4000 °°0> r DE EEMIANDEG AUTO IN DE DOMMEL GEREDEN Licht op L. J. LUYGX ZOON Maandag 1 April 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 232 RUSLAND EN JAPAN DE SENAAT ACHTER VAN ZEELAND DE DUITSCHE WEER MACHT Titoelescoe's reis naar Parijs Tel. 1788 i£ Tel. 1788 LERROUX OPNIEUW FORMATEUR LOCARNO VOOR HET OOSTEN TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 TAXI op andere pagina's Laatste berichten Eerste Mad pag, 3 6 uur 59 min. Goering's huwelijk 'OORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per v/eek (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85, Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van ccn bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadiglicids-advertentien vo« de helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 VIJF MAN VERDRONKEN De wagen slipte en sloeg over den kop het water in Men seint ons uit St. Michiels» gestel d.d. 31 Maart: Hedenmorgen omstreeks kwart voor elf heeft op den weg Sint MichielsgestelKindhoven, ter hoogte van de Nieuwe Kerk, een ernstig autoongeluk plaats gehad, waarbij vier personen om het ic» ven zijn gekomen Do weg daar tor plaatse loopt langs hot stuk van rlc rivier do Dommel, dat wordt omgelegd en waar men thans bezig is liet water te dempen. Langs den weg aldaar liggen tramrails, die al betrekkelijk gcrui men tijd niet meer gebruikt worden en 'dientengevolge hoven het wegoppcrvlak zijn komen uit te steken. Op genoemd tijdstip nu naderde een per sonenauto uit Den Bosch, terwijl uit Eind hoven een autobus kwam van de „Mcicry". De personenauto moest uitwijken en De personenauto moest uitwijs ken en bleef daarbij steken in de rails. Teneinde los te komen, gaf de bestuurder van den auto vol gas, hetgeen echter niet de ges wenschte uitwerking bad. De auto slipte en sloeg over den kop de Dommel in, waar hij onmids dellijk in de diepte verdween. liet bleek onmogelijk onmiddellijk hulp ie vcrleencn en cr passeerden ruim drie kwartier voordat een kraanwagen uit Den Bosch ïer plaatse aanwezig was. Met be hulp hiervan werd de auto eindelijk opge haald. Dc inzittenden bevonden zich nog ïn den wagen en waren uiteraard reeds overleden. Desondanks werden zij in aller ijl naar de woning van den in 'de nabij heid wonenden pastoor gebracht, waar eenige padvinders, onder leiding van ccn dokter nog gcruimen tijd bezig zijn ge weest met pogingen om de levensgeesten op te wekken. Dit mocht echter niet meer baten. Dr. K. J. II. Verzijl uit Sint Michiels gesteld en dr. Hillen uit Vucht verleenden hierbij assistentie. Pastoor Lubbers uit St. Michielsgesteld diende den slachtoffers het heilig oliesel toe. De omgekomenen bicken te zijn de hoeren N. v. d. Griendt, oud 2G jaars, drs. in dc natuurlijke historie en leeraar te Rolduc, zijn broer, de ongeveer 21-jarige J. v. cl. Griendt, onderwijzer, K. v. d. Wal, oud 19 jaar, korporaal in het garnizoen te Venlo en Van Wijk, oud 20 jaar, allen woonachtig te Vucht. Omtrent het droevige ongeluk, dat hedenmorgen heeft plaats ges had, wordt nader gemeld, dat daarbij nog een vijfde slachtoffer te betreuren valt, n.l. de 20*jarigc H. Versteek, uit Vught, metse* laar van beroep. Overwegingen tot het instel* len van een grcnscom* missie "*TOKIO, 31 Maart (V.D.). Alhier wordt groot belang gehecht aan dc toekomstige ontwikkeling van dc betrekkingen