4000 121 DE EEMLANDEB DE KIESWET IS GEWIJZIGD uit mooi Amersfoort „Wolven en schapen te Genève" L. J. LÜYCX Zaterdag 23 Maart 1935 Uitgave: VALKHOFP Co. - Bureau: Arnliemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 225 GEEN BELANGRIJKE VERANDERINGEN Tel. 1788 i£ Tel. 1788 ZWARE BRAND TE GROOTEBROEK Zeer felle rede van Fr. Bouillon TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 TAXI Laatste berichten Eerste blad pag. 3 6 uur 42 min. STOFFEN vcor COMPLETS HET GROTE ARTIKEL TELEFOO N DIT IS r\ VOORUW UWADRES li TAXI AMER ABONNEMENTSPRIJS Pcr 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maani 0.65; per week (met gratis vcrze'-.erin? tegen ongelukken) f 0.15. Binrfcdand franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers I 0.05 POL» REKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD PRIJS DER AOVERTENTIEN '"4 resels',-°J ?nlnbcf p,vaYcn.^"!f"™ elke regel meer f 0.25 Licfdadigheids-advertentien voor de helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 PARLEMENTAIR OVERZICITI Dc cisch van drie maal den kiesdcclcr ge* schrapt Het Zuiderzecfonds DEN HAAG, 22 Maarl. Van dc belang rijke veranderingen, welke liet wetsontwerp 1ot wijziging van kieswet, provinciale en gemeentewet had kunnen brengen, is ten slotte niets overgebleven. Vooreerst heeft ir. Bongaerts (B.K.) zijn amendement ingetrokken om voor de Twee de Kamer-verkiezingen alleen in aanmer king te laten komen dc lijsten niet dc veer tien hoogste stemcijfcrs. (Er zijn op het oogenblik veertien partijen in do Kamer vertegenwoordigd.) Aan elke lijst, welke in aanmerking zou zijn gekomen, zon volstrekt nog geen zetel zijn toegekend. De Kamer had reeds laten blijken, niets te moeten hebben van zulk een vérgaande uitsluiting van kleine par tijen. Het amendement maakte toch geen kans. Met 44 tegen .10 stemmen heeft dc Kamer een amendcmcnt-Drecs (S.D.) tot afschaf fing van clcn stemplicht verworpen. Eigen lijk moeten wij schrijven niet „stemplicht", maar „opkomstplicht", want men is niet verplicht om te stemmen, maar om in liet stembureau te verschijnen. De voorsteller herinnerde aan de protesten tegen den op komstplicht van menschcn, die niet willen stemmen, aan do verkiezing van Iladt-je- mc-maar, een straatfiguur, tot raadslid van Amsterdam, aan dc stichting van de ra- paljcpartij te Botterdam. Hij herinnerde er aan, dat er bij verkiezingen eens 171.000 vervolgingen zijn geweest wegens nict-vol- doen aan den opkomstplicht en dat daarop 16.000 veroordcelingen zijn gevolgd. Bij dc Statenverkiezingen van 1031 hebben 300.000 menschcn zich niet aan hun opkomst plicht gehouden. De heer Drees wees op de hooge kosten, met de vervolgingen gepaard gaan de, en betoogde, dat de Kamer zonder be zwaar den opkomstplicht zou kunnen af schaffen, omdat deze niet behoort tot dc principieelc vraagstukken, welke thans niet mogen worden behandeld. De heeren Zandt (S.G.) cn Van den Heuvel (A.R.) steunden het amendement, dat dc lieeren Boon (Lib.), Joekes (V.D.) cn Vervoorn (Platteland) ech ter bestreden. Mr. Boon beschouwt stem-, plicht als een aanvulling van de evenre dige vertegenwoordiging en nu:. Joekes merkte op, dat zonder opkomstplicht het naar dc stembus sleepcn van kiezers door allerlei partijen weer beginnen zou, wat hij vooral tegenwoordig ongcvvcnsclit achtte, nu zoovelcn geneigd zijn lot pressie en in timidatie. Minister De Wilde liet dc beslis sing over liet amendement aan de Kamer over. Vóór stemden dc