B0VEETJE 4000 DE EEMLANDEQ ONTROERENDE PLECHTIGHEID Gosl>Indië Belangrijkste Nieuws Licht op L J. LUYCX ZOON ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maanJ 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 Donderdag 11 April 1935 Uitgave: VALKH0FF Ca. - BureauArnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 241 Vliegramp-slachtoffers ter ruste gelegd v OPNAME GEËISCHT IN EEN GESLOTEN BEDRIJF MAATREGELEN INZAKE DE MELK Tel. 1788 Tel. J.788 BLOEDIG DRAMA TE BANDOENG TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 op andere pagina's Laatste berichten Eerste Iblad pag. 3 WEERVER W ACHTING 7 uur 16 min. TELEFOO N DIT SS r\ VOOR UW UWADRES If TAXI DAGBLAD'1 PRIJS DER ADVERTENTIEN van l-*-4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadighcids-advertenticn voor de helft van den prijs. - Kleine Adverlenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Velen herdenken de flinke mans ncn die in de uitoefening van hun moeilijk beroep zijn gevallen AMSTERDAM, 11 Apiil. Vanmiddag heeft op de begraafplaats Zorgvlied aan den Amsteldijk de droeve plechtigheid plaats ge had van de teraardebestelling van de vijf omgekomen leden van dc bemanning van liet K.L.M.-vliegtuig „Leeuwerik", dat Zater dag j.l. op zoo tragische wijze bij Biilon is ei ongelukt. Reeds ver voor den aanvang van de begrafenis heerscht op en om het anders zoo stille Zorgvlied een groote druk te. Auto's reden af en aan. Honderden \va- ren naar liet kerkhof gekomen om de laatste eer te bewijzen aan de mannen van de Leeuwerik, die gevallen zijn bij de vervul ling van hun plicht. De politie had voor een sterke afzetting gezorgd. Ilct was guur en koud op de begraafplaats en de voorjaars- storm deed de nog kale kruinen van do boomen kreunen. Om liet graf, dat zich bevond op het nieuwe gedeelte van hei kerkhof, was een enorme bloemenschut opgetast. Wij zagen er kransen van verschillende K.L.M.-dien sten en van het vliegveld Croydon, alsmede van dc K.N.l.L.M., dc TwcntscJie Acroclub, Fokkerfabrieken, Twentschc zweefvliegers, N'ederlandsche luchtvaartdienst. Nederland sche Vcreeniging van Verkeersvliegers, de Tsjevhischc Luchtvaart-Mij., van den com mandant van de luchlvuartafdeeling Soes- terberg en van officieren en manschappen van Soestcrbcrg, voorts van hel gemeentebe stuur van Amsterdam, Rotterdam en Haar lemmermeer, van den directeur van William Muller en Co. ic Londen, de Kon. Shell cn een tuil narcissen „from an Englishgarden over which Soc,r had llown many times". In cic omgeving van het graf was een groot aantal luidsprekers geplaatst, welke het mogelijk maakien de redevoeringen te volgen. Om ruim 1 uur hoorde men het geronk van motoren, het was de F 22, die Jaag over het kerkhof vloog, teneinde een laalsten groet te brengen aan de gevallen kameraden. Tegen kwart over 1 arriveerden de eerste rouw auto's. Wij merkten onder de- aanwe zigen op clcn lieer A. Plesman, directeur der K.L.M., E. Enthoven, voorzitter van den Raad van Beheer van de K.N.l.L.M., wet houder .T. ter Haar, mr. Smeengc,'H. C. E. van Ede van der Pais, waarnemend di recteur van den luchtvaartdienst als verte genwoordiger van den minister van water staat, die tevens den directeur van den luchtvaartdienst vertegenwoordigt. De di- recieur-gcneraol van P.T.T. word vertegen woordigd door den algemeen secretaris, mr. J. F. van Roven en dc. lieer W. R. van Goor. Van de K.N'.I.L.M. waren o.a. aan wezig dc directeur jhr. IT. K. B. Rendorp en de secretaris; van