4000 OPENING VAN HET SEIZOEN DÉ EEMLANDER SIMON'S CONTACT MET HITLER TV** 1210 FIRMA DUIM BURGER DIE PFEFFEMHIE. L. J. LUYCX ZOON Donderdag 28 Maart 1935 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwai 2a 33e Jaargang No. 229 Berlijn leverde niet bijster veel op Franschen zijn niet tevreden NIEUWE MILITAIRE UITGAVEN SIMON IN LONDEN TERUG WIJZIGINGEN IN HET POOLSCHE KABINET? MORGEN IN „AMICITIA" Introducties f 1.75 Schouwburg AMICITIA Tel. 1788 \s- Tel. 1788 Geen enquête-commissie voor wapenaanmaak JAPANS BREUK MET DEN VOLKENBOND ELLENDE IN CHINA TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 TAXI op andere pagina's Laatste 'berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 6 uur 52 min. TELEFOON DIT IS n VOOR UW UWADRES II TAXI DAMES-MODEZAAK ARNH. WEG 26 ABONNEMENTSPRIJS P" 3 voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regeIs f 1,05 met inbc&riP van ccn bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van deh prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 „Wij zijn op het oogenblik precies even ver als een week geleden" BERLIJN, 27 Maart (Reuter). De cor respondent van Havas meldt, dat Hitler verklaarde dat de pariteit op bewapenings- gebied op een overigens niet nader ge noemd niveeau voor Duitscliland een levens kwestie is. Zijn eenig doel is, betoogde hij, het üuitsche standpunt duidelijk uiteen te zetten, opdat Simon in staat zou zijn liet te Stresa ter kónnis te brengen van Frank rijk en Italië. Sommigen hadden den in druk. zoo vervplgt de correspondent, dat men met eon manoeuvre te doen had, welke ten doel had Engeland tot pleitbezorger van de Duitsche zaak te maken. Van de Britsehe onderhandelaars maakte zich dan ook een ware, malaise-stemming meester. De correspondent vat tenslotte de voor naamste conclusies, waartoe men op groncl van de besprekingen komt, als volgt samen: De vredeswil van het rijk is eenerzijds ondergeschikt aan het spookbeeld van het Russische gevaar, anderzijds aan de herbe wapening waan an het tempo reeds te veel schijnt te zijn versneld, dan dathet nog vertraagd zou kunnen worden. Een feit is het. dat Duitscliland de mo gelijkheid van een terugkeer naar den Vol kenbond niet langer heeft uitgesloten. In Britsehe kringen gelooft men evenwel, dat liel rijk slechts naar Gcnèvc zal terugkee- ren, wanneer het erom zou gaan mede zijn handteekcr.ing ie zetten onder een alge meen accoord ter beperking der bewape ning en collectie\e organisatie van de veiligheid. De kansen op verwezelijking hiervan schenen Dinsdagavond op zijn minst genomen nog in een ver verwijderde toekomst te liggen. Vat «le vlootkwcstic be treft. gelooft men, dat Hitier er den nadruk op heeft gelegd, dat met een herbewape ning van Duitscliland tot een aanzienlijk niveau op liet gebied der vloolstriidkrach- ten verscheidene jaren gemoeid zouden zijn. Tot dusver "schijnt Hitier op het gebied der bewapening geen sensationcele aanbiedin gen te hebben gedaan. Volgens den correspondent van Havas formuleert men in de omgeving Van de Britsehe delegatie de situatie als volgt: Wii zijn op het oogenblik precies even ver als een weck geleden. In verantwoordelijke kringen verheelt men, volgens genoemden correspondent, zijn teleurstelling niet. Maandag lieten de be sprekingen over het Oostelijke Locar- nopact en liet Donaupaet cenigc hoop. Dinsdag werden de militaire problemen aangesneden, waarbij de atmosfeer werd .Verduisterd. Rechtsgelijkheid blijft de eisch De Times meldt uit Berlijn, dat ten aan zien van de kwesties van liet Oostelijk pact en van het Donaupaet, welke gisteren