BOVEETJE DE EEMLANDEU 4000 1210 BLOEMBOLLENVELDEN De Roode Haan weer op het dak L. J. LUYCX ZOON ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer Dinsdag 30 April 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 255 CONFLICT TUSSCHEN VERKEERSBONDEN A.N.W.B. EN K.N.A.C. GAAN UITEEN Het standpunt der K.N.A.C. BELGISCH KONINGSPAAR TE NOORDWIJK NAAR DE «feU Passagiers verzekerd BEKENTENIS IN DE CEL 5 pCt. SALARISKORTING GROOTE BRAND TE ROTTERDAM BRAND BIJ DE GRUYTER TE GRONINGEN Dit nummer bestaat uit 2 bladen EX E AI RL A R EN TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 oj» andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 7 uur 49 min. TELEFOON DIT IS A VOOR UW UW ADRES f TAXI --weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD - elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertcntiën voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 Een uiteenzetting van den wiel. i rijdersbond over den stand van zaken Naar aanleiding van het bericht, dat met ingang van 1 Mei a.s. do samenwerking tusschen den A.N.W.B. en de K.N.A.C. niet verder zal worden voortgezet, hebben wij bij den A.N.W.B. nadere inlichtingen inge wonnen met betrekking tot deze aangele genheid. Ten kantore van den A.N.W.B. deeldo men ons mede, dat de samenwerking met de K.N.A.C sinds 192-4 bestaan heeft en tot voor korten tijd zeer gelukkig is geweest. Er was een Wegencommissie van beide organisaties en ook op het gebied van het plaatsen van de richtingsborden leidde het samengaan tot voorkoming van onnoodigen arbeid en had'goede resultaten opgeleverd, in het belang van het verkeer en toerisme. Om het huidige conflict to kunnen be grijpen, moet men echter bedenken op wel ke wijze de samenwerking tot stand is ge komen. De A.N.W.B. was reeds vele jaren werkzaam op het gebied van hot plaatsen van richtingsborden en wegenverbetering. Toen de K.N.A.C. den vvensch te kennen gaf zich ook on dit terrein te gaan begeven, heeft de A.N.W.B. voorgesteld dit gezamen lijk te doen. Onuoodige kosten en verspil ling van energie zouden dan voorkomen kunnen worden. Men heeft toen een modus voor samenwerking gevonden, welke steeds zeer prettig is geweest. De A.N.W.B.-K.N.A. C.-commissie kon profiteeren van het werk vail den A.N.W.B., omdat het personeel van laatstgenoemde organisatie toch steeds op den weg was en daardoor tal van nuttige en noodzakelijke» aanwijzingen kon geven, waarvan de samenwerkende honden konden profiteeren. Thans wcnschte de Automobielclub ech ter een geheel nieuwe commissie met oen eigen bureau en een eigen dienst, welke geheel los stond van de bestaande organi satie van den A.N.W.B. Deze hond voelde hier weinig voor, omdat dit kosten zou ver oorzaken. welke niet alleen, naar haar mee ning. geheel overbodig waren, doch in de zen tijd van efficiëntie zeker niet te ver antwoorden zouden zijn. Terwille van de samenwerking was de A.N.W.B. echter be reid aan den wonsch van de Automobiel Club gevolg te geven en zich een financieel offer te getroosten, in de overtuiging, dat na korten tijd de Automobielclub tot bet inzicht zou komen, dat de nieuwe opzet niet bevorderlijk was voor een goeden gang van zaken, en daarbij ook zeer on-econo- misch. De A.N.W.B. had luist plannen om de samenwerking tusschen beide organisa ties nog meer uit te breiden en om deze op een nog economischer basis to plaatsen. Nog steeds hebben beide bonden hun eigen inlichtingendienst, hun eigen kaarten, hun eigen regeling van