V 4000 DE EEMLANDEU Fransche regeering niet werkeloos L J. Woensdag 3 April 1935 üitgaveVALKHOF Ga. - Arnltsièischepoortwal 2a 33e Jaargang No. 234 ROTTERDAM EN DE VAL VAN DEN REDE VAN DEN HEER D. G. VAN BEUNINGEN Ontzettende slag LE2EGUX OPNIEUW FORMATEUR OORLOG IN AFRIKA? Tol. 17*8 Tel, !7<BS GEVECHT IN TUNIS CRISISCOMITE ZET ARBEID VOORT REDE VAN FLANDIN Motie van vertrouwen TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 TAXI Nieuws op andere pagina's Laaifste berichten Eerste b'Jad pag. 3 WEERVERYVACHTING 7 uur 3 min. HET ADRES vaan uw L'ORDONNANCE ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maan J 0.63; j-t week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers 1 0.05 v POSTREKENING 47910 TELEFOON INTEP/J. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advcrtentiè'n voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra 1 0.05 r U Drastisch ingrijpen en een koers* verandering van de cconomi* schc politiek bepleit In de vergilde; ing van de Uóllerdamsche Kamer van Koophandel heeft de héér D. G. van Beuningen dc volgende rede uitge sproken Ik dank u dat u mij de gelegenheid geeft enkele woorden te wijden aan dc gevolgen, die de depreciatie inct 28 pet. van de goud- waarde van.de Belga voor Botterdam en an dere NedCflandschc havens, maar vooral voor Rotterdam, zal veroorzaken. Rotterdam, toch reeds in nagenoeg alle opzichten, in vergelijking met de Belgische havens, een te dure haven, zal door de Bel gische maatregelen den nekslag krijgen, indien niet met zeer bekwamen spoed dras tisch ingegrepen wordt. Reeds jaren lang kampen en worstelen de Rottordamschc ha ven-ondernemers om hel hoofd boven wa- 1cr te houden bij de veel hoogerc kosten aan havengelden, de tot zesmaal hoogere loodstarievcn; de hoogere loonen, de hoo gere kosten der sociale lasten, de veel stren gere toepassing \an allerlei wetten dan hij onze buitenlandsehe buren, reeds jaren lang zieiV en voelen wc Rotterdam achter uitgaan, oildanks al ons pogen wordt lang zamerhand steeds meer terrein verloren, vooral op het gebied* van .het waardevolle stukgoedvei keer. dat door overheidsmaatre gelen als coii tingen teeringen, invoerverbo den, herringen, kortom haast elke der tal- loozc regéeiingsbcnioeiïngen geteisterd is geworden. Eii nu komt deze ontzettende slag. Talloos zijn dc stappen geweest door onze Kamer, en in het bijzonder door u, mijnheer dc voorzitter, genomen orn te ge raken tot verlaging van haven- en loodsgel den, tot hul]» en steun door de regeering van liet noodlijdende Rotterdam. En wat zijn de resultaten van al clic stappen, van nl dal ppgen, van al.de klemmende adres sen en memories, van al de onweerlegbare argumenten? Dc resultaten lietcckenen helaas zoo goed als niets. En zoo moeten wij constateerén; dat de loodsgelden voor dc Waterweg nog steeds veel hooger zijn dan voor het veel langere en moeilijkere Scheldetrajcct, dat tie Xederlandsehe Staat hijvoorbeeld voor een lijn-boot op Rotterdam van 12.000 ton hij S M. diepgang 735 inkasscert, terwijl diezelfde boot door denzelfden Nedcrland- schen loodsdienst op Antwerpen voor 2292 Belg. francs of 112 geloodst wordt, en een ander schip van 9000 ton voor dezelfde tra jecten 395.91 tegen 04.08 betaalt; dat de' havengelden voor lijnbooten in Rotterdam circa 50 procent hooger zijn dan té Antwerpen; dat dc Belgische regeering dc Rijnvaart op de Belgische havens krachtig steunt, ter wijl door onze regeering nog steeds niets niemendal voor de Nederlandsche havens werd gedaan als tegenmaatregel; dat geladen vreemde schepen in de Neder