tusschcn Japan en Sovjet-Rusland, vooral in verband met het feit, dat dc dagbladen melden, dat alles or op wijst, dat dc Russische leiden de politici, met inbegrip van volkscommis saris Litwinow in ernstige overweging heb ben genomen het orgunisecrcn van een grenscommissic, beslaande uit Russische Mandsjocrijsche en Japansclic vertegen woordigers, gelijk dit is voorgesteld dooi den Japanschcn minister van buitenland sche zaken, Mi rota. De bladen zijn allen van meening, dat onder deze omstandighe den er mogelijkheid bestaat van een groo- tcn vooruitgang in dc betrekkingen tus schcn beide landen, daar zij den indruk hebben, dat Rusland, na den overdracht van den Oost-Chineeschen spoorweg een andere houding gaat aannemen ten opzichte van «le verzekering van dc practisehc veiligheid door regeling der grensconflicten in plaats van de formcele afsluiting van een non agressiepact. Reeds hedenochtend was het vermoeden uitgesproken, dal er nog een vijfde persoon in de auto zou hebben gezeten, aangezien men te Vught had gehoord, dat er vijf per sonen met de auto waren nicdcgcgaan. In don loop van den middag kwam dc vader van het laatstgenoemde slachtoffer, die on gerust was over het uitblijven van zijn zoon en die van het ongeluk had gehoord, te St. Michielsgestel naar het gebeurde in- formeeren. waarop men ging dre°n. met het gemelde resultaat. Om vijf uur heeft men 1 i«'t lijk van Versteek opgehaald*. Omtrent de reddingspogingen vernomen wij nog. dat het ongeluk door ccn persoon, die op don weg liep, werd opgemerkt. Deze snelde onmiddellijk naai- de woning van dei pastoor en naar een café in dc buurt, zoodat er spoedig een aantal menschen op dc heen was in dit stille uur, wanneer het mecrcn- decl der buurtbewoners Ier kerke is gegaan. Twee jongens hebben onmiddellijk een bootje, dat nabij de plek des onhcils ge meerd was, losgemaakt en zijn naar de auto, die nog met een klein gedeelte boven water uitstak, toe geroeid. Zij slaagden er in één der portieren te openen en 4 der drenkelin gen te bevrijden. Dezen zijn toen in bewus- teloozen toestand naar dc garage van den pastoor gebracht, waar dr. Verzij 1 gcruimen tijil kunstmatige ademhaling heeft toege past, echter, zooals reeds gemeld, zonder succes. Dc auto was een oud model Citroen, welke vermoedelijk bestuurd werd door drs. N. v. d. Griendt, op wien een rijbewijs werd gevonden. De beer v. d. Griendt was kort geledon benoemd tot leeraar aan de kost school en bet klcin-seminarie van hot bis dom Limburg te Rolduc. Het slachtoffer v Wijk was meubelmaker van beroep. Zooals te begrijpen valt waren do bewo ners van St. Michielsgestel on Vught diep on der don indruk van dit vrccsclijkc ongeluk Nieuwe kabinetscrisis in België zoodoende voorkomen De devaluatie van de Belga Dc Belgische senaat heeft de door de ka- mor reeds afgewerkte wetsontwerpen in zake de devaluatie van den belga en het vcrleencn van buitengewone volmachten aan de rcgccring Zaterdagavond met 110 tegen 20 stemmen en 10 onthoudingen aan genomen en daarmede de regeering-van Zeeland met grootc meerderheid haar ver trouwen geschonken. Na dezen uitslag der stemming is het nauwelijks aan twijfel on derhevig, dat de regéering-van Zeeland aan het bewind zal blijven. De tegenstemmers bevonden zich op dc Katholieke, liberale en frontistische ban ken. liet resultaat