grehsdocumenten. Op al deze gebieden zou een samenwerking zeer in het belang zijn van liet tourisme. En daarbij zouden beide organisaties toch nog een eigen terrein hóuden voor hun spéciale belangen. Wat de K.N.A.C. betreft, werd daarbij in liet bijzonder gedacht aan bet clubleven, aan de techniek en aan de sport. Bii dc K.N.A.C. was echter een tegenover gestelde tendens merkbaar. Hier was juist een streven naar zelfstan digheid te opristateeren. waardoor dc sa menwerking ongunstig werd beïnvloed Ook zijn er cehigè aanwijzingen, dat do K N.A.C. zich nitt tot de automobielsporl wil beperken, doc'i ook haar vleugels wil uitslaan over andere takken van tourisme Toen nu de termijn van de samenwerking teneinde liep (deze is steeds voor 3 jaar vérlongdl wcnschte de K N.A.C. verschil lende wijzigingen inde overeenkomst. Een daarvan was de bovengenoemde, ri.l. dat er een eigen bureau zou Nomen, dat niets met de bestaande organisatie van den A.N.W.B. te maken bad. De A NiV.B. beeft zich toen bereid verklaard deze Mschen in te willi gen voor den tiid van e-n jaar. Echter was er één prir#. ,-lat de K.N. C gewijzigd wilde hebben ex waarop de A.N. W.B om principieele redjjnen niet kon in gaan. Toen in 192i de samenw.rking tot stand kwam. is hit de li'Tuidatielqpalingen vast gelegd. dat de A.N.W.B. het -echt van voor keur had op de bestaande btrden langs de wegen De K.N.A.C. wenschtf pon wii ziging dezer bepaling in d'Oii 7jn. dat de borden welke in bef inar. dat <e «"nieuwer king op de nieuwe basis zou plaats lwb ben. voor de helft van denAutomobiel hond en voor dc helft van (lifci A.N.W.B. zonden zijn. Ter wide van het nnblieke brnp". dat eenheid in de nnnwiizm^e*» lang» (|on WPP vordert, meende de A N.W R. hie piet on In te kunnen Wennp^r nn Sloon van een iaar de samenwerking n'et Vorfge^e* zou worden, zouden er Iweö svsterpp van wég-aanduiding komen, een van dn A.N W.B. en een van de K.N.A.C. Naanvdo de fAnduiding zich lutbre'dde. zou de SvwAt* ring groot er worden Nu kan de Kv A C natuurlijk zulks toch doen. wanneer z van de autoriteiten vergunning verkrijgen katt óók borden langs de wegen te plaatsen, doch in elk geval wil dc A.N.W.B. hieraan niet medewerken. Van de zijde van den Automobiclbond werd echter deze eisch gehandhaafd en hierop is verder contact afgesprogen. Bii den A.N.W.B. werd hieraan toege voegd, dat het voor ingewiiden reeds lang duidelijk was, dat de santenwerking hij verschillende gelegenheden ernstig in het gedrang kwam. Het standpunt van de K.N.A.C. De K.N.A.C. meldt ons: Naar aanleiding van door de pers ge vraagde inlichtingen omtrent het door den A.N.W.B. verspreide bericht inzake het eindigen van de samenwerking tusschen K.N.A.C. en A.N.W.B., deelt de K.N.AC, het volgende mede: De samenwerking tusschen AN.W.B. en K.N.A.C. zal inderdaad op 1 Mei 1935 een einde nemen, gelijk in het pershericht van den A.N.W.B. is medegedeeld. Daar de af werking van deze aangelegenheid is opge dragen aan een liquidatie-commissie, be staande uit afgevaardigden van beide ver- eenigineen. had dc K.N.A.C. niet anders verwacht dan dat deze Commissie, welke nog niet is bijeengekomen, een gemeen schappelijk perscommuniqué zou ontwer pen. Nu dit door het aan do K.N.A.C. te voren niet bekende persbericht van den A.N.W.B. niet meer mogelijk is. mag de K.N.A.C. niet nalaten, ook harerzijds mede te doelen, dat ook hare werkzaamheden in het algemeen belang op denzelfden voet zullen worden voortgezet en zooveel mogelijk zfullen wor