BOVEETJE 4000 MISDAAD OP SCHIERMONNIKOOG Bijeenkomst te Stresa geëindigd L. J. IÜYCX ZOON Belangrijkste Maandag 15 April! 935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 244 EEN BEJAARD MAN VERMOORD Arrestatie te Utrecht OUDE VROUW VERBRAND Tel. 1788 Tel. 1788 FRANSCH MEMORANDUM OVERHANDIGD TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 Donau-eonferentie op 20 Mei te Rome Dit nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 7 uur 23 min. HET ADRES AMER3FOORTSCH DAGBLAD' ABONNEMENTSPRIJS p" 3 maandcn voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per pR||({ ppp inVFRTFNTIFN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. T"1 T"4 V^T 1 VTrkTArv elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advcrtenticn voor de Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 |J|H H H M A IN I IP I helft van den prijs. - Kleine Advertcntien „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 f 'vC 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Zijn lijk in een waterput gevonden SCHIERMONNIKOOG, li April. I-Iet thans in afwachting van liet zomerseizoen nog zoo rustige eiland Schiermonnikoog is' opgeschrikt door iemand, die speciaal daar voor van der,, vasten wal naar liet eiland is gekomen. Een van de bekende figuren van liet eiland de 03-jarige heer II. .T. Kerslholt, exploitant van gemeubileerde zo- ni n huizen op Schiermonnikoog, is vermoord. Zijn lijk is na lang zoeken ongeveer ccn weck na liet misdrijf in een waterput nabij zijn woning gevonden. De vermoe delijke dader, de 30-jarige II. uit Utrecht, is door do politie gearres teerd. Op Donderdag, 2G Maart was do oude lieer Kerslholt, die des winters te Groningen aan de vischinarkt woonde, naar Schicrmoiv nikoog vertrokken. Op liet eiland bezat hij acht zomerhuizen, gelegen aan den Badweg, henevens een klein houten huisje, op ongc- \eer 100 nieter afstand van zijn zomerhuis jes, gelegen, waarin hij des zomers woonde. Telken juic, reeds, langer dan een kwart eeuw, ging de heer Kerstholt in het voor* jaar naai Schiermonnikoog om de zomer huisjes voor het verhuren aan badgasten in gereedheid le brengen. De gchcclc vo- i ige week had de familie van den lieer Kerstholt tc Groningen niets van den ouden man gehoord. Men begon zich, daar liet niet de gewoonte van K. was, niets van zich tc lafen hooren, ongerust te maken, en stelde zich in verbinding met den burge meester van Schiermonnikoog, de liner II. \V v. (I Berg. Deze stelde onmiddellijk ccn onderzoek in, doch de lieer Kerstholt was niet in zijn huisje. Bijgestaan door den veldwachter Holm en later door den werk man Jacob Dient, die voor het verlccnen van hulp bij het onderzoek door den heer S van der Werff naar den burgemeester was gezonden, trachtte de burgemeester uit tc vinden, waar de oude mail was. Spqe dig rezen ernstige vermoedens van mis drijf, welke vermoedens helaas Vrijdag avond bevestigd werden. Nabij de woning van den lieer Kerstholt bevindt zich een groote waterput, die de lieer K. vroeger eens zelf van twee tonnen heeft vervaardigd en welke diende om over water voor de tuintjes van zijn huizen lc beschikken. Inplaats van water, bevatte de put, al thans bovenaan, slechts vuilnis. Dit en tal van afgedankte voorvveipcn, waaronder ook nog eenige kleine slroomatrassen, werden nit den put verwijderd en bil hel water gekomen deed men de vrccselijke ontdek king. liet lijk van den ouden lieer K. bleek under in den put Ie zijn geworpen. Ilct had een prop in den mond. Een arrestatie Dc burgemeester stelde de justitie