4000 DE EEMLANDEü DE OPSTAND IN GRIEKENLAND PROCES TEGEN Dr. RINTELEN 1210 L. J. LUVOX Maandag 4 Maart 1935 Uitgave: VALKtlOFF Ga. Bureau: Arrilismschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 208 Venizelos en Piastiras achter de schermen Muitende schepen bestookt FELLE BRAND TE ROTTERDAM Tel 1788 Te!. 1788 PRAJADHIPOK KONING-AF Verdacht van hoog verraad TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op amdere pagina's Laatste berichten Eerste Wad pag. 3 WEERVERWACHTING 6 uur 10 min. TELEFOON DIT IS n VOOR UW UWADRES J| TAXI AME ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maanJ 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra 1 0.05 Is de regeering den toestand werkelijk meester ge- worden? Zaterdag werd liet een en ander vermeld omtrent een in Griekenland uitgebroken opstand. Aanvankelijk liet de regcering liet voorkomen, alsof de rebellie niet al veel te beteekenen had. Dat de staatsgreep een zeer ernstig karakter droeg, blijkt uit ver schillende berichten van Reuter. Daaruit valt op te maken, dat de rebellie Vrijdag wérd ontketend door aanhangers van Venizelos en Piastiras. Het was den opstandelingen gelukt onder leiding van admiraal Demostfcbc en vice-admiraa! Kol- lialexis do vloot in hun macht te brengen. Te Athene waren dc cadettenschool alsmede het garderegiment der Evzonen naar de re- volutionnairen ovcrgcloopcn. Vrijdag om 18 uur hadden dc opstandelingen na een verwoed gevecht het arsenaal veroverd. Daar de meeste marineofficieren afwezig waren, konden de rebellen zich meester maken van verschillende oorlogsschepen en begaven zij zich aan boord daarvan in de richting van Saloniki en Kreta. Dc kustbat- terijen ki«gen echter bevel het vuur op de schepen te openen, wanneer deze zich niet zouden overgeven. Vliegtuigen uit Tatoi zetten de schepen der muiters achterna en bombardeerden deze. Hierbij werd dc kruiser Awerof ern stig beschadigd. De opstandelingen deelden telegrafisch mede, dat zij hun verzet tot het uiterste zouden volhouden. In Athene werden van 's avonds negen uur tot 's nachts twee uur geweer- en artil- leneschoten gehoord. Sterke patrouilles trokken in den nacht door do straten der hoofdstad. De leiders van de oppositiepartij zijn in hechtenis genomen. De Grieksche regcering, die tc Athene den staat van beleg heeft afgekondigd, liet nie- dedeelen, dat de nniiters als terroristen zouden worden beschouwd en als zoodanig zouden worden behandeld. Het door de re bellen bezette arsenaal van Salamina werd Zaterdagmorgen vroeg door dc regccrings- troepen weer ingenomen. Verklaring van Tsaldaris Ministerpresident Tsaldaris richtte dc vol gende bekendmaking tot het Grieksche volk: „Een aantal warhoofden in het tuighuis van de marine, in twee compagnieën van de garde en in de cadettenschool, is opge staan tegen de rechtmatige regeering des lands. De regeering heeft dezen opstand met haar gewapende macht, die met trouw en overgave den strijd aanvaardde, onderdrukt en is den toestand volkomen meester. Het Grieksche volk kan volkomen gerust zijn. De regeering, die zich in de afgeloo- pen heide jaren heeft ingespannen om de reactio onderdrukt te houden, heeft zich thans gedwongen gezien met de meeste scherpte in te grijpen tegen de raddraaiers om de rust voor dc Grieksche burgerij voor immer te verzekeren. Wij zijn de dooden en gewonden uit de zen strijd diepen dank verschuldigd, even als de gehcele gewapende macht des lands." Naar Reuter uit Athene berichtte, werd dc censuur ingesteld voor alle telegrammen naar het buitenland. De bladen van de op positie zijn verboden. Admiraal Tipaldos heeft aangeboden op te treden als bemid delaar tusschen de regcering en de muiters op de oorlogsschepen. Dezen vroegen een half uur tijds om het aanbod te overwegen. Er schijnen ook inderdaad onderhande lingen te