Dt EÈMLANDEÜ 4000 AKKERBOUW EN VEEHOUDERIJ v£ DUITSCHERS STAAN TERECHT *2? Licht op 1210 L. J. LUYCX ZOON Donderdag 14 Maart 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 217 Oogstrisico en steun Buma en radio JAPAN EN DE VOLKENBOND Nicotinezeep gedronken Tel. 1788 Tel. 1788 MUUR INGESTORT TRAGISCH CONFLICT Vier weken geëischt TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI Laatste berichten 6 uur 28 min. WEERVERWACHTING TELEFOON DIT IS AVOORUW UWADRES II TAXI ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 FOSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 rcgeIs f 1,05 mct ,nbegriP van ccn bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 PARLEMENTAIR OVERZICHT De Eerste Kamer keurt de Justiticbegrooting goed TWEEDE KAMER DEN HAAG, 13 Maart. Dc communist Schalker had drie moties ingediend. Eén ter uitkeering van honderd milliocn uit het landbouwcrisisfonds om den boeren ten minste 20 inkomen per week per gezin Ic waarborgen. De Kamer verwierp ze met 71 legen 3 stemmen. Alleen de communisten stemden voor. De heer Sneevliet (R.S.) had de motie mcde-onderleekend om dc behan deling ervan mogelijk te maken, maar hij had later gezegd, dit niet weer te zullen doen, als de communisten, niet eerst met hem over den inhoud ervan overleg pleeg den. En hij stemde tegen. In de tweede motie zou dc Kamer zich hebben uitgespro ken voor een onverwijld verbod van execu tie wegens ln pothcck-, pacht-, belasting- of andere schulden (dus wegens alle schulden en niet alleen van de crisisslachtoffers!) en voor een verbod van woninguitzetting. Deze motie verwierp de Kamer met 75 tegen 1 stemmen; behalve de communisten stemde alleen de lieer Sneevliet voor. Volgens de derde motie moest ten spoedigste een nieu we pachtwet worden ingediend. (Dc rcgcc- ring liccft ze reeds aangekondigdMet 60 tegen 19 stemmen werd zij verworpen. Ook de sociaal-democraten stemden hiervoor. De meerderheid der Kamer vond de rnotic blijk baar overbodig. Minister Stccnberghe had .verklaard, de drie moties aan het gezond verstand van dc Kamer ter beoordeeling over te laten! De hecren Drop (A.R.) en IJsselmuiden '(R.K.) hebben de belangen der crisisambtc- naren bepleit. Minister Stccnberghe zal een regeling hunner positie overwegen, voor zoo ver het personen betreft, voor wie liet ambt de hoofdbezigheid is. Dc -heer van der Sluis (S.D.) wenscht ver betering van dc landbouw statistiek; de zaak .wordt juist onderzocht. Volgens baron van Voorst tot Voorst (R.K.) moet en kan dc organisatie voor den bacon- export veel eenvoudiger. Dc minister ver telde, dat de regceringscommissarissen dc mogelijkheid van vereenvoudiging der crisis regelingen onderzoeken en juist met die yoor dc varkens bezig zijn. De iarwesleun De hccrcn Ebels (V.D.) en Lovink (C.II.) bespraken dc moeilijkheden van den land bouw door de betalingsmisèrc met Duitsch- land. Z. Exc. ver-klaarde, dc landbouw-, de jndustriccle en dc Indische producten in dezelfde verhouding te zullen laten, als waarin zij stonden vóór dc betalingsmoei lijkheden. Hij merkte op, dat ook dc in dustrie onder die moeilijkheden zucht. Dc heer van den Heuvel (A.R.) verlangde Ccn zoodanigen tarwesteun, dat bij een groo- tcn oogst minder, bij een kleinen oogst meer steun zou worden uitgekeerd, maar dc be windsman wil geen oogst risico's in de bepa ling van de bedragen betrekken. Wij vernamen voorts, dat de minister zal trachten, behoorlijke aardappelprijzen te handhaven, maar niet, zooals sommige afge vaardigden wilden, door vaststelling van minimumprijzen, maar door tceltrcgcling en denaturatietocslag. De Kamer beeft bij deze begrooting meteen ccn wetje goedgekeurd tegen aard appelziekten. Z. Exc. beloofde, bij dc uit voering ervan geen beslissingen te zullen nemen, alvorens met dc organisaties van belanghebbenden