werd door dc senatoren langdurig toegejuicht. Devaluatie vastgesteld Nadat door den uitslag van dc stemming in den senaat do rcgccring zich overtuigd had van de mogelijkheid op voldoende basis in het parlement haar werk te kunnen aan matten, is hot kabinet Zondagmorgen on der voorzitterschap van ministerpresident Aan Zeeland bijeengekomen, ter beraadsla ging over de onmiddellijk noodzakelijke maatregelen. Besloten werd de devaluatie van de belga vast te stellen op 2S \an de tegenwoordige goud waarde. De nieuwe goudwaardc Aan do belga zal dus 72 be dragen van de tot dusverre geldende goud- waarde. Een desbetreffend besluit zou nog in dcir loop van Zondag worden gepubli ceerd. Voorts is uitvoerig beraadslaagd over liet voorkomen van nadeeligc ge\olgen van deze devaluatie en heeft de ministerpresi dent op grond van deze beraadslagingen maatregelen genomen ter verhindering van liet opdrijven der prijzen. Ten slotte Averd besloten do beurzen Maandag te heropenen. DE VERDEDIGING VAN HAUPTMANN TRENTON (New-Jersey), 31 Maart. (V.D.) Rcilcv, de eerste verdediger van Bruno I-Iauplmann, die zich thans in dc rel der terdood veroordeelden bevindt, heeft zijn cliënt gisteren een rekening ten bedrage van 23.000 doen toekomen. DE EERSTE OPSTANDELINGEN PROCESSEN ATHENE, 31 Maart. (V. D.) Dc eerste processen dor den krijgsraad togen perso nen, die verwikkeld geweest zijn in de op standige beweging, zijn gisteren gehouden. Er werden geen dqoclvonnissen geveld; van do 28 officieren en burgers, die voor den krijgsraad verschpnon, werden 7 officieren eii 2 burgers veroordeeld tot levenslange ge vangenisstraf, 13 beklaagden Averd en tot ge ringe straffen veroordeeld, i werden vrijge sproken. KIDNAPPER TER DOOD VEROORDEELD JEFFERSON CITY. 31 Maart. (V. D.) Het hooggerechtshof heeft beden uitspraak gedaaïi in de zaak tegen Walter II. McGec. die in 1933 Mary McElroy had ontvoerd, Hij weid veroordeeld tot den strop* M orden thans 580.000 man onder de wapenen geroepen? LONDEN, 31 Maart. De Daily Telegraph meldt uit Bcr= lijn dat Maandag 580.000 dienst» plichtingen van de lichting 1915 opgeroepen zullen worden. Hier» van zouden volgens dit blad 300.000 onder dc wapenen wor» den gehouden. Dc Duitschc weer» macht zal waarschijnlijk uit 750.000 man bestaan. Dc waarborging der grenzen op den grondslag der vredes» verdragen Een onderhoud met Laval Dc Echo dc Paris uit in verhand met dc besprekingen Aan Titoelescoc te Parijs en van Eden te Moskou zijn vreugde over hot saamhor igheidsgevoel van 'de Kleine Entente en de Balkan-entente, voor de sa menwerking, Avaarvoor een sanferigaan van Parijs en Moskou echter voorwaarde is, want dit is één der tAvec nog ontbrekende schakels in de keten van volkeren, die den vrede willen, Dc andere, nog ontbrekende schakel, wordt gevormd door de weliswaar voorbereide, maar nog niet volkomen ver zoening lusschen Italic en Jocgo-Slavié. Op deze beide punten moet zich het stre- yen der Franschc diplomalen concentreeren én ia dit opzicht ontbre'j hel Laval aan ijver, want in den grond van de zaak is zijn hoop op Berlijn gevestigd geweest. Omtrent het bezoek van Titoelescoc aan Laval meldt dc Gazeta Polska iflt Parijs: Voor dc Kleine Entente is hot belangrijk ste Aiaagsluk de kwestie der beNvapcningcn van Hongarije cn Bulgarije, aan Avelkc lan den Suvich de evcntuecle