BOVEETJE 4000 Wijziging der Onteigeningswet Belangrijkste Nienws DE EEMLANDEB DonMag 4 April 1935 Uitgave: VALKU9FF Co. Bureau: Arrkhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 235 DUÏTSCHE LUCHTBEWAPENÏNG DE PARITEIT MET ENGELAND Rede van Sassoon IJMUIDER TRAWLER IN BESLAG IR. V. J. P. DE BLOCQ VAN KUFFELER T©3. 1783 TeL 1788 BE CONFERENTIE VAN STRESA Sleshts twee leden tegen TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 op andere pagina's La a its te her i e hren Eerste blad pa4- 3 WEERVERW ACHTING Licht op 7 uur 4 min. l. J. uYta mm TCLEFOO H 123 BIT SS ri VOOR UW ÜMBSE8 1 TAXI ABONNEMENTSPRIJS per 3 raaanden vo°' Amersfoort 1.95; per maanJ 0.65; per week (met gratis versekering te^en ongelukken) f 0.15, Binnenland franco per post per 3 maanden 2,85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 rebels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1*Bewijsnummer extra 0.05 „Een uitvoerbaar middel om onveiligheid te vervangen door veiligheid" LONDEN, 3 April (Reuter). Afgevaar digde sir Charles Cayscr heeft hedenmiddag in het Lagerhuis den minister van buiten- landsche zaken, sir John Simon, gevraagd, of rijkskanselier Hitier tijdens dc besprekin gen ;e Berlijn eenigerlei aanduiding had ge geven betreffende dc tegenwoordige sterkte van het Duitsché luchtwapen. Sir John Simon antwoordde daarop: Ja, in het verloop van deze besprekingen deel de de Duitsche rijkskanselier in algemecne uitdrukkingen mede, dat Duitschland pari teil met Engeland in dc lucht bereikt had. De liberale afgevaardigde Mander stelde verder nog de vraag, of sir John Siinon een verzekering kon geven dat op de conferentie van Stresa geen besluiten genomen zouden worden, die de volledige en vrije bespreking van den tegen vvoordigen polilieken toestand ter wereld in de a.s. zitting van den Volken bondsraad zouden verhinderen. Sir John Simon antwoordde hierop: Niets wat te St resa gebeurt, zal een vrije en volle dige bespreking van eenigerlei onderwerp verhinderen, tot het onderzoek waarvan de Volkenbondsraad in zijn a.s. zitting zal wor den opgeroepen. Tegenstellingen Gelijk te verwachten was, stelde Churchill zich niet tevreden met het antwoord van sir John Simon betreffende dc sterkte van de Duitsche luchtstrijdkrachten. Onmiddellijk na het einde van den interpellatietijd stond lui op en vroeg hij den eersten minister of deze met het oog op de verklaring van Sir John Simon betreffende dc Duitsche lucht- bewapetjing thans een ander antwoord wil de geven dan gisteren toen hem gevraagd werd gelegenheid te geven deze dringende en ernstige kwestie te hespreken. JViardonnkl antwoordde, dat de huidige parlementaire zaken zoo dringend zijn. dat dc regeering geen afzonderlijken dag voor een bespreking van dezo kwestie ter be schikking kon stellen. Er zal, aldus voegde hij hieraan toe. gelegenheid bestaan dc kwestie door middel van vcrdagingsvoorstel len op le werpen. Churchill maakte Macdonald er opmerk zaam op, dat het antwoord van Simon be treffende de sterkte der luchtstrijdkrachten van Engeland en Duitschland in onmiddel lijke tegenstelling stond tot de verklaringen die door de Britsche regeering tot dusverre zijn afgelegd. Dientengevolge moeten bijzon dere maatregelen genomen worden, opdat het Lagerhuis de zaak kan bespreken. De leider der oopositie, Lanshury stelde hierop voor, een bespreking te doen plaats vinden binnen het kader van zekere finan- cicclo debatten. Macdonald verzocht dit voor stel te voren heken 1 te maken en voegde er aan toe, dat zijn antwoord niet be schouwd mocht vvo"den als aanvaarding van het voorstel. Een deel der avondbladen publiceert