tc Leeuwarden van liet geheulde op de hoogte en op zijn advies liet deze dooi dc politic tc Utrecht als vermoedelijke dader in ar rest stellen den 30-jurigen P». tc l trecht. Deze B. is op en G April i 1. op liet eiland Schiermonnikoog geweest en moet in verbinding met den heer K. hebben ge slaan. Op Vrijdag 5 April j.l. werd notaris Bolwijn te Aujum van Schiermonnikoog af opgebeld door genoemden B., die liciu diin- gciid verzocht nog denzelfden dag voor een belangrijke tinancieele kwestie naar bel eiland tc komen. De notaris ging inder daad nog Vrijdagavond naar Schiermon nikoog, waar lnj B. ontmoette. Hij ver trouwde de zaak echter niet en stelde zich daarom in verbinding met den burgemees ter van het eiland, cleu lieer II. W. van den Berg. De burgemeester nam R. een verhoor at en deze iiet bij dit verhoor een koopakte /icn van de zomerhuizen van den heer Kersrlioll, welke hij door den notaris in orde gemaakt vvcnsclite tc zien. De koop akte moet reeds geteekeud zijn geweest; of deze onderteckening van den lieer Kerst holt zelf was, zal thans onderzocht moeten worden. liet bedrag van den verkoop der zomerhuizen was in totaal 1G.0U0 gulden. Aan B. kon hoewel dc zaak zeer ver dacht was niets ten laste worden ge legd, eu daar 1\„ volgens medcdeeling van P.. reeds naar Groningen was vertrokken van zijn vermissing was toen nog uiols be kmd noest 1!. weer worden viijgclalcn. R. had echter reeds direct op liet eiland-een vreemden indruk gemaakt. Ilii had zich uitgegeven als ingenieur der electriciteils- weiken en in deze functie stelde hij zich ook in verbinding mot den bedrijfsleider der electrisclic centrale op het eiland, den lieer do Jonge. Deze had evenmin veel vertrou wen in den vreemdeling en vroeg hein naar zijn legitimatiebewijs.als ingenieur. Dit kon B. niet toonen, waarbij hij verklaarde, dat Jicm por telegram was verzocht naar Schier monnikoog te gaan. waardoor hij zijn papie icn vergeten had mede tc nemen. Toen hij echter ook het telegram niet kon laten zien, heeft de lieer dc Jonge licm dc deur gewezen. Dit gclieelc bezoek aan dc elect» iscbe cen trale schijnt voor B. een voorwendsel te zijn geweest voor zijn bezoek aan bet eiland. Toen nu aan het eind van dc vorige weck dc oude man vermist werd en ten slotte zijn lijk werd gevonden, vermoedde do burgemeester onmiddellijk verband tus- scJien deze misdaad en het bezoek van 11. aan het eiland. Tegen IK zijn hoewel het onderzoek ter plaatse eerst lieden, Zondag, is aangevan gen, reeds tal van aanwijzingen. Dc heer Kerstholt maakte op iiet eiland nogal eens gebruik van de diensten van ccn 17-jarige» jongen, Klaas van der Geest. Deze had van K. Vrijdag opdracht gekregen voor het Ha len van eenige levensmiddelen om deze Za terdag in zijn woning te brengen. 15. heeft toen den jongen medegedeeld, dat hij deze boodschappen maar niet moest brengen en voorloopig maar niet meer bij den lieer K. moest komen, want deze was naar Gronin gen vertrokken. Dc oude lieer Kerstholt was dit jaar wat later naar Schiermonnikoog gekomen dan in andere jaren. Men brengt dit thans ook met liet misdrijf in verband, omdat K. aan zijn zoon tc Groningen voor zijn vertrek dit maal had verklaard, dat hij erg legen de reis naar Schiermonnikoog opzag. Vermoe delijk wist K. dus, dat 15., die zooals uit het verband der feiten zou blijken en zoo als algemeen aangenomen wordt zich meester wilde maken van dc eigendommen van K. en dezen daarvoor een gefingeerde koopakte wilde dwingen tc teekenen, naar Schiermonnikoog zou komen. Het is verder