den uitgebreid. Opsomming daarvan in een persbericht komt haar niet wenschclijk voor: in het al gemeen zal hare actie voor verkeersverbe- tering en verkeersbeveiliging op nog bree- deren basis worden gebracht, opdat, evenals steeds het geval is geweest, niet alleen de leden, rloch iedereen op den weg, daarvan kan profiteeren. De onverwachte stap van den A.N.W.B. in den vorm van het door het lichaam uit gegeven persbericht stelt de K.N.A.C. thans onverwacht, voor de vraag of zii tot publi catie, van de bijzonderheden der mislukte onderhandelineen moet overgaan. 7>ii meent aanvankelijk, dat dit turnover hare -leden en tegenover den A.N.W.B. niet juist zou ziïu. "Mocht echter in de kringen van den A.N W.B. een andere opvatting worden ge huldigd. den zal de K.N.A.C. daarnaar hare houding bepalen. HET OPONTHOUD VAN DE „IBIS" BATAVIA, 29 April. (Ancta.) De „Ibis" en de „Havik" zijn hier tegelijkertijd aan gekomen. Do storing van den „Ibis", kon, mede door de hulp van een te Rangoon ge vestigd ingenieur, door de bemanning-zelve worden verholpen. Men seinde daai;op naar de „Havik", welke inmiddels was vertrok ken om hulp te bieden, dat deze hulp niet meer noodig was. Dit telegram kwam ech ter te laat. Hun kinderen komen dezen zomer daar logceren Het Belgisch koningspaar vertoeft geheel incognito in ons land. Sedert Zaterdagavond acht uur, na dc opening van de Wereld tentoonstelling te Brussel, zijn Koning Leo pold en Koningin Ast,rid de gast van den heer Van de Mortel, burgemcestor van Noord wijk. Het fraaie, witte huis van den burge meester ligt aan den Goowcg en heeft aun de eene zijde een zeer wijd gezicht over de bollenvelden tot aan de duinenrij too en is aan de voorzijde omgeven door grasgazons en boomen, zoodat hot van den weg af niet te zien is. Zondagochtend heeft Koning Leopold, nc.g geheel onopgemerkt de dienst bijgewoond in de kerk te Nöordwijk, waarna hij golf Koningin Astrid speelde op de banen van do Noordwijksche golfclub. Des middags heeft het vorstelijk echtpaar een tocht gemaakt langs de bol lenvelden, terwijl tot besluit een rondvaart gemaakt - word over de Kagerplasse.il. Het middagmaal werd, in kleinen kring, ge bruikt ten huize van den burgemeester. Gisteren heeft de koning weer eonige spelletjes golf gespeeld, terwijl de koningin nes middags een bezoek bracht aan de Flo ra te Heemstede. Des middags brachten zij een bezoek per auto aan Den Haag, reden langs bet Muis ten Bosch, bezochten de ten toonstelling in de Ridderzaal en keerden langs de ■onvolprezen bloeiende bollcnvol- lon naar Noord wijk terug. Koning Leopold en Koningin Astrid zul len waarschijnlijk Dinsdag na de lunch, weer per auto naar Brussel vertrekken. Omtrent -Ie aanleiding tot dit bezoek ver- nemer» wii nog lir-t vólgende: De Koningin en de Koning wenschcn •lat bun kinderen, nri.rises Charlotte en krónnnrm« Botidewiin dc Nederlnhdsche raai volkomen zullen loeren bêbecrsehen. Zii hadden daarom besloten, dat bun kin- W. M. dc Bie bekent zijn dader* schap inzake den roof* moord te Oyen DEN BOSCH. 