hebben plaats gehad, maar blijk baar zonder succes, wanneer men mag af gaan op de eerste berichten. De muitende zeven oorlogsbodems moeten de draadlooze verbindingen hebben afgebroken. In volle o zijn zij door vliegtuigen bestookt, waar op zij bij het eiland Milos voor anker gin gen. De .muiters van hun kant zouden twee vliegtuigen hebben „neergehaald". De bladen mélden, dat de gearresteerde muiters voor den krijgsraad zullen worden gebracht. Zaterdagmiddag heefl een grootc menigte op het plein der Constitutie een betooging gehouden tegen dc aanstichters van den opstand. Dit Saloniki wordt gemeld, dat aanhan gers van Venizelos uit militaire kringen op opn sein uit Athene zouden hebben ge wachtde boodschappers werden echter tijdig gearresteerd. In tal van ji la at sen wer den aanhangers van Venizelos in hechte nis genomen. De rol van Venizelos In Parijs deed een oogenblik het gerucht de ronde, dat Venizelos, die enkele dagen geleden nog te Athene werd gezien en ver moed werd, dat hij zich op Kreta bevindt, in werkelijkheid in Frankrijk zou vertoe ven. In het Parijsche hotel, waar hij ge woonlijk zijn intrek neemt, verklaarde men echter, dat hij niet te Parijs is en dat men niets vernomen heeft omtrent zijn even- tueele komst. Wel bevindt zich de zoon van Venizelos op het oogenblik in Parijs. Deze weigerde echter zich uit te laten over de recente ge beurtenissen in Griekenland. Dc minister van oorlog deelde tegenover persvertegenwoordigérs mede, dat behalve kleine botsingen tusschen regèeringstroe- pen cn rebellen in Athene de geheele be volking dc regcering is trouwen gebleven. Onder de troepen zijn ccnigc slachtoffers gevallen, door de rebellen zijn ongeveer tien personen gedood. Daarentegen reppen andere berichten van een veel grooter aantal slachtoffers. ATHENE. 3 Mrt. (V.D.) De senaat is ont bonden, de leiders der oppositie zijn gearres teerd, militaire gerechtshoven zijn ingesteld. De regcering is thans meester van den toe stand in geheel Griekenland met uitzonde ring van Kreta. KANEA (Kreta) 3 Maart (V.D.) De mui tende oorlogsschepen zijn Zaterdagavond te Sauda aangekomen. Regeeringsmaatregelen ATHENE. 3 Maart (V.D.) Te Athene, Piiueus en Saloniki zijn talrijke militairen en ooit burgers gearresteerd, die ervan ver dacht worden bij den opstand tc zijn betrok ken. Te Saloniki zijn bijna alle afgevaardigden en senatoren der oppositie gearresteerd, en to Athene zocht men tevergeefs don ipider f Venizelos der oppositie-partij en den voorzitter van den Senaat, die klaarblijkelijk gevlui it zijn. Teneinde de rust zoo spoedig mogelijk te herstellen heeft de regcering twee lichtingen van de marigo opgeroepen. Qp dc comman do-post cn in leger en vloot vindon tal van mutaties pjaats. Waarschijnlijk zullen ook twee lichtingen leger-reservisten in Oud- Griekenland worden opgeroepen om in die deelon van het leger, die men onbetrouw baar acht,.betrouwbare reservisten te plaat sen. De regceiing beeft een oproep aan liet volk uitgevaardigd, waarin de motieven van den opstand worden uiteengezet en de bevol king wordt opgeroepen, zich aan de zijde der regeering te scharen om daadwerkelijk de rechten en Vrijheden van liet volk te beschermen. De regeoring is voornemens, de muiters zonder aanzien des jiérsoons te straffen cn door strenge euPitregelen den rechtstaat zoo snel mogel'jk tc herstellen. Teneinde de positie van bet kabinet te ver-sterken en zijn prestige Dij liet volk ie verhoogen, zijn vei schil lende wijzigingen in het Ministerie gebracht. Kabinetswijziging Dc Ministerraad besloot, den leider der regccringspartii Generaal Meta/as als minis ter zonder portefeuille in bet kabinet on te nemen. De rninistcrbeiu tuning word door Metazas aanvaard.Men is van mepping, ,dat Zaterdagavond acht uur, toen bet in dc Rotter damschc. Passage zooals gewoonlijk