landsche havens door de overheid scherp op overlading, worden gecontroleerd, terwijl diezelfde schepen in staat zijn naburige havens met een veel grooteren diepgang en dus meer lading te verlaten; dat het verkeer zienderoogen afneemt en naburige havens met den buit gaan strij ken, vooral h*et zoo waardevolle lijnverkeer verlaat Rotterdam meer en meer; dal Nederlandsche ondernemingen, op haar behoud bedacht, meer en meer van in het buitenland le vinden betere mogelijk heden gebruik moeten maken ten koste van de Nederlandsche havens; dat in Rotterdam en omstreken geweldige werkloosheid heerscht, dat evenredige som men aan ondersteuningen moeten worden uitbetaald, terwijl de overheid zoo goed als niets doet om het kwaad aan den wortel aan te tasten. liet eenige wat men hoorde en nog steeds hoort is aanpassen. Maar kunnen wij ons aanpassen aan de dreigende gevolgen van het Belgische avontuur? Hoogstwaarschijnlijk zullen door de ge aardheid van onze Zuidelijke buren de Be'.gen zullen dc devaluatie anders aan voelen en opnemen dan destijds de Engel- schen dc prijzen der meeste artikelen stiigen en dus zullen, waar de loonen der Belgische havenarbeiders vastgeknoopt zijn aan indexcijfers, deze loonen stijgen, maar toch nooit volle 28 pet. en nagenoeg al de andere havenkosten, die daar reeds zoo ge voelig veel lager waren dan voor Rotter dam, zullen met de volle 28 pet. dalen. Dat maakt een enorm verschil uit. Voor ren inkomende en uitgaande beladen boot van c.a. 8700 ton niet minder dan bijna 3000, boven en behalve het gunstige ver schil, dat er reeds was. Hoe kan Rotterdam hier aanpassen? Het zou moeten streven naar verlaging \an loodstarieven niet 80 pet., naar die der ha vengelden met 30 pel., naar loonsverlaging .voor de havenarbeiders niet meer dan 50 pet.-en zoo meer. Aanpassen! Maar past de overheid vol doen dp aan, geeft dc regeering dan het goede voorbeeld Leiden niet maar al tc veel barer be moeiingen juist tot bet bemoeilijken van die zoo begeerde en noodzakelijke aanpas sing? Hoe kèn men aanpassen, hoe kan men denken aan verdere loonsverlagingen, als 1 in Nederland het brood het dubbele kost van in België, als ook baast alle andere eerste levensbehoeften, bij allen overvloed die er van bestaat of bestond, slechts tot schromelijk overdreven prijzen kunnen wor- déii gekocht, als de „overheid door vele v.ui liaav handelingen liet norma ie natuurlijke cli gezonde ei loop der zaken doorkruist ca aanpassing belet, als zij voortgaat te trach ten om een deel \a!n onze bevolking Ie leunen door liet andere ontorsbare lasten op tc leggen. zoodoende onhoudbare toe standen schept; waarop het schip van styni vro'cg of laat dreigt, en naar ik vices moet stranden? Ik zie dc toekomst bijzonder zwart in voor heel ons land, maar m het bijzonder voor Rotterdam en ik vraag mij niet zon der huivering 'af, waar gaat liet heen? Van buis uit ben ik een ij arid van mo netaire experimenten; de ontzettend nailcc- lige gevolgen van soortgelijke avonturen in andere landen strekken ons te dien op zichte tot leering. Maar als onze stuurlui het roer niet spoedig omgooien, als niet heel drastisch wordt ingegrepen en van koers veranderd, dan zullen wij naar mijn overtuiging aan devaluatie niet kunnen ontkomen, hoe ernstig ook de gevolgen zul len zijn. En voor Rotterdam zou dit, indien bel niet op betere wijze kan woiden geholpen, wellicht nog het minste kwaad beteekenert. Ik heb sombere woorden doen hooren, maai* ik aehtfe bet als goed Rotterdammer en goed Nederlander mijn plicht ze le uiten. OPHEFFING VAN ERIT3CHE