheid, die Oostenrijk verlangt, niet iOt een recht wordt zieh een heer te kiezen, aan wicn andere volken, die op dc wederverkregen onafhankelijkheid ijverzuchtig mochten zijn, aanstoot zouden kunnen, nemen. De Oeuvre meent tc weten, dat tijdens de besprekingen ook de vragen, die Duitseh- land oyer het non-intervcnüc-pact heeft ge steld, zijn besproken. De Oosten rij ksc.be be zoekers zouden erop hebben aangedron gen, dat al deze ragen worden beantwoord, vooral de bizonder belangrijke vraag, of in geval van handelingen in strijd niet het part beroep op den Volkenbond mogelijk is. Het blad neemt verder aan, dat bij de bestudeering van hei begrip „niet-inmen ging" bondskanselier Schuschnigg met liet oog op het verzet der Kleine Entente tegen liet herstel der Iiabsburgers zich op het standpunt heeft geplaatst, dat Ooslenrijk zich niet het recht kan laten ontnemen over zijn eigen regeringsvorm te beslissen, hoe wel deze kwestie niet urgent is. Nader verluidt, dat de Oosteririjksche bondskanselier Von Schuschnigg en dc mi nister van buitenlandschc zaken baron von Berger—-Waldenegg van Zondagnamiddag lot Dinsdag in Londen zullen vertoeven. Bondskanselier Schuschnigg en minister BergerWaldenegg zijn, zoo wordt nader ge meld, Zondagmiddag aan liet Victoria-Sta tion aongekomon. Ter begroeting waren o.m. aanwezig mi nister Simon en de Fransche ambassadeur. Een kwartier na bet vertrek der ministers van het station arriveerde een optocht van sociaal-democraten en communisten bij het station. Zij wilden betoogen tegen de minis ters. De betooging, welke onder controle stond van een detachement politie, heeft een ordelijk \erloop gehad. De politie heeft uitgebreide voorzorgsmaat regelen getroffen, in het bizonder bij dc Oos tcnrijkschc legatie. Restauratie der Ilabs* burgers niet actueel Naar aanleiding van het bezoek aan Lon den van Schuschnigg en Berger Waldenegg schrijft dc diplomatieke medewerker van de Daily Telegraph, dat dr. Schuschnigg klaar blijkelijk tevreden is over liet resulaat van zijn Parijsche besprekingen voorzoovcr deze betrekking hebben op het te Rome ontvvor- pen plan tot stabiliseding van den politic- kentoestand in het Donaugehied. Omtrent den vorm van dit plan vvenschte hij verdere besprekingen met de Britsche regecring te voeren. Zijn Parijsche besprekingen en de va n tevoren door de Britsche regeering aan geduide weg hadden dc Oostennj'isciio mi nisters ervan overtuigd, dat liet «ogenblik niet geschikt was voor hej aan dc orde stel len van een spoedige restauratie der Habs- biirgera. Dicncngevolge had men deze kwes tie te Londen niet opgewoïpen. Daarentegen verzeserde men de Britsche medewerking tot het verkrijgen van rechtsgelijkheid op het gebied der bewapening. Deze vycnsch werd gemotiveerd met een verwijzing naar de noodzakelijkheid van de htindha\ing der binnenlandsche orde. Sir John Simon en donald ontvangen Mac De Oostenrijkschc bondskanselier Sdmsch- nieg en minister Berger Waldenegg hebben volgens Reuier hedenochtend een onder houd gehad met sir John Simon en Vunsit- tart. Vervolgens heeft Macdonald hen in Downingstrcet ontvangen. Werkloosheid maakt sommigen vir.»Jing .rijk. Zoo is er nu in Frankrijk eer., nieuw beroep bijgekomen; dat van den mé», die tegen een kleine vergoeding met eens anders b^den uit wandelen Dl T BLAD HEJSfT EEN DAG EL UK SC HM GECONTROLEERDE OP!*AAG VAN I)e oeriöogige wereldrecordvlieger Wiley post, die verleden» week zijn poging, om in 7 uur via de stratosfeer dwars over'de Ver. St. (dus van den Stillen naar den Atlantischcn Oceaan) tc vliegen, moest opgeven, is Zondag te .Muroc aan- gekdrnen om zijn beschadigd vliegtuig te reparceren. Hij hoopt met zijn toestel, de Wknnio Mae? heden naar Los Angeles terug to vliegen, waar hij gUr.cstig weer wil aKwachten om een r«icuwc poging te doen. Ilij hoopt den afstand van 8000 K.M. met een gemiddelde snelheid 'van 500 K.M. per uur af te leggen ROME, 25 Febr. (Reuter). De bladen melden, dat bet eerste bataillon fascistische militie tc Massoea in Erythrea is aangeko men. De onderstaatssecretaris van oorlog, gene raal Baislröcchi beeft dc revue gepasseerd van de te Syracuse samengetrokken troepen en vervolgens van do te Messina gelegerde troepen, die zullen vertrekken aan boord van de „Bianca Mano", waarmede 1000 man cn 75 officieren zullen afreizen, terwijl voorts 2G00 rnan aan boord zijn, die reeds te Na nels ingescheept werden. Van Italiaansche zijde wordt verklaard, dat de Italiaansche regeering er nog niets van bekend is, of de Abessviiische regee.ring bereid is af te zien van de voor Italië on aannemelijke voorwaarde, dat Belgische en Zvvëedsche officieren zitting zouden moeten nemen in de commissie voor de controle van de neutraio zóne in Ahessynië. Italië bliift bereid den nomadenstammen in het grensgebied tusschen Somaliland en Abessynië het recht van doorttocht door de neutrale zóne toe te staan. Op het door Abcss\nié tegen Italië inge brachte verwijt, dat Ronïe, op verschillende nota's nog niet heeft geantwoord, wordt van Italiaansche zijde met nadruk verklaard, dat Italic behoudens een Zaterdag j.l. over handigde nota, waarin Abe.ssvnië opnieuw de toepassing voorstelt van de clausule in zake de arbitrage in het Italiaansch-Abes- synsche vriendschapsverdrag, geen nota on benut woord heeft gelaten. Over dit Ahcssynsche voorstel, dat wegens de korte snanne tijds in het geheel nog niet beantwoord kon worden, heeft overigens reeds een gedacht en wissel in» plaats gehad tusschen den Italiannschen gezant en de Ahcssy nsche. regeering. j Tengevolge van de hevige stormen van de afgeloopen eertien dagen kon de beman ning van vier lichtschepen aan de Iersche kust niet afgelost worden. Twaalf .dagen te laat konden de mannen tenslotte te Ross- lare aan land worden gebracht. Jn totaal ■ba.dden zij 26 dagen op het lichtschip geze ten zonder verbinding met de buitenwereld. De levensmiddelen en de voorraad zoet water was 200 schaarsch geworden, dat zij gcvardsóe.neerd moesten worden. Het aflos sen der hemnnning ging met groote moei liikheden- genaard cn hleef gevaarlijk, aan gezien er nog zeer hooge zeeën stonden. De proerammapunteif. van 24 Febr 19-0 zijn on^ttaijeigd blijxen bestaan Te Mihu-hon zijn Zondagochtend de fr'lceh tigheden begonnen ter herdenking va A het feit, dat 15 jaar geleden, dus oj) Feb.'A'un 11'20, Adolf Hitler in de cersln groote vei\'u- dering1 van de nationaa!-sociali>tisclie sche arbeiderspartij in de feestzaal van liV Hofbrauhaus Ie München de 25 punten vai\ zijn programma heeft bekend gemaakt. 1 De plechtigheden begonnen met een bij eenkomst in de voor deze gelegenheid feeste lijk Versierde Tonhallc. waarbij -ivele voor aanstaande partijleiders tegenwoordig wa ren, o.a. do-leider van den gouw München- Opper-Bcieren, Adolf Wagner, de plaatsver vanger van Kuier, rijksminister Rudolf IIoss. de rijksleider van de S.S.. Himmler en-S.A.