4000 DÉ EÉMLANDEU BESPREKINGEN GEËINDIGD frankrijksbewapening L. J. LUYCX ZOON Woensdag 27 Maart 1935 33e Jaa/gang No. 228 VERHELDERING DER OPVATTINGEN Simon en Eden vertrekken MILITAIRE STATUS passieve verdediging verhoogde militaire uitgaven Japans verhouding tot de sovjetunie Te!. 1788 Te!. 1788 titoelescoe op reis groote werkloosheid in colorado hoogwaterellende in amerika TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 TAXI op andere pagina's Laatste bèrleihten Eerste lb'lad .pag. .3 WEERVER WACHTING 6 uur 51 min. HET ADRES VOOR UW Poging- tot ontvoering van den vijfling? ABONNEMENTSPRIJS per 3 ma. cn voor i rsfoort 1.95; maand 0.65; per week (met gratis vcrze ering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers I 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD PRIJS GER AÜVE l'ENTiEN V5n rcscIs f 105 nct van c«n bewijsnummer elke regel meer f 0.25 T icfda^ghcids-advcrtèütiëa voor de helft van cicn prijs. - Kleine Advertentiën „KEIT) S" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen i 1*Bewijsnummer extra 0.05 Duitschland zou bereid zijn te doen wat andere mogend; beden bereid zijn te doen BERLIJN,' 20 Maart (Reuter). De Duitseh-Engelschc besprekingen, tusschen den Engclschen minister van buitcnland sche zaken, Sir John Simon, den Lordgroot- zcgelbcwaarder, Anthony Eden, den Rijks kanselier cn den rijksminister van buiten- landschc zaken von N en rath, die in tegen woordigheid van den Biitschcn ambassa deur, Sir Eric Phipps cn den zaakgelastigde voor ontwapeningskwcstics, von Ribbentrop, in de laatste twee dagen hebben plaats ge vonden, zijn hedenavond beëindigd. De behandelde problemen waren die, wel ke in bet Londcnschc communiqué van 3 Februari uiteengezet waren. Do besprekin gen vonden plaats in den meest openharti- gen cn vriendschappelijkon vorm cn bob ben geleid tot oen volkomen opheldering van de wcdorzijdsche opvattingen. Er werd geconstateerd, dat. beide regeo- ïingcn niet haar politiek liet doel nastre ven den vrede van Europa door bevorde ring \an de internationale samenwerking te beveiligen on te versterken. De Engelsdie en Duitschc ministers zijn Rechtsgelijkheid van Oosten* rijk, Hongarije en Bulgarije in het geding BOEDAPEST, 20 Maart. (V. D.) De erkenning van rlc militaire rechtsgelijkheid van Oostenrijk, Hongarije en Bulgarije houdt hier in liooge mate de openbare meening bezig. De bladen betoögén, dat Hongarije in zijn tegcnwoorcligen ontwapenden toestand, omgeven door zwaar bewapende nubuursta- ten, er op liet oogenblik niet aan kan den ken, uit eigen beweging het Duitschc voor beeld to volgen. Men verwacht, dat op de conferentie van Strcsa deze kwestie van Italiaansche zijde ter sprake zal worden ge bracht. In een verkiezingsvergadering van de partij der nationale eenheid verklaarde Maandagavond de Ilongaarschc minister president Goembocs, dat de Europecsche toestand buitengewoon moeilijk is, aange zien zij, die de Europecsche crisis willen oplossen, niet de kern der kwestie zoeken, maar er steeds aan denken hoe men an dere volkeren kan knevelen. Wie don Euro- peesrhen toestand werkelijk tot oplossing wil brengen, moet do onrechtvaardigheden en vernederingen uit den weg ruimen, die den overwonnen staten zijn opgelegd. Duitschland cischt de rechtsgelijkheid en nu deze niet toegestaan is, beeft het zich zelf deze rechtsgelijkheid met een beroep op zijn souvorciniteit gegeven. Hongarije kan Duitschland op dezen weg niet vol gen, aangezien liet nis lid van don Vol kenbond hetzelfde verzoek voor den Volken bond zal brengen. Wij hopen, dat wij, gesteund door onze Italiaansche vrienden cn door allen, die zich ook tot dusverre onze vrienden be loond hebben, het doel zullen bereiken. OPENING LUCHTDIENST LONDEN— BRISBANE LONDEN*. 2G Maart. (V.D.) Op 13 April a.s. zal het eerste vliegtuig van den lucht dienst Londen Brisbane \un Croydon ver trekken. Tot. nog toe konden passagiers met deze bestemming slechts gedeelten van de route per vliegtuig afleggen cn wel tusschen London en Singapore en tusschen Brisbane en Darwin Ilol tarief van Londen naar Dar. win zal ISO pond bedragen, van Londen naar Brisbane 10b pond. Op retour-passages wordt 10 reductie vrlc^ml. VEILING VAN BARTHÖUS EIBLIOTBE^W PARIJS, 26 Maart. (Reuter) Gisteren is ten deel van de bibliotheek van Bart hou {eveild. De totale opbrengst bedroeg gisle- en ruim 1 mil boen francs. doordrongen van hef. nut der directe ge- dachtonwisselingcn, die zoo juist hebben plaats gevonden. Sir John Simon zal morgen per vliegtuig van Berlijn naar Londen terugkeeren. Eden zal volgens program doorreizen naar Mos kou, Warschau cn Praag. Groole belangstelling Voor de Rijkskanselarij cn het propagan- da-ministcrie had zich in den loop van den ochtend, zooals altijd op politiek belang rijke dagen een grootc mcnschenmenigtc verzameld om althans iets mee te maken van de historische gebeurtenissen die zicli daar afspelen. Tegen half twee verschenen dc Engclschc ministers in den voortuin van de Rijkskanselarij. Dc inmiddels aangetre den eere-compagnio presenteerdo het geweer eu met twee auto's reden dc Engelsche gas ten naar dc Britscho ambassade. Ook daar had zich een grooto menschenmenigte ver zameld cn de Duitscho ministers en andere autoriteiten, die bij de ambassade arriveer den om deel te nemen aan do aangeboden lunch, werden luide toegejuicht. Na half tvvco verscheen het laatst de auto van Hit- Ier, die een ovatie in ontvangst moest ne men. Den gchcclen middag bleef het zeer druk bij de Britsche ambassade totdat te gen 3 uur Hitier weer verscheen, korten tijd later gevolgd door de andere Duitschc gasten cn weldra ook door dc Engelsche ministers. De besprekingen Hedenmiddag verluidde, dat Engeland zou hebben voorgesteld, dat Ilitlcr oen me morandum zou schrijven over de buiten- landsche politiek van Duitschland cn de constructieve voor stellen van Duitsch- land. De gedachten- anselanj te Berlijn wisselingen zouden heden veel minder gemakkelijk geweest zijn dan gisteren. Be treffende liet vloot- vraagstuk meent men tc weten, dat Hitler erop gewezen heeft, dat in ieder geval een herbewa pening ter zee van Duitschland tot een belangrijk niveau oen kwestie van ver scheidene jaren zou zijn. In de kwestie der bewapeningen schijnt Hitler tot dusverre geen sensa- tioneele aanbiedin gen te hebben ge daan, maar zijn hou ding in deze aange legenheid kan worden samengevat in do volgende woorden van een Britsch ambtenaar, die goed ingelicht is over de besprekingen van gisteren: „Totale ontwa pening wanneer alle andere staten ontwa penen, intensieve bewapening wanneer een enkele mogendheid eenintensieve bewape ning begint". Hitler zou na den Britschcn staatslieden een zeer volledig overzicht tc hebben gege ven, van dc militaire voorbereidingen in Rusland, verklaard hebben, dat Duitschland geen belangrijke concessies kon doen op het gebied der bewapeningen, tenzij Rusland er in zou toestemmen, ten eerste een belang rijk gedeelte van zijn effectieven aan dc Westgrens over te brengen naar het Verre Oosten cn ten tweede den totalen omvang van zijn effectieven te verminderen. In officicele kringen wordt ontkend, dat Hitler gisteren de formeele verzekering heeft gegeven, dat Duitschland niet voorne mens zou zijn expansie tc zoeken van zijn gebied naar liet Oosten. Naar vorder vernomen wordt, zou een kaart van Europa, waarop uitvoerig dc be wapeningen van <Ie aan Duitschland gren zende landen aangegeven staan, een grootc rol gespeeld hebben bij dc Engclsch-Duit- schc besprekingen. Reuter meent tc weten, dat Duitschland bereid is to doen alles wat dc andere mo gendheden bereid zijn te doen. Wat de be wapeningen betreft zal Duitschland zich tevreden stellen met de strijdmacht, waar mede de andere mogendheden zich tevreden stellen en over het algemeen eischt Duitsch land gelijkheid cn niets meer. Het is niet iuist, dat Goering Donderdag naar Boeda pest zal gaan, aldus verklaarde de rechter hand van Goering aan een vertegenwoordi ger van Reuter. PARIJS, 26 Maart. (Reuter). Een door dc Kamer aangenomen wet verplicht de bur gers tot een passieve verdediging tegen luchtaanvallen. Zij, die zich verzetten, wor den beboet en kunnen bij herhaling tot een maand gevangenisstraf worden v eroordeeld. DE OVERDRACHT VAN DEN OOST- CHINEESCHEN SPOORWEG NANKING, 26 Maart. (V.D.) Til v erband met'den v erkoop van den Oost-Chinèeschen 'spoorweg heeft een onderhoud plaats ge had tusschen den Chinecsclïen ambassa- deur te Moskou en Lilwinof. De ambassa deur. heeft instructie gekregen de onder handelingen voort te zetten. Tot dusverre is nog niet beslist-óf de kwestie van den verkoop van den spoorweg zal worden voor gelegd aan den Volkenbond dan wol aan het Permanente Ilof voor Internationale Justitie in den Ilaag. Uitvoerverbod voor grondstof* fen, die belangrijk zijn voor de landsverdediging PARIJS, 26 Maart. (V.D.) Dc minister van buitcnlandsche zaken, "Laval, lieoft den ministerraad een overzicht gegeven van den buitcnlandsche politieken toestand. In dc korte officicele nicdcdecling over dc beraad slagingen van den ministerraad wordt hier over verder niets medegedeeld. Er verluidt, dat Dinsdagavond een defini tieve beslissing zal worden genomen over het tijdstip van de reis van Laval naar Mos kou. In ieder geval vindt de reis plaats in de tweede helft van April, pis na dc zitting van den Volkenbond. Op voorstel van den minister van handel heeft dc ministerraad goedkeuring gehecht aan een verordening, waarbij lijdelijk do uitvoer van zekere, voor landsverdediging belangrijke grondstoffen wordt verboden Tot dusverre is nog niet bekend welke dezo grondstoffen zijn. Zal dc Franschc rcgecring bij dc Banque dc France een be drag van drie milliard opnemen? PARIJS, 26 Maart. (V.D.) Do socialistische Populaire meent tc weten, dut dc heden bijeen komende ministerraad vcrmoedolijk een besluit zal nemen over het opnemen v an ccn groot staatscrediot bij dc bank van Frankrijk. Teneinde* eon-deel der verhoogde militaire uitgaven tc dekken, zou Flandin overwegen ccn voorschot voor den staat bij dc bank van Frankrijk op tc nemen lot ccn bedrag van, naar schatting in welingelichte kringen, drie milliard francs. Deze maatre gel zou noodzakelijk zijn geworden door dc weinige vraag naar do uitgegeven schatkist obligaties. Dc nadruk wordt gclc«d op ccn verbetering der relaties Dc Japanschc publicist Ivawakami publi ceert in het Amcrikaansche dagblad Washington Post een artikel, waarin hij o.a. schrijft, dat Japan zich niet aan dc zijde van Duitschland zal scharen, wan neer Duitschland dc sovjetunie zou aanval len. Do ondertcekcning dor overeenkomst inzake den Cljinceschen Oosterspoorweg te Tokio bewijst, dat ccn nieuw hoofdstuk in do betrekkingen tusschen Tokio en Moskou is begonnen en dat deze betrekkingen een vreedzamen grondslag zullen hebben. In een commentaar op de ondcrtcckening der Russisch—Mandsjocrijschc overeen komst schrijft de Japan Times, dat dc be trekkingen tusschen Japan cn do sovjet unie in een nieuw stadium zijn gekomen en dat verwacht mag worden, dat dit sta dium van gunstigen aard zal zijn. De open bare-mecning in Japan heeft grootc waar- dcering voor Lilwinof en zijn pogingen tot handhaving, van den vrede in het Verre Oosten. Dc vredespolitiek der sovjetunie laat niet ion, dat dc vrede in Oost-Azië door kleinigheden in gevaar wordt ge bracht. Naar uit Tokio verluidt, heeft Japan reeds informcelc stappen bij sovjet-Rus land gedaan voor den aankoop van de Noordelijke helft van het eiland Sachalin, waarop dc rijko petroleum velden van Sa chalin zijn gelegen. Ilct schijnt, dat vooral het Japaiische departement van oorlog cn liet departement van marine pressie op dc regeering uitoefenen, opdat Japan zoo spoedig mogelijk liet verlangde gebied zal] verkrijgen. DJT BLAD HERFT ZEN DA CEL IJKSCBQ GECONTROJFP.nryp nptAAC VAN G cL per K.I»!. Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagc.is. Passagiers verzekerd. Vasto standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderwcg 212. EXEMPLAHEN Besprekingen in Belgrado BELGRADO, 26 Maart. (V.D.) De Roc- mccnschc minister van buitcnlandsche za ken, Titoclcscoc, is Maandagmiddag in Bel grado aangekomen. Hij bracht een vrij uit- gcbrcidcn staf van medewerkers mede. Met Jcftitsj had hij om 13 uur een onderhoud van ccn half uur, waarbij hij dezen, vol gens dc Prawda op dc hoogte stelde van de onderhandelingen, die hij Zondag heeft gehad met den Tsjcchó -Slowaakschcn mi nister van buitcnlandsche zaken in Pres burg. Des middags werden dc beraadslagingen tusschen Titoclcscoc en Jcftitsj voortgezet. Dc Roomccnscbc minister van buitcnland sche zaken zal minstens twee dagen in Bel grado blijven en dan zijn reis naar dc West-Europccsclic hoofdsteden voortzetten. Dc gouverneur voornemens maat* regelen tegen dc vreemde* lingen tc nemen DENVER. 26 Maart. (V. D.) De gouver neur van den staat Colorado, Johnson, ver klaarde gisteren, dat vele bewoners van Colorado zonder werk zijn en vele Svcrkloo- zen zelfs zonder steun moeten blijven,' ten gevolge van dc aanwezigheid van honder den M'ccindclingen, voornamelijk Mexica nen, in Colorado. Indien er geen spocdj&c verbetering int reedt, 'zal Johnson- de -ivn'fio- nalc garde opdracht gov én alle viéêmdelin- gen in Colorado te arresteercu cn over de grens tc zetten. Uit Charleston (West-Virginia), wordt ge meld, dat dc zijrivieren van dc Kanawha- rivicr tengevolge van den ïegewyal dér laatste dagen zoodanig zijn gczwoilon, dat aan den Zuidelijken oever eenige dijken zijn doorgebroken en uit een in do nabijheid ge legen ziekenhuis, dat moest worden ont ruimd, honderd patiënten naar ccn veilige, plaats zijn overgebracht. Uit Milwaukee in den staat Wisconsin wordt gemeld, dat dc Wisconsin-rivier en de zijrivieren eveneens op verschillende plaat sen buiten haar oevers zijn getreden en over stroomingen hebben veroorzaakt. DE ONTVOERDE JOURNALIST PARIJS, 26 Maart. (Reuter). De interna tionale federatie van journalisten heeft ccn telegram gezonden aan den Volkenbond, met liet verzoek dat deze zijn bescherming zou geven aan Jacob, die „op ille.gale wijzo ontvoerd is van builonlandsch grondgebied cn bedreigd wordt door ccn sommaire vcr- oordccling". ERNSTIGE MUNITIE-ONTPLOFFING BELGRADO, 26 Maart. (V.D.) Gister namiddag heeft zich in een munitie-opslag plaats in de nabijheid van Kragujcwatz een ernstige explosie voorgedaan, die haar oor zaak vond in onvoorzichtigheid bij het transport van granaten. In Kragujcwatz werden door den lucht druk tal van vensters vernield. Volgens een semi-officiccle medcdeeling zijn twee arbeiders gedood en drie zwaar gewond. BETROUWBARE CNDERNEA il\C Naar bulten 6 ct. per K.M. Standplaats Stationsplein Hotel ..Monopole" Vanaf heden is Soesterberg in or»s bedrijf opgenoi .en mSSENlANO Dc begrafenis nai Prof. Dr. Otto Lanz. f Tweede Blad, pag. 2), Zitting der Tweed'a Kamer. ('fVcédc Blad, pag. 3). Jlet handelsverkeer mot .Frankrijk. (Twitcédc Blad, pag. 2), Medegedeeld door. het. Kon XecL Met. Instituut tc Dc Bilt: Verwachting:* Matige tot zwakke W. tot N.W. wind, zwaar bewolkt met opklaringen, kans op ccnïge regen buitjes. iets kouder. Hoogste barometerstand 771.6 te Lc Ilavrc. Laagste barometerstand 718.2 te Vardö. LAKGESTRAAT 49 51 TELEFOON 190 Onze Kousenafdeling beschikt over nieuwe fabrikaten. Er is grote zorg besteed aan de KWALITEIT cn aan de KLEUREN \LLG.. VEILIG.. GOEDKOOP., Een spchiiouio Zondag te nt uit den" ïugby landen wedstrijd Duilsoliland—Frankrijk, Parijs gespeeld en door de 'Franschcn met IS O gewonnen Ilct provinciaal bestuur van Ontario heeft bevolen, dut politie den vijfling der familie Dionnc móet bewaken. Er zijn n.l. geruchten in omloop, dat snoodaards van plan zouden zijn dc babies te ontvoeren. Zij zouden ge bruik maken van een auto en een vliegtuig, ten einde op deze wijze de wijk tc kunnen nemen naar dc Vercenigdo Staten. De ontvoering zou geschieden via Sanlt St. Marie aan dc grens tusschen Mirhignn en On'jrio. De „kidnap" zou binnen twee weken geschieden. De autoriteiten bewaren liet stilzwijgen. Zij weigeren ieder commen taar, doch dag en nacht staan gewapende manschappen geposteerd bij 'liet Dafoe- ziekcnhnis tc Onllandar. De babies waren gisteren 9 maanden en 2j dagen. oud. Zij maken het uitstekend.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1