VLOOT- BASES NEW DELHI, 2 April. De Rritschc re geering hoeft besloten de vloolstuiinpuiiten tc Iicnjam en Basidu op te heffen cn daar voor in dc plaats een hoofdnoodbasis in Ie richten op (ie Balircin-eilanclcn aan dc Ara bische kust. Engeland heeft met den Emir van Bahrein een verdrag gesloten waarbij dc eilanden groep onder Brilscli protectoraat komt. Voor naamslc aanleiding om do Britsche vloot- basis Ic verplaatsen is de omstandigheid dat dc Arabische Oostkust voor Engeland voortr durend aan beteèkcnis wint. MADRID, 2 April. Do président der re publiek heeft den afgetreden minister-presi dent Lev roux voor de iu<(cdc maal belast jnct 'de vorming, van een kabinet. LONDEN, 2 April. De Daily Telegraph meldt uit Addis Abeba, dat wilde geruchten omtrent grensincidenten giöote opschud ding hebben gebracht onder de militairen. Dc göspaiuien verhouding niet Italië begint gevaarlijk le worden, vooral de wilde stammen in liet Noorden zijn erg oproerig. Oorlogsvoorbereidingen worden thans open lijk getroffen, terwijl door Kct gchcelc land troepen worden aangemonsterd. Binnen cn buitenland 6 ct. per fMA Vraagt prijs van onze C a 7 pers. wagens- Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast bet Tramstation Kantoor: Leusderwcg 242. PARIJS, 2 April (V.D.). Ongeveer 150 inboorlingen waren opgeroepen voor ceii mi litaire herhalingsoefening ie Medeiiinc in Zuid-Tunis. Zij meldden zich op het aange geven tijdstip aan. Een deel hunner vluchtte echter weer. Toen de militaire autoriteiten ingrepen om de 'discipline te herstellen kwam liet. tot ecu gevecht, waarbij de in boorlingen een afdeel ing soldaten met een regen van steeneil ontvingen en met stokken op bén aftrokken. De .soldaten maakten ge in nik van hun geweerkolven. Een inboor ling-reservist werd döodclijk gewond. Ver scheidene soldaten werden gekwetst, o.a. ook een officier. Volgens dc laatste berich ten hebben de meeste inboorlingen-reservis ten zich intussclien weer bij Hun superieu ren aangemeld. Fransche studenten protestceren herhaaldelijk tegen het toenemen van het aantal buitenlandsehe studenten aan Fransche universiteiten vooral tegen de penetratie van vreemdelingen in academische beroepen. Incidenten blijven veelal niet uit, zoodal de politie meermalen tusschenbeidc. moet komen. In elk geval tot omstreeks 1 Mei 1936 's-GRAVENIIAGE, 2 April. - ln een op 1 April gehouden vergadering van liet. da gclijkscli bestuur van het Nationaal Crisis Comiló mot de afgevaardigden van dc 22 grootste Nederlandsche gemeenten is vast gesteld, dut de gemeenschappelijke werk zaamlicden in elk geval tot omstreeks 1 Mei 1930 zullen worden voortgezet, in dc ver wacht ing, dat op de krachtige medewerking van alle lundgcnoolcn kan worden gere kend. Algemeen werd erkend, dal na dien da tum een eventueel beëindigen van dezen crisisarbeid zonder meer niet te verantwoor den ware, weshalve naar wegen dient te worden gezocht om een juiste overgang naar nieuwe toestanden Ic verkrijgen'. DUITSCH HANDELSVERTEGENWOOR DIGER UIT RUSLAND UITGEWEZEN BERLIJN, 2 April.