59 April. Wil vernomen, dat de zestienjarige W. M. de Bie, verdach te in de roofmoordzaak-Oycn op aanraden van ziin vader in het Huis van Bewaring te 's-Hertogenbosch een bekentenis zou hebben afgelegd, den moord op den land bouwer A. Verhoeven te Oyen te hebben gepleegd. Door deze bekentenis zou aan het licht gekomen zijn, dat de heide ver dachten Van Orsouw en De Bie nog twee medeplichtigen hebben gehad. Wij hebben gepoogd van dit bericht een bevestiging te verkrijgen doch de justitie kan zich daaromtrent nóg niet uitlaten. Men weet, dat De Bie wegens diefstal, vergezeld van geweldpleging den dood ten gevolge hebbende, tot 7 jaar en 6 maanden gevangenisstraf en ter beschikkingstelling van do regeering veroordeeld is. terwijl aan den 24-jarigen F. van Orsouw deswege vijf tien jaar gevangenisstraf is; opgelegd. Naar wij vernemen bedraagt de in het wetsvoorstel tot veria* ging van de openbare uitgaven aangekondigde, voor alle depar* tementen gezamenlijk geldende salarisverlaging der rijksambte* naren 5fo. deren eeiiigeo tijd in Nederland verblijf zouden houden. De burgemeester Van de Mortel, die ge huwd is met freule Michiels van Kessctiich .had relaties in de kringen van het Belgi sche Hof en oj) deze wijze kwam koning Leopold met hem in contact. Thans is vastgesteld dat beide Belgische koningskinderen dezen zomer bij burge meester Van. de Mortel zullen logeeren. De burgemeester beeft 'zelf'twee "kinderen van ongeveer dcnzèïfden leeftijd a)s prinses Charlotte en prins Boudewiin. Koning Leo pold en koningin Astrid hebberi thans per soonlijk dc schoonheid der omgeving kun nen bewonderen, waar hun kinderen dezen zomer zullen vertoeven. HEN PAAR TON SCHADE Matcrialenloods van de R.E.T. in vlammen opgegaan door ontplof* fing van een vat benzine ROTTERDAM, 29 April. Om ruim 1 uur hedenmiddag is een zeer felle brand uitge broken in de grootc materiaalloods van de R.E.T.gevestigd aan de Isaac Huberts!ratit. Een ontploffing waarvan men de oorzaak nog niet beeft kunnen vaststellen, is do oor zaak van den brand. In de grootc steenen loods bevonden zich op de bovenste verdieping drie arbeiders en beneden 13 arbeiders: Deze menschen wer den opgeschrikt door een lievige knal, die in vrij grooten omtrek werd vernomen. Zij renden naar buiten. Het gebouw stond kort daarop geheel in lichterlaaie. Geregeld vonden explosies plaats, vermoe delijk door het ontploffen van vaten toer. Kort na het uitbreken verschenen een aantal slangenwagens, die onmiddellijk met een aantal stralen begonnen te werken Daarna verschenen tvvee motorspuiten, waar van er elk met tvvee stralen aan de blus- sc.hing deelnamen. Nadien zijn nog meer motorspijitcn gearriveerd, zoodat omstreeks twee uur met een kleine twintig stralen werd gewerkt. De loods is 75 M. dien on 25 M. breed. Zij grenst aan den achterkant aan rle gebou wen van de Heinekens Bierbrouwerij. Er ontwikkelt zich een verstikkende rook, die liet blusschingsvverk uiterst moeilijk maakt. De leiding van 't blusschingswerk berust hti hoofdman Kruis, dio door enkele andore hoofdlieden wordt geassisteerd. Tegen half drie had de brandweer den brand onder de knie. Da huizen van het liofie. die niet den aebfer'*ant aan de. ma- feriaönonr!s erenzen an die ontruimd wa ren, zijn behouden gebleven. Ook de andere belendende panden, die gcruimen tijd groot gevaar liepen en die, zooals het nieuwe ge bouw van de tram. waarin dc teekenkamers en boekhouding zijn gevestigd, ontruimd waren, heeft men voor het vuur weten te sparen. De oorzaak van den brand, waarbij de materiaalloods totaal is vernield, is zeer vermoedelijk een ontploffing van een vat benzine. Om half drie begon men met de nablus- selling waaraan een groot aantal stralen deelnamen. Na half drie is men begonnen de ontruim de teekenkamer en de andere lokalen van bet nieuwe gebouw, dat zich vlak bij de ma teriaalloods bevond, weer in te ruimen. De materiaalloods zal moeten worden