B0VEETJE 4000 DÉ EEMLANDEU Hevige aardbeving op Formosa BLOEMBOLLENVELDEN «tie# Auto in het Winschoterdiep 1210 Belangrijkste L. J. LUYCX ZOON Dinsdag 23 April 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 249 Eiland zwaar geteisterd PLOTSELING EEN KINK IN DEN KABEL STAKING TE NICE Hazardspelen verboden NAAR DE Passagiers verzekerd DRIE INZITTENDEN OMGEKOMEN DE ERKENNING VAN MANDSJOEKWO Dit nummer bestaat uit 3 bladen TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 7 uur 37 min. TELEFOO N DIT IS GjVOORUW UWADRES JI TAXI ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 rc§cls f 1,05 mct inbcSr«P van ccn bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Licfdadigheids-adverienticn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiè'n „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1' 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 3000 dooden; 9300 gewonden. Grootc schade aangericht. Ook schokken in Afrika TAIHOKU, 21 April (V. D.) Zon- dagochtend vroeg is het Zuidweste lijk gedeelte van liet prachtige eiland Formosa door een hevige aardbeving geteisterd. Er ontstond ccn onbeschrijfelijke paniek onder de bewoners van het eiland, die r.og verergerd werd, doordal alom brand ontstond. Het minst geteisterd schijnen te zijn dc provincies Taicbu en ICIshinèhiku. In de hoofdstraat van dc stad Taichu werden honderd personen gedood. Dc stiaat is in ccn enorme ruïne herschapen. Dc stad Taiko aan dc Noord-Westktist ■van het eiland is bijna geheel verwoest. De spoorwegen in het gohcclc Noordwestelijke deel van liet eiland zijn verwrongen en ge lijken op reusachtige slangen. Talrijke tun nels zijn ingestort, andere zijn geheel ver sperd. De bewoners zoeken in massa tusschcn dc ruines naar hun naaste verwanten. Perso- neol van liet Roode Kruis en politic arbei den zonder opbonden. De eerste aardschok is door bet observa torium van Taihokii om 0.02 uur pl. t. ge registreerd en dc tweede om 0.22 uur pl. t. Het epicentrum schijnt ie liggen twintig mijlen ten N.W. van Taichn. De Pescadores eilandengroep werd aan do Westkust eveneens door een aardbeving ge teisterd. Dc aardbeving op Formosa werd gevolgd door een reusaehtjgen brand. Dc telegraaf- cn telefoonverbindingen werden verbroken Volslagen cluislernis liet was Zondagmorgen zes uur op het eiland, toen de hemel zich verduisterde Binnen enkele .minuten was dc streek in het donker gehuld. Angst maakte zich toen meesier van de bewoners. Het was doodstil in de natuur, geen briesje deed dc bladeicn der hoornen bewe gen. Plolselfng bewoog zich de aarde, kwam •weer tot rust, trilde daarna heviger. Eenigc minuten gingen weer in stilte voorbij. Toen begon de grond heftig te schokken: de catastrofe was geschied. Dc stad Tailsjoc aan de Westkust leed het ergste, maar ook oen aantal andere steden en dorpen worden in ruïnes her schapen. Tn Tailsjoe, waar vele Chinecsche arbei ders wonen, Waren dc bewoners juist op gestaan en maakten zij zich gereed vooi het dcgelijkseh werk, toen dc ramp plaats .vond. In minder dan vijf minuten was de stad in één groote puinhoop veranderd. De hoofdstraat was geheel verwoest. Ilct ge rommel van dc aardbeving werd gevolgd door een helsch lawaai van vallende stee- Pen, springende waterbuizen en explodee- rende gasleidingen. Dit afschuwelijke con cert overstemde het geschreeuw dor tal- looze gewonden. Geleidelijk konden politie en Roode Kruis conigszins ordenend optreden en in de stra ten verschenen ambulances dokters en ver pleegsters verrichtten hun werk. Menige gewonde werd op de plaats zelf, waar hij gc\onden werd, geopereerd. De vernielende elementen hebben hun werk ook grondig gedaan in Sjintsjikoe, Sjo-Kceloeng en Tainan aan de Westkust en te Karenko aan de Oostkust. Ook Tai hokoe in liet Noorden heeft zeer geleden. Hier zouden dc slachtoffers uitsluitend Chineesche boeren zijn. Een geheel leger Corps is naar dc verwoeste gebieden ge dirigeerd. Van uit Taihokoe zijn vliegtuigen naar bet verwoeste gebied gezonden. Op den eersten dag meldden zij bij hun terugkeer, dat in boerderijen cn dorpen het vuur zich snel verbreidde en dat de bewoners in alle richtingen vluchtten. Ook in Oost-Japan zijn schokken gevoeld. Verschillende kerkdiensten werden onder broken, doch daarna weer vervolgd. TOKIO. 22 April. (V. D.) Radio- telefonisch heeft gouverneur-gene raal Nakagatsj van Formosa mede gedeeld, dat het aantal dooden ten gevolge van de aardbeving ongeveer 3000 bedraagt Het aantal gewonden is gestegen tot 9500. Oji sommige spoorlijnen is het verkeer hersteld. De schade aan huizen cn gebou wen wordt geschat op zes millioen yen, die aan spoorwegen, bruggen en wegen op vier millioen. 1-Iet ministerie van binncnland- sche zaken heeft alle provinciale besturen opdracht gegeven, een steunactic te openen, terwijl de stad Tokio een bedrag van 20.000 yen beschikbaar heeft gesteld. Vulkaanuitbarsting TOKIO, 21 April. (V. D.) Zaterdag in den ïaten middag heeft een lievige uitbarsting plaats gehad van den vulkaan Asama. Door de gloeiende lava zijn dc wouden nabij Karuizawa in brand geraakt. Dit is de hevigste eruptie van dezen vulkaan sinds id ie van 19 September 1929. Aardschokken in 'Afrika De door bijna alle Kuropcescbe observa- ioiia gemelde aardschokken zijn door dc Italiaanse,he seismografische stations bij zonder sterk waargenomen. Te Catania werden de uitloopcrs van de aardbeving zoo hevig gevoeld, dat de bevolking in paniek dc huizen verliet cn den nacht in dc open lucht doorbracht. Het Florcn- tijnsche observatorium deelt mede, dat de schokken zóó krachtig geweest zijn, dat zij catastrophale gevolgen gehad moeten heb ben. Het epicentrum van de aardbeving ligt aan dc Middellandsche Zeekust van Afrika, nabij Tripolis. Algiers of wellicht Tunis. Reuter meldt uit Tunis, dat dc aardbe ving. die door verscheidene scismografen in Europa werd geregistreerd, beeft plaats gehad in Fransch Tripolis. De aangerichte schade is och Ier het rekkelijk gering en er zijn geen menschcnleyens te bctrcuien. WERELDC! EBEURE N Dc l-'rsnsche minister der postcs rijen treedt energiek op Donderdagmorgen zijn te Nice 190 brieven- hest cl Iers in staking gegaan uit protest te gen het feit, dat de in dc wintermaanden toegeslnne versterking thans ingetrokken is. De stakenden kwamen bijeen op het binnen plein van het hoofdpost kantoor, waar zij dc Internationale aanhieven. De minister van posterijen. Mandei, heeft na liet bekend worden van het incident opdracht gegeven alle betrokkenen onmiddellijk voorloopig uit hun functie te ontheffen. Voorts zijn maat regelen genomen om de bezorging van dc port niet te laten vertragen. Reuter seint nader uit Parijs: De minister van P.T.T., Mandei, heeft niet slechts terstond een inspecteur jier vliegtuig naar de Riviera gezonden, om liet incident bij fc leggen, maar ook onverwijld tweehon derd Parijsche brievenbestellers derwaarts laten vertrekken, om in Ie springen. Ilct eerste deel invallers kreeg nauwelijks drie. uren tijrl om zich voor dc reis gereed te maken. Pas in den trein vernamen de beambten, voor welke taak zij waren uitver koren. Eigenaars van Turksche café's ten hoogste vcront* waardige! In dc hoofdstad van Turkije, Ankara, mogen, naar Reuter meldt, in dc café's niet langer hazardspelen worden beoefend. De autoriteiten hopen namelijk, dat dit verbod liet lezen onder dc geregelde cafébezoekers zal aanmoedigen. Tot de verboden