Sociaal-Democraten, de Communisten, de Anti-Revolutionairen, dc Staatkundig-Gereformeerden en de liee ren (Arts (B.K.Y.P.) en Sneevliet (R.S.). Z.Exc. nam over een amendement-Van den Heuvel om bet stemmen door schippers, bij volmacht, wat te vergemakkelijken. Bij zitten cn opstaan heeft de Kamer een amendement-De Geer (C.II.) goedgekeurd, dat voor den eersten zetel den vollen kies- decler eiseht. Daarmede was dus van de haan liet rcgeeringsvoorstel, volgens het welk een partij ten minste drie maal den kiesdcclcr had moeten behalen om een ver tegenwoordiging in de Kamer Ie krijgen. Minister De Wilde maakte geen bezwaar te gen het amendement, maar v\oes er toch op, dat, als de kiesdcclcr -10.000 is, het zeer wel mógelijk is, dat een groote partij, als gevolg van dc berekening met de grootste gemiddelden, per zetel b.v. 38.000 stemmen behaalt, terwijl een kleine partij met 39.300 stemmen geen zetel krijgt. Jhr. dc Geer beschouwt de grootst moge lijke evenredigheid als een ëisch van de grondwet. Toen hij minister van financiën was, heeft li ij wel eens afkeurend gespro ken over „een beetje inflatie", door sommi gen gcwenscht, en nu plaagde minister De Wilde hem, zijn amendement „een beetje grondwetsschennis" noemende. De heer Vliegen had een soortgelijk amendement ingediend als dat van jhr. dc Geer, maar trok het in ten gunste van liet andere, dat redactioneel beter was. Dc minister heeft overgenomen coji amen dement-Vliegen om do waarborgsom van 250 per kieskring aan een partij terug tc laten betalen, niet eerst als zij den vollen kiesdcclcr haalt, maar reeds als zij drie kwart van den kiesdcclcr aan stemmen krijgt. De Kamer heeft den aldus gevvijzig- den cisch van een waarborgsom met 74 te gen 11 stemmen goedgekeurd. Tegen stem den dc Communisten, de Staatkundig-Gere formeerden cn dc hoeren Arts, Sneevliet, Lingbcok (H.G.) en Vervoorn. De Commu nist De Visser verzette zich tegen de bepa ling, hetoogende, dat een storting van 4500 voor alle achttien kieskringen moei lijkheden zon geven, cn zeggende, dat, in tegenstelling tol. sommige geruchten, zijn partij arm is als een kerkrat. Volgens mi nister De Wilde'kan oen serieuze partij dat bedrag wel opbrengen. Dc heer Vliegen had een amendement voorgesteld om de bepalingen tc schrappen, welke bestuurders van vakvcrecnigingen van overheidspersoneel zouden uitsluiten van het lidmaatschap van Provinciale Sta ten en gemeenteraden. De heer De Visser bestreed de voorge stelde uitsluiting, wijzende op zoovele an dere ongerechtigheden op dit gebied, b.v. personen, die van hun wetenschap, als raadslid verkregen, profilecren om in grond te spceuleercn, enz. Mr. Westerman zag in deze dingen echter juist aanleiding om dc uitsluiting te verdedigen als een eersten stap, welke door andere zou moeten wor den gevolgd. Z.i. konden zulke vakvereeni- gingsbestuurders in Staten en raden niet onafhankelijk over personeelsvraagstukken beslissen. Zoo dacht ook mr. Boon (Lib.) erover. Maar ir. Bongearts kwam vcrkla- len, dat zijn fractie voor het amendoment- Vliegen was. En mr. Joekes verraste velen door zich als cei* tegenstander van dc uit sluiting tc ontpoppen. In „De Vrijzinnig-De mocraat" heeft een artikel ten gunste van de uitsluiting gestaan, waarin werd verteld, dat een bestuurder van een ambtenaarsor- ganisatic als wethouder van sociale aange legenheden aan het georganiseerd overleg moest deelnemen. Natuurlijk kwam hij zoo in een schccvc positie. Maar mr. Joekes was het met den