zeer druk was, ging bet gerucht, dat de Pas sage in brand stond. Er werd rook waarge nomen en bonderden snelden naar dc omge ving van de Passage. Eij nader onderzoek bleek, dat dc .zolder van de gramofoonzaak van tie firma W. de Jong in brand was geraakt. Met ccnigc stra len op de waterleiding was deze brand vrij spoedig gebluscht. Slechts enkele minuten na liet uitbreken van den brand in de Passage, brak bralid uit in de Aert van Nesstraat, dicht bij den hoek van den Westersingel. Dc brand was- ont staan op de vierde étage van het pension En gels, gevestigd in pand 125. Dc dienstbode die den brand ontdekte, waarschuwde de brandweer, welke spoedig ter plaatse was. Naast liet pension Engels is gelegen bet pension Ruit man, waarvan de zolder slechts door Ceh houten schot van het pepsion En gels is gescheiden. Dit schot brandde door cn het vuur deelde zich mee aan den zolder en vierde étage van pension Ruitman. Het zes stralen bluschte dc brandweer liet vuur. O.a. werkte hierbij een motorspuit. De leiding van bet hlusschïngswerk berustte bij hoofdman Ten Broek. Tijdens bet blus- schingswerk ging liet gerucht, dat een meis je op den zolder lag te slapen. De brandweer en polilic stelden een onderzoek in, doch bet bleek, dat liet meisje reeds in veiligheid was gebracht. Een oude man, die in bet pension Engels had vertoefd en over wien men zich ook eenigen tijd ongerust luid gemaakt, liatl zich kort na het uitbreken van den brand via een dakgoot in veiligheid weten tc bren gen. De étages en zolders der beide pensions zij grootcndeels uitgebrand. Een meubel- cn een sigarenwinkel kregen vrij veel water schade. De oorzaak van den brand is onbekend. Verzekering dekt de schade. 6 ct. per Kb". Binnen- en buitenland zijn medewerking de positie der regeering aanzienlijk versterkt. Voorts beeft dc Minis terraad dc reeds twee maanden geleden in- gediendo ontslagaanvrage van den Minister van Buitonlandschc zaken Maxi mos aan vaard. Omtrent de bezetting van clczc vaca ture is nog niet hekend. Ook dc Minister van Marine lludjikyriakos is afgetreden. Ilii wordt opgevolgd door Admiraal Ons ma- nis. Tijdens den Balkanoorlog was hii chef van den genera (eó staf der Grieksche mari ne. Voor liet Ministerie voor de Luchtvaart, dat tot nog toe word waargenomen door miPiSfer-pie.sïdcnl Tsaldaris, .werd de tegen woordige staatssecretaris a an dit departe ment, Sjinas. tol minister benoemd. Venizelos als opstandeling ATHENE. 3 Maart (V.D.) ln strijd niet Ie geruststellende verklaringen der regèe- ring is dc ojislandigc beweging in Grieken land verscherpt. De oude tegenstander der tegenwoordige Grieksche regceiing, Yon'ize- tos, die /zich op Kreta ophoudt, hooft zich pènlijk aangesloten bi| rle opstandelingen P heeft tijdens, een grootc belonging een oproerige redevoering uitgesproken. De onderhandelingen, die admiraal Typal- os in opdracht der regeoring met de hij het eiland Milos Voor anker liggende op standelingen heefl opgenomen,-' zijn mis lukt. De i egeeriiig heeft heden besloten de sche ien der opstandelingen te bomhardcOren met de zwaarste hommen, wanneer poon on voorwaardelijke overgave geschiedt. F,en es kader bommenwerpers is reeds hedenmor gen naar Mühs gestart. De regeering is vast besloten den opstand met gewapende macht onbarmhartig te onderdrukken. Vraagt prijs van onze 6 k 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderweg 242. Weinig belangstelling te Bangkok voor dc abdicatie Naar neuter uit Bangkok seint, heeft de regeering een officieel bericht ontvangen, waarin wordt gemeld, dat de koning van Siam thans inderdaad afstand van den troon zal doen. Te Bangkok zou de belangstelling voor de abdicatie van koning Prajadhipok niet bijster groot zijn. Volgens mcdedeolingcn van personen uit dc naaste omgeving van den koning, die thans in Engeland