erkenning van rechtsgelijkheid heeft aangeboden. Frank rijk heeft zich principieel met dit initiatief accoord verklaard, maar als voorwaarde gesteld, dat dc betreffende staten toetreden tot het Donaupact, dat ccn Avcdcrzijdschc waarborging der bestaande grenzen zou moeten inhouden. Deze voorwaarde, die elke revisionistische actie uitsluit, is naar de vertegenwoordigers der Kleine Entente en Titoeléscoc hebben erkend, volkomen be vredigend. Minister Laval heeft Zaterdag aan de Quai d'Orsay ccn lunch aangeboden ter cere van zijn Roemcenschen collega Titoe lescoc. Aan deze lunch werd verder decl- Titulescu genomen door Flandin cn eonigc andere Franschc ministers, door den Turkschen inbassadeur, door de gezanten van Grie kenland en Joego-Slaviö, door den Tsjcchi- schcn zaakgelastigde en door ecnige hoogc ambtenaren van bet ministerie van buitcn- landschc zaken. Des morgens had Laval een onderhoud met den Russischen ambassa deur en met den Abcssynischcn gezant. PARIJS, 31 Maart. (V.D.) De besprekin gen tusschcn Laval cn Titoelescoc, die daar bij dc Kleine Entente vertegenwoordigt, hebben lot effect, dat men hier versterkt wordt in de overtuiging van de noodzake lijkheid voort 1c gaan mot opstelling van militaire papten, teneinde een tegenwicht le vormen legen het zich herbewapenende Duitschland. HET LOT VAN DE N.R.A. WASHINGTON, 31 Maart (V.D.). De toekomst van dc N.R.A. stond gisteren op het spel, toen in den senaat van voorstel van president Roosevelt Ier behandeling kwam om het program van dc Herstclad- ministratie met twee jaar te verlengen. Voor de financicelc commissie van den senaat, die haar onderzoek naar de N.R.A. voortzet, oefende Robert L. Irwin, afgevaar- ligde voor Michigan, scherpe critiek op de N.R.A. uil.. Binnen- en buitenland 6 ct. per K.K. Vraagt prijs van onze 6 a 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation Kantoor: Leusderwcg 212. President Zamora heeft Lerroux, den lei der der radicale partij, die voor dc kabinets crisis premier was, opdracht gegeven een nieuw ministerie samen te stellen. Lerroux, wien grooto vrijhci(J is gegeven bij het vervullen van zijn opdracht, zal pro- beeren een kabinet te vormen op den grond slag van ccn ruim opgevatte eoalilie, waar bij ook de linksehe partijen, die in dc vo rige regeering zitting hadden, tot actieve medewerking zullen worden uilgcnoodigd. Lerroux MADRID, 31 Maart. (Reuter). Nadat I ciTotix besprekingen heeft gevoerd met Gil Robles, Martinez etc Velasco en Melquia- des Alvarez, is men in politieke kringen van meening, dat Lerroux er niet in ge slaagd is een ministerie te vormen op meer broeden parlementairen basis dan tot nu toe. Cïroote belangstelling in Polen voor tie Engclsch»Russi» sche besprekngen Moskousche reis een succes De Britsch-Ruösischc besprekingen heb ben volgens Reuter tc Warschau levendige belangstelling gewekt. Men neemt aan, dat do Russisch-Britsche betrekkingen verbe terd zijn. In rcgccringékringen acht men het nog te vroeg om te kunnen besluiten, dat Engeland welwillend slaat tegenover de totstandkoming van een z.g. Oostelijk Lo carno. Men verzekert evenwel, dat Polen bereid is mede tc werken aan elke onder neming om den vrede tc waarborgen, hoe wel men cr tevens den nadruk op legt, dat het Oostelijk pact gevaren meebrengt voor Polen. De speciale correspondent van