schrijver van dat artikel, den lieer A. Kooiman, niet eens en merkte op, dat dit geen argument was voor uitslui ting, maar alleen een reden om dien wet houder een andere portefeuille te geven. De redactie van liet rcgeeringsvoorstel was zoo ruim. dat, gelijk de boor Droes deed uitko men, bestuursleden van de maatschappijen tol bevordering van dc pliarmacie en van de geneeskunst geen raadslid zouden kun nen zijn, omdat ook gemeente-apothekers en-dokters tot die organisaties beliooren. Dc ninister zette nog uiteen, dat hij geen min derwaardig cachet op vakverconigingsbc- stuurders had willen drukken, maar dat zoo iemand als raadslid het b.v. niet licht zou wagen om niet zijn stem den doorslag tc geven bij een salarisverlaging. Daar zijn voorstel intusschcn toch geen kans had, trok Z.Exc. het, op raad van jlir. De Geer, in. Eigenlijk was dit dc overneming van het amendement-Vliegen. Met 52 tegen 30 stemmen heeft de Kamer een amcndernent-De VriesBruins (S.D.) verworpen om te schrappen de uitsluiting van echlgenootcn van uitgestotenen. Me vrouw BakkerNort (V.D.) ondersteunde lit amendement, maar de meerderheid was het eens niet den minister, dat in dit op: zicht man en vrouw één zijn. Vóór stem den dc Sociaal- cn Vrijzinnig-Democraten, de Communisten en dc heer Sneevliet. Woensdag komt hot wetsontwerp in stemming. De Kamer heeft er weinig ge wichtigs aan heel gelaten. Minister Dc Wil de is den laat sten tijd niet gelukkig. Eerst de historie Tnct artikel 126 der ambtenaren wet. Nu de ontzieling van dit voorstel. Minister Van Lidth de Jende neemt voor liet eerst aan het werk der Kamer deel. De begrooting van liet Zuiderzecfonds legt hem dien plicht op. Ir. Bongaerts begon zijn rede met dc op merking, dat hij liever had gewild, dat 's ministers eerste boodschap prettiger was geweest, dan de tijding, dat er twee millioen van do begroot ing wordt afgenomen, om dat de noordoostelijke inpoldering wegens 1c noodzakelijkheid van bezuiniging voor- loopig niet doorgaat. De lieeren Duvmaer van Twist (A.R.), Louwos (Lib.), Van Voorst tot Voorst. (B.K.) en Ebels (V.D.) gaven ook uiling aan lmn teleurstelling. De lieeren Louvves cn Ebels wezen erop, «lat het in zonderheid een strop is voor de bevolkin gen van Zuid-Friesland cn Noordoost-Over- iiscl en dat men die schadeloos moet stel len. In dit verband pleitte de lieer Louwes voor grondverbetering, afwatering en ruil verkaveling en dc heer Ebels voor wegen aanleg. LENTEBODEN Donderdag was het 21 Maart, de officieele lentedag, maar behalve dat was het volop lente. Niet alleen dc reeds allcrwege uitbot tende heesters verkondigen het, maar ook al de hier en daar rondfladderende vlinders. Het zijn alle overwinterde exemplaren: de andere als de witjes c.a. zitten nog rustig in de pop cn kunnen niet voor de volgende maand verwacht worden. Er is ook allerlei klein goed bij, maar die merkt de gewone wandelaar, dc niet inge wijde niet op. Noemt ze misschien minach tend „maar motjes" wat het toch niet altijd zijn. Maar zeker ontsnapt niet aan zijn aandacht dc schitterend gele citroenvlinder, die ook wel in Februari gezien wordt. Merkwaardig, dat we daarvan nog heelemaal niet het wijfje zien, dat licht zeegroen gekleurd is en al vliegende den indruk maakt van een witje. Vliegen dit niet zoo veel of., slapen ze nog? Lel er eens op. hoe vaak ge een geel man netje ziet cn hoe weinig een wijfje. In mijn tuin zag ik deze week ook een Kleine Vos, een mooi bont gekleurd diertje, dat