ovei'ieg te hebben ge pleegd. De invoer van paarden De hecren van Rappard (Lib.) en Vër- Voorn (Platteland) betoogden, dat dc invoer van paarden uit Polen en Lithauen moet worden beperkt, ten gunste onzer paarden fokkers. Thans komen vele paarden als slacht paarden do grens over om hier als Werkpaarden weer te worden verkocht. De bewindsman zal onderzoeken, of hij clirect vervoer van slacht paarden naar het abattoir kan voorschrijven. Bevordering van dc griend- en rietculluur Is in studie en met maisverbouw hier te lande worden proeven genomen. Beperking stapel van den vee- In sommige bladen is steile verzet tot Uiting gekomen tegen de beperking van den veestapel, maar in dc Kamer heeft dit verzet geen weerklank gevonden. Verschei dene afgevaardigden uitten hun instemming met de voornemens der regeering in dit verband, al haddon zij op bepaalde punten wenschen. Minister Stccnberghe beloofde, dat bij de differentiatie van den melksleun, naar gelang van don aard der bedrijven, billijkheid zou woidcn betracht. De gemid delde beperking \an den melksleun is lZlh Het percentage is in Overijssel 10.8, in Utrecht 10.9, in Noord-Holland 10.S, enz. Er moeten 250.000 bedrijven worden onder zocht ten opzichte van de opbrengst hun ner melkproductie! Dc lieer Ebels (V.D.) verzocht, den ontginningsboerderijen wat extra vee te laten, omdat die veel mest noo- dig hebben. De bewindsman antwoordde, dat met het oog hierop een reserve van D.45 was gemaakt. De heeren Lovnves (Lib.), Weitkamp ÏC.0.). P a. meenden, dat ia het belang van onze zui\cl dc margarineproductie sterk moest worden beperkt, maar de minister wees erop, dat bij deze productie groote be langen zijn betrokken van onze ovcrzcesche gebiedsdeelen, van onze scheepvaart, enz. De heer Weitkamp interrumpeerde, dat de margarincfabrikanlen kapitalen verdienen, maar dit noemde Z. Exc. geheel en al on juist. Hun productie, zcidc hij, was al sterk beperkt. De heer Schalker bepleitte export van vee en vlcesch naar Rusland en de bewinds man antwoordde, overal heen te willen exportecren, mits men behoorlijk betalc. Dat do regeering zelve niet streeft naar een verlevendiging van dc handelsbetrek kingen met Rusland, is wel erg jammer. Maar dit zal wel moeilijk kunnen, zoo lang zij Rusland niet heeft erkend. EERSTE KAMER Bij de behandeling van dc Justiticbegroo ting, welke de senaat zonder stemming heeft aangenomen, heeft de heer Hermans (S.D.) kritiek geoefend op de Buma, het bureau ter bescherming van muziekautours- rechten, dat zijn partijgenoot mr. Mondeis echter in bescherming nam. Minister van Schaik was het met den laatste, eens. Inzake een conflict tusschen Buma en de radio heeft Z. Exc. een arbitragecommissie be noemd. Do heeren Mendcls (S.D.) en van Embden (V.D.) hebben geklaagd over de rechteloos heid van vreemdelingen. Mr. Janssen (R.K.) wees er echter op, dat zij van hun positie geen misbruik mogen maken. Minister van Schaik ontkende, dat er willekeur zou be staan. Ilij overweegt instelling van een commissie van advies bij dc uitzetting van vreemdelingen. Twijfelachtige gevallen on derzoekt de bewindsman nu zelf. Dc heer Michicls van Kcsscnich (R.K.), Kranenburg (V.D.) e.a. hebben op uitbrei ding van de administratieve rechtspraak aangedrongen. Z. Exc. wil indiening van een wetsontwerp overwegen, maar noemde de kosten als een bezwaar. Hij verklaarde, dat ook hij zal moeten bezuinigen en dat hij met zijn maatregelen op dit punt nog maar in een beginstadium is. Do positie van den verdachte bij de procedure zal hij zooveel mogelijk ontzien. Maar tegen het doelloos- veelvuldige in beroep gaan zullen wettelijke maatregelen worden voorgesteld. R.K. HANDELSHOOGESCHOOL TILBURG, 13 Maart. Geslaagd voor het propaedeutisch examen in de handelswe tenschappen aan de R.K. Ilandclshoogc- school, lloogesr.hool