nog maals aan de orde zijn geweest, zich de indruk heeft gevestigd, dat de Duitsche be zwaren tegen liet laatste zeer groot zijn en Üat een compromis ten aanzien van het eerste buitengewoon moeilijk, zoo niet on mogelijk. zou zijn. Wat de kwestie van terugkeer naar den Volkenbond betreft schijnt het thans duidelijk Ie zijn geworden .wat Duitscliland onder gelijkheid verstaat. De kwestie van de militaire gelijkheid te land, ter zee eli in de lucht schijnt, evenals de andere Kwesties, slechts in liet algemeen behandeld te ziin geworden. Bij zijn terug keer naar Londen zal sir John Simon waar schijnlijk de Britsehe regeering mededee- len, dat soortgelijke directe besprekingen de beste kans op succes bicden. Bii de con ferentie te Stresa, waarop waarschijnlijk een grooterc bijeenkomst zal volgen, zal men trachten de verschillende meeningen met elkaar in overeenstemming te brengen. Het Duitsche standpunt is. dat Duitscliland bereid is aan het luchtpaet deel te nemen en eveneens aan een bewapeningsconventie, die gebaseerd is op volledige gelijkheid, m.a.w., dat Duitscliland zou afzien van elke bewapening, waarvan ook de anderen afzien, doch aanspraak zal maken op elke bew'apening. die de anderen handhaven. Het Journal schrijft, dat. het resultaat der Berliinsche onderhandelingen is, dat men Hitier vredesvoorstellen heeft gedaan, doch dat men eerst tot overeenstemming moet komen over het begrip vrede. Er is een vrede van de tevredenen en een vrede van de ontevredenen. De Petit Parisien laat zich in gelijken gest uit en vraagt zich af of alle gestelde eischen wel gerechtvaar digd zijn. Simon verlaat Berlijn De Britsehe minister van buitenlandsche zaken Simon is hedenmorgen uit Berlijn vertrokken. Tegen kwart voor 10 begaf Si mon zich van Hotel Adlon te voet naar de Engelsche ambassade, om afscheid te ne men. In gezelschap van den Britsehen am bassadeur sir Eric Phipps reed hij vervol gens naar het Tempelhofer vliegveld, dat gepayoisseerd was en waar van den toren de Duitsche rijksvlag naast de Union Jack wapperde. Wederom was een afdeeling van de lijfwacht van Hitier aanwezig, om den Engelschcn gasten de militaire eerbe wijzen te brengen. Tegen 10 uur arriveerde Simon met zijn gezelschap op het vliegveld. Van Duitsche zijde waren aanwezig dc rijksminister van buitenlandsche zaken Von Neurath, als persoonlijk vertegenwoordiger van Hit Ier, staatssecretaris dr. Meissner, verder staatssecretaris Von Bülow, de chef van het protocol graaf Bassewitz en de departements-directeur Dieckhoff. Na een kort afscheid stapte Simon met zijn bege leiders in het vliegtuig Delia van de Impe rial Airways, dat na enkele minuten uit liet gezicht was verdwenen. De Britsehe minister van buitenlandsche zaken Simon zal spoedig na zijn terugkeer te Londen aan zijn collega's in het Britsehe kabinet mededeeling doen van zijn indruk ken van zijn bezoek aan Berlijn. Over het algemeen is men het er te Londen over eens, dat wat deze indrukken ook mogen zijn en welke feiten en gezichtspunten tij dens het bezoek zich hebben voorgedaan, het goed is, dat deze zijn verkregen door den Britschen minister zelf, die verantwoor delijk is voor de buitenlandsche politiek, en den Duitschen rijkskanselier zelf. Simon heeft, gisteravond na het diner, dat de rijkskanselier den leden der Engelsche regeering aanbood, in de Engelsche ambas: sade nog den Franschen ambassadeur, den Belgischen gezant en den Italiaanschen zaakgelastigde ontvangen. Over het verloop van deze besprekingen is niets bekend. De Russische ambassadeur te Londen, Maiski, heeft de bezorgdheid van Rusland over den toon van de besprekingen te Ber lijn uitgedrukt als volgt: Het Leitmotiv van het pleidooi van Hit- Ier was „het roode gevaar". Ihtler heeft zelfs doen gevoelen, dat ccn Fransch-Duit- sclïe toenadering niet mogelijk was, indien de Franschc politiek tegenover Rusland niet wordt gewijzigd. Het resultaat van de be sprekingen is evenwel, dat Engeland zich tegen de vorming van een anti-sovjetblok heeft kunnen verklaren. Laval naar Berlijn? De bizondere correspondent lan de Daily Mail deelt in een uit Berlijn gedateerd be richt mede, dat er op het oogenblik een zon derlinge en geheime diplomatieke strijd aan den gang is. Dc I'Tansche minister van bui tenlandsche zaken Laval zou tegen de bij- ectirocping van den Volkenbond door de Franschc regeering zijn_gewecst in verband met dc wederinvoering van den dienstplicht in Duitschland. Ilij is ook tegen de aanvaar ding van dc beide uitnoodigingen van Lit- wjnof naar Moskou geweest, waar alles in het werk,gesteld zal worden om de onder teek ening van een Fransch pact te verkrij gen. Zijn bezwaren op beide punten zijn door het Fransehe kabinet afgewezen, doch het voorbeeld van de onafhankelijkheid, waarmede Simon zijn bezoek aan Berlijn heeft doorgezet, heeft zijn uitwerking opzijn Franschen collega niet gemist. Laval staat derhalve op het standpunt, dat hij, wanneer hij van Stresa naar Moskou moet gaan, ook in Berlijn besprekingen moet. voeren. Ilij denkt nog aan zijn bezoek aan Berlijn, dat hij vier jaar geleden met Briand heeft ge maakt. De ontvangst, welke hem destijds te beurt viel, heeft hem ervan overtuigd, dat hij met de Duitschers zeker tot overeen stemming kan komen. Volgens den correspondent heeft Laval dan nog een plan, waarmede Simon wellicht zal instemmen. Het betreft hel denkbeeld, dat de Britsehe minister van buitenlandsche zaken, wanneer hij over zijn besprekingen te Berlijn tevreden is, in Stresa den Fran schen en Italianen zou kunnen voorstellen dc Duitsche regeering onmiddellijk lot deel neming aan dezp conferentie uit te noodi- gen, om geen tijd te verliezen bij de bevor dering van het werk fier ordening in Euro pa. In dit geval zal liet beroep van Frank rijk op den Volkenbond, dat Laval niet heeft goedgekeurd, geen zin meer hebben, want de Franschc ministers kunnen onmogelijk met de Duitschers te Stresa aan één tafel zitten en ze eénige dagen lal er te Gcnèvc aanklagen. Hiermede zou één der voornaam ste hindernissen voor een overeenkomst tus- schen Engeland.'Frankrijk en Italic en voor den terugkeer der Duitschers in den Volken bond uit den weg worden geruimd. Geen voorschotten van de Banque de France PARIJS, 27 Maart. (V. D.) Volgens dc Petit Parisien spreekt men in bevoegde krin gen de geruchten tegen, volgens welke do regeering lot bestrijding van dc nieuwe militaire uitgaven voorschotten van de bank van Frankrijk zou willen opnemen. Het desbetreffend bericht werd gisteren ge publiceerd door de socialistische Populaire. ZUIVERINGSACTIE IN RUSLAND MOSKOU, 27 Maart (V.D.) Officieel wordt medegedeeld, dat te Saratovv en Koe- bisjevvsk 62 communisten, die deel uitmaken van de oppositie, uit dp partij zijn geroyeerd. Zij zuilen tevens uit hun functies worden ontzet Een vindingrijk Bcrlijncr heeft, zeer ten-gerievevan do haastigen en ver- geelachtigen, hij zijn winkel een bloe- menautomaat geplaatst, waar men voor weinig geld mooie ruikers ^kan krijgen Nog geen mededeelingen over de resultaten van zijn reis LONDEN', 27 Maart. VJD.) Dc minister van buitenlandsche zaken. Sir John Simon, is met zijn vliegtuig om 10 uur 13 op het