ook al zijn winterslaapjc uit bad. Minder algemeen is de Groote Vos, die ik echter op zonnige dagen nog al eens kon aantreffen in het Lockhorster bosch. Gaat maar eens zien: misschien dient het geluk u. Een goed entomoloog zag deze week al een Dagp^uwoog en had het buitengewone tfeh'k in Den Treek te vangen: een Gehak kelde Aurelia, een vlinder die oogenschijn- liik al'ijd beschadigd lijkt. Op de onderzijde der vleugels staat een v/itle C, vandaar de naam- Vanessa-C-album. Deze vangst is wel een buitengewoon fortuintje. A. JOMAN Verscheidene sprekers vroegen, wat er voor nieuws in den financieelcn toestand was gekomen, sedert dc regeering de be groot ing had ingediend, met den post van twee millioen. En zij merkten op, dat de reorganisatie van dc directie der Zuiderzee werken cn de onderbrenging van dc resten daarvan bij den IlijkswiHerslaalsdionst njet duiden op een spoedige voortzetting der werkzaamheden. Wat de gronden in dc Wieringermeer be langt, wcnschtcn de lieeren Louwes en Lo- vink (C.H.), dat de regcenng ze in erfpacht zal geven aan gebruikers, met een afkoop- haren canon, omdat men, zooals dr. Lovink het uitdrukte, zoo spoedig mogelijk af moet van de bewerking van den grond met ma chines en werkvolk, «Ie methode, gevolgd, zoo lang de grond door het rijk wordt be werkt. Dr. Lovink betoogde ook, dat. de tuinbouw, die liet in Noord-Holland niet kan volhouden, naar de Wieringermeer moet kunnen afvloeien om liet daar met den graanbouw te probecren. Daarom be pleitte hij uitgifte ook van kleinere lande rijen dan van 20 II.A. Baron van Voorst tot Voorst sprak zijn voldoening uit over de instelling van dc pachtcommissie onder voorzitterschap van don burgemeester van Alkmaar, den lieer Van Kinschot, waardoor clc belangen van pachters en verpachters in evenwicht wor den gehouden cn sociale rechtvaardigheid betracht wordt. Binnen- cn buitenland 6 ct. per K.K. Vraagt prijs van onze 6 a 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderwcg 242. Amcrsfoortschc Huisartscn-Verecniging Zondag hebben dienst dc volgende burger- gcnecshecrcn: Mortens zur Borg, Laantje 5; Tel. 1225. Hendriks, Berkcnwcg 25; Tel. 1384. Batenburg, Utrechtscheweg 18; Tel. 448. Boodschappen, behoudens spoedgevallen, 's morgens vóór 10 uur. Van dc overige genecshceren heeft Zondag dienst: Schoo, Zwaanstraat 24; Tel. 773. Zondag en dc gehcclc weck 's nachts heeft dienst de apotheek van de firma Ten Brink en Vcrmolen, Varkensmarkt 19a; Tel. 160. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen Mevrouw de Leeuw, St. Anfridusstraat 5. Kej. v. d. Grient, Brecstraat 8. Manufacturenzaak uitgebrand GROOTEBROEK, 23 Maart. In den af- gcloopen nacht omstreeks 1 uur is in de manufacturenzaak van den heer G. Koo- men in de Dorpsstraat tc Grootcbroek een ernstige brand uitgebroken. De lieer Koo- ihen werd uit zijn slaap gewekt door het geknetter van het vuur, dat zoo fel om zich heen greep, dat dc bewoners xich in allerijl in nachtgewaad een veilig heenko men moesten zoeken. Dc lieer Koomcn w ist zich niet groote moeite met zijn vier kin doren in veiligheid te brengen. Bij zijn reddingspogingen bekwamen de heer Koo mcn en een van zijn kinderen ernstige brandwonden. Zoowel dc lieer Koomcn als hot ce'nc kind moesten naar het ziekenhuis te Lutjobrock worden óvcrgebrdcht. Dc brandweren van Grootcbroek cn van Enkhuizen verschenen spoedig ter plaatse. Ilct gelukte do belendende perccelcn tc be houden. De manufacturenzaak is geheel uitgebrand. Niets kon worden gered. De be lendende pcrceolen Kregen geringe water schade. De brand schijnt in den winkel tc zijn ontstaan. Omtrent dc oorzaak last men evenwel nog in het duister. De schade wordt door verzekering gcdckl. Omtrent de brand vernemen wij nader, dat dc lieer Koomon tamelijk ernstige brandwonden aan gelaat cn handen heeft opgeloöpch. Zijn locstand baart evenwel geen ongerustheid. Zijn 16-jarige zoon, die eveneens in het ziekenhuis te Luljëbrock verpleegd wordt, heeft brandwonden aan armen en beenen. Ook zijn toestand is niet van dien aard, dat gevaar aanwezig is. Scherpe critiek op Frank* rijks buitcnlandsche politiek PABIJS, 22 Maart. In de zitting der Fransche Kamer, die voorafging aan de ra tificatie der accoordcn van Rome, heeft de afgevaardigde Franklin Bouillon een felle rede gehouden, waarin hij aanvallen deed op dc Fransche buitcnlandsche politiek der laatste 15 jaar. Hij sprak :.ich uit voor de ratificatie van dc accoordcn van Rome, doch achtte een on derzool» in -oi c de methode betreffende de resultaten der ac- coorden noodzake lijk. Hij zei de, dat Laval ietwat te groot moedig is geweest en die grootmoedig heid duur heeft moe ten betalen. Het is het gevolg van dc zinlooze politiek, die Frankrijk sedert tien jaar tegenover Italië gevoerd heeft. De ac coordcn van Rome moeten niet afzon derlijk behandeld 3 orden, want zij houden nauw ver <éL .anklin Bouillon hand met den algc.ucencn toestand van Europa. Sprekende over dc verklaring van Lon den, verweet Bouillon den Franschen gedc- ïegce dat zij zich hebben ingelaten met de cnrlerteekening van deze verklaring, voor zij volkomen zeker waren van de Engel- schc houding. Ten onrechte maakt men En geland thans verwijlen, want Engeland heeft Frankrijk aangaande zijn politiek je gens Duitschland in het geheel niets be loofd. Men hoopt thans op dc bijeenkomst te Como. doch Simon heeft reeds verklaard, dat hij alles zal doen om te hereiken, dat ook Duitschland daar vertegenwoordigd zal zijn. Bouillon verklaarde, dat hij daarvan niets wilde weten. Men heeft thans lang ge noeg den leugen gehoord, dat er een goed Duitschland bestaat, dat don vrede wil en dat alles te Genève kan worden geregeld Men moet niet langer gelooven aan de schaapsstal van Genève, want aan de ecne zijde zijn daar wojvon cn aan de andere zijde schancnJ Ilct is geen eomecnschappclijkc politiek, wanneer van Engelschc zijde dc terugkeer van Duitschland naar Genève verlangd wordt en door Frankrijk een nota gezonden wordt, die een dergclijken terugkeer onmo gelijk maakt. Men moet niet langer schuch ter tegenover Engeland zijn. Duitschland heeft door zijn bewapening de beschaafde werefd den oorlog verklaard. De vraag is nu, of men moet toegeven of weerstand zal bieden. Dc vredelievende naties, aldus Bouillon, moeten militair gegroepeerd worden en dan behoeft men geen angst tc hebben. Duitsch land cn Ilonrariie tezamen zijn 80 millioen menscheri, die de vernietiging der verdra gen cn den oorlog vvcnschen. Daar tegenover slaan 400 millioen menschcn, die de hand having der vredesverdragen verlangen. In- uien men afziet van Polen en Engeland en aanneemt, dat deze neutraal zijn, blijven er toch nog 320 millioen mcnschen over. Bouillon laakle hel heftig, dat, zooals hij zeiile, de Fransche diplomatie in het aange zicht van dc misdaad, die wordt voorbereid, niet in staat is, liet blok der rechtvaardig heid te verwerkelijken. Verklaring van Laval Aan het slot van