waarschijnlijk, dat 15. zijn slachtoffer in zijn bed heeft overvallen. K. was lijdende aan rheumatiek en volgens nicdedeelingen van bewoners van liet eiland moet hij ran liet einde van dc voorlaatste week bedlegerig zijn geweest. Het is nog niet bekend op welke wijze K. om hol leven is gebracht. De Justitie ter plaatse Met een speciale recherche-boot uit Oost- mahorn is Zondagochtend het paiT.et uit Leeuwarden op Schiermonnikoog aangeko men. Dc leden van het parket namen hun intrek iu hotel van der Werff en hieven den geheelcn dag op het eiland om ter plaatse ccn onderzoek in te stellen. In en om (Ie woning van het slachtoffer werden foto's gemaakt; ook dc put en het lijk wer den gefotografeerd. Verder werden 111 den loop van den dag verschillende getuigen ge hoord. Het lijk van hot slachtoffer is in den loop van den dag gekist in ecu kist, die steeds op liet Drcnkclingonkerkhof Vredenhof ge reed staat. Tegen dón avond zal het stoffe lijk overschot niet de rcclicrcheboot via Oostinahorn naar Leeuwarden worden ver voerd voor liet verrichten der sectie. Een ouzui verslaggevers meldt ons in ver band niet liet bovenstaande gisteravond nog: Het is niet juist, dal clc vermoedelijke da der O)) verzoek der Leeuwarder poiilic te Utrecht w erd aangehouden Wel heeft dc politic tc Leeuwarden aan dc politic te Utrecht dc aanhouding van don verdachte verzocht, maar toen dit verzoek te Utrecht ontvangen werd zat de gesignaleerde reeds in verzekerde bewaring hier ter steile. Wat toch is liet geval geweest? Dc vermoe delijke dader van den moord op Schiermon nikoog is ccn inwoner van de stad Utrecht, al geruime» tijd. Hij was hier ter stede gc- emplovecrde hij een Utrcclitschen fabrikant, in opdracht van vvicn lui ongeveer veertien dagen geleden werd uitgezonden om ccn be drag van ongeveer 100 tc incasseeron. Met dat geld ging de jongeman er vandoor, in verband waarmede de patroon aangifte deed bij de Utrechtsche politic. F.n «leze hield den bediende bier le Utrecht aan: dc aan gehoudene bekende de verduistering van Drama in clc Borgerstraat tc Amsterdam AMSTERDAM, li April- Op do ie étage van het perceel Borgorslraat 3, is Zondag morgen lusschen 8 en 9 uur een alleen wonende 76-jarige vrouw, dc wed. G. Schenk, op gruwelijke wijze verbrand. Ilct was dc G-jarige kleinzoon van hel slachtoffer, die het eerst ontdekte, dat cr in dc kleine, armelijke woning, waar zich het drama heeft afgespeeld, iets niet- in orde was. Zooals iederen Zondag was hij ook vanmorgen te ongeveer 9 uur naar het huis van zijn grootmoeder gegaan. Toen de knaap, op de 4e verdieping gekomen, de deur naar het gangetje wilde openen, be merkte hij dat daar iemand achter lag, ter wijl lui ook een brandlucht waarnam. Hij liep ijlings terug naar dc woning van zijn aan den overkant wonende ouders cn deed daar medcdeeling van hetgeen hij ge zien had. Terwijl de vader van hel kind op onder zoek uitging werd de brandweer gewaar schuwd. Deze rukte uil met een motorspuit van dc hoofdwacht 1 lontliostiaal en toon onderbrandmeester De Jong met eenige brandvvachls ter plaats verschenen, ontdek ten zij in liet gangetje liet lijk van «le wed. S. De klecrcn waren nagenoeg geheel van iiet lichaam weggcschroeid. Dc reconstructie van het drama wees uit, dat een lap, welke stuk uit «Icn oven van liet fornuis, dal in het kleine achterkeu kentje staat, aan het smeulen was geraakt. Bij haar poging om «leze lap tc verwijde ren inoefen de 'klecrcn van dc vrouw in brand zijn geraakt. LIJK VAN VERMIST PERSOON OPGEHAALD ALPHEN AD. 1UJN, li