<1% di&ï (DoqhktdkoJti Grieksche rebellen wijken terug DÉ EEMLANDEft L. J. LUYCX ZOON Belangrijkste Nieuws Lïclht Maandag 11 Maart 1935 Geen bombardement op Athene Grieksch-Turksch incident gesloten HITLER VEERTIEN DAGEN NAAR BEIEREN Tel. 178S VÊ Tel. 1788 HET PROCES TEGEN RINTELEN DE REIS DER BRITSCHE POLITICI GESPANNEN TOESTAND OP CUBA TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op andere pagina's WEERVERWACHTING Buitenlandsch weeroverzicht 6 uur 22 min. HET ADRES VOOR UW AMERSFOORTSCFï DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiëu voor dc helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1»Bewijsnummer extra 1 0.05 Het aftreden der regeering ges loocliend. Offensief der regeeringstroepen in vollen gang In een telegram uit Athene wordt het ge rucht, dat de Grieksche hoofdstad door de rebellen zou zijn gebombardeerd, krankzin nig genoemd. Van aftreden der rcgecring- Tsaldaris is geen sprake. Zondagmorgen tc 5 uur is generaal Kon- dylis naar het front vertrokken. Een uur later is wederom een eskader vliegtuigen opgestegen, dat bestemd is voor liet onder nemen van nieuwe luchtaanvallen op dc stellingen der opstandelingen. Het offensief der regeeringstroepen aan dc Strocnm is in oliën gang. Zij zijn over de rivier getrokken. Een brug, tlie door de rebellen niet was vernield, doch sledits door prikkeldraad afgesloten, is bezet. Men verwacht, dat dc stad Serres weldra bezet zal worden. De opstandelingen wijken te rug zonder tegenstand te bieden. In Athene is een rijk industrieel gearres teerd, die beschouwd wordt als geldschieter der rebellen. De politie heeft verder drie chauffeurs gearresteerd, die er van beschul digd wórden, dat zij de opstandige marine officieren in hun wagens naar het arsenaal gebracht hebben. Bombardementsvliegtuigen, die Zaterdag opgestegen waren en weer teruggekeerd zijn rapporteeren, dat zij met succes een bombardement hebben verricht Generaal Piastiras is Donderdag j.l. te Milaan aangekomen, nadat hij vergeefs ge probeerd had, zich te Brindisi naar GriekerL- land in te schepen. Thans moet hij de Joe- go-Slavische regeering om een doorreis- visum hebben verzocht, teneinde zich naar Bulgarije te begeven. Het bestuur van het internationaal vre desbureau heeft, naar uit Parijs wordt ge seind, telegrammen gezonden aan Tsaldaris en Venizelos. Zonder zich te willen mcngcii in de bin- nenlandsche aangelegenheden van Grieken land, aldus deze telegrammen, bezweren wij de leiders van beide partijen af te zien van verder geweld en den vrede en de een dracht te herstellen. In politieke kringen te Londen is men van oordeel, dat de Britsche regeering een be middelingspoging der mogendheden tus- schen de Grieksche regeering en de Venize- listen, indien de mogelijkheid daartoe zich zou voordoen, gunstig zou ontvangen. In'bevoegde kringen te Bome verzekert men, dat Italië een absoluut onzijdige hou ding blijft innemen ten aanzien van de Grieksche gebeurtenissen. De Corrire della Sera schrijft, dut Italië onpartijdig, maar mot de grootste belangstelling toeziet, daar liet als Middellandsohe Zee-mogendheid en door het. bezit, van den Dodekanesos recht streeks bij de gebeurtenissen is geintcres- seerd. De bij Malta liggende Engelsche kruiser „Dispatch heeft order ontvangen onmiddel lijk naar liet Oostelijk deel der Middelland sohe Zee koers te zetten. Titoelescoe verklaarde aan een vertegen- Woordirrer van Rador: „De gebeurtenissen in Griekenland bewijzen de doeltreffendheid van het