voor Economische en Sociale Wetenschappen, dc hecren M. A. M. G. Jhr. Bosch van Drakcstein te Houten, W. G. II. Janssen uit Persingen en K. G. L. van Spacndonck uit Tilburg. Samenwerking op sommige punten mogelijk TOKIO, 13 Maart. (V.D.) Inzake de kwestie van dc samenwerking van Japan met den Volkenbond na zijn uittreden daar uit, heeft de woordvoerder van het departe ment van buitenlandsche zaken verklaard, dat dc juridische betrekkingen van Japan tot den Volkenbond met het uittreden op houden te bestaan. Japan kan echter in afzonderlijke gevallen samenwerking met den Volkenbond o\crwegcn, indien de Vol kenbond een desbetreffend verzoek tot Japan richt. Er wordt op gewezen, dat Ja pan waarschijnlijk zal voortgaan samen te werken met den Volkenbond in zaken als internationale arbeidsorganisatie, het per manente bof van internationale justitie en mandaatkwesties, die geregeld zijn door in ternationale conventies, terwijl overigens de omvang van optreden ten opzichte van den Volkenbond in zijn individueele capaciteit niet door zijn uittreden zal worden be- invloed. De Volkenbond zou naar verluidt niet van plan zijn het probleem der Jap. mandaats- cilanden te berde te brengen en Japan zijn mandataire bevoegdheid te ontzeggen, wan neer Japans uittreden 27 Maart van kracht wordt. Een kindje overleden, een ander in zorgwekkenden toestand naar het ziekenhuis PIJNAKKER (bij Delft), 13 Maart. He denavond omstreeks zeven, uur zagen een tweetal kinderen, het zoontje van zes jaar en het dochtertje van acht jaar van den landbouwer v. d. E. uit Pijnakker, kans ccn flescli met nicotinezeep (een vloeistof, wel ke gebruikt wordt om planten te bespuiten) tc bemachtigen. Do kinderen dronken ecni- ge teugen van deze vloei.'vj. Na eenigen tijd is het knaapje overleden. Het meisje is met hevige pijnen naar het ziekenhuis Bethel tc Delft vervoerd, waar zij ter verpleging is opgenomen. Haar toe stand is zorgwekkend. BE K 18 Dc commandant van K XVIII seint: Ware plaats 12 Maart 12 uur: 34 gr. 35 min. Z., 41 gr. 48 min. W. storm weer, prachtig zee schip, alles wel, geen bijzonders. Binnen- en buitenland 6 ct. per K.M. Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderweg 242. Twee werklieden gedood, een derde zwaar gewond DOMMELEN, 13 Maart. Hedenmiddag Ie half drie is hier ter plaatse een ernstig ongeluk gebeurd op het terrein van de N.V. Dommelscho Bierbrouwerij „de Oranje boom" v.h. W. C. Sniedcrs, gelegen aan den Rijksstraatweg BcrgeykValkens- waard. Op liet oogenblik wordt deze brou werij verbouwd. O. a. was men bezig met bet sloopen van een ketel, die met ccn balk verbonden was met een oude, vrij hooge muur. Doordat op een gegeven oogenblik deze balk bezweek, is de muur, die toen niet meer gestut werd, omgevallen. Drie werklieden werden door het neerstortende puin bedolven. Twee hunner, dc 48-jariugc H. B. Wesseling uit Valkcnswaard en de 34-jarige P. Kivits uit Eindhoven waren vrijwel op slag dood. De derde, zekere Ze; veld uit Someren, bekwam oen zeer ernstige schedelbreuk en andere verwondingen. Hij is per ziekenauto naar het St Joseph Zie kenhuis te Eindhoven vervoerd, waar chi rurgisch ingrijpen noodzakelijk bleek. Zijn toestand was hedenmiddag hoogst zorgwek kend. De beide overleden arbeiders waren ge huwd; W. was vader van elf kinderen en IC. van twee kinderen. liet stoffelijk over schot van den laatste is eveneens naar liet SL Josteph Ziekenhuis tc Eindhoven over gebracht. Dokter Dagevos uit Valkcnswaard was spoedig na het gebeurde ter plaatse. Een ziekenauto uit Eindhoven en een hand brancard uit Valkcnswaard waren weldra aanwezig. Eenige zusters van liet Gasthuis der Carolus Stichting te Dommelen verleen den eveneens assistentie. Het ongeluk verwekte, zooals te begrijpen is, groote consternatie. Het onderzoek wordt