verblijf houdt, verliet deze per auto zijn residentie in Sussex, na dc lunch met. onbekende bestemming. In Siamcesche kringen te Londen bewaart men het diepste stilzwijgen over dc abdi catie. De delegatie, die naar Europa was gezonden om den koning te bewegen ziir abdicatie-voornemens niet in daden om te zetten, vertoeft nog steeds in de Britsclie hoofdstad. Naar aanleiding van den aanslag, on langs gcnloegd op den Siameeschen minis ter van defensie, zijn tc Rangkok tien lie den in hechtenis genomen. Officieele mededeeling Naar de regcering van Siam officieel mededeelt, heeft de koning van Siam Prajadhipok, definitief afstand van den troon gedaan. Prajadhipok is in 1893 te Bangkok ge boren. In Februari 1926 besteeg hij den troon. Nadat verscheidene grondwetswij zigingen hadden plaats gehad, verklaarde liij zich in 1932 bereid, dc constitutioneele 'monarchie te aanvaarden. Dc latere ge beurtenissen zijn echter toch aanleiding ge weest, dat hij afstand van den troon deed. Men verwacht, dat prins Ananda, een zoon van een ouderen balf-broer van koning Prajadhipok,; onmiddclliik tot koning zal worden uitgeroepen. Prins Ananda ver toeft rnct zijn moeder in Zwitserland. WINKEL UITGEBRAND ZAANDAM, 3 Maart. Te Zaandam is* he denmorgen om zeven uur brand uitgebro ken in de kruidenierszaak van den heer J. Broer, aan de Gedempte Gracht 93. De win kel eii do daarachter gelegen woning brand dpn geheel uit. Een grootc hoeveelheid kruidenierswaren, benevens de inventaris ziin verloren gegaan. De boven gelegen ver diepingen kregen brand- cn waterschade. De brandweer bad het vuur spoedig onder den k'nro. In liet, geheel werd met twee stra len water gegeven. Omtrent de oorzaak van den brand last men in het duister. De be woners hadden liet huis om zes uur ver laten om naar Amsterdam te gaan. Stork antagonisme tusschen dr. Dollfuss cn Rintelcn Te Wccnen is Zaterdag voor liet militaire gerecht het proces begonnen tegen den vroe- geren Oostenrijkschen gezant te Rome, dr. Rintelcn, verdacht van hoogverraad. De controle aan dc ingangen van het ge rechtsgebouw en aan de deur van dc zitting- z-aal was bijzonder streng. Alle belangstel lenden en journalisten werden op wapens onderzocht. Tegen half tien wordt dr. Rinlelen de zaal binnengeleid. Hij steunt op een stok en (haagt den linkerarm-in een doek. De ver dachte ziet er goed uit. Een kwartier later komt het Hof binnen. De president geeft dr. Rintelcn toestemming, zijn antwoorden zit tend te geven. Vervolgens droeg de officier van jusitie de zeer omvangrijke dagvaarding voor, die door dr. Rintelcn zonder eenige blijken van aandoening werd aangehoord. Over het contact tusschen dr. Rintelcn en de opstandelingen voert de officier in dc eerste plaats eenige feilen aan. De eerste radiografische mededeeling van dien dag luidde: de regcering Dollfuss is af getreden. Dr. Rintelcn heeft de leiding der regeeringszaken overgenomen. Ook door de opstandelingen, die in de Bondskanselarij binnendrongen, werd dc naam van clr. Rin- felen genoemd. Men heeft echter in den loop van het onderzoek niet kunnen ontdek ken, op wiens bevel de naam van dr. Rinte lcn in dit verband is genoemd. Het O.M. geeft toe. dat er gcdtirende het verlof flat dr, Rintelcn in Weenen heeft doorgebracht, niets bijzonders is gebeurd. Er bestond een sterk antagonisme tusschen-dr. Dollfuss en Rintelen, wat tot gevolg had, dat dr. Rintelcn uit dc regcering trad. Dc post van gezant tc Rome voldeed hem in geen en kel opzicht, en hij toonde zich zonder eenige belangstelling voor zijn ambt, terwijl hij zich sterk bleef interesseeren voor Oosten rijks binncnlandschc politiek. Toen verdach te het radio-bericht hoorde, waarin zijn naam werd genoemd, heeft hij niets gedaan om dr. Dollfuss van zijn loyaliteit tc overtuigen. Ook de afscheidsbrief dio Rintelen vóór zijn