Londenschc vliegveld geland. Het kabinet is hedenavond bijeen geroe pen, teneinde een rapport van Sir John Simon over zijn reib naar lïerliju aan Ic hooien. Sir John Simon heeft erm telegram gezon den aan Hitler, waarin hij hem bij zijn ver trek uil Berlijn oprecht dajik zegt voor de gastvrijheid en de vriendelijke ontvangst, die hij in Berlijn heeft ondervonden. In politieke kringen verwacht men, dal dc eerste toonaangevende uitlating over de reis dei* Britsehe ministers naai' Berlijn ge schieden zal vanaf de regeeringsbank in het Lagerhuis. In welingelichte kringen weigert men derhalve op het oogenblik ook maar een woord mede te deelen over dc indrukken van Simon te Berlijn. Men verwacht, dat niièschien reeds mor gen een voorloopige mededeeling van Simon in het Lagerhuis zal worden gege ven. Op een vraog van majoor Altlcc in het lagerhuis, of het niet vvenschcliik zou zijn, dat de minister van buitenlandsche zaken een verklaring aflegde over zijn reis naar Berlijn, verzocht Macdonahl spreker deze vraag morgen te willen herhalen. WARSCHAU, 27 Maart. (V. D.) Eenigo regccringsbladcn melden, dat men in poli tieke klingen de mogelijkheid aanwezig acht, dat na afloop van de tegenwoordige scjmzitting het Poolsche kabinet verschillen de wijzigingen zal ondergaan. Aangezien dc voornaamste taak der regeering de voorbe reiding der nieuwe verkiezingen is op dc basis van de nieuwe grondwet, is het moge lijk, dat dc president der republiek de ont werpers der nieuwe grondwet in het kabinet zal benoemen. Waarschijnlijk zal in dat ge val de president van het parlementaire rc- gceringsblok, overste Slavvek, tot minister president worden benoemd. Plaatsbespreking 10-12 uur. rechten en vestiaire inbegrepen. TEL. 7. Morgenochtend, 10 uur, aanvang dor plaatsbespreking (ook telefonisch)) voor de Jubileumvoorstcll. van MARIE v. WESTERHOVEN. ZESTIEN JAAR op ZATERDAG 30 MAART, 8.15. Binnen- cn buitenland 6 ct per K.tf. Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast bet Tramstation. Kantoor: Lcusderweg 212. Dc Fransehe premier stelt de kwestie van vertrouwen PARIJS, 27 Maart. (Reuter). Flandin oogstte gisteren in de Kamer veel bijval, toen hij zich kantte tegen een bij monde van Planche gedaan socialistisch voorstel tot het benoemen van een commissie van onderzoek naar de wapenfabricage. „Ik kan niet toestaan, dat dc uitvoer van wapenen naar bevriende en geallieerde mogendheden onderworpen wordt aan openbare discussie. Als men nog voor het reeës mij moeilijkhe den in den weg wil leggen, moet men dit nu zeggen cn een kabinetscrisis veroorzaken." Flandin steldo tegenover het voorstel van Planche de kwestie van vertrouwen; dc Ka mer keurde daarop de inötic goed met 371 tegen 210 stemmen. In verband met het definitief uittreden van Japan uit den Volkenbond heeft do secretarisgeneraal van den Volkenbond Avcnol aan ccn vertegenwoordiger van een Japansch blad een verklaring gegeven, waarin o.a. wordt gezegd: Japan heeft van dit oogenblik af noeli rech ten, noch verplichtingen tegenover den Vol kenbond. Tegenover deze verklaring legde de per manente vertegenwoordiger van China bij den Volkenbond een verklaring af, waarin hij zeide, dat hij hoopt, dat de secretaris generaal hiermede slechls bedoelt de toe komstige verplichtingen cn niet de reeds aangenomen verplichtingen. De Japanschc consul-generaal tc Gcnèvc verklaarde aan een journalist, dat noch Ja pan liet bestaan van den Volkenbond als internationale organisatie en hoofdzakelijk als centrale organisatie voor humanitaire zaken, noch de Volkenbond het bestaan van Japan onopgemerkt