April. Sedert Donderdagochtend werd alhier vonnist «le 26--jarige boomkwcckcr v. Grouping"» Hij was 's morgens om half zes naar zijn werk tc Boskoop gegaan, doch keerde des avonds niet terug, waaróp spoedig aangifte zijn vermissing werd gedaan. Nadat dc gcheeïc omgeving was afge zocht, is men hedenochtend gaan cieggen. Na cenigen tij«l werd de ficu van den jongeman opgehaald. Hedenmiddag is «lc politic erin geslaagd "»ok het lijk van Van Grcuningcn op te halen. Men verhoedt, dat hij .inoi* don krachtige» wind dc scherpe bocht bij de Sr hoeve .laag- brug niet heeft kunnen nemen en rechtuit in liet kanaal is gereden. 100 ten nndecle van zijn patroon en deel de opis! a ml ig mode. hoe hij niet dc 100 op sjouw was geweest, ongeveer liet Iioelc land door. 11ij vertelde o.m. ook in Leeuwar den te zijn geweest, maar deelde niets mee aangaande een verblijf op Schiermonnikoog. Verder dan Lceuvvaiden was hij niet ge weest; vaiulaai was hij, volgens zijn zeg gen, naar Utrecht terug gekeerd. En luer in de stad volgde dan ook zijn aanhouding voor de verduistering van de honderd gui- dcn. Toen «Ie politie hein voor dit misdrijf insloot en hem vervolgens lor beschikking van de pistilic stelde, wal gepaard ging met zijn overbrenging naar het Huis van Bewa ring, in afwachting van zijn lercclit-staan voor de verduistering toon wist men hier in' Utrecht volstrekt niets af van een moord op Schiermonnikoog, waaraan deze jonge man debet zou staan. Dij was z«i«'4r rustig en biechtte al z'u zonden ten aanzien van de honderd gulden op. Hij zal 1111 wel op transport gaan naar Leeuwarden. 15. is ongeveer dertig en onge huwd, een flinke jonge kerel, die echter geenszins een indruk maakt van een gewel denaar tc zijn. Binnen, cn buitenland 6 ct. per K.M. Vraagt prijs van onze 6 a 7 pers. wagens. Passagiers verzokerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Lcusderweg 212. PABUS, 11 April. (Reuter.'i Het Frun- sclic memorandum, dat aan de loden van den Volkenbond is overhandigd, herinnert eraan, dal de afkondiging van den mili- lüiren dienstplicht in Duitschland formeel een schending hetcekent van liet verdrag van Versailles, en dal «Ie Volkenbond der halve den plicht heeft zich met deze schen ding bezig te houden. Door de bepalingen to an nu leert* n (lie zijn militaire positie re gelen heeft Duitsóhland een der grondsla gen van zijn samenwerking niet Gonèvc vernietigd. Bovendien brengt het hiermede het succes iu opspraak van de internatio nale onderhandelingen tot. beperking der bewapening. Dc l'Tanschc regeering wacht met vertrouwen af, dat de Volk «m bondsraad zich over de ernstige situatie welke ontstaan is uitspreekt, opdat ccn beslissing genomen wordt over den huidige» toestand en waar borgen getroffen voor dc toekomst. SMOKKELDRAMA 11UNTEMSSE, 14 April. - lil den nacht van Vrijdag op Zaterdag stieten twee liulp- Uommiezen van Glïnge (Zeeland) op dc Liniedijk bij dc Moerschans op een twee tal mannen, vermoedelijk uitkijkposten van smokkelaars. Zij lieten deze passéoren en oven later bleek, dat hun vermoeden juist was. Want toen verscheen de smokkelaar A. dc Valk uit Hulst. Hij gaf geen gevolg aan dc sommatic der kommiezen en nam de vlucht met achterlating van de smok kelwaar. Een achtervolging had plaats, waarbij de douaneambtenaren tenslotte eenige schoten losten. Door een laai v an werd do smokkelaar in den rug getroffen, waarbij «Ie. kogel doordrong tot longen cm borst. In zorgwekkenden toestand is dc man naar liet ziekenhuis le Hulst overge bracht. AUTO GESLIPT 'I E LERINGEN, 11 April. Hedóiinilddag In ball vier is de personen-auto van den boer B. uit Breda, «lie in «Ie ru kt mg Oos- tcrliout reed, door de gladheid van «len weg komen te slippen, liet ongeluk geschiedde iu «Ie nabijheid van de 11i- panning „Het Zwaantje." De wagen raakte er» boom en kwam tegen een anderen boom lot stil stand. De lieer Jansen uit Oosterhout, die met zijn rijwiel op liet fietspad reed. werd door clc auto gegrepen cn geraakte bekneld lusschen den wagen en don boom. liii wed zwaar gewond cn is naar net Sint Ignalius Ziekenhuis te Breda vervoerd. Do lieer v. «I. Pluim uit Breda, die naast den lieer B. was gezeten, kreeg een diepe wonde aan het (lijheen. Dokter Slip Iers vil [Vierin gen verleende dc eerste hulp. DOOR DEN TREIN GEDOOD I IEL, 13 April. Hedenavond omstreeks zes uur is de 30 jarige mejuffrouw* M. uit Tiel op den onhevvaakteln overweg aan «le Mcdelschestraat nabij Tiel door een pas- seerenilen trein gegrepen en op slag go- dood. Mejuffrouw M. was gehuwd cn moe der van twee kinderen. De goedkoopste Taxi blijft een Maai- U moet volgens Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pas blijft een Boveetje goedkoop. Wij raden U dus aan goed op de Taximeter te letten. Geen beslissing genomen ten aanzien van de herbewape ning van Bulgarije, Oostenrijk en Hens garije Dc zitting, die Zaterdag op Isola Bella werd gebonden, kreeg des avonds te half acht haar beslag. Na aankomst der gedelegeerden tc Stresa werd van Kngclsche zijde verklaard, dat Zaterdag allo met de Londensche verkla ring van 3 Februari verband houdende vraagstukken waren besproken en boven dien nog een paar andere kwesties. Prac tised waren Zaterdag de besprekingen ge ëindigd; besloten weid Zondagmórgen le 10 uur nogmaals bijeen te komen om den tekst van de slot publicatie op te stellen cn tc publiccérdh. Dank zij den goeden wil. die getoond is, is alles op buitengewoon bevredigende wijze verloopcn, aldus wórdt verklaard. Zaterdag is o.m. gesproken over bol bij eenroepen van een Donau-eonferentie, te Rome tc houden op.20 Mei. waai b i, op uit- noodigïv»g van Italië, behalve dit land Frankrijk, Oostenrijk, Hongarije, do Kleine Entente cn Polen vertegenwoordigd zullen zijn. Er-is ook sprake van een uitnoodfging aan Duitschland. Engeland en Zwitserland /.uilen vermoedelijk waarnemers afvaardi gen. Veel aandacht schijnt Zaterdag tc zijn besteed aan «le herbewapening van Oosten rijk. Hongarije cn Bulgarije. Mussolini heeft zich daarover uitvoerig uitgesproken. De dure legde er don nadruk op, dat do licr- wapening van Duitschland hel-ongewrenscht muakie. de buurstaten ongewapend le la ten. In liet bijzonder gold dat voor Oosten rijk. welks effectieven ter grootte van 30.090 man zijn onafhankelijkheid onvoldoende waarborgden. De Engelsclio afgevaardigden ontvingen de Jtaliaanschc opvatting met sympathie. Laval zette «le ongerustheid van «le Kleine Entente uiteen, gewekt door een herwapening van Oostenrijk, Hongarije en Bulgarije. Hij beval aan in iedei geval geen enkelen stap ondernemen zonder over eenstemming met alle belanghebbende mo gendheden. De gedachtenwisseling hierom trent zal overigens langs diplomatieken weg worden voortgezet. De kwestie is te stresa dus niet opgelost. De Duilsclic regeering heeft inmiddels luiar standpunt inzake een Oostelijk pact aldus gepreciseerd I. Bij de Bcrlijnschc besprekingen heeft do rijkskanselier dc Britsche delegatie mede gedeeld, dat de Duitsche regeering lot haar spijt niet in staal is zich aan te sluiten hij liet Oostelijk pact in den voorgcstclden