I-lavas meldt uit Moskou: F.en tweede onderhoud tusschcn Stalin en Eden, dat evenwel geen officieel karakter droeg, had plaats in het landhuis van Litwinof bij Moskou. Volgens Britsche kringen schijnt dc kwestie van het Verre Oosten, die bij dc besprekingen op den achtergrond was geplaatst. Zaterdag een belangrijk onderwerp van discussie te hebben uitgemaakt. Voor de leidende per sonen der sovjets is dc rol van Engeland in het Verre Oosten die van bemiddelaar. In Britsche kringen verheelt men zijn vol doening niet over het feit, dat de sovjetre- gcering, wel verre van Groot-Britannié te gen Nippon te willen opzetten, zich hoeft bepaald tot het verzoek aan Londen om in zeker opzicht het midden tc houden tus schcn Rusland, dat het niet meer veront rust, en Japan, dat het niet meer bedreigt. Reuter meldt uit Moskou: Men is alge meen van oordeel, dal het bezoek van Eden met succes wordt bekroond en dat men waarschijnlijk weldra zal vernemen, dat hot zoor concrete resultaten heeft opge leverd. Duidelijk is aan den dag getreden, dat er tusschcn de Russen en Britten in hoogc mate overeenstemming van opvattin gen bestaat. Moskou verleent een willig oor aan dc in het Fransch-Brilsche com muniqué van 3 Februari vermelde punten. GRATIE OP HET LAATSTE MOMENT HAVANNA, 31 Maait. (V. D.) Manuel Fonscca, de eerste Cubaan, die ter dood ver oordeeld was wegens terroristische bedrij vigheid tijdens dc laatste algemecnc sta kingsbeweging, heeft gratie verkregen en wijziging van zijn straf in levenslang ge vangenisstraf, 3 minuten voor de executie zou plaats vinden. CAMPBELL BLACK JN HET HUWELIJK GETREDEN LONDEN, 31 Maart. (V. D.) Tom Campbell Black, bekend uit de Londen—Melbourne- race, is gisteren in het huwelijk getredent met dc actrice Florence Desmond. DIT BLAD NBB FT EEN l)A GEL IJK SCRD GECONTROLEERDE nn.AAr. vav EXEMPLAREN BETROUWEARE ONDERNEM ING Naar buiten Hfo* 6 ct. per K.M. Standplaats Stationsplein Hotel ,,IV?onopoler Vanaf heden is Soesterberg in ons bedrijf opgenor..en BINNENLAND Dc Landdag .van de N.S.B. (Eerste Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS Inbraak in het Chr. Militair Tehuis. (Dorde Jilad, pag. 1). SPORT Do yóethal weds (rijd Nederland—Belgii- (Tweede Blad, pag. 1.) Sonja Ilenïe in Amsterdam. (Tweede blad pag. 3.) WEERVERWACHTING Medegedeeld door het K. N. M. I. le De Bilt. Verwachting: Matige tot krachtige W. tot N. wind, zwaar bewolkt met tijdelijk opklaringen, waarschijnlijk enkele regen- of hagelbuien, aanvan kelijk iets kouder. Hoogste barometerstand 767.5 tc Jan Maycn. Laagste barometerstand 713.G te Skagcn. LAN3ESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 Onze Kousenafdeling beschikt over nieuwe fabrikaten. Er is grote zorg besteed aan dc KWALITEIT en aan de KLEUREN HET ADRES VOOR UW VLUG.. VEILIG.. GOEDKOOP.. Hot huwelijk van minister-president Go ring cn dc actrice Emmy Sonnomann zal worden gesloten op 10 April. Bij de ceremo nie voor den burgerlijken stand zullen Hit- Ier en rijksminister Kcrrl als getuigen op treden, nadat ccn begroetingstoespraak zal zijn gehouden door den staatscommissaris voor Berlijn, dr. Lippci t. De Obcrlhirgcmeis- ïcr zal liet huwelijk in het raadhuis vol trekken. Dc kerkelijke inzegening geschiedt in den Dom le Berlijn door den rijksbis schop.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1