- gj oej.slcicici prins August Wilhelm. Als eerste nam gouwleider staatsminister Adolf Wagner het woord. Hij verklaarde, da! dc 2'ie Februari 1920 als -de eigenlijke dag, van oprichting der N.S.D.K.P. moot worden beschouwd, want pas bij het bekendmaken der jrogrampunten verkreeg de organisatie oj-ienbarc betcekenis. De vijftien jaar geleden verkondigde.25 beginselen van de N.S.D.A.P. zijn sedertdien niet veranderd. Geen woord is daarvan in den loop der ja ren weggelaten of daaraan toegevoegd. Deze programmapunten zullen in de toekomst ook- steeds onveranderd blijven, want als slotzin is destijds verkondigd, dat dc leiders der N. S D.A.P. met bun leven ervoor instaan, dot het programma volgens deze punten zal wor den verwezenlijkt. Adolf Hitler goot de gedachten omtrent aarde cn ras, mensch en volk in een vorm, welke niet alleen voor ieder mensch begrij pelijk was, doch in staat deze menschen te bezielen. De leuze uit dc jaren van strijd: „Deutsch- land ontwaakcn „Duitschlund voor de Duüsehers". welke nu in daden is omgezet, verjoeg Marxisten, liberalisten, reaction- noiren. Joden en afstammelingen van Joden. Na de ontwikkeling der partij te hebben geschetst, zeide Wagner ten aanzien van den ."Oen Januari 1933. den dag der nntionaal- socialistische revolutie: Als een verademing ging zij door de gan- schc natie. Do Duitsche ziel begon zich we der tc ontwikkelen. De komende generaties zullen leven in een rijk van waarachtige orde, van waarachtige eer en kracht, van waarachtige vrijheid en waardigheid. Niet vorstensirijd en vorstennaijver, niet monarehismc en separatisme, niet huiska mer- en kerkpolitiek zullen de bronnen zijn voor den opbouw van bet Duitsche rijk. Het nat ioiyi al-social isme zal het rijk ophouwen volgens Duitsche nrincines voor het vervul len van Duitsche levensbehoeften." Duifschland weer soever reine natie De plaatsvervanger \an den leider, Rudolf Hess, heeft bij de beëediging van nieuwe lei ders, die r opnieuw geschiedde van het cen trale punt uit, waar Hit Ier 15 jaren goledcn zijn program verkondigde, een toespraak 'ge houden, waarin'hij de oude strijders en strijdsters tot voorbeeld stelde van allen, die Zondag stonden aangetreden om de eed-af tc leggen. Iless las vervolgens de eedsformule voor. welke hij besloot met de woorden: Wee den- gene die zweert en zijn eed breekt. In dén Lustgarten tc Bevhjn heeft de be- eediging rdaats gehad van $7.000 nieuwe po litieke leiders. Rijksminister Goêbbelshield hu dove Pëlo- genhe'd een toespraak, waarhi hij de mieu-: we leiders cr op wees. da^ zij nu deel gaan uitmaken van een leiding, op welker schou ders het lot van hei land rust. Wij hebben met de mogelijkheid ons te verschuilen, ach ter de meerderheid van parlementaire par tijen. Er is geeii instantie, waarop wij, in dien ons werk mislukt, 'dc schil ld kunnen afschuiven. Gelooft niet, dat de gevaren, waarin wij zijn groot geworden, definitief zijn overwonnen. Ook in (le toekomst moeien wij de koenheid bezitten iets grootsóh le wa gen en niet terug tc schrikken voor he roïsche besluiten. Wanneer Duitscliland thans door de mo gendheden. welke in den oorlog tegenover ons stonden, weer als souvercinc natie -wordt behandeld, gelooft dan niet, dat dit li^et ge val is omdat do wereld tol inz.icht is geko- mei». Néén, dat is ie .danken aan ons zelf, aan onze hardheid, aan onze vastberaden