gesloten. Overwogen wordt of hel noodzakelijk is er een schutting omheen te plaatsen wegens het gevaar van instorten van de nog over eind staande muren. Wij hebben on liet terrein van den brand een kort onderbond gehad met ir. Nieuwco- huis, directeur van de R.E.T., die ons mede deelde. dat bij de schade nog niet precies berekenen kon, maar deze wel op een paar ton schat. Verzekering dekt de schade. De loods was bet centrale magazijn., waarin vrijwel alle reserve-materiaal was opgeborgen. De panden van bet. liofie, dat aan den achterkant van het magazijn grenst, hebben zeer grooto waterschade hekomen. Negen ge zinnen zijn hier ernstig getroffen. Slechts enkele ervan zijn verzekerd. Elementen fabriek te Amster» dam in vlammen GRONINGEN. 29 April. Hedenmiddag omstreeks v!— tnir is een felle brand uit- gebroken i c l van de firma N.V. De Gnfyicr, aan dc Nieuwe Ebbingestraat te Groningen. Het vuur woedde in het kan toor en in het magazijn, welke naast den winkel zijn gelegen. De brandweer slaagde erin met twee stra len het vuur te blusschen. Twee oude da mes die boven bet magazijn wonen, zijn door de brandweer in veiligheid gebracht. De oorzaak van den brand is het vlam vatten van een gordijn door een gascorn- fort. welke in het kantoor stond. De schade wordt door verzekering gedekt. Het kantoor is geheel uitgebrand, terwijl tevens een groot aantal bescheiden een orooi van liet vuur is geworden. Een ge deelte van liet magazijn brandde uit. Brand in elementenfabriek AMSTERDAM 29 April. Bij rle Ella- elementenfabriek. die gevestigd is op rle tweede verdieping van een oude diamant slijperij in de Valkenburgerstraat 7. brak hedenavond tegen half zeven brand uit. De vlammen, die gretig voedsel vonden in de brandbare stoffen, als schellak die bij het vervaardigen van electrische elementen ge bruikt worden, maar bovendien een grootc hoeveelheid emballage, sloegen weldra voor en achter uit. De brandweer moest zich door verbreking van de deuren, daar niemand aanwezig was, toegang tot het gebouw verschaffen. Met een viertal stralen op de motorspuit, werd de brandweer dc vlammen meester. De verdiepingen brandden uit. De onder zoowel als de boven gelegen verdieping, was leeg. Het bluschwater echter richtte veel schade aan in de gelijkstraatsche fn brick van de Anglo Dutch Onderwear Com nany. Vele machines hadden te lijden van bet water. Deze fabriek zou mist hedenavond weer in bedrijf gesteld worden. Vanaf 2 Januari i.l. bad zii stil gestaan, omdat toen ook in li^t gebouw brand was geweest en de ma chines toen ook door bluschwater onbruik baar waren geworden. Dc oorzaak van den brand is onbekend. Cafébrand te Reusel BLADEL, 29 April. Door onbekende oorzaak is brand uitgebroken in de stal hehoorende bij het café e.n woonhuis van den heer v. D. Het vuur rioeg weldra over naar het Woonhuis en h café. Mót; moeite konden twee kindere- "V* den heer v. D die ziek te b- 1 Ir - -,t. worden. Alles brandde tot den erond toe af. niets kon gered worden. Vijf stuks \ee kwamen in de vlammen om. De schade wordt door verzekering gedekt. PIT BLAD HLKtTT EEN DAGELUKSCHQ GECONTROLEERDE OFT A AG VAN De goedkoopste Taxi blyft een Maar U moet volgens Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan paa bluft een Boveetje goedkoop. Wü raden U dus aan goed op do Taximeter te Ietten. BUITENLAND Nederlandsch paviljoen te Brussel geopend. (Ecrsto Blad pag. 2). BINNENLAND Ee» filmvertooning in den Raad van State. (Tweede Blad, pag. 2.) Uitspