BOVEETJE de eemlanded uit mooi Amersfoort 4000 SLIP-ONS EN MANTELCOSTUMES f 15.50 1210 FIRMA DUIM BURGER Medische Help L. j. luycx ZOON ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden v°<w Amersfoort 1.95; per maand 0.65; pet PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummef Zaterdag 6 April 1935 Uitgave: VALKHOFF Go. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 237 DIJKDOORBRAAK TE GOUDA Pech bij de werken aan de voorhaven PAKHUISBRAND ROTTERDAM TE FRANSCHE CRiTIEK OP DE BELGA TeS. 1788 Tel. 1788 Keizers ontmoeten elkander TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 op andere pagina's Laatste berichten WEERVERWACHTING 7 uur 8 min. FRANKRIJK'S OOSTGRENS VERSTERKT TELEFOON DIT IS AVOOR UW UWADRES '1 TAXI week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers 1 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor dc helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling l5 regelf 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra 1 0.05 '200.000 kub. meter water weg» geloopcn in den nacht In don nacht is bij het werk voor den aanleer van de nieuwe verbinding tusschen den Hollandschen IJssel en de Gouwe op de grens van Gouda bij een proefneming een binnendijk doorgebroken, waardoor meer dan tweehonderdduizend kubieke me ster water is weggestroomd, aldus meldt de Msb. Groote schade is aangericht en boven dien zal het werk belangrijke vertraging ondervinden. Het grootc. in 1927 aangevan gen werk. ter verbetering van de scheep vaartverbinding Amsterdam—Gouda—Rot terdam cn ter vervanging van de Mallegat- sluis te Gouda verkeert in een laatste sta dium. De sluiswerken cn de verbinding van deze sluizen naar de Gouwe zijn gereed en er rest nog de voltooiing van de zooge naamde Voorhaven, waarna ten laatste de IJsseldijk zal worden doorgestoken. Deze Voorhaven, 500 M. lang cn 75 tot 10C0 M. breed, is aan weerszijden afgezet door binnendijken. Om deze te beproeven I was vannacht in de haven water ingelaten en het *0011 op 3.10 M. plus N.A.P. gebracht. De aan den kant van Gouda liggende bin nendijk. die 4.20 M. boven N.A.P. uitsteekt en van de kruin tot den bodem een breedte van 5 tot 50 M heeft, is op de plaats, waar deze dijk op den IJsseldijk aansluit, over een iengte van ongeveer 20 Meter doorge broken. Het water stroomde over een 1 H.A. groot terrein en sloeg een gat van 10 bij 30 Meter in den dijk naast het in aan bouw zijnde Dieselgemaal van Rijnland en kwam hierdoor in het stroomkanaal van Rijnland om zoo naar dc Gouwe af te vloeien. In totaal zijn 230.000 kub. meter water weggestroomd met het eevolg. dat het peil in de Voorhaven van 3.40 Meter boven tot 50 c M. beneden N.A.P. zakte. De afvloeiing in dc Gouwe geschiedde zonder bezwaar, daar deze rivier het water wel verwerken kan. In Gouda ging liet peil in de stadsgrach ten plotseling jTclangrük omhoog, doch dit heeft geen gevolgen gehad. De nachtelijke proef werd onder leiding van don hoofdingenieur L. T van der Wal en den ingenieur W. J. de Koek van Leeu wen genomen in het bijziin van het volle dig personeel van den Waterstaat, maar dit stond toen de dijk het begaf machte loos en kon het gevaar niet keeren. Behalve dat in den binnendijk een groot cat is ontstaan en dc diik bii het Rünland- gemaal doorgebroken is. sloeg dc bc- Echoeiing ter breedte van het gat weg. j scheurde do IJsseldijk, traden nog eenigc verzakkingen op en zakte de andere bin nendi'k door het plotseling verdwijnen van den waterdruk uit. Het gevaar van de scheur in den IJssel- diik wordt niet groot geacht en het uitzak ken van den anderen binnendijk, welke als I verkeersweg van Gouda naar Moodrecht dient, heeft voor het verkeer geen stagnee- renden invloed. Kr is echter belangrijke schade ontstaan. De doorbraak zal tot gevolg hebben, dat j 'de voorgenomen openstelling van de nieu- we verbinding in Juni a.s. niet zal kunnen geschieden. Do oorzaak van dc doorbraak is nog niet bekend, doch vermoedelijk aan de slechte bodemgesteldheid rondom Gouda te wijten, waardoor een plaatsolijko verzakking op trad. De sluiswerken zelf en het