heid en ik zeg het openlijk; het is alleen te danken aan -onze nieuw opkomende macht. Den volken wordt niets geschonken, maar de volken moeten datgene voor zich nemen, wat zij noodig hebben om te leven. En wij zijn vastbesloten voor het leven van Ons volk te zorgen. Wij zijn uit het volk voórlgckotrjcn. Wij waren niet dc kinderen ener bevoorrechte klasse. Neon, wij zijn y.ieesch van het vleesch van hot volk cn Dined van het bloed van bet volk en geest dan geest van het volk. En deze bevvë- gn^i' zal de incarnatie van de Duitsche natie zijit'K n blijven. ■S-l Binnen- cn buitenland 6 ct. per K.I«" Vraagt prijs van\ onze 0 7 pers. wagens. Passayj^rs verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Kttusdervueg 212. Besprekingen met verschillende. Engelschc staatslieden LONDEN. 25 Febr. (V. D.) De Oostcn- rijksche bondskanselier Sehuècinigg'en dé minister van buitenlandschc zieken Berger Waldenegg zijn lieden in het departement van buitenlandsche zaken ontvaren door Sir John Simon cn den permanenljóii onder secretaris van buitenlandsche zaken Sir Ro bert Yansittart. Vervolgens zaten zij aan een déjeuner aan, dat door Macdonald was aangeboden Hedenmiddag vvoonden\zii de zitting van het Lagerhuis b'i en liadÖen daarna een gedachten wissfeling »*t sir John Simon over algcmeene problemen. F.EN NIK UWE KOFFER» MOORD? LONDEN. 25 Febr. (V. D.V - In een sla tion alhier is hedenmiddag een paket afge geven, dat kort tevoren in een trein uit Kingston gevonden was. In bet paket be vonden zich twee mannenbeenen. De boenen konden hoogstens een paar uür te voren van een lichaam gesneden zijn. De spoorwaggon, waarin het naket ge vonden is,, is door de politic in beslag ge nomen. Den laatste'! lijd is Engeland opgeschrikt door een tweetal ..koffer-moorden", die veel opzien baarden en vrcarvan cr slechts een is opgelost. Naar bulten 6 ct. per K.M. Standpla^xts 0/ 4 "O StationsplVIn fyp Hotel „Mcttiopole" BIN\'tS'LAKD Mr. L. J. A. Trip president der Internatio* naie bank voor betoli^igen? (Tweede Blad, pag. 3). Bankier tc Zandvooi^ gearresteerd, we» gens oplichting van AT000. (TweerAp Blad, pag. 3). Twee visschers in. de Waalhaven ver» dronken. (Tweede Blad, pag. 3.) ■%r A DSM LUWS ergadering van R.-K. Hotel-, café- en restaurant personeel. (Tweede Bla^l, pag. 1). Praatje over stedebouw door Ir. van der Tak. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het Kon. Nederl. Met. Instituut to de Bilt. Verwachting: Matige tot zwakko. later wellicht toenemende N. tot \V. wind, tijdelijk opklarend, weinig of geen neerslag, waarschijnlijk lichte vorst 's nachts, overdag weinig veran dering in temperatuur. Hoogste barometerstand 755.6 to Biarritz Laagste barometerstand 735.3 tc Andancs Geseind le de Bilt hedenmorgen 9.10 aan alle posten: Attcntiescin neer. lANCESTRAAT 49 51 TELEFOON 190 DAMESÉ Verzorgt nu uw VOORJAARSKLEDING. Cnze sortering is nagenoeg compleet Wij helpen U met gratis patronen van PEREBOOM. Deze zijn onberispelijk. VLUG.. VEILIG.. GOEDKOOP., AARDBEVING OP KRETA ATHENE. 25 Febr. (V. D.) Naar uit Kandia od Kreta, gemeld wordt, zijn aldaar hevtenmorden hevige aardschokken waarge- nolj'nen. die ongeveer 2 minuten duurden on begeleid gingen van een onderaardsch ge* mirt mei. Een vrj r»oot aantal huizen werd vernield. In de nabijheid van Kandia wer-, den '2 personen gedood en verscheidene go- woiïd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1