geleid door den chef-veldwachter .Van der Hurk te Valkcns waard. Zij weigerden de namen van hun gasthecren op te geven AMSTERDAM, 13 Maart. Op i Februari heeft de vreemdelingendienst tc Amsterdam tijdens een inval in een café hier ter stede een twaalftal vreemdelingen gearresteerd, die naar dc justitie vermoedde deel uit maakten van een groote groep uitgeweken Duitsche communisten. Nadat aanvankelijk dc vraag gerezen was, wat men met deze vreemdelingen moest aanvangen, werd te gen eenige van deze communisten een ver volging ingesteld op grond van artikel 6 van het IC. B. van 16 Augustus 1918, hou dende een uitvoeringsregeling krachtens de wet van 1918 aangaande het verblijf van vreemdelingen hier te lande onder bijzon dere omstandigheden. Deze wet is indertijd gemaakt, toen in en na den oorlog vele vreemdelingen Nederland binnenkwamen. Zij is nooit ingetrokken en dc strafbepa lingen zijn lot nu toe weinig of niet toe gepast. De verdachten hebben zich voor den kan- toonrechter mr. C. A. J. ITartzfel'dt te ver antwoorden, omdat zij de politie niet heb ben willen inlichten omtrent hun woon- en verblijfplaats hier tc lande. Zij worden verdedigd door mr. P. van 't Iloff Stolk. Het O. M. wordt waargenomen door mr. B. v. d. Meulen, als tolk treedt op mr. E. W. Catz. Door dc verdediging zijn als getuigen décharge gedagvaard dc heeren W. Wijn koop en Aug. Crentzburg, oud-lid van den Duitschen Rijksdag. Dc acht zaken worden gevoegd behan deld. De verdachten moeten een voor een naar voren komen, om op te geven hoe lang ze zich reeds in Nederland bevinden. Zonder onderscheid verklaren ze, dat ze geen in lichtingen over hun woon- en verblijfplaats willen geven 0111 dc menschep, waarbij ze onderdak hebben gevonden, niet in moei lijkheden te brengen. De eerste verdachte komt naar voren. Kantonrechter: Blijft U bij uw standpunt? Verd.: Ja. De kantonrechter spreekt hem bijna va derlijk toe: Ik begrijp Uw standpunt niet, we leven hier in ccn land, waar de eenc partij meer bemind is dan dc andere, maar het is nog geen misdaad lot een minder ge liefde partij te behooren. Natuurlijk zal ik U wanneer U op Uw standpunt blijft staan, moeten straffen. U leeft in een vreemd land, waar U gastvrij heid geniet, welke U dankbaar moet aan vaarden cn waar de wetten tegenover vreemdelingen loyaal worden gehandhaafd. Uw weigering om adressen op te geven van Duitschers hier te lande, die bij de politic tot op beden nog niet bekend zijn, kan ik begrijpen, maar ten opzichte van Nederlanders, die niets tc vreezen hebben, begrijp ik Uw standpunt niet. Als U opgeeft waar U verblijf hebt ge houden, kan ik verzachtende omstandig heden laten gelden. Blijft U op Uw stand punt staan, dan zou ik de hoogste straf maat (twee maanden) kunnen toepassen, en U loopt gevaar na afloop hiervan op nieuw terecht te moeten staan, om dan weer tot twee maanden te worden veroor deeld. Ik zal U vijf minuten geven om Uw standpunt opnieuw te bepalen en de zaak onderling tc overleggen met Uw verdedi ger. De kantonrechter, griffier en ambtenaar trekken zich dan in raadkamer terug, om vijf minuten later weer te verschijnen. Dc verdachten handhaven hun houding. Een van hen merkt op, dat het met zijn politieke, overtuiging niet strookt als een crimineel element te worden beschouwd. Een tweede verdachte zou misschien wel inlichtingen willen geven, maar helaas: „ik ben straatnamen en nummers vergeten." De heer Wijnkoop zet zijn standpunt over het asylrecht uiteen, zooals hij dit ook in de Kamer reeds meermalen heeft gedaan. „Het asylrecht wordt in Nederland niet meer gehandhaafd, aldus geinige, de minis ter heeft zelf verklaard, dat hij zijn „ruim standpunt", zooals hij dit noemde, heeft verlaten. Dit is een van de redenen, waar om deze vreemdelingen ongaarne inlich tingen geven. Er zijn daartoe