- Dc Duitschc han- (Iclsvertcgenwoordigei' H. G. Waschkau, ver legen woon li ge r van dc IIumboldt-Deutz Mo- loreiïfabriek Khrliardl en Schuier le Saar- broeken, is om nog onbekende reden uit Rusland uitgewezen. Eenige dagen geleden kwam Waschkau uit Moskou naar Duitsch- land tot bijwoning van de begrafenis van zijn vader. Toen bij na eenige dagen naar dc Sovjet-Unie wilde tcrugkccrcn, werd hem zonder opgave van redenen een visum ge weigerd. Hij mocht zelfs niet naar Moskou tcrugkoeren om zijn verhuizing tc regelen aangezien zijn vrouw daar nog aanwezig was en naar de mecning der Russische auto riteiten daar wel voor kon zorgen. Ooi d( vertegenwoordiger Kuclsch van dc Miiteldcutschë Sfahlxyèrke en eenige andere Duitschc vertegenwoordigers zijn om onbe kende reden uit Ruskind uitgewezen. SCANDINAAFSCHE POLITIEK KOPENHAGEN, 2 April. (V.D.) IIcdeu is alhier een bespreking gehouden lussehen do ministers van buitenlandsehe zaken \an Denemarken, Noorwegen en Zweden. Deze bespreking stond in verband met dc buiten gewone zitting van den Yolkenbondsraad op 15 April a.s. en had ten doel een ge meenschappelijke politiek vast to leggen in zake de dail ter sprake komende problemen. In een betreffende de gedaclitenwissclin- gen uitgegeven communiqué wordt gezegd, dat de besprekingen uitgingen van den wcnsch een bewapeningswedloop tegen te gaan. STAUNING ZIEK KOPENHAGEN, 2 April. (V.D.) Minis ter Stauning is Heden wegens een ner veuze harlaandoening in liet ziekenhuis op genomen, waar hij één tot twee weken blij ven zal. Ook gedurende dien tijd echter zal hij de belangrijkste staatszaken zelf re gelen. „Niets veronachtzaamd om dc veiligheid van Frankrijk tc waarborgen" PARIJS, 2 April. (Reuter). Minister president FU nclin beeft heden in de kamer een redevoering uitgesproken, waarin hij er allereerst aan herinnerde, dat Duitsch- land zichzélf een luchtlcger had gegeven en dc aïgemeene dienstplicht had inge- vopid. Deze beide dingen vormen een een zijdige onbetwistbare schending van het verdrag van Versailles en van het Yolkcn- bondsstatuut. Aangezien Frankrijk niet kan toelaten, dat een bestaand recht ge schonden wordt heeft de Fransche. ïegce- rinsr besloten een beroep te doen op den Volkenbond. De Volkenbondsraad komt op 15 April bijeen en de Fransclicr regeering heeft c!c breedst mogelijke basis van vertrouwen noodig om 111 Genèvo liet gcheelc Fransche volk te kunnen vertegenwoordigen. Do .we derinvoering vun de aïgemeene 'dienst plicht in Duitschlahd .wordt aangevuld door andere rnaatn ;elen, die niet minder zwaar wegen, zo'oals de vorming Van de arbeidsdienst en de instelling van het luchtlcger, dat ondersteund wordt door een grrotc luchtbeschermingsorganisatie. Tegenover cêii zoodanig leger moet Frankrijk zijn veiligheid organiseeren door militaire maatregelen cn - door militaire verdragen met de oj) dezefde wijze bij den \redc belanghebbende volken. Niemand kan dc noodzakelijkheid bestrijden van onmiddellijke militaire maatregelen. Tot zekere troepenverschuivingen is reeds op 22 Maart door bevoegde zijde besloten. De i-egeering is dus niet werkloos gebleven. Overigens zijn maatregelen genomen om de garnizoenen der grensvestingen op het voorgeschreven niveau le brengen. Do kwestie of op grond van artikel 40 de over eenige dagen afzwaaiende lichting onder de wapenen moest blijven, is reeds door de regeering behandeld en zal op 5 April door het militaire comité opnieuw bestudeerd worden. De regeering zal haar plicht doen cn zich hij Haar beslissingen slechts laten leiden door de hoogste belan gen van bet vaderland. Yoor de luchtstrijd krachten zijn eveneens de. noodige maat regelen genomen. Yoor de luchtbescher ming heelt liet parlement een principicele wet aangenomen. De tot dusverre genomen maatregelen zijn echter slechts van voorbijgaanden aard aangezien oen besluit over dc kwestie, of er voor l rankrijk aanleiding bestaat zijn geheele militaire organisaties tc wijzigen, eerst dan genomen kan worden, wanneer dc nieuwe miltaire organisatie van Duitsch land in alle bijzonderheden bekend zal zijn. Het, parlement beeft de onontbeerlijke credieten gevoteerd. Men heeft de noodza kelijkheid van nieuwe credieten reeds aan gekondigd. Dit tweede gedeelte zal ge bruikt worden, zoodra het aanvullend pro- Tam van het ministerie van luchtvaart .."-■•werkt is. Hetzelfde geldt voor het oor logsmateriaal. De regeering zal zich bij het gebruiken der credieten steeds laten leiden door de volgende twee principes: productiecapaciteit van de Fransche fa brieken cn verhindering van onachtzame verkwisting van middelen. Het program van dc vestingwerken wordt verder uitge voerd. Op geen enkel gebied is dus ;ets veronachtzaamd om dc veiligheid van Frankrijk te waarborgen. Dc regeciing zal ook liet openbare crc- diet cn de valuta verdedigen. Ten onrechte is er aan getwijfeld, dat liet departement van Financiën niet aan dc gestelde eischen zou kunnen voldoen. Tot dusverre heeft het departement van Financiën al zijn verplichtingen nagekomen. Flandin betoogde, dat dc situatie van de Fransche banken niet kan worden verge leken met den toestand van de Belgische banken welke tenslotte aanleiding liacl ge geven tot dc waardevermindering van de Belga. Frankrijk hoopt, dat de inspanning #van België met succes bekroond moge wórden, evenals de tijdens den oorlog geleverde inspanning door succes bekroond is gewor den. Dc regeering heeft besloten ter verdedi ging van den goudfranc bet aanmuutcn van goudstukken te bespoedigen. In Stresa, in Moskou en in Gcnève slaan moeilijke onderhandelingen tc wachten. Het is noodig, dat dc minister van buiten landsehe zaken daar met dc volledige auto riteit van Frankrijk kan spreken. Wanneer de Kamer geen vertrouwen meer in dc regeering liceft moet zij dit openlijk zeggen. Vandaag moe* de Kamer hem, Flandin, of wel een volledig vertrou wen schenken, dan wel een onmiddelijkcn en volledigen breuk voltrekken. Spreker zal er nooit op ingaan te regeeren met een Ic klein geworden autoriteit. Hij vertrouwt op het land in de hoop, dat dit zich aan een zal sluiten tot een gemeenschappelijke cn weloverwogen actie. Dc kamer heeft vervolgens met -110 le gen 13-1 stemmen een motie van vertrou wen in de regeering aangenomen en is vcr- vojg^ns op reces gegaan tot 28 Mei. DIT BLAD HEEFI EEN DAGELIJKSCHQ GECONTROLEERD* npj.AAC. VAN EXEMELA REN i;» i' l -mm. f...;-n BETROUWBARE ONDERNEMING Naar buiten 6 ct. por K.M. Standplaats Stationsplein Hotel f,Monopo!o" Vanaf hec'en is Gcesterberg in ons bedrijf cpgenoi .en lilEN L A ND De Tweede Kamer over de nieuwe tarief- wet* (Tweede Ulud, pag. 2.) Beloog van dc K.N.A.C. inzake wegen veis betering en werkverruiming. (Tweede Blad, Pag. 2), C.-H. Unie bijeen, Jlir. D. J. dc Geer. Openingsrede van (•Eerste Blad, pag. 3). STADSNIEUWS Een mooi uitzicht wordt belemmerd. (Tweede Blad, pag. 1.) ^ledcgedcclil door liet K.N.M.L tc Dc Bilt: Verwachting; Meest matige W. tot N. wind, half tot zwaar bewolkt of be trokken, buien met regen of natto sneeuw, weinig verandering in tempe ratuur cn kans op nachtvorst. LANGE3TRAAT 49 51 - TELEFOON 190 DEZE V/EEK vertonen wij in onze winkel EEN AARDIGE FILM. Komt U cok eens kijken met uwq kinderen. jfc. YLLG.. VEILIG.. GOEDKOOP.. AMICITIA BIOSCOOP Vanaf VRIJDAG 5 APRIL A.S. Do Super Pajthé-Nafhan film Leest de advertentie morgenavond in dit blad. HET MEMELPROCES KOWNO, 2 April. Morgen wordt in het paleis van justitie le Kowno een openbare zitting gehouden van den Krijgsraad, waar in de motiveering der vonnissen die geveld zijn in het Memel])roces zal worden voorge lezen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1