hot debat, dat op dc felle rede van BoiTillon volgde, sprak de minister van buitcnlandsche zaken Laval. Hij hield zich allereerst bezig met dc Afrikaanschc problemen der aceoorden van Rome en ant woordde op een interruptie, dat deze accoor dcn niets bevatten, dat schadelijk zou zijn voor dc onafhankelijkheid cn de integriteit van Abessynië. Ingaande op liet betoog van Bouillon her innerde Laval aan de regeling der Saar- kwestie en aan de bijlegging van het Hon- gaarsch-Joegoslavische conflict te Genève. In een onrustig Midden-Europa kan niets duurzaams ontstaan zonder vertrouwelijke samenwerking lusschcn Italië cn Joegosla vië. Ilct is Ie hopen, dat Duitschland door zijn geste de organisatie van don vrede slechts iets vertraagd heeft. Frankrijk wil niemand van de samenwerking uitsluiten. I.aval legde er den nadruk op, dat hij ver trouwt op dc ontwikkeling der internatio nale actie cn hij wees op de bijeenkomst, die Zaterdag zal worden gehouden door dc vertegenwoordigers van Frankrijk. Italië cn Engeland, alsmede op de besprekingen, die te Como zullen plaats vinden. Hij heeft slechts een streven en dat streven wordt door dc Kamer en door geheel Frankrijk gedeeld, de organi. atic van den vrede in een sterk Frankrijk, dat overtuigd is van zijn veiligheid, onder leiding van den Vol kenbond. Een reeks pacten is in voorberei ding, die ook open blijven voor degenen, die ze niet onmiddellijk ondertcekencn. De polilick van Frankrijk is tegen geen enke! land gericht. De wereld weet dat, reeds, doch Laval verklaarde er prijs op to stellen, het nogmaals luide Ie herhalen Hij is optimis tiscli daar hij gelooft cn handelt. Hij geeft den vredesarbeid niet op. Franklin Bouillon zcide daarop, dat de minister geen openhartige woorden heeft ge sproken over dc Duitsche bewapening. TI zcide, «lat de vooraanstaande Fransche poli tici niet den moed hebben de waarheid te zeggen en er niet genoeg op bedacht zijn, de Fransche kaart uit te spelen. Laval antwoordde, dal hij* deze Fransche kaart wel uitspeelt, doch die kaart alleen vormt geen volledig spel. Hot systeem van vriendschappen en bondgenootschappen moet gehandhaafd blijven. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHÜ GECONTROLEERDE OPJAAG VAN EXEMPLAREN mmnnHimninum BETROUWBARE ONDERNEMING Naar buiten ct* per K-M* Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole Vanaf heden is Soesterberg ons bedrijf opgenomen in op andere pagina's liUITEN I.AND Dc beroemde tooneclspolcr Alexander Moissi tc Wccncn overleden. (Eerste Blad, pag. 2). Ill N F. I. A .VP Dc terug!oopende boternotcering als ge volg van den sterk vermindorenden uit voer. (Derde Blad, pag. 1). Huisvrouwen-organisatie bezorgd over do bezuiniging op de Warenwet. Derde blad pag. 1.) Prof. Dr. D. Lanz overleden. (Derde Blad, pag. 1). STADSMFIJWS Lezing over Zuid-A fyika voor de Chr. Reisvcrccniging. (Tweede Blad, pag. 1.) Lili Green's Ballot in Amifilia. (Tweede Blad, pag. 1.) Lezing over practischc toepassing van het vegetarisme. (Tweede Blad, pag. 1) WEERVERWACHTING Medegedeeld door IicL KvN.M.I. (c De Bilt: Verwachting: Matige, tijdelijk wel licht krachtige Zuidelijke tot Weste lijke wind, betrokken tot zwaar be wolkt, met tijdelijke opklaringen, regenbuien, weinig verandering in temperatuur. Storm waarschuwingsdienst Geseind van de Bilt 10.55 uur aan dc pos ten van Hoek van Holland tot de Belgische grens: „Woest op uw hoede". LANCESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1