Dieselgemaal van Rijnland kregen geen schade. Groote partij olie, vetten en teer verloren gegaan ROTTERDAM, 5 April. Hedenavond te half zeven is een brand ontdekt in het pand nr. 81 aan de Nassaukade alhier, waarin is gevestigd de N.V. F. Astenroth, in Scheeps- cn Industrie-artikelen, Handel in Olie, Vetten en Teer, tevens Oliemengerij. Deze brand nam al dadelijk een zeer rui men omvang aan. De vlammen sloegen hoog boven het dak uit en waren in den verren omtrek te- zien. Vrijwel het geheole pand, dat 37 Meter diep is en dat uit één hooge verdieping bestaat, bedekt door een grootendeels glazen dak, geraakte in vuur. De brand is vrijwel op hetzelfde oopen- blik van verschillende kanten tegelijk ont dekt. Een der ontdekkers was een adspi- rant-brandweerman, die juist met zijn fiets voor het pand stond en toen vlammen zag. 1Tij wilde het pand binnengaan, maar de deur was gesloten, daar bet personeel dit om zes uur had verlaten. Een andere ont dekker was de meesterknecht, die in zijn woning, naast het pand gelegen eveneens vlammen had ontdekt. Bovendien kreeg de brandweer een melding van een bakkerij, dio aan den achterkant grenst van het pand, waarin dc brand was uitgebroken. Dc brandweer stond voor een zeer moei lijke taak. Kr bevonden zich in het pand groote partijen vaten olie, vetten en teer en er ontwikkelde zich zooveel rook,dat mén aanvankelijk het pand niet kon binnen gaan. Al spoedig werd er met tien stralpn gewerkt cn wel zeven van slangenwagens <-n drie van een niotorspuit. Ecnige stralen werden door de groote voordeur geleid, an dere via de aangrenzende woningen aan de achterzijde cn via de daken. Op deze ma nier kon men den brand vrijwel omsinge len. Gevaarlijk was het. vooral, omdat er opzij van. het diepe pand een opslagplaats van de firma is voor olie en leer Dit, heeft men mot grootc moeite weten te sparen. Bovendien hebben eenige panden, o.a. een feestzaal, die aan de achterzijde grenzen, ge vaar geldopen en tenslotte liep gevaar een modelmakerij.en een gieterij, die naast het pand van de firma Asteroth is gelegen. Men heeft nog tijdig een vrachtauto, die voor in het pand stond, naar buiten gereden. De ontzaggelijke rookontwikkeling be lemmerde bet binnengaan van het pand. Toen men een uur gesnoten had met tien stralen was bet mogelijk om, voorzien van rook maskers, bet pand een klein eindje binnen te gaan. Daarna is er nog gerui- men tijd gespoten, waarna gezegd kon wor den, dat men den brand onder den knie had. Het groote pand is geheel uitgebrand en het dak is voor het grootste deel \ernield. Een groote partij olie, vetten en teer is verloren gegaan. Do schade is dan ook zeer aanzienlijk. Deze wordt door verzekering gedekt. De leiding van het blusschingswerk be rustte hij hoofdman Kceman. Voorts waren nog tal van andere hoofdlieden aanwezig. Ook was aanwezig de hoofdcommissaris mr. L. Einthoven. De nahlussching nam nog den geheelen avond in heslag. De politie had een ruime afzetting tot stand gebracht. Gelijk dc telegrammen reeds hebben meegedeeld, zijn verschillende officieren, dio aan den opstand in Griekenland hebben deelgenomen, niet alleen tot zware vrijheidsstraffen veroordeeld, maar bovendien gedegradeerd, hetgeen geschiedde ten aanschouwe van een menigte, die uit twintigduizend personen bestond. Links: de degradatie-handeling, rechts: het vervoer der zwaar bewaakte veroordeelden. KIEVITSMAAND Als April geen Grasmaand heette, dan zouden we hem hier in Nederland Kievits- maand moeten noemen, want niet minder dan acht en twintig Aprildagen zijn aan de Kievit cum annexis zijn eieren gewijd. He laas, zal de vogel zeggen, als hij ons be grijpen kon. Want al moge het waar zijn, dat kraaien gevaarlijk zijn voor zijn eieren, die laten zich door de heftige aanvallen van de eigenaars in de lucht wel verdrijven, al begrijp je niet. hoe de sterke kraai bang kan .zijn voor den Kievitman. Zou hier „goed recht" ter eener zijde en „slecht ge weten" aan den anderen kant spreken? Maar erger dan kraaien, reigers en derge- lijken is de mensch, de brutale, slimme mensch, die in de eerste vier weken van April