vorm. De Duitsche regeering is daarentegen wel bereid oen dergelijk collectief veilig heidspal t tc aanvaarden, indien dit: 1. Wordt opgebouwd op vvederzijdschc cn algemeene non-agressie-verplichtingcn en arbitrage; 2. In geval van verstoring van den vre de een consultatieve procedure wordt ge volgd o. In «lit geval is de Duitsche rijksregee- ring bereid, terwijl de nadruk gelegd wordt op «Ie moeilijkheden van ccn absolute vast stelling van den aanvaller, zich bij algemee ne maatregelen van steuuveileening aan te sluiten. Dit aanbod handhaaft de Duitsche regce- ring ook nu nog. ÏL De rijkskanselier heeft bij de bespre kingen tc Berlijn voorts medegedeeld, dai de Duitsche regeering niet in staat is een pactvoorstcl tc aanvaarden, dat, hetzij voor alle, hetzij voor afzonderlijke stalen, meer dere of mindere automatische verplichtingen van militairen bijstand inhoudt. Zij ziel daarin n.l. niet een element lot behoud van den- vrede, doch eerder een element van vredeshedrciging. De Duitsche lijksregec ring handhaaft ook thans deze opvatting cn dc daaruit voortvloeiende houding. 111. Dc njksrcgccring heeft onmiddellijk, nadat zij aan 't bewind kwam, «Icn wensch geuit met dc omliggende staten nict-aan valsvei dragen tc sluiten. Zij deed dit vooi- stel zonder een diepgaande kennis van dc bestaande twee- of meerzijdige militaiie af spraken van afzonderlijke staten ie bezit ten en zonder eenig verband daarmede. Daar zij zelf geen agressieve bedoelingen koestert, voelt /ij zich door werkelijke «Je rensiove afspraken niet getroffen. Dok «lil standpunt neemt dc Duitsche regeer ing nog steeds in. Evenmin als zij daarom in staal is lot een pact toe te treden, dal zulke militaire ver pliqhlingcn als een hoofdelement bevat, evenmin kunnen zulke buiten «lil pact ge legen overeenkomsten dc Duitsche rijks- regeering er van weerhouden harerzijds niet-aanvalsverdragen op bovengeschetst en grondslag tc sluiten. Dit is rlo zin van het antwoord «lór Duit sche rljksregoering op de vraag van den koninklijk-Britscbcn ambassadeur, of Duitschland bereid is een Oostelijk pact op den door hem aangeduide» grondslag te sb::Ln, ook voor het geval, dat andere sta ten ondcrlinor nog bijzondere aanspraken zouden getroffen hebben, of alsnog maken zouden. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELUKSCHO CECONTROLEERDB OPTAAO VAN STADSNIEUWS Kamerleden op bezoek bij dc SojilaTabrie- ken. (Tweede Blad, pag. 1.) Opvoering van «Ie Excclsior-revuc: „Dut wat je niet hebt". (Tweede blad, pag. 1). SPORT A.P.W.C. verliest met 1—2 van Laren. (Tweede Blad, pag. 2). Amcrsf. Boys verliest inct 4- van Soest. (Tweede blad, pag. 2). Quick wint niet i3 van Arnsvordc. (Tweede Blad, pag. 3). 1I.V.C. verliest met 7 van A.F.C. (Tweede Blad, pag. 2), De A.M.ILC verliest van Leiden. (Tweede blad, pag. 1). LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 MAAK ZELF UW KLEDING. Onze Stollen zijn MOOI en NIET DUUR. U krijgt een goed passend patroon gratis. U GAAT GOED GEKLEED VOOR WÉINIG GELD VLLG.. VEILIG.. GOEDKOOP. DOODELIJKE AANRIJDING TE HEEMSTEDE HEEMSTEDE, 15 April. Dp «le Ileem- steodsche dreef, bij de FiatT Aertslaan, hoeft lieden een doodelijk ongeval plaats gehad.. De 75-jarige N. dc O., «Le daar wan delde, wok! door een auto gegrepen cn was op si" «lood. De verloofde van den chauf feur *i de auto, die voorin zat, sloeg met haar noofd tegen de verruil cn kreeg een ernstige hoofdwonde. Dc politie maakte proces-verbaal op eu stelt om onderzoek in.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1