Balkan-pact. Immers, niettegen staande deze. gewei dice binncnlandsche on lusten in Griekenland, wordt tie Grieksche territoriale integriteit door geen der omlig gende hinden bedreigd. Do Roerneensche pers is blijkbaar niet zoo gerust over de houding der Bulgaren. De Universla wijst on dc Balkan-entente en schrijft: De wereld moge inzien; dat het pact van Athene hij hot eerste toeken van uitdaging in werking treedt. (Ondertusschen kan worden ongemerkt, dat hot Bulgahrsch-Turksche geschil reeds is gesloten. Dc Bulgaarschc vertegenwoordiger Antonoy, die blijkens ons W e r c 1 d g o b e u- ren van 0 Maart zich bij den Volkenbond had beklaagd om Turksche militaire maat regelen in OaSt-Thraciö, heeft zijn klacht teruggenomen 1. Verklaring van Mataxas De minister zonder portefeuille, generaal Mataxas, die gelijk bekend is als leider, der z.g. Vrijwilligers Partij kort geleden opge nomen is in de régeeririg-Tsa 1 daris heeft, heden over den militairen toestand in Grie kenland bet volgende medegedeeld: Het gaat. aldus zeido hij. oin een gevvapenden opstand. Opstanden maken is liet levenswerk geweest var.. Venizelos. Hij is erin geslaagd, dc vlooi door eenige hrtm toegewijde officieren op een gegeven oogen- blik aan zijn zijde te brengen. Daarmede terroriseert hij do eilanden als Kreta, Chios, Mytilene en Sa-mos en roept daar de bewoners op, desl te nemen aan den opstand. Voorts steunt Venizelos op eeni ge troepenafdcelingen in Oost-Macedondë. Deze zijn echter ölechts zwak bewapend en gebrekkig voorzien van levensmiddelen. De toestand is daar voor dc opstandelingen reeds thans zoo hopeloos, dat nauwelijks verwacht kan worden, dat zij langer dar, vijf tot zis dagen tegenstand zullen kun nen bieden. Het gebied dat Venizelos be heert, bestaat practisch slechts uit eenige eilanden, en ook daar slechts, zoover de kanonnen van zijn schepen reiken. De geheele aangelegenheid zal hoogstens nog twee lot drie weken duren, misschien echter zaï d» beslissing over zes tot zeven dagen vallen. Naar uil Pctritsj in Bulgaarsch Mace donië gemeld wordt, ia do strijdjxieitie in Grieksch Macedonië nog steeds onopgehel derd. Volgens ontvangen berichten, heb ben de regeeringstroepen in het Noordelijk deel van bet strijgebied geenerlei vorde ringen kïnunen 'maken. De sterkte der re- volutionnairen schijnt, wat het aantal be treft, die der regeeringstroepen te over treffen, nadat zij door het rn dienst stellen van burgers der Macedonische bevolking hun eenheden rnaer dan verdubbeld had den De regeeringtroepen beschikken ech ter over een veel betere uitrusting. De opstandelingen hebben zich op veel plaatsen verschanst in de nog goed gecon serveerde loopgraven uit den wereldoor log en in do onderkomens uit denzolfden tijd lusschen het Doiran- en het Butkowo meer Men verwacht alhier, dat ook in. de ze streek in do eerstvolgend© dagen de be slissend© strijd ontbranden zal. Kritiek op Venizelos In een hoofdartikel richt de Times zich scherp tegen Venizelos en schrijft: Wat ook het eindoel der opstandelingen moge zijn, hum optreden heeft de bezorgd heid, waarmede de vrienden, nabuurlan den en crediteuren van Griekenland zijn tegenwoordige positie bezien, voorloopig versterkt. In Engeland beschouwt men den tegen stand van de grondwettelijke regeering van Griekenland tegen de poging, een dicta tuur in ie stellen, met een sympathie, die dooor de herinnering aan de dienstën, welke Venizelos tijdens den wereldoorlog aan» de zaak der geallieerden heeft bew© zen, niet