spelen behooren niet slechts tric-spelcn cn kaartspelen, doch ook het dominospel. Hot schaakspel, indien het om geld wordt gespeeld, is eveneens ver boden. De eigenaars van dc café's die door dit verbod getroffen zijn. zijn hoogst veront waardigd en zeggen, dat zij geruïneerd zul len worden, indien het verbod niet wordt ingetrokken. VERZET TEGEN RUSSISCH- FRANSCH VERDRAG Zal de onderbreking der besprekingen leiden lot algeheele mislukking ran hel pact HET merkwaardige geval heeft zich voorgedaan, dat tic onderhandelingen over het Fransch-Russische pact, dal men al in kannen cn kruiken waande, voorloopig geen voortgang zullen vinden. Dit feit is op Paasch-Zondag zoowel van Fransche als van Russische zijde officieel bevestigd. Kort en bondig deelde Moskou mede, dat dc besprekingen tusschcn Litwi nof en Laval voor ecnigon tijd zijn onder broken en dat eerstgenoemde naar zijn land is teruggekeerd om den raad van volkscom missarissen verslag uit te brengen. Het sovjet-Russische communiqué schijnt te Parijs nog al ecnig opzien te hebben ge baard; men wijst althans op het summiere en kort-affe van dc Russische medcdeeling cn vestigt er bovenal dc aandacht op, dat daarin met geen woord wordt gerept van 't tijdstip, waarop de onderhandelingen zullen worden voortgezet. Terwijl de Russen aan hun mcdedccling in geen enkel opzicht ecnig commentaar hebben toegc\ocgd, zoo dat men omtrent dc aanleiding in het on zekere blijft verkoeren, wordt van officicclc Fransche zijde althans dc opmerking go maakt, dat wcl-is-wanr Laval cn Litwinof bet over de grondslagen van dc overeen komst tusschcn Prijs cn Moskou reeds eens waren geworden, maar dat er nog eenigc rodactioneele moeilijkheden heston den on het oogenblik van Litwinof's ver trek. Het is te begrijpen, dat Litwinof, zoo wordt voorts te kennen gegeven, den raad van volkscommissarissen rapport heeft wil len uitbrengen oyer den loop der onderhan delingen. zooals trouwens Laval eveneens in den Franschen ministerraad heeft ge daan. Zooals men ziet, verzwijgt de Fran sche medcdeeling dc mogoPikhcid. dat juist de rèdactioneele moeitiiU lieden de. aanlei ding vormden van Litwinof's plotseling vertrek naar zijn vaderland. Hoe dit zij, in de Franschq pers wordt hier en daar de stand der Fransch-Russische' besprekingen nog al .pessimistisch beoordeeld, liet spreekt vanzelf, dat dc onderbreking der onderhan delingen in de eerste plaats wordt betreurd door dc radicale cn communistische orga- V788 Het ongeluk is vermoedelijk liet gevolg vnn het springen van een band HOOGEZAND. 22 April. Een ontzettend auto.ongcluk, dat aan drie mchschen het leven heeft gekost, heeft hedenmiddag plaats gehad aan het Winschoterdiep tusschcn Groningen cn Hooge* zand. Om half drie naderde op den smallen verkeersweg, die langs het kanaal loopt, uit de richting Groningen een personen auto, waarin een familie, bestaande uit vier personen uit Ferwerd (Friesland) was gezeten, welke op weg was naar een verlovingsfeest te Winschoten. Ter hoogte van de werf van de firma E. T. Smit te Westcrbrock onder de gemeente Moogczand is de auto, die met een snelheid reed van ongeveer veertig K.M.. vermoede lijk door het springen van een voorband over den kop geslagen en in het Winscho terdiep terecht gekomen. Onmiddellijk snelden van alle kanten omwonenden, voorbijgangers en passeeren- de automobilisten toe. Ook een schipper roeide met een bootje dadelijk naar de plaats, waar dc wagen in de diepte was verdwenen. In den wagen bevonden zicli' de 35-jarige lieer G. Meester, postdirecteur te Ferwerd, -ern, Ferwoi dcradeel, diens echtgcnóote en zijn ouders, de omstreeks zestigjarige heer en mevrouw J. Meester, eveneens uit Fer werd. De jonge vrouw van den beer G. Meester, die chauffeerde, had, terwijl de auto den berm af reed, dc tegenwoordigheid van geest liet portier open te gooien en uit den wagen te springen, zich aldus in veiligheid stellende. De overige drie personen konden echter niet meer uit de auto komen en zijn jam' medijk verdronken. Want ondanks het feit, dat van alle zijden hulp kwam opdagen, slaagde men er niet eerder dan na twintig minuten in de drenkelingen uit het water te halen. De levensgeesten waren toen ge weken. Dc lijken werden in een arbeiders woning in de nabijheid binnengebracht, waar de doktoren B. dc Jong uit Hooge- zand en Fokkens uit Schermer werden ont boden. Ook de burgemeester van Hoogc- zand, dc heer D. Battels, was spoedig ter plaatse. Het stoffelijk overschot van de slachtof fers is Zondagavond naar het lijkenhuisje te Hoogezand overgebracht. Omtrent de oorzaak van het ongeluk is nog niets met zekerheid te zeggen. Het is ook mogelijk, dat er geen hand is gespron gen, doch dat de wagen door te ver naar rechts uitwijken in het water is gereden. Wat het eerste betreft, dit zal eerst kun nen worden vastgesteld als de wagen op het droge is gebracht. Nader vernemen wij. dat de auto op weg was naar dc familie H. Rcpko, horlogier Ie Winschoten, wiens dochter zich had ver loofd met den jongsten zoon van den heer J. Meester, welke verloving heden aldaar zou worden gevierd. Op eenisen afstand van de auto met' dc familie Meeste?- volgde nog ccn andere wagen met familieleden. ncn, maar ook sommige nationalistische bladen laten uitkomen, dat. wanneer dc Fransch-Russische alliantie geen feit mocht worden, dc Kleine Entente, die op hol oogenblik reeds nauwer relaties met sovjet- Rusland onderhoudt dan met Frankrijk, zich van laatstgenoemd land hoe langer hoc nicer zal afwenden. Frankrijk, zoo wordt betoogd, loopt zoodoende gevaar, dc „actieve vriendschap" van vier naties te verliezen, die een bolwerk vormen tegen het pangermanisme in Midden-Europa; dc alliantie met Rusland wordt aanbevolen als een noodzakelijk positie kiezen tegen Duitschland. Aan communistische zijde wordt er zelfs op aangedrongen met liet sluiten van 't verdrag geen seconde langer te wachten; van deze zijde geeft men I.aval, den minister van buitonlandschc zaken,een veeg uit de pan, terwijl dc arbeiders ertoe worden aangespoord „de vredespolitiek van Rusland" te steunen. Daar staat echter tegenover, dat tal van burgerlijke Fransche bladen niet of nauwe lijks hun voldoening kunnen verbergen over het feit, dat liet gelukt is Frankrijk te bewaren voor complicaties, die onvermijde lijk zouden zijn geworden, wanneer een mi litaire alliantie met Rusland zou zijn ge sloten, complicaties bovendien, waarvan de gevolgen onoverzienbaar zouden zijn ge weest. Men acht liet in uitgebreide Fran sche kringen een opluchting, dat dc pogin gen, die dc Russen al een paar weken doen om Frankrijk in het sovjetnet te verstrik ken, voorloopig zijn mislukt; men krijgt dan ook den indruk, dal Laval, sinds hij Gcnèvc heeft bezocht, het er op aanstuurt den weg te verlaten, waarop ITcrriot en Flandin hem hebben gedrongen. Elke Franschman met een onbevangen blik, al dus wordt naar aanleiding hiervan ojigc- merkt, moet zich hierover verheugen. Over het algemeen moeten ook dc Fransche na tionalisten, al wcnschen dezen uit den aard der zaak een sterk cn beveiligd Frankrijk, van het Fransch-Russische verdrag, dat door hen zelfs wordt aangeduid als het „infame pact", niets hebben. Huns inziens is een militaire alliantie met dc saboteurs der Fransche landsverdediging hiermede worden de Fr,arische communisten bedoeld ccn „onmogelijke monstruositeit", aan gezien de sovjets liet bondgenootschap met Frankrijk slechts nastreven om overal dc revolutie te ^kunnen verbreiden, wanneer cr een oorlog mocht uitbraken: Door dezelfde kringen wordt dc alliantie met Rusland voorgesteld als ccn aangelegenheid, die slechts van belang is voor de revolutionaire agitators cn de kanonnenfabrikantcn. Kort om: de strekking van deze en soortgelijke betoogen is: geen pact met Rusland. Met spanning wacht Europa af, of de Fransche regeering inderdaad zich nu van Rusland zal afwenden en misschien tenslot te toch nog zal probcercn met Duitschland tot ccn schappelijk vergelijk te komen. Vermoedelijk weldra diplomatieke betrekkingen met dc Domini* caanschc republiek Het Mandsjoerijschc ministerie van buitcn- landsche zaken doet medcdeeling van een officicele briefwisseling tusschen keizer Kang Teh en Molina, den president der Do- minicannscho republiek cn tevens tusschcn de ministers van buitonlandschc zaken dezer beide staten, die bedoeld zijn als in leiding tot diplomatieke betrekkingen tus schcn Mandsjoekwo en dc Dominicaanschc republiek. Reeds op 16 Augustus van het vorige jaar deed Molina keizer Kang Teli medcdeeling van zijn herkiezing tot president en gaf hij uiting aan den wensch, dat tusschen beide staten een vriendschappelijke verhouding zou bestaan. Kang Teh antwoordde hierop met een schrijven van den Mandsjoerijsehen minister van buitenlandsche zaken op 29 Ja nuari j.l., de ontvangst waarvan door Logrono den Dominicaarischen minister van buitenlandsche zaken werd bevestigd in een brief van S Maart j.l., waarin tevens waar deering werd uitgesproken voor het vriende lijke antwoord, dat keizer Kang Teh had ge zonden. REBELLEN GEVONNIST Dc krijgsraad te Saloniki heeft 52 rebel len gevonnist. Twee kregen levenslang, vijf anderen straffen, wisselend tusschen zes cn vijftien jaar gevangenisstraf. Achttien rebel len werden veroordeeld tot lichter straffen, 27 werden vrijgesproken. De zeven ccrstge- noemden zullen worden gedegradeerd. LEVEND VERBRAND PARIJS, 20 April. (V. D.) Een ernstig xer- keersongeluk is gebeurd hij Nogent-le Rotrou. Een personenauto botste aldaar in volle vaart tegen den bijwagen van een vrachtauto aan. Ilct. lukte niet meer dc in zittenden van de auto te hulp te komen, aangezien de lichtbrandbare lading van dc vrachtauto onmiddellijk in brand was ge vlogen. De drie inzittenden kwamen in dc vlammen om. VERBOD DER D.A.Z. OPGEHEVEN De Deutsche Allgemcinc Zeitung bericht, dat het verbod van dit blad door dc Itali- aansche regeering weer is opgeheven. DIJ BLAD HEEtT EEN DACEL1JKSCHO GECONTROLEERD* OPtAAG VAN EXEMl'LAREN De goedkoopste Taxi blijft een Maar U moet volgens Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pas blijft een Boveetje goedkoop. Wij raden U dus aan goed op de Taximeter te letten. SPORT II.V.C. wint met 1 2 van T.O.G. (Eerste Blad, pag. 2). A.P.W.C. klopt. Amsvordo met 5—0. (EcrsCc Blad, pag. 2). Sopla brengt E.A G. non 65 nederlaag loc. (Eerste Blad, pag. 2). STA DSNIF.ÜWS liet Grand Theatre geopend. (Tweede Blad, pag. 1). Provinciale hondsdag van het N.T.V, (Tweede Blad, pag. ff. Het 10-jarig bestaan van de Spceltuin- vereeniging Hot Soesterkwartier. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het Kon. Ned. Mct. Instituut te Dc Bilt. Zwakke tot matige Z..O. tot O. wind, licht tot half bewolkt, droog weer in hot W., in het Z. weinig of geen regen, iets warmer overdag. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Enc<rm is de collectie Fantasie Zijde in CREPE, MAT, GEORGETTES, CLOQUE, TAFZIJDE e.a MOSLEY BIJ MUSSOLINI ROME, 20 April. (V. D Mussolini heeft gisteren sir Oswald Mosloy. den leider der Bijt sche fascisten, ontvangen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1