liet antwoord van Simon op opvallende wijze. Intusschen heeft de onderstaatssecretaris voor luchtvaart, Sir Philip Sassoon huiten hel Lagerhuis op een vergadering van de Volkenhondsunic een redevoering uitgespro ken over het gehcele probleem. Luchvacri problemen Sassoon verklaard-?, dat hij eerlijk geloof de. dat men. in het ontworpen jiiciitpr.ct een uitvoerbaar middel Ie/at om onveiligheid te vervangen door veil'gheid en op deze vvij::e de hoofdoorzaak van overdreven bewapenin gen en van den tor óg uit den weg te rui men. Zoowel in Japan als in de Ver. Stalen is een streven aan den dag gekomen de luchtstrijdkrachten ie versterken, terwijl Rusland behalve een leger van 000000 man thans de grootste lil •.htstrij'lniacht der wc leid wil bezitten. Er zijn Euopecsche vol ken, die aan Rusland grenzen en die huiten- gewoon geïnteresseerd moeten zijn bij het onheilvolle toenemen ran dc militaire macht van Rusland. Inzake de herbewapening van Duitschland merkte SassccSn op: Dit is sinds lang hot onderwerp van hel grootste belang, om riet te /.eggen van de grootste bezorgdheid voor het Engelsche volk geweest, lir bests at reden te veronder stellen. dat hot temp) der herbewapening in Dui'schland definitief bespoedigd is. Spr. hoopt, dat de besprekingen, die kort geleden tusschcn den minister van huiten landwho zaken en Hit Ier hebben plaats go vonden zullen leiden lot een betere kennis aan weerskanten van de doeleinden en voor nemens der heide landen. Wanneer dit zoo zal zijn, zal dit een groote winst heteeke non Een volledig begrip \an de positie van de andere zijde is een noodzakelijke voor waarde voor een duurzame overeenstem^ ming. Ingaande op do moeilijkheden, die de Britsche" rogeering bij de poging ontmoet om andere volkeren over te halen hun lncht- bewapeningspolitiek le wijzigen merkte Bassoon op: Wij hebben dc hoop niet opgegeven, wij zullen onze pogingen niet opgeven. Maar wij moeten Europa zoo nemen als het is. Wij staan nog steeds on de vijfde plaats onder de wereldh'rhfmachten en wanneer wij er ons levroden mee stellen te blijven staan, wam wij on het oommbtik ziin. zullen wij nip* lang D";tsrb'apd voor blijven. Het door Engeland en Frankrijk ontwor pen luchtpact is gebaseerd op wederzijdsche garanties der LocarnovoJken tegen aanval len uit de lucht. Wanneer Groot-Brittannie een nuttig deelnemer aan een zoodanig pact. wil zijn, moet het sterk genoeg zijn om pas, senden bijstand te kunnen bicden, wanneer' daartoe een oproep tot Engeland wordt ge-, richt. De verschillende pogingen om tc komen tot een internationale overeenstemming over de problemen der civiele zoowel als mi litaire luchtvaart zijn mislukt. Onder deze omstandigheden heeft dc regeering besloten de luchtstrijdkrachten uit te breiden met 41 eskaders, hetgeen thans in uitvoering wordt gebracht. De politiek der regeering blijft'een politiek van internationale ontwapening en men heeft de hoop niet opgegeven eenige beperking tc bereiken, doch het is helaas onmogelijk te rekenen op spoedige resulta ten. Andere volkeren bewapenen zich en men moet Europa nemen zooals het is. De Britsche nabuurlanden erkennen, dat de maatregelen, die thans genomen waren bui tengewoon redelijk zijn en niot-uitdagend. Zal het vaartuig nu worden vrij gegeven? LONDEN, 3 April. (V.D.) Reeds onge veer een maand ligt in het Granville Dock tc Dover dc Nedcrlandscllc trawler „De Hoop II" MM. 40, waarop de Engelsche douaneautoriteiten beslag hebben gelegd, toen aan boord een lading likeur en an dere alcoholhoudende dranken werden ge vonden, waarvan geen aangifte wfas ge daan. Den kapitein was een boete opgelegd van 25 pond sterling, die niet was betaald, waarop dc beslaglegging volgde. De eigenaar van den trawler, de recder De Groot uit IJmuiden. weigerde eveneens de boete te betalen, aangezien hij op het oogenblik, waarop de overtreding werd ge constateerd, niet de beschikking over den trawler had, aangezien deze door anderen gecharterd was. Dit èlïaHer is echter dezer dagen afge- loojion en de eigenaar van den trawler stelt thans pogingen in het werk weer de beschikking over de „De Hoop. II" te krij gen. Met ern zijner andere tralwcrs ..De Hoo|> I" IJM.-193, ls hij heden tc Dover ge- ariveerd. Mcii verwacht, dat hij de ge vraagde boete van .25 pond sterling zal l»e talen om de IJmjiidon 40 weer vrij le krij gen en naar Rotterdam te brengen. liet blijft dan natuurlijk dc vraag ot <le render geen stappen zal doen om de terugbetaling te vorderen van de z.i. ten om echte hem opgelegde boele. ROME—LONDEN IN VIJF UUR? Een dienst via Nederland ROME, 3 April. De Italiaansche lucht vaartautoriteiten bestiirleeren op het oogen blik een plan tot instelling van een «nieuwe luchtlijn, die een verbinding tusschcn Ilome en Londen tot stand zal brengen, welke het mogelijk maakt de reis van de Italiaansche naar do Britsche hoofdstad in vijf uur te niaken. Het is de hedoe ing dat de vlieg tuigen België en Nederland aandomi en over het Rijnland, Zwitserland en de Al pen vliegen. Waarschijnlijk zullen voor de zen dienst de nieuwe Savoin-Mnrclietti- vliegtuigen worden gebruikt, die plaats hie den aan 24 passagiers, zijn uitgerust met vier 700 P.K. motoren, ecu plafond hebben van 7500 m. en een gemiddelr1e kruissnel heid kunnen bereiken van 320 k.m. por uur. In. verband met den 13den sterfdag van deri laatsten Oostenr'^kschen keizer vond op d?n Eiscrnen Ring te Weenen een plechtigheid plaats ter herdenking van keizer Karl. Eeredctegafics van- het Oosten rijks che leger en het vaderlandschc front evenals talrijke andere formaties namen aan dez1 plechtigheid deel. Op onze foto ziet men aartshertog Eugeniw, den officieren vertegenwoordiger van het huis-Hnbsburg. Eervol ontslag verleend als dirccteuri^eneraal der Zuiderzeewerken Blijkens dc Staatscourant van gister avond is bij K. B. met ingang van 1 Mei 1035 wegens verandering in dc inrichting yun her. dienstvak vvaarioe hij behoort, eer vol ontslag verleend aan lr. V. J. P. de Bloctj van Kuffeler tc VGrnvenhage, als directeur-generaal der Zuiderzeewerken. /ictor Jean Fieri e de Blocq van ICuL'riei werd in het jaar M70 le Rhennn geboren, bezocht de Hoogerc Burgerschool te Amc.s- foort, waarna hij studeerde aan de Poly technische school te Delft. In 1000 deed de heer de Blocq van Kulfelcr examen als ci- viel-ingenieur, waarna hij tijdelijk ingenieur werd bij Rijkswaterstaat. Van 10101010 was Ir. de IVocq van Kuf feler ads.piran'.-ingenieur ccrs'p 1.lasso bij Rijkswaterstaat; van 1010 tot 1020 ingenieur respectievelijk hoofdingenieur Lij de Zui derzeewerken. Sinds 1020 was hij dircc- tcur-gencraal van dn-'c werken, als opvol ger van Dr. Ir. II. Wort man. DE „POF CL O DTT.VTA" VFFRODEII VOOR Düirsor-ILAND BERLIJN, 3 April. (Y D.) l)n „Popoio dTtalia" ia voor Duitschland verboden op grond van het feit, dal in de editie van 28 Maait een bericht gepubliceerd is. waarin naar voren wordt gebracht, dat Duitsch land niet alleen zijn aspiraties tegenover Littaucn, Rusland en Oostenrijk niet heeft opgegeven, maar zelfs voornemens is in Ierland een operatiebasis tegenover Enge land in te richten. Ook dc „Gazetla del Popo'o" is om de zelfde redenen voor het gehcele Duitsche rijksgebied verboden. Binnen- en buitenland 6 ct. per K I". Vraagt prijs van onze 6 S 7 pers. wagens Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation Kantoor: Leusderweg 242. MILAAN, 3 April. Dj voorbereidingen voor de conferentie van Stresa zijn in vol- icn gang. De zittingen zullen worden ge houden in het Palazzo Borromec. op het Isola Bella. Dc conferentie zal waarschijn lijk plaats vinden in de muziekzaal, die uclnccn is naast de zgn. troonzaal en dc karper, waarin Napoleon 1 gewoond heeft. Alle antieke kunstvoorwerpen zullen uit de zaal gehaald wórden, die gemeubileerd wordt met kostbare Florentijnsche meube len en andere kunstvoorwerpen. De beroem de tuinen on het eiland zullen 's nachts geheel verlicht zijn en de stad zal in blauw en rood licht stialen. waarmee men dc na tionale kleuren de.r gasten zooveel mogelijk \vil benaderen. Op allo gebouwen zullen trouwen;; de drie vlaggen van Italië, Frank rijk cn Engeland naast elkaar waaien. VS3HTPARTI JEI IN miJEENTSRAAD VAN LODZ WARSCHAU, 3 April (V.D.) In den gemeenteraad van I.odz is door den regcc- rinuscominissaris de onlangs aangenomen Uriörparngraaph in strijd met de grondwet en derhalve ontoelaatbaar verklaard. In de ze'fde zitting kwam het na een scherpe antisemitische redevoering van een natio nal) l-domocratischcn afgevaardigde tot ern stige vechtpartijen lusschen nationaal-dc- mocraten cn Joden. EERSTE KAMER Twee hooglecraren die liet niet met elkaar eens waren DEN HAAG, 3 April. - Dc onteigenings wet is in 1030 aangevuld met een nieuw ar tikel 72a, waardoor vereen\oudigd cn be spoedigd wordt de onteigening voor aanleg en verbetering van wegen cn bruggen. Krachtens dit nieuwe artikel kan, zónder voorafgaande verklaring hij de wet, dat tiet algemeen nut de onteigening eischt, inge volge een Koninklijk besluit, den raad van state gehoord, onteigening van en voor we gen, enz. worden bevorderd. Zoo vervalt ook de. eerste ler-visic-lcgging en wordt de tijd gewonnen, daarmede gemoeid. Door dit nieu we artikel heeft de aanleg cn verbetering van wegen, ondernomen door Rijk, provin cies of gemeenten, veel minder vertraging, zonder dat, volgens dc rcgecri^g, dc belan gen zijn geschaad van wie onteigend wordt. Dc senaat heeft nu een wetsontwerp aan genomen om deze regeling uit te breiden toë onteigening voor sooorwegwerken, kanalen, havenwerken, vliegterreinen en verbetering van rivieren. F.ehlor hebben de hecvon De Savornin T.ohmnn (C. II en Van Cittcrs (A.R.) het wetsvoorstel bestreden. Zij beriepen zich op Buys, den grooten staatsrechtgeleerde, die tc kennen heeft ge geven. dat onteigening, zonder voorafgaande verklaring hij de wet \an het algemeen nut, uitzondering moet blijven. Maar minister Van Lith de Jeude stelde hiertegenover, da' Buys zelf erkent, dat de grondwet aan don wei ge er ruimte geeft om zooveel uitzonde ringen Ic maken, als hij wenschelijk acht Jhr. Van Cittcrs evenwel merkte op, dat er langzamerhand zoovele uitzonderingen ko men, dat zij het karakter van uitzondering verliezen! De regeering had zich beroepen op het zestig-niilliocn-plan voor de werkverruiming ter uitvoering waarvan werken worden on dernomen. welke geen vertraging mogen on dervinden. Prof. I.ohman echter meende, dat indien een regeling gelijk de voorgestelde hiervoor gerechtvaardigd is, zij dan toch tol de uitvoering van dit plan beperkt moest blijven. Voorts had de regcering verklaard, dat dezelfde omstandigheden, welke bespoedi ging van onteigening voor aanleg van we gen en bruggen wenschelijk hebben ge maakt, ook gelden voor de andc.ro, thans in dc wet on te nemen, werken. Maar volgens dc opnoncercndc senatoren was dc kritiek, indertijd op dc wet van 1030 geoefend, ge rechtvnardigd en moest het nil aanhangige wetsontwei-p om dezelfde reden worden af gekeurd. Zii waren bang. dat het eigendoms recht te veel in het gedrang zou geraken, en snra' en van iiith°"ïpfï van dit recht. Prof Kranenburg (V.D.), die staatsrecht te Leiden doceert, was het gelijk méër vopykonit! niet met zijn Utrechtschcn col lega eens. Prof. Lobman had den minister president Heemskerk geciteerd, die bij de grondwetsherziening van 18S7 had ver klaard, dat men niet bang behoefde te zijn, dat de mogelijkheid van onteigening zonder voorafgaande nutsvvet zou worden toegepast voor spoorwegen, wegen cn kanalen, juist do objecten, in de wet van 1030 en in dit wetsontwerp genoemd! I-Iicrdoor was prof. Kranenburg echter niet uit het veld gesla gen. Z.i behoeven wij ons niet tc veel aan le trekken van woorden, een halve eeuw ge leden gesproken, omdat zich daarna andere opvattingen van het eigendomsrecht baan hebben gebroken. Dit recht, verklaarde hij, heeft zijn nimbus verloren. De hecren De Savornin Lobman en Van Cittcrs luidden opgemerkt, dat er bij wets ontwerpen. een verklaring van het algemeen nut cener onteigening bevattende, wel eens belangrijke Kamerdebatten waren gevoerd Zii herinnerden aan het kanaal van Almelo en aan dat door Zuid-Bcveland, bij well laatste do verhouding met België een ro' speelde. Prof. Kranenburg erkende het nu: van zulke debatten, inaar gioo'cr achtte hij het nadeel van vertraging in de onteigening noodig voor werken in het algemeen be lang. Minister van Lit li do Jeude vertelde, da' de Tweede Kamer slechts drie maal een out cigeningswetsontvverp heeft verworpen.Twee daarvan betroffen onteigening van grond voor houw van een koopmansbeurs on van een postkantoor. Hiervoor is ook na goed keuring van dit wetsontwerp nog een voor afgaande nutswet noodig. Z.E.xc. merkte nog op, dat, als men dc ontwikkeling der desbetreffende grondwets artikelen sedert 184S nagaat, een steeds groot ere neiging b'ijkt om dc onteigenings procedure eenvoudiger ™aken. In de Tweede Karrrr lr dit wetsontwern a'genieene instepmiing gevonden. De Sonaa» keurde he» ten s'ot-e zonder stemp"""ng goed. met aapteckening. dat do heeren Dc Savor- ning Lobman en Van Citters tegen waren. DIT BLAD HEEET EEN DAGELIJ KSCHQ GECONTROLEERDE OPIA AG VAN EXEMPLAREN De goedkoopste Taxi blijft een Maar U moet volgens Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pas blijft een Boveetje goedkoop. Wij raden U dus aan goed op de Taximeter te Ietten. lil SN ES LA MD liet Ncderlandschc gezelschap te Praag, (Tweede Blad, pag. 1.) Bloemententoonstelling tc Boskoop Tweede blad pag. l.)j Overleden de lieer F. J. A. M. Wierdcls, oud-directeur van De Tijd. (Tweede Blad, pag. 2.) OMTREK Gemeenteraad van Hilversum. (Tweede Blad, pag. 3.) STADSNIEUWS De R. S. A. P. in hel. geweer legen den oorlog. (Derdo blad pag. 1.) Arrestatie wegens opruiing. (Derde blad pag. 1.) D. V. O. op dc planken, (Derde blad, pag. 1). Vergadering dor Centrale Kruideniers organisatie. (Derde Blad, pag. 1). Bonte avond der Spééltuin-vcrceniging Hel Soestcrkwartier. (Derde blad, pac. 1). Dc bestuurdersbond en dc wcrLlooze jeugd. (Derde Blad, pag. 1). Medegedeeld door het K.N.M.I. tc De Bilt. Verwachting: Matige lol krachtige later afnemende Z.\Y. tol N.W. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, regen- of natte sneeuwbuien, weinig veran- !j; dering in temperatuur. LANGESTRAAT 43 51 TELEFOSN 190 STOFFEN AFDELING EOBIT cezc Etalar.es eens beloken en ver wonderd u over (ic enorme keuze in aller lei STOFFEN die vze brengen ia -den prijs van f 1.25 per meier.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1