den Raad van Beheer de heer I-I. Steenbeek, voorts waren aan wezig ecu detachement van de luchtvaart- afdeeling Soesterberg, een detachement, van het vliegveld Dc Kooij, voorts dr. ir. E. B. ■Wolff en dr. ii. II. J. van der Maas van den rijksstudiedienst voor dc luchtvaart. Voorts zagen wij majoor Boswijk, garni- zoens commandant van Amsterdam, mr. P. G. Haspels, burgemeester van Nieuvver-Am- stel, rnr. A. Slob, burgemeester van Haar lemmermeer, dc oud-burgcmcester van Ban doeng, dc heer G. J. Eggink, burgemeester van I-Iavelte, mr. A. II. S. Stemcrding, wet houder van Rotterdam, dc heer L. Boogerd, directeur der gemeentelijke handclsiiirich- ling te Amsterdam, ir. J. W. II. van Dijk, directeur der gemeentewerken te Rotterdam, de hecren A. F M. Dullaert, havenmeester van Schiphol, II. Kolff en mr. A. G. van der Leeuw voor de Nationale Luchtvaart- school. Voorts waren talrijke collega's van om- .gekomen vliegers en vele leclen van het personeel van den K.L.M.-dienst aanwezig. Vervolgens werd liet woord gevoerd dooi den heer E. Enthoven, voorzitter van den raad van bestuur der K.N.l.L.M. Het is slechts enkele jaren geleden al dus spreker dat wij hier op dezelfde plaats stonden om de baren van hen, die in de uitoefening van hun plicht in het Verre Oosten waren gevallen,, en om ons heen treurende betrekkingen. Spreker deukt hier bij aan de ramp van de Ooievaar en aan hen, die daarbij liet leven verloren. En de tijd ging voort en heden staan wij wederom voor de baren van een vijftal mannen, die ditmaal zeer nabij liet vaderland den strijd rnet de elementen mét hun leven moesten betalen. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar hen, voor wie deze dappere mannen liet dierbaarst waren, dat zij op aarde hadden en wij buigen met eerbied voor hun smart. Als ik na hetgeen door den directeur van de K.L.M. is gezegd ook een laatste woord van dank en hulde wil brengen, dan is dit, omdat een van deze mannen van den begin ne al i dienst va de. K.N.l.L.M. is geweest cn gedetacheerd als hij was in dienst der K. L. M. tijdens zijn verlof in Europa, feitelijk in dienst der K.N.l.L.M., het leven moest laten. Het is daarom, dat ik als voorzitter van den raad van bestuur van de K. N. I. L. M. aan onzen Prillwitz een laatste groet wil brengen. Spr. schetste daarna de voorspoedige loonbaan van den omgekomen vlieger. Ilct was hekend, dat hij altijd liet uiterste deed om zijn passagiers zoo rustig mogelijk over te brengen en men had liet volste vertrou wen als hii aan liet stuur zat. Bij voorkeur werd hii bestemd om het vliegen te propageeren. Zoo herinnerde spr. ei aan dat Prillevvitz in de twee Paasehda- gen van 1932 1C00 passagiers te Palembang ile lucht in voerde. Van iemand die zulk een slaat van dienst kan worden getuigd, dat hij een welbesteed loven heeft gehad. Een leven, dat geheel in dienst stond van dc höogc taak, die hij op zich had geno men, een taak din voor hem dn vervulling vuu zijn leve i wils geworden. Moge zijn ont'e vader in Making hierin ccnige troost vinden voor den vvrceden slag die hem heeft getroffen en moge hij verzekerd zijn. dat dc herinnering aan zijn kranigen zoon bij ons m dankbaarheid zal voortleven. Spr. eindigde met den vvehsch, dat Prille vvitz in vuderlandschen bodem dc grople rust. moge vinden, die wij hem. weliswaar met een hurt vol droefheid, gunnen. (Gedeeltelijk gecorrigeerd) SCHIPHOL IN ROUW.... De lieer P. C. Smit uit Amsterdam had in kort geding dc vereeniging van Radiatoren en Ketelhandelaren de Reku gedagvaard, ten einde van den president van dc Rotter- damsche rechtbank de nietigverklaring te verkrijgen van liet besluit, waarbij dc lieer Smit als lid van die organisatie was gewei gerd, benevens een gebod om hem alsnog als lid van die organisatie in te schrijven. De Reku omvat de fabrikanten en impor teurs van radiatoren en keiels. Zij beeft een overeenkomst met de l viv, dc vcreeniging van vervvarmingsinsfallatcurs, die ten doel heeft te bereiken, dat dc leden van elk van beide organisaties bij uitsluiting van en aan bun leden zullen leveren. Door de weige ring om den beer Smit als lid in Ie schrij ven werd hem de mogelijkheid ontnomen zijn bedrijf naar bcbooren uit te oefenen. Nadat in deze zaak door mr. M. M. van Velzen namens eischcr en door mr. O. B. de Kat namens gedaagde was gepleit, beeft dc president gisteren vonnis gewezen. Daarin overweegt de président, «lat aannemelijk is te achten, dat. eisclrer door de organisatie van het bedrijf en door zijn uitsluiting be lemmerd is in de uitoefening daarvan Re- nadecling van concurrenten ondervonden, al gaat deze ook nog zoo ver, rechtvaardigt het ingrijpen van den réchter niet, zoolang de. benadcèling niet berust op onrechtma tige handelingen van den concurrent. \ol- ens den president is eischcr er niet in qe- slaagd dc onrechtmatigheid van de hande lingen van gedaagde aan te toonen. Fischer beroept er zich op, dot naar de cischen van maatschappelijk verkeer een vereeniging als de Reku, die ten doel heeft zich een mono polie te verschaffen, ook een ieder als lid behoort toe te. laten, op wiens gedragingen als koopman niets valt aan te merken. De grief v*in eischer had echter niet tot het besluit om hem niet toe Ic laten moeten worden gericht, naar* de mecning van don president, maar tot de koninklijk goedge keurde 'statuien, die dc vrije beslissing over de toetreding tot het lidmaatschap aan de algcmccnc vergadering overlaten. Het be lui t der IcdenVcrgadei ing kan op zichzelf niet als onrechtmatig worden verklaard en een vordering tot vernietiging van dat be sluit en tot toelating van eischcr als lid kan daarom niet opgaan. Eisclier hoeft zelf uitdrukkelijk'verklaard de ordening van de Ileku loc tc juichen, mits hij zelf als lid wordt toegelaten. Al mocht cenige hande ling van gedaagde al ten doel hebben aan bepaalde personen een monopolie tc ver schaffen cn deze handeling deswege econo misch ongcwenscht zijn te achten, daarom alleen kan ze nog niet als onrechtmatig of onbetamelijk in hét maatschappelijk ver ken- worden gebrandmerkt. De president overweegt ten slotte in zijn vonnis, dat daarom een weigering niet on rechtmatig of nietig kan worden verklaard cn veel minder kan de president aan ge daagde liet. verder strekkende gebod geven eisclier als lid toe tc laten. Aan eisclier wordt derhalve dc vordering ontzegd, niet zijn veroordeel ing in dc kosten, die begroot worden op 30. De Nederlands. Iip /.ui vel centrale maakt bekend, dat binnenkort op grond van de Landbouw Crisisvvet 1933 bijzondere maat re gelen zullen worden getroffen betreffende het verhandelen, afleveren, vervoeren en voorhanden hebben van consumptiemelk, mede in verband met dc m werking treden de ïegcling tot beperking van den rnelkstcun Deze regeling zal o.m. inhouden, dat iedere handelaar in consumptiemelk, dat zijn dus: grossiers ni melk. melkslijtcrs, melkinrich tingen, z.'g parlevinkers en melkrijders: vervolgens ook zij, die liet verhandelen van melkproducten als nevenbedrijf uitoefenen, zooals b.v. kruideniers, melkveehouders, die zelf melk venten of op hun boerderij verkoo pen, georganiseerd zullen moeten zijn bij de Stichting Nod. Zuivclcontrale, gevestigd in Don Haag. Laan van Mceidcrvoort Si. Belanghebbenden wordt in hun eigen be lang aangeraden, zich vóór den löen van deze maand tc wenden tot vorengenoemde Centrale onder nauwkeurige opgave van adres en functie, die in den melkhandel wordt vervuld, met verzoek om toezending van een aanvraagformulier voor toelating als georganiseerde bij de Centrale voor noemd. Behalve handelaren wn ronsumptiemelk, dienen ook personen en bedrijven, die in dustriemolk verhandelen, voor zoover zij niet deze melk zelf hebben geproduceerd of als zuivelprodueent reeds zijn erkend dooi de Crisis Zuivel Centrale, een verzoek als bovenbedoeld tot de Centrale te richten. Aangezien de Centrale rle ingekomen ver zoeken zal behandelen in de volgorde, waar in zij zijn ontvangen, kan nict-lijdige in zending ten gevolge hebben, dat stagnatie in de bedrijven van belanghebbenden ont staat, doordat het bedrijf niet kan worden uitgeoefend, zoolang de erkenning als geor ganiseerde niet is verleend. Melkhandelarcn, die hun bedrijf uitoefe nen in een gebied, aangewezen als wettelijk consumptiemelkgebicd, in den zin van arti kel 2 van bet. Crisis Zuivclbesluit III, dat zijn diensvolgcns degenen, die reeds in het bezit zijn van een vergunning voor het vcr- koopen, vervoeren cn afleveren van con sumptiemelk, afgegeven door dc Crisis Zui vel Centrale, behoeven geen verzoek in te dienen. Aan hen wordt binnenkort een aan vraagformulier voor erkenning toegezonden. Binnen, en buitenland 6 ct. per K.K. Vraagt prijs van onze 6 a 7 pers. wagens. Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderv/eg 242. BANDOENG, 11 April (Ancta). Gister middag vervoegde zich de 38-jarige J. H., een Duitsehcr van geboorte, bij do fam. LL, bij welke familie zijn verloofde mcj. K. in woonde. Deze inwonende dame was bezig naar een andere woning ic verhuizen. R. kreeg twist met II., vvicn hij een slag gaf. De IS-jarige zoon van II. snelde toe cn tus- schen 1». cn den zoon kwam bet eveneens tot klappen. De jonge II. trok hierop zijn dolkmes en stak 1!. in liet hart. l)e dood trad onmiddellijk in. Wijlen R. had Ic Bandoeng een transport onderneming. Uit. het politieonderzoek is gebleken, dat het slachtoffer zou gaan Irou- wen met de dame welke ten huize van II. inwoonde; zij was vroeger werkzaam bij het Leger des lleils. De verhuizing was reeds gaande, toen ru zie ontstond niet den ouden lieer H. over de betaling van de huur. Wijlen R. wilde koffers uit een bewaarplaats halen, doch de oude heer II. belette licni den toegang. R. trachtte toen II. opzij te duwen, waarop diens zoon Riidi H., dit ziende, een dolkmes haalde en dit R. in het hart plantte, liet slachtoffer stierf in dc armen van zijn ver loofde. De dader is gearresteerd en bekende; bij had eerst kortgeleden de school verlaten. Het slachtoffer was vroeger als planter te Bandjar nabij de Zuidkust werkzaam en heeft zich energiek door de moeilijkheden, welke hem in den weg kwamen, heenge slagen. Dc begrafenis zal "hedenmiddag plaats hebben. DE INDISCHE CONVERSIE-LEENING BATAVIA, 10 April. (Aneta). Ilicr te lande is bij de inschrijving voor de Indi sche convoi'siclecning een bedrag gehaald van ruim f 1.(300.000.hetgeen in ver band met het vermoedelijk bedrag dat hier te lande aan schuldbewijzen van dc lee ning 1923 E aanwezig was niet onbevre digend kan worden geacht. DE VOORTVLUCHTIGE BELASTING PLICHTIGEN KOETARAÜJA, 10 April. (Ancta). Het is thans bekend dat dc belastingplichtigen van dc moekim Blangmó in Lhong in de omgeving van hun kampongs vertoeven. De uitgezonden troepen hebben echter nog geen contact met hen. DE VALSCHE MUNTERSZAAK BATAVIA, 10 April. (Ancta). De Raad van Justitie ving dc behandeling aan van de bekende vaïsche munterzaak, waarbij betrokken zijn de Europeanen Johan Gors, dc Japanner Ilamamatjoe cn dc Chinees Lauw Teug Po. HET NIEUWE VLIEGVELD BATAVIA. 10 April. (Aneta). Een deel van de wijk KeniajoranOost zal worden aangekocht voor den aanleg van een nieuw vliegveld bij Batavia, nadat dc goedkeuring hiertoe van Volksraad cn Bcgecring is ver kregen. Het vliegveld, dat vlak bij bet centrum van de stad ligt, zal worden aan gelegd op kosten van drie partijen, name lijk: de gemeente Batavia (met vergoeding van rente), het Gouvernement cn de K. X. I. L. M. Dit laatste lichaam heeft uit dc winsten, in vorige jaren gemaakt, gelden afgezonderd, welke beschikbaar zijn gebon den voor aangelegenheden in liet belang van de luchtvaart in Ned.-ïndië: „ONDERLINGE HULP" LIQUIDEERT BATAVIA, 10 April. (Aneta). De bekende Winkel-Maatschappij „Onderlinge Hulp" zal liuideeren, waartoe binnenkort een alge- meene vergadering van aandeelhouders zal worden bijeengeroepen. Men kan 75 van liet kapitaal als verloren beschouwen. („Onderlinge. Hulp" was oorspronkelijk een coöperatief magazijn voor officieren en werd later omgezet in een winkel-maat schappij). Na constateering van den toestand zal een liquidaleur worden benoemd. DE REIS VAN DEN GOUVERNEUR- GENERAAL DJEMBEB. 10 April. (Aneta). Het bezoek van den Gouverneur-Generaal aan dc plaatsen Locniadjang en Djember was een grootsche triomftocht. Langs do wegen stonden duizenden lieden geschaard, die met vlaggetjes zwaaiden en zoo dicht bij dc auto stonden, dat zij dc kap bijna raakten. Dll BLAD HEEFT EEN DAGELMKSCHQ GECONTROLEERDE OPT A AG VAN EXEMPLAREN De goedkoopste Taxi blijft een Maar U moet volgens Taxiklok, het bedrag v/at deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pas blijft een Boveetje goedkoop. Wij raden U dus aan goed op de Taximeter te letten. STA DSM FA TV.S Onze stad heeft meer attracties noodig. (Tweede Blad, pag. 1). Bijeenkomst van <lo Bellamy-beweging. (Tweede Blad, pag. 1). Ilona Durigo zingt in Amicilia. (Tweede Blad, pag. 1). 1 Medegedeeld door het K.N.M.I. tc De Bilt. Verwachting: Krachtige lot matig- lat,cr afnemende Z.W. lot W. wind half tot zwaar bewolkt of betrokken nog kans op enkele rcgcijbuieii ct iets koeler. Hoogste barometerstand 7(34.7 tc Toulouse" Laagste barometerstand 731.2 tc Kinn, STORM WAARSCHUWINGSDIENST Geseind te De Bilt hedenmorgen om 7.30 aan alle posten: Wordt verwacht storm uit liet Z.W. LANEE3TRAAT 43-51 TELEFOON 190 MAAK ZELF UW KLEDING. Onze Sloffen zijn MOOI en NIET DUUR. U krijgt een goed passend patroon gratis. U GAAT GOED GEKLEED VOOR WEINIG GELD. IIET VLIEGVELD TE MAKASSAR BANDOENG, 10 April. (Aneta). Het vliegveld te Makassar is goedgekeurd. In verband hiermede kan thans de proefdienst van dc K. Nf. I. L. M. voor den duur van drie maanden voortgang vinden. De aanvang van dezen proefdienst is nog r;et bekend, daar dc vaststelling daar van verhand houdt met de weersomstandig heden en met voorbereidingen welke nog noodig zijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1