poging tot zelfmoord aan zijn cchtgenootc schreef, wordt door het O.M. in het geding gebracht. Dr. Rintelen volgt met grootc belangstel ling het voordragen van dc dagvaarding Zoo nu cn dan ziet men hem notities ma ken. Do president stelt hem dan de vraag, of hij z'n schuld bekende. Verdachte antwoordt: „Neen." President: „In geen enkel opzicht?" Verdachte: „Neen." Op verzoek van dr. Rintelen wordt dan Dr Rintelen eenigen tijd gepauzeerd. Na de pauze wordt verdachte een verhoor afgenomen. Hij ver spreekt zich dikwijls cn zijn antwoorden zijn dikwijls verre van vlot, doch in den loop van het verhoor komt hij meer op dreef Zijn voorstellingen van de gebeurtenissen zijn levendig'en praegnant. Kort samenge vat geeft dr. Rintelcn een overzicht van zijn levensloop een beeld van zijn wetenschap pelijken arbeid en van zijn werkzaamheid ajs hoogleéraar. Vervolgens schildert hij zijn eerste stappen op politiek terrein. Dr. Rintelen verklaart met stelligheid, dal zijn benoeming in Rome met volle instem ming van dr. Dollfuss heeft plaats gehad Het verwijt, dat hij voor zijn werk geen be langstelling heeft getoond, werpt hij verre van zich. Voorts bestrijdt hij, dat hij in bijzondere relatie stond met den Duitschen gezant te Rome. Dan komt zijn omgang met een stu dent, zekere Spitzy, ter sprake. Dr. Rintelen zegt, dat hij nooit geweten heeft, dat deze man een nationaal-socialist was. Uitvoerig wijdt verd. dan uit over dr. Frie- berger, perschef van het Oostenrijksche ge zantschap te Rorne en een der voornaamste getuigen k charge. Verdachte geeft toe, te genover dr. Dollfuss den plicht van loyali teit te hebben gehad. Betreffende liet nat.- socialisme merkte hij op, dat men diende te trachten, een compromis te vinden onder volledige handhaving van het Oostenrijk sche standpunt Uitvoerig wordt dan de ver houding tusschen verd. en dr. Dollfuss be sproken. Met klem verklaart verdachte, dat er nooit een tegenstelling lïeeft bestaan tus schen hem en den Bondskanselier. Drie weken vóór diens dood heeft Dollfuss hem nog gevraagd, of hij bereid was de most van gezant te Berlijn op zich tc nemen.- De president brengt dan een verklaring ter sprake van dr. Funder, hoofdredacteifr van de „Reichpost", die verklaart, dat verd. eens tegen hem zou hebben gezegd, dat hij niets tegen dr. Dollfuss zou ondernemen; zou deze echter weigeren, dan zou hij verd. in de bres snringen. Verd. ontkent met klem deze uitlating. De president kondigt dan een confronta tie aan tusschen dezen getuige en verdachte. De zitting wordt tot Maandag geschorst. DIT BLAD HEEFT EEN DA CEL 1JKSCHB GECONTROLEERDE OPMAG VAN EXEMPLAREN Naar buiten 6 ct. per K.M. Standplaats Stationsplein fyp Hotel „Monopole" STADSNIEUWS Vertooning van dc film „Als wij, leven den, sterven". (Derde Blad, pag. I). Twee oude dames door kolendamp be dwelmd. 'Derde Blad. pag. 1). SPORT H.V.C. wint met C—2 van V.V.A. (Tweedo Blad, pag. 1) Quick deelt met Soest dc punten (1—1). (Tweede Blad, pag. 1) Aniersf. Boys verliest met 2—1 van Utrecht. (Twocde Blad, pag. 1) Sopla speelt tegen E.A.C. gelijk 1—1). (Tweede blad, pag. 3) A.M.H.C. II wint mot. dubbele cijfers. (Tweede blad, pag. 3) Kor/balverecniging Amersfoort speelt ge lijk tegen Olympia. (Tweede blad, pag. 3) Medegedeeld door het K.N.M.I. tc De Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige veranderlijke wind, later opklarend, waarschijnlijk eenige neerslag, aan vankelijk zelfde temperatuur, later mogelijk iels zachter. Hoogsfe barometerstand 776.4 Sarna. Laagste barometerstand 750.6 Isafjord. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 Onze ZOMER-MANTELSTOFFEN zijn MOOI en GOEDKOOP. De Perboom's Patronen die U er bij krijgt zijn prima. Iedereen maakt zich dus voor weinig geld EEN MOOIE ZOMERMANTEL.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1