kan laten. Derhalve kunnen ook niet allo betrekkingen tusschcn Japan en den Volkenbond opgeheven wor den. Japan heeft ondanks het uittreden uit den Volkenbond deelgenomen aan dc ont wapeningsconferentie, aan het internatio nale arbeidsbureau alsmede aan technische werkzaamheden van den Volkenbond. Deze houding zal principieel ook na 27 Maart worden aangenomen. Bovendien zal Japan zijn medewerking aan liet permanente hof van internationale justitie tc Den Haag op de tot nu toe gevolgde wijze blijven geven. Ten aanzien van het uittreden van Japan uit den Volkenbond verklaarde Matsoeoko, die in 1032 de leider der Japansclie dele gatie te Geneve was, dat thans voor Jajian een nieuw tijdperk intreedt. Geen mogend heid kan den vooruitgang van Japan thans meer tegen houden cn des te eerder Japan zich hiervan rekenschap geeft cn des te eerder dc wereld dit erkent, des te beter zal dit zijn voor het welzijn der wereld. Volgens een officieel bericht van gedele geerden der commissie tot bestrijding van dc door de droogte aangerichte schade wor den in het Jangtse Kiang-gebied tusschcn Nanking en Itsjang 12 millioen personen door hongersnood geteisterd. Het gebrek aan levensmiddelen is een gevolg van de groote droogto van verleden jaar. In tegenstelling met in het buitenland gepubliceerde berichten is de Gele Rivier volgens Reuter dit jaar niet weer buiten do oevers getreden, ofschoon op sommige plaatsen in Honan cn Ilocpci de overstroo mingen van het vorig jaar nog niet zijn weggetrokken. Verscheidene duizenden vluchtelingen kunnen nog steeds niet naai hun woningen terugkeeren. Een groot aan tal dezer vluchtelingen zijn omgekomen ten gevolge van den strengen winter en dc ge leden ontberingen. Een ander bericht uit Sjanghai behelst daarentegen: Tengevolgo van het wassen van dc Gele Rivier ziin eenigo honderden dorpen en verscheiéwne steden in Wcst-Sjantoeng, Z. Iloepei en Noord-Oost-IIonan overstroomd. Volgens berichten uit Chincesche bron be draagt het aantal dooden der laatste weken tusschen 10 en 50.000. Het water heeft op vele plaatsen dc dijken doorbroken. Vele bewoners hebben zich op de daken cn in dc toppen der hoornen in veiligheid gesteld. Dc schade is niet te overzien. Te Tsjangjocan in Iloepei Ir de toestand vooral verschrik kelijk, aar*, i 'icn dc bewoners daar zijn in gesloten. DIT DL AD HEEPT EEN DAGELJJKSCHQ GECONTROLEERDE OPJAAG VAN EXEMPLAREN 3ETROUW3ARE ONDERNEMING Naar buiten TO/, 6 ct* Per K.M. X* Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" Vanaf hoden is Soesterberg ons bedrijf opgenoi..en in niNNEWLAND Ontwerp verkeerswet, van do K.N.A.C. (Tweede Blad, pag. 3). Stalutcn van de Nozcnia. (Tweede Blad, pag. 2). Vergadering van den Amstcrdamsclicn gemeenteraad. (Tweede Blad, pag. 3). i Medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, Verwachting: Zwakke tot matige \V. lot N. wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, weinig verandering in tempera tuur. Hoogste barometerstand 777.6 te AkureyrL Laagste barmelerstand 751.3 te Ingö. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 Onze Kouscnafdeling beschikt over nieuwe fabrikaten. Er is grote zorg besteed aan dc KWALITEIT cn aan de KLEUREN WERVELSTORM EISCHT SLACHTOFFERS F.en wervelstorm, die gevolgd werd door ccn wolkbreuk, heeft dc stad Charlotte (ill Noord-Carolina) en omgeving geteisterd. Er werd ontzaggelijk grootc schade aangericht aan gehouwen cn op de velden. Drie perso nen werden gedood, talrijke anderen ge wond. Officieel bericht Beleefd uitnoodigend

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1