DE EEMLANDEU 4000 <Ksi (Dagbladhold pjpJi 1210 L. J. LUYCX ZOON Nieuws Vrijdag 1 Maart 1935 Uitgave: VALKKOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 206 SAARGEBIED WEER DUITSCH TALRIJKE GEVALLEN VAN HONDSDOLHEID IS DE NIRA-WET NIET CONSTITUTIONEEL? PETAIN WENSCHT LANGER DIENSTTIJD Ongelooflijke praktijken HET BANDITISME IN DE VER. STATEN Cucces J Tuin FURTWAENGLER BIJ GOEBBELS Ter dood veroordeelde begenadigd TeS. 1788 Tel. 1788 SIR JOHN SIMON TE PARIJS Drie menschen verbrand TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op andere pagina's B. RUITENBERG H KLEEDING weer verwachting Op uur 5 min. TELEFOON DIT IS AVOORUW UWADRES II TAXI AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pei 3 maanden vooi Amersfoort 2.10 per maand 0.75. per 1 weck (met giam verzekering tegen ongelukken' I 0.17*/^ Binnenland franco per post pex 3 maanden t X-. AfzonderII|ke nummers f 005. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels l 1.05 met inbegrip van een Dewtjsuumme? mC€f f 0 25 Llefdadlghelds-advertcntito voor d« helft van den prijs - Kleine Advertentlèn ..KE1T1ES bij vooruitbetaling 1—5 regela 50 ce«t elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.—. Bewijsnummer extra I 0.05 Overdracht door de regecrings* commissie aan de commissie van drie SAARBROCKEN. 2S Fcbr. (V.D - He denmiddag is liet Saargebied officieel over gedragen door dc rcgceringscotnmissie aan de .co,»»,'.missie var, ilfie van den Volkenbond. President Knox gaf, na de for'/ ^teilen, een overzicht van het werk der rogocrings- commissles in dc laatste 15 jaar. Vervolgens voerde het Franschc lid der regeeringscom- missie het woord, waarna de commissie van drie ccn woord van dank uitsprak voor de medewerking, die liet werk van do commis sie van drie vergemakkelijkt had. Knox onderscheiden LONDEN, 28 Febr. (V.D De voormalige voorzitter van de regceringscommissie van het Saargebied, Geoffrey Knox, is bovorderd tol Knight Commander in de orde van St. Michael en St. George. Amnestie BERLTJN, 23 Febr. Ter gelegenheid van de terugkeer van het Saargebied naar Duitschland is een amnestiewet uitgevaar digd. Aangaande politieke vergrijpen heeft de rijksrcgcering reeds voor de terugkeer van het gebied verklaringen afgelegd. De Saaramnestie geeft bovendien vrijdom van stiaf voor vergrijpen van algetnecncn aard. Gevangenisstraffen tot 1 jaar worden kwijt gescholden. Processen, waarbij geen hoogerc straf te verwachten is, worden gestaakt. Zij, die reeds ernstige straffen voor de thans uit te zitten straffen hebben gekregen, worden van de amnestie uitgesloten. Vrijheidstraf fen tot 3 maanden en geldboeten echter wor den voor allen kwijtgescholden. De amnestie is henerkt tot daden, die door inwoners van het Saargebied zijn gepleegd. Beslissend daarbij is of de dader ten tijde van het ple gen van do daad zijn domicilie of gewoon lijk verblijf in het Saarland had. De daad moet verder binnen de grenzen van het Saargebied zijn gepleegd, of. wat deviezen- vergrijpen betreft, in liet verkeer tusschen hot Saargebied en het overige Duitsche rijksgebied. In Bulgarije heersclit in dit opzicht een ernstige toestand Naar Reuter uit Sofia seint, liecft blijkens een zoo juist gepubliceerde statistiek de Bulgaarschc veterinaire dienst in 193V bijna 180,000 zwervende honden, meest lijdende aan hondsdolheid, afgemaakt. In verschil lende deelcn des lands kwamen veelvuldig gevallen van hondsdolheid voor; 25 perso nen zijn er het slachtoffer van geworden, ongerekend het vee en de andere dieren, "welke werden gedood. Volgens een schat ting der autoriteiten bedroeg het aantal honden in Bulgarije twee jaar geleden twee milliocn, die per jaar bijna vijftien mil- Hoen aan voeding kostten. L>c strijd, dien de overheid voert tegen de veelvuldig voorko kende hondsdolheid, heeft er echter toe geleid, dat thans in sommige dorpen in het geheel geen honden meer voorkomen, zoo dat daar hoe langer hoe meer rooftochten van wolven voorkomen. Evenals te Wilmington (Delaware) heeft de federale regeering te Louisville (Ken tucky) een nederlaag geleden. Het federale gerechtshof te Louisville heeft n.l. een vroe gere beslissing bekrachtigd, volgens welke de NI RA-wetgeving, voor zoover zij betrek king heeft op do kolenmijnen, in strijd is met dc grondwet. Voorts beeft dit gerechtshof uitgemaakt, dat de kolen nijverheid niet in aanmerking komt voor feder.ie controle. Uit Washington wordt nader gemeld: Naar aanleiding van de uitspraak van den rechter John Nields in hel proces der fede rale regeering tegen dc Weiiton Steel Com pany te Wilmington, in den staat Delaware, waarbij paragraaf 7a van do N.R.A.