wordt verzwakt. De politieke medewerker van de Morning Post meldt dat de politieke kringen in En- eland den toestand in Macedonië, en in het bijzonder met het oog op den mogelij ken invloed ervan op andere Balkansta- ten. zeer ernstig achten. De Sunday Express publiceert een be richt uit Belgrado, volgons hetwelk in. een radid-uitzending van Krtea de onafhanke lijko republiek onder leiding van Venizelos is geproclameerd. Naar Serres De regeeringstroepen marcheerén op naar Serres, van welke stad zij nog slechts 12 KiM. verwijderd zijn. Serres is de belang rijkste basis der opstandelingen. De regeering verwacht de stad zeer bin nenkort te kunnen veroveren. Dc viool der regeering, welke uit drie een heden bestaat, heeft Zaterdag de haven van Cavalla met bommen bestookt. Do kruiser Henni, die in het bezit der opstandelingen is, bevindt zich in de haven van Cavalla Er is groot e schade aangericht aan dezen oor logsbodem. Vier regceriiigsvlicgluigen hebben ook den kruiser Averoff opnieuw gebombardeerd. Dit schip heeft groote schade geleden. Voorts zijn luchtaanvallen ondernomen op de steden Drama en Cavalla en op de haven van Rethymno. Eenige kazernes der opstandelingen zijn ernstig beschadigd en een tankschip is in brand geschoten. De regeering heeft hoven de steden op het eiland Kreta pamfletten laten uitwerpen. De directie der Bulganrschc staatsspoor wegen heeft van de Grieksche spoorweg autoriteiten medodceling ontvangen, dat met het oog op de. gebeurtenissen in Grieksch Thraeic het spoorwegverkeer van Swilengrad (Bulgarije) naar Koeleli-Burgas en Deile Agatsj van Zondagochtend tien uur af is stopgezet. GOERING TREEDT IN HET HUWELIJK BERLIJN, 9 Maart (V.D.). Ken heden ontvangen bericht, volgens hetwelk minis ter-president on rijksminister van Lucht vaart, gen. Gocring Donderdag 11 April in het huwelijk zal treden met de tooneel- speelster Mevr. Emmy Sonncmann, is hij navrage floor den adjudant van den minis ter-president bevestigd. Bezoek van sir John Simon aan Berlijn vermoedelijk nog voor einde Maart BERLIJN, 9 Maart. (Reuter). Dc minister van buitenlandscho zaken, Von Neurath, heeft den Britschcn ambassadeur ontvan gen en hem medegedeeld, dat Hitler li dagen naar Beieren zal gaan om van zijn verkoudheid te herstellen. Men hoopt der halve, dat het bezoek van sir John Simon aan Berlijn nog voor het einde van deze maand zal plaats hebben. Bij het voortgezette getuigenverhoor in het proces tegen Rintelen ia Zaterdag ge bleken, dat een zakcro dr. Weidenham- mer, wienst naam door minister StocKin- ger was genoemd, een belangrijke rol heeft gespeeld bij de putsch. Rintelen verklaar de dr. Weiclenhammer niet gekend te heb ben. Na de putsch heeft hij diens naam pas hooien noemen. Do officier van justitie verklaarde daarna, dat Rintelen van» Jan uari tot Juli 1931 vier keer te Weenen is geewest en dr. Wridenhammer zeven keer. Twee maal waren zij er tegelijkertijd. Daarna werd. een brief voorgelezen, af komstig van de bondskanselarij. De afzen der moest men zoo werd gezegd als volkomen betrouwbaaar beschouwen, maar zijn Mam kon niet worden genoemd. Vol gens dezen anonymus heeft Rintelen te Rome talrijke malen met Weldenhammcr onderhandeld. Rintelen protesteerde scherp teiren een dergelijk getuigenverhoor. Na do middagpauze wordt een telegram van Rintelen's kamerdienaar voorgelezen Volgens hem is Weidenhammer zes tot ze ven keer te Rome geweest en heeft hij steeds langen tijd met dr. Rintelen gecon fereerd. Hij liet zich altijd aandienen on der den naam Williams De psychiater, prof. dr. Bischof. die vervolgens werd ge hoord, zeide, dat do beschuldigde zich het gebeurde van die bewogen dagen niet meer herinnert, mogelijk door de geheugens; Moornis. waaraan bij lijdt. Do nrocureiv* steldo onmiddellijk© tele fonische dagvaarding van den kamerdie naars voor. hetgeen ingewilligd werd. CUBAANSCHE GRONDWET GESCHORST HAVANNA, 10 Maart (V.D.). In ver band met de revolutionnaire stakingen heeft de regeering voor het geheele land militaire controle ingesteld. Do grondwet is geschorst; militaire reserves zijn opgeroe pen en ter beschikking gesteld van de mi litaire gouverneur, die in de zes provincies van liet land het bewind voeren. Verder wordt gemeld, dat president Men- dieta steun zoekt bij de conservatieve par tijleiders. SPAANSCHE KERKEN IN BRAND GESTOKEN MADRID 9 Maart. (V.D.) Uit Ferrol wordt gemeld, dat de kerk Aan Brion (provincie Coruna) door onbekenden in brand is gesto ken en tot den grond is afgebrand. Ook te Puertollano (provincie Ciudad Real) hebben in den nacht van 7 op 8 Maart onbekende daders de kerk in brand gesto ken. Door een goede bestrijding van het vuur konden dc vlammen slechts betrekkelijk weinig schade aanrichten. KONING ANANDA VAN SIAM LAUSANNE, 9 Maart. (V.D.) nanda, de negenjarige koning van Siam, blijft hoogst waarschijnlijk met zijn moeder prinses Ma- hidol, zijn 12-jarige zuster Galyani en zijn 7-jarigen broer Pumipol nog twee jaar tc Lausanne. VOORGENOMEN MOORD OP MINISTER THOMAS LONDEN, 9 Maart. (Reuter). De Daily Herald meldt, dat de geheime politie te Londen een tot dusver niet bevestigde me dedeel ing heeft ontvangen, volgens welke drie onbekende personen uit Luilh in Schot land naar Londen vertrokken, oin den mi nister voor de dominions Thomas te ver inoorden. De politie heeft in verhand hier mede hizonderc voorzorgsmaatregelen geno men. Het is mogelijk, dat het hier ech nis- plaatste grap betreft of het plan van eenige zwakzinnige personen. VERSTEEKING VAN 'T LEGER WASHINGTON, 9 Maart (V. D.) Dc se naat heeft het wetsontwerp tot versterking an hot leger mot -59 pet. goedgekeurd. 6 ct. per K.K. Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Lensderweg 242. Volgens berichten uit Londen wordt het mogelijk geacht, dat. het bezoek van sir John Siinon aan Berlijn ongeveer samen zal vallen met dc visite van Eden aan Warschau en Moskou; ook Eden's reis wordt immers tegen het einde van Maart verwacht. Men wijst er anderzijds op, dat sir John Simon steeds den wensch heeft geuit, dat het bezoek aan Berlijn de bezoeken aan Warschau en Moskou zou voorafgaun. Volgens een bericht uit Havanna zag het er Vrijdagavond loei ijk uit voor de regee ring van Carlos Mendieta, daar de regee- ringsambtenaren in staking zijn gegaan, bet busverkeer is stilgelegd en de tram wegarbeiders gedreigd hebben zich hij de beweging aan tc sluiten. De postbeambten hebben Vrijdag niet gewerkt. Kolonel Ba tista zou voornemens zijn een militaire dictatuur instellen. Het Cubaansche kabinet heeft besloten in permanente zitting bijeen te komen,-tenein de bet hoofd te bieden aan de stakingen en de revolutionnaire beweging. In aen af- geloopcn nacht zijn 18 bommen tot ontplof fing gebracht. Door één is de chef der poli- iie Cardenas gedood. De toestand in Havan na wordt steeds gevaarlijker. De minister van financiën verklaarde, dat, indien de stakers winnen, dc regeering interventio van de Ver. Staten zal verzoe ken. LUCHTHAVEN VERBRAND MEXICO-CITY. 9 Maart (Reuter). De Grafico meldt, dat in de luchthaven Ma- zatlan een brand is uitgebroken, die de ge heele luchthaven verwoestte. Drie vliegtui gen werden eveneens een prooi dor vlam men. Hoe groot de schade is, kon nog niet worden vastgesteld. PARAGUAAN3CHE AANVAL MISLUKT? LA PAZ, 10 Maart (V.D.). Het Boli- viaansche ministerie van oorlog heelt mede- edceld, dat het Paraguaanschc offensief tegen Villa Monies in den Chaco is mis lukt. Dc Paraguanen zouden 8000 dooden en gewonden hebben. Een nieuwe aanval lusschen Boyubc en Parapcti bad evenmin succes, llier bleven 500 man op het slag veld. VOORGENOMEN AANSLAG OP DEN PAUS? PARIJS, 11 Maart (V.D.). De Romein- sclie correspondent van Le Jour bericht over een aanslag op den Paus, die gelukkig is ver ijdeld. Een Mexicaan verzocht onlangs om een audiëntie bij den paus. Men won in behingen over persoonlijkheid in, die echtte; zoo on gunstig waien, dat de man, toen hij opnieuw verscheen, werd aangehouden en gevisiteerd. Daarbij vond men een geslepen dolk. Men vermoedde, dat er een verhand bestond met den strijd legen de kerk in Mexico. NIEUW VLIEGTUIG VOOR DE AIR FRANCE Het vliegtuig Potez 62, bestemd om dienst te doen op de luchtlijnen van de Air France, heeft tc Villacoüblay zijn eerste proefvluch ten gemaakt, liet heeft daarbij een maxi mum snelheid van 340 km. ontwikkeld en een kruissnelheid van 270 km. per uur. Dc Potez ,62 is het eerst Uransche ver keersvliegtuig met intrekbaar landingsgestel. Hei kan l i pasagiers Vervoeren en dc cabi ne bevut oen afdceling, waarin gerookt mag worden. De isolatie dor cabine tegen geluid is zeer goed. LMGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Grote verscheidenheid in CORSETTEN voor zware figuren. Modellen die makkelijk zitten en tegelijk af kleden. In voorraad tot meat 104 Grotere maten spoedig te leveren. Naar bulten fKf/, 6 ct. per K.M. Standplaats 0/"O Stationsplein fyj? Hotel „Monopole" STADSNIEUWS Uitvoering van dc Amcrsloortsche pad vinders. (Derde Blad, pag. 1). Lezing van den heer Do Ligt over „Oor logsvoorbereiding." (Derde Blad, pag. 1). SPORT A.P.W.C. wint van Culemborg met 2—1. (Tweede Blad, pag. 1), Sopla klopt Yoonvaarts met 50. r (Tweede Blad, pag. 1). Een 4—2 zege van Quick op Brederodes. (Tweede Blad, pag. 1). H.V.C. wint van De Volewijckers met 2—L (Tweede Blad, pijg. 1). 'I7?' Medegedeeld door het K.N.M.I. te e Bilt, Verwachting; Matige aanvankelijk nog krachtige rneest O. wind, helder tot half bewolkt waarschijnlijk droog weer, lichto of matige vorst 's nachts, overdag om of even boven het vriespunt, Hoogste barometerstand 785.3 te Nordöyan Laagste barometerstand 761.0 te Marseille. Over Scandinavië hield do hoogo drukkern nog stand. In Frankrijk bleef de luchtdruk nog betrekkelijk laag. Gisteren passeerde daar een (taalgebied, dat plaatselijk zware neerslag bracht. (Brest 21 en Avord 17 m.M. Ver in het W. bevindt zich op den Oceaan een diepe depressie, welke thans reeds baro- meterdaling over Z.-IJsland veroorzaakt. In onze omgeving waait het nog krachtig. Ove rigens is het rustig weer. De vorst is in Mid den Scandinavië en Duitschland nog matig, over onze omgeving en Frankrijk licht. Se dert gisteren zijn vrijwel overal de tempe raturen wat gestegen, met uitzondering van Z. IJsland, de Pyrenëen Zweedsch Lapland, waar het nog wat kouder werd. Er is voor onze omgeving nog weinig verandering te wachten. i-1 "v\ YLLG.. VEILIG.. GOEDKOOP., 15 jcmi puk wss>k

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1