steeds maar tracht de eitjes te vin den, waaryoor lekkerbekken zooveel geld betalen. Evenwel: er is kunst voor noodig en wetenschap om de eieren te vinden. Dat lukt niet aan ieder, die zonder die kunst en wetenschap de wei ingaat of op de hei de vogels opjaagt. Want ook op de heide legt de vrouwtjeskiviet haar eieren. En ook daar fopt het mannetje den niet genoeg inge wijden mensch, die meent in de Paasch- vacantie eens wat kivietseieren te gaan zoeken. Jawel, zoekenl Dat kan; maar vin den is wat anders. De capriolen van het in de lucht omduikelende mannetje leiden den onervaren zoeker zoo af, dat hij heelemaal niet ziet, dat het vrouwtje stilletjes van het nest afsluipt, een eindje loopt en dan een heel stuk van het nest af opvliegt, Daar mag de onrustverwekkende mensch gerust zoeken. Daar vindt hij toch niets en zoo komt het dat de niet ingewijden in de kunst en de wetenschap nooit een ei vinden Maar wat hindert dat? Hij heeft ioch winst was vroeg al buiten in het veld, genoot ei van zon en frissche lucht had een genot volle wandeling, verheugde zich in de buite lende kievitten, de luidruchtige gruto's wul pen, etc. Kortom had een gouden morgen. A. JOMAN SCHERPE AFKEURING De Amsterdamsche soc. democraten vragen maatreuelen inzake de haven en de diamant* industrie In financieele on bankkringen te Parijs, zoo meldt het Hbld., oordeelt men zeer scherp over de devaluatie van de belga. Zooals Flandin zelf hoeft verklaard, is men er van overtuigd, dat dc belga zon der veel moeilijkheden had kunnen wor den verdedigd. Bovendien was de helga den dag na het bezoek van de Belgische mi nisters te Parijs boven hét gouduitvoer- punt. Volgens informaties, waarover men te Parijs beschikt, schijnt de depreciatie van de bclga vrijwillig uitgelokt, zonder twij fel om bepaalde banken te redden, met name de Soc. Générale de Belgicpie en eveneens om speculatieve operaties met groote winst te kunnen effectueeren. Naar mate men de omstandigheden zelf beter leert kennen, des tc meer wint dc overtui ging veld, dat deze gebeurtenis to vermij den ware geweest cn dat de belangen van het land, arbeiders en spaarders met een overdreven haast zijn opgeofferd. Maatregelen gevraagd AMSTERDAM, 5 April. De sociaal-de mocratische fractie van den gemeenteraad heeft het volgende voorstel in den raad in gediend: De raad van oordeel, dat door de deva luatie van den Belgischen franc de be staansmogelijkheid van de Amsterdamsche diamant-industrie wederom ornstig wordt bedreigd; dat onmiddellijk hulp vanwege de regee ring en de gemeente, in den vorm van hoo-, ger subsidie voor bijslag op de loonen en voor een belangrijke verlaging van de be- drijlskosten, het gevaar van ondergang van deze Amsterdamsche industrie kan afwen den; noodigt B. en W. uit, zich dienaangaan de ten spoedigste met de regeering, zoo mede met andere daartoe bevoegde instan ties, in verbinding te stellen. De sociaal-democratische fractie heeft voorts het volgende voorstel bij den ge meenteraad ingediend: De raad noodigt B. en W. uit, ten spoe digste met de regeering en met het ge meentebestuur van Rotterdam in overleg te treden, teneinde door gezamenlijk beraad op korten termijn te komen tot maatrege len, welke de door de devaluatie van den Belgischen franc verstoorde verhoudingen tusschen de Ncderlandsche havens en die van Antwerpen herstellen. 6 ct. per K.K. Binnen- en buitenland Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderweg 242. Amcrsfoortscho Huisartsen-Vcrecniging Zondag hebben dienst do volgende burger- geneesheeren Kok, Lange Gracht 11; Tel. 55. Nicolaï, Lange Bergstraat 41; Tel. 633. Kamerling, Utr. weg 35; Tel. 142. Boodschappen, behoudens spoedgevallen, 's morgens vóór 10 nur. Van de overige geneesheeren heeft Zon dag dienst Nienwenhuis, Huygcnslaan 41; Tel, 1373. Zondag en de geheele week 's nachts heeft dienst de apotheek van de firma Kok, Langcstraat 74; Tel. 145 en de Java Apotheek, Leusderweg 212; Tel. 1887. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen: Mej. v. d. Grient, Breestraat 8. Mevrouw Daams, Puntenburgcrlaan 21. Hirohito heet Kang Teh hartelijk welkom in Japan TOKIO, 6 April (V.D.). Dc ontmoeting van den Japanschen keizer Hirohito met den jeugdigen keizer van Mandsjookwo op het perron te Tokio wordt in sommige Ja- panache kringen als een historische ge- bcurtonis voor het Verre Oosten beschouwd. Om 9 uur vanmorgpn arriveerde bij prach tig voorjaarsweer het Japansche slagschip Hiyei, geëscorteerd door drie Japansche torpedojagers, in de haven, van Yokohama. Prins Tsjitsjiboe, de jongste broer van den Japanschen keizer, begaf zich aan boord van de lliyei, teneinde keizer Kang Teh te begroeten. Om 10.25 stapte dc keizer van Mandsjoekwo aan land cn om 10.45 verliet de extra-trein met bet hooge gezelschop het station van Yokohama, waar een groote menigte zich had opgesteld, evenals aan de haven. Ook to Tokio verdrong het publiek zich in de omgeving van het station en langs den weg, dien de keizerlijke stoet zou volgen. Om 11.30 arriveerde de extra trein te Tokio. Op een rood tapijt wachtte keizer Hirohito op zijn hoogen gast, ter wijl voorts aanwezig waren de Japansche prinsen uit het keizerlijk huis cn alle le den van het Japansch Kabinet. Toen keizer Kang Teh uit den trein stap te, was keizer Hirohito de eerste, die hem begroette Op liet met roode tapijten beleg de perron drukten dc beide keizers elkaar hartelijk de hand, waarna do Japansche keizer Kang Teh voorstelde aan de aan wezige prinsen van don bloede. Onder groote belangstelling begaf het ge zelschap zich naar het Akasaka-palcis, waar keizer Kang Teh zijn intrek nam en waar hij tot 15 April a.s. zal blijven. Na een korte rust te hebben genoten be gaf Kang Teh zich om 13.30 naar het pa leis, waar hij officieel werd ontvangen door den keizer cn de keizerin, wien hij de hoog ste onderscheiding van Mandsjoekwo aan bood. Het bezoek duurde slechts kort. Kang Teh kcerdo naar het Akasaka- paleis terug en 2 uur later, om 15.30, bracht Hirohito reeds een tegenbezoek, waarbij hij eveneens Kang Teh een hooge Japansche onderscheiding aanbood. Hedenavond zal dc hooge gast aanzitten aan een galabanket, dat dc keizer en de keizerin hem in het paleis aanbieden. DIT BLAD HE&rt EES DA GEL UK SC BB GECONTROLEERDE OPIJK AG VAN EXEMPLAREN De goedkoopste Taxi blijft een Maar U moet volgens Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pa» blijft een Boveetje goedkoop. Wü raden U dus aan goed op de Taximeter te letten. lil NI. XI.AND Amsterdam's nieuwe spoorbanen. (Derde blad, pag. 1). Het Comité tot beperking van den machi- nalen arbeid in de sigarenindustrio door de ministers Oud, Slotcmaker en Steen- berghe ontvangen. (Derde blad, pag. 2). OMTREK Gemeenteraad van Baarn. (Derde Blad, pag. 3). STADSNIEUWS Do heer A. Joman ovverleden. (Tweede Blad, pag. 1.) Vergadering der Kamer van Koophandel. (Tweede Blad, pag. 1.) Do schoolvoeding en -kleeding in 1934. (Tweede Blad, pag. 1.) j Eerste blad pag. 3 Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Verwachting: Matig tijdelijk nog krachtige wind uit W. richtingen, zwaar bewolkt met tijdelijke opkla ring, regen- of hagelbuien, later wél- licht opklarend en iets zachter. LANGESTRAAT 49 51 - TELEFOON 190 STOFFEN AFDELING KOMT onze Etalages eens bekijken en ver wonderd u over de enorme keuze in aller lei STOFFEN die wo brengen in den prijs van f 1.25 per meter. PARIJS, 5 April. (V.D.) Het ministerie van oorlog maakt bekend: In overeenstem ming met de verklaringen van 2 April van den nremier in de kamer, zijn kort geleden een roeks maatregelen genomen, die ten doel hebben de bewaking van de grens te waarborgen. Het gaat hierbij vooral om do daadwerkelijke bezetting van de Franschc vestingwerken in het Noord Oosten. Tot dit doel zijn ecnige. overigens beperkte, troe- nenverschuivingen verricht. Een bataillon van het achtste gemotoriseerde regiment is uit zijn garnizoen vertrokken en heeft voor- loopig garnizoen betrokken in Opper-Elzas. Twee bataillons van het 80ste infanterie- regiment in Narbonne worden naar Metz overgeplaatst, waar zij vanaf 7 April zul len liggen. DAMES-MODEZAAK ARM. WEG 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1