-code in strijd rnet de grondwet werd verklaard, zoo dat rle eischen der regeering ten aanzien van het voeren van collectieve onderhande lingen tot vaststcliing der arbeidsvoorwaar den met dc vertegenwoordigers der arbei ders werden afgewezen, verklaarde de attor ney-general der Ver. St. Cummings. /at bet opperste gerechtshof uitspraak zal moeten doen en tegenover do opvatting van rechter Nields de grondwettigheid van par. 7a. zal moeten vaststellen In de Revue des deux Mondcs heeft maar schalk Pt'lain een artikel gepubliceerd, waarin met nadruk gepleit wordt voor ver lenging van diensttijd. Dit artikel vindt in alle bladen, die reeds lang voor dezen maat regel gepleit hebben, bijval. Dc Temps noemt «lezen eisch volstrekt noodzakelijk. Hij moet onmiddellijk worden ten uitvoer gelegd, het is tegen geen enkel land gericht en mag ook geen onderwerp van strijd tus schén de partijen vormen. Het blad ver klaart, dat men vooral van de radicaal-sa cialisten moet verwachten, dat zij hun ver- kiezingspolitieke belangen zullen achterstel len bij het algemeen welzijn. Men mag geen week langer dralen. Het is dc plicht der re- gccring door te tasten. Ook het Journal des Débats komt löLdezelfde conclusie. Het blad .-Vw/ Maarschalk Pétain, die verlenging van den diensttijd bepleit waarschuwt er vooral voor de verlenging van den diensttijd te maken tot een machts- politiekon strijd op binncnlandsch gebied. Verdere onthullingen over de loterij van Dutch Schutz NEW-YORK, 2S Febr. (V.D.) Het voort gezet onderzoek naar de loterij van den beruchten New-Yorkschen gangster en smokkelaar Dutch Schuit/- heeft aan het licht gebracht, dat de winsten van het ver boden hazardbedrijf nog groot er waren dan men aanvankelijk had aangenomen. In het jaar 193i verspeelde de bevolking van Ncw- York een half milliard dollar, waarvan Dutch Schuliz en zijn helpers, ongeveer 350 kleine bankiers, 100 milliocn aan zuivere winst opstreken. De wekelijkschc ontvang sten beliepen soms 10 millioen dollar. De politie onderzoekt thans hoe het mogelijk was, dat Schuliz dit reusachtig bedrijf kon leiden, terwijl hij overal door de politic werd gezocht. Bij Hazard (Kentucky), hebben drie niet revolvers bewapende mannen een postauto aangehouden. Zij hebben zich met 15,000 dollars aan contanten uit dc voeten ge maakt. Te Boston en omstreken zijn S50 dollars voor den dag gekomen, welko afkomstig zijn van Lindbergh. Een onbekend gebleven persoon heeft dertig dezer dollars uitgege ven voor een passagebiljet voor een vlieg tuig. Een groot aantal personen, die betrek kingen onderhouden met dc onderwereld, heeft gisteren te Chicago dc begrafenis hij gewoond van Frankie Rio, in leven open bare vijand nummer vier en lid van de lijf wacht van Al Caponc. Frankie is ccn natuurlijken dood gestorven. VOOR NOODLIJDENDEN IN 'T SAAR GEBIED BERLIJN, 28 Febr. (V.D.) In een tele gram aan den gouwleider Bürckel dce't de rijksminister voor de propaganda, Gocbbels, mede, dat de nationaal-socialistische bewe ging uit de middelen der riikspronaganda- lehiing een bedrag van 700.000 Mark be schikbaar stelt voor dc noodlijdenden in het Saargebied. 