echter andere redenen: er bestaat een nauwe samenwer king tusschen de Nederlandsche en de Duitsche politie. Vervolgens wordt August Creutzberg, oud lid van den Duitschen Rijksdag gehoord. Getuige wil uitvoerige verklaringen af leggen over de toestanden in Duitschland, de kantonrechter verzoekt hem echter kort te zijn. Hij geeft dan eenige voorbeelden van Duitsche emigranten, die ook in Hol land door dc Gestapo werden vervolgd Ook onze arrestatie, aldus get., hangt voor een groot deel samen met de werkzaamheid van dc Gestapo. Requisitoir Het woord is dan aan den ambtenaar van liet O. M. mr. B. v. d. Meulen, die er op wijst, dat deze vervolging vooral een preventieve bedoeling heeft. Het bewijs is zeer eenvoudig en is volkomen geleverd. Spr. requireert legen ieder der verdachten een liechtenisstraf van zes weken. Pleidooi Het gaat in deze zaak, aldus mr. van 't lloff Stolk over de omstandigheden, waar onder deze vreemdelingen hier te lande hebben geleefd. Hier is geen sprake van gewone vreemdelingen, deze menschen moesten hun land verlaten cn liun toe vlucht was Nederland. Zij kwamen dikwijls zonder papieren en zonder eenige middelen van bestaan. In bijna ieder land echter konden zij rekenen op een natuurlijke gast vrijheid van de zijden van hun partijgenoo- len. Die gastvrijheid werd hen dikwijls ge boden door de armstcn van dc armen. In den vorm van asylrecht is dit ook door vele juristen verdedigd. De Nederlandsche regeering heeft haar standpunt echter te genover de emigranten veranderd. Is hier de vreemdelingendienst juist loc- gepast. Met klem moet spr. dit ontkennen. Het bewuste vreemdelingenreglement is er voor om dc politie een overzicht tc geven van de handelingen van de aanwezige vreemdelingen. De toestand is in dit geval heel andei's. Dc verdachten zijn terecht of ten onrechte gearresteerd. Door hun in lichtingen zouden zij wellicht kameraden in gevaar brengen. IJet staat vast, zoo vervolgt pl„ dat de arrestaties het gevolg waren van spionnage van Duitsche zijde. Door verraad cn karak terloosheid van iemand, dien zij oorspron kelijk voor een kameraad aanzagen, zijn zij in het Huis van Bewaring terecht gekomen. Met klem wijst pl. er op, dat deze ver dachten geen enkel strafbaar feit hebben begaan; hij dringt aan op eventueel schul digverklaring zonder oplegging van straf. Vonnis Na een korte pauze doet dc kantonrech ter onmiddellijk uitspraak en veroordeelt hij de verdachten tot een liechtenisstraf van vier weken. Er bestaat inderdaad een tragisch conflict, doch spr. moet niet slechts als mensch, doch ook als rechter uitspraak doen cn dc wet handhaven. DJT BLAD HEEFT EEN DAGLLIJKSCHB GECONTROLEERDE OPIA AC, VAN EXEMPLAREN Naar buiten Wf. 6 ct. per K.M. Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" op andere pagina's BI NNC. NL AND Dc Nationale Unie tegen goedkeuring der statutenwijziging der N'ed. Handel Maat schappij. (Tweede Blad, pag. 2). Moeilijkheden voor onze confcctic-indus- trio. (Tweede Blad, pag. 3). STADSNIEUWS Dc Prinses Juliana-film in de Markthal. (Tweede Blad, pag. 1). Lezing over een Rijnreis voor de Ncd. Reisverccnifiing. (Tweede Blad, pag. 1). Fecsta\ond van dc Chr. Reisvcrceniging. (Tweede Blad, pag. 1). Lezing over den schilder Goya voor het K u.n s t ci i aarsg i 1 d c. (Tweede Blad, pag. 1). Propaganda-avond van dc Hanze. (Tweede Blad, pag. 1). Eerste blad pag. 3 Medegedeeld door liet K.N.M.I. te Dc Bilt. Hoogste barometerstand 775.0 le Danzig. Laagste barometerstand 752.1 te Akureyri. Verwachting: Zwakke tot matige, O. tot Z.O. wind, licht tot half bewolkt, droog weer, iets zachter overdag. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 In wollen stoffen voor COMPLETS cn TAILLEURCOSTUMES ontvangen we nog dagelijks nieuwe soorten

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1