0% IN DEN BOL- EN KNOLGEWASSEN VOOR VOORJAARSPLANTING Het is half Februari en als sneeuw en vorst ons niet het tegendeel bewijzen, ge raakt de tuinliefhebber al in een voorjaars stemming. We maken weer onze plannen voor den komenden zomer en zien in ge- Jachten reeds een rijke bloemenweelde, waarvan we zullen genieten. We bestellen weer bloemzaden en planten om alle open -dekken in o^zen bloemen tu n aan te vul'en. Denk daarbij ook aan de bol- en knolge wassen die in het voorjaar moeten worden aangeplant. Een weinig gebruikt en toch zeer mooi en sterk bolgewas is Galtonia cndicans of Keaosche Hvacinlh. De plant bloeit in den zomer met groote. witte bloemtrossen van klokvormige bloempjes. We planten zc in Maart of April, op een afstand van 20 c.M. en ongeveer 10 c.M. diep. Ze voldoen zeer goed in losse groe peering voor of tusschen lage houtgewas sen of in boordbedden. Ook tusschen laag- blijvcnd en scherp gekleurde bloemplanten zijn ze mooi; we planten ae dan wat rui mer. Zeer fraai geteekendc en mooi ge vormde bloemen geeft Tlgrida Pavonia, een bolgewasje dat ongeveer 30 c.M. hoog wordt. Dc bloemen zijn vrij groot cn eigen aardig gevormd; bovendien vallen ze ook door hun sch'ttercnde kleuren direct op. De bloemen duren slechts korten tijd maar •Har elke bol verscheidene bloemen ge-dt, kunnen we er toch lang van genieten. We planten de bollen op een goed bemest zon nig plekje, op een afstand van 10 c.M. en 5 c.M. diep. Mooie knolgewassen hebben we in de Richardia of vollegronds Arons kelk. Sommigen hebben gevlekte bladeren, zoodat ze ook, wanneer ze niet bloeien, veel sierwaarde bezitten. Er zijn soorten met witte en met goudgele bloemen. Ze worden omstreeks half April geplant op 25 tot 30 c.M. afstand bij een diepte van 10 c.M. Een forsch groeiend bolgewas hebben i-'o in 0:nura Po\v"i. Zc worden ongeveer 60 c.M. hoog en .zijn zeer geschikt om als alleenstaande plant, op een zonnige plek in bet gazon te plaatsen. \v/e planten de groo te bollen slechts voor "3 in den grond. Ze zijn niet winterhard, maar blijven toch 's winters slaan en worden dan gedekt met turfstrooisel of blad. Behalve de bovenge noemde. minder bekende soorten, planten v. 1- -n het vroege yqo^v r ook Gladiolus, t -Hes. A "Ra^o-dceU. c a. Plant-1 clie's vooral zoodanig, dat dc voet van den plant in de schaduw blijft, Ju;. tusschen 1~-'<1-I::veir'e vaste of houtgewassen. Denk er ook aan, dat boven den bol, aan den stengel wortels gevormd worden. We planten ze dan ook ongeveer 10 c.M. diep. Gladiolusknollen planten we ook bij voorkeur tusschen andere, laagblij- vende planten, omdat het ondergedeelte der stengels vaak kaal is. Het opzienbarend stuk is uits sluitend muzikaal bedoeld Rijksminister dr. Goebbcls heeft Donder dag staatsraad dr. Furtwaengler voor een bespreking ontvangen, in den loop waarvan dr. Furtwaengler verklaarde, dat hij zijn he kende artikel over Hindcinith van 25 No vember 1934 als muziek-deskundigc uitslui tend met de bedoeling heeft gepubliceerd een muzikale kwestie van het standpunt der muziek uit te behandelen. Hij betreurde dc crcvolgcn cn consequenties van politickcn aard, die aan zijn artikel zijn vastgeknoopt, te meer daar het zeer ver van hem is ge weest door dit artikel in te grijpen in dc leiding van dc riikskunstpolitiek, die ook volgons 7.iin opvatting alleen door den Füh- rer on Rijkskanselier en den door hem be noemden vakminister bepaald wordt. Rijkskanselier Adolf Hitler heeft den 42- jarigen Nicolaus Janssen, die door da jury rechtbank te Aurich ter dood was veroor deeld, begenadigd en de doodstraf veran derd in levenslange tuchthuisstraf. Janssen en zijn tot twaalf jaar tuchthuisstraf ver oordeelde vrouw hadden in 1928 tot 1932 drie pasgeboren kinderen van het leven be roofd. Dc gratieverleening wordt gemoti veerd met het feit, dat Janssen door jaren lange werkloosheid in zoo grooten nood ver keerde, dat hij uit wanhoop over de onmo gelijkheid, een gezin in leven te houden, iiad gehandeld. Binnen- cn buitenland 6 ct. per K.K. Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Lensderweg 242. Besprekingen van dc ministers van buitenlandsche zaken PARIJS, 2S Fcbr. (V.D). I)c Britsche ambassadeur Sir George Clerk heeft heden ter ccro van den omstreeks 12 uur met het gewone lijnvliegtuig uit Londen alhier ge- arriveerden Engelschen minister van bui tenlandsche zaken, Sir John Simon, een dé jeuner aangericht, waar ook Laval en do Engclsche gczantschapsraad Campbell aan zaten. In welingelichte kringen neemt men al hier aan, dat de Franschc en Engelsche mi nisters van buitenlandsche zaken hun ge- dachtenwisselingen gedurende een deel van den middag zullen voortzetten. Laval heeft hedenmorgen een onderhoud gehad met den Russischcn ambassadeur, Potemkin. Do ge dachtcmvisscling heeft vermoedelijk betrek king gehad op do Fransch-Engelsche ver klaring van 3 Februari, waarschijnlijk in het bijzonder op dat gedeelte, dat het Oost- nact betrof. Dit onderhoud zou dan van be lang hebben kunnen zijn voor de bespre kingen van Laval met Simon. De politieke gedachtcnwisseling tusschen Simon en Laval over allo door de Fransch- Engelsche verklaringen opgeworpen kwes ties heeft ruim twee uur geduurd. Naar ver luidt zal geen verdere politieke bespreking tusschen do beide staatslieden plaats vin den. Simon en Hitier Naar in Londenschc politieke kringen ver luidt zijn voor dc besprekingen, die Sir John Simon waarschijnlijk tegen het einde van dc volgende week met llitlcr tc Berlijn zal voeren, twee ert misschien ook drie da gen uitgetrokken. De dag van vertrek van Simon is nog niet vastgesteld. Een reis van Simon naar Moskou wordt in een bericht van de Associated Press van heden „hoogstwaarschijnlijk" genoemd. Af gewacht moet echter worden, of Simon niet eerst uit Berlijn naar Londen zal terugkec- ren, waarna dan het kabinet een definitieve beslissing zal nemen. Officieel wordt medegedeeld, dat de am bassadeur der Sovjet-Unie te Parijs, Potem kin, met den secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandsche Zaken, Le ger, een onderhoud heeft gehad, dat een uur duurde en waarbij do Engelsch-Fran- sche overeenkomsten van 3 Februari cn de kwestie van het Oostelijk pact zijn ter sprake gekomen. In politieke kringen te Moskou zijn be richten ontvangen volgens welke de En gelsche regeering besloten zou hebben de definitieve beslissing aangaande de reis van Simon naar Moskou te verdagen. Ernstig ongeluk met een autobus Gisteravond is op den weg tusschen Juan les Prins cn Nico de motor van een auto bus onklaar geraakt. Toen do chauffeur de motorkap oplichtte om naar de oorzaak van het euvel te zoeken, geraakte door on bekende oorzaak het benzincrescrvoir in brand en in een oogwenk stond do geheele bus in vlammen. Terwijl de chauffeur zich in veiligheid wist te stellen trachtte de conducteur de passagiers en hun bagage tc redden. Hierbij werdén hij en een vrouw niet een zesiarig kind door de vlammen gegrepen. Alle drie zijn levend verbrand. LAHGESTRAAT 49 51 - TELEFOON 190 ZATERDAG-AVOND-KOOPJES in de CORSET AFDELING. HALVE PRIJZEN Corsets, Corselettes, Stap-Ins, Gordels, Buste-Houders. D/7 BLAD NEKFI ££N DAGELUKSCBB GECONTROtJZRRnP O PI A AO VA\ EXEMPLAREN Naar buiten 6 ct. per K.M. Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" STADSNILUVrS Dc Crisiswctten en haar gevolgen (Kan tongerecht). (Tweede Blad, pag. 1), Lezing over Egypte en Turkije voor de Ncd. Rcis-Vereeniging. (Tweede Blad, pag. 1). Voordracht over Humor cn Satyre voor het Kunstenaarsgilde. (Tweede Blad, pag. 1). ZN. VOO» EERSTE KLAS NAAR MAAT TELEFOON 243 UTRECHTSCHESTRAAT 26 Medegedeeld door het K.N.M.L te Dc Bilt. Zwakke tot matige Oostelijke tot Noord-Oostelijke wind, gedeeltelijk be wolkt, weinig of geen neerslag, tem peratuur om het vriespunt tot lichte vorst des nachts, overdag iets kouder. Hoogste barometerstand: 7653 Jan Maycn. Laagste barometerstand: 730.1 Vcstmanör. .daehte f- iwergesteldc niet opging, dat 'dekt van wapens, terugkeeren van darhte ging hier abso- .nt hij was precies aan van Voorthuizen aangc- staal hij hekend als laar geen directe bewijzen Geboren: Petrus JoiiaL van Sijhrandus Andreas Hoé belli Adriana de Leeuw. O n (1 e r t r o u v. dWillem A Ues en Everdina Verkalk; K en Dirkje Qucrforth. MARKTBERICHT Appelen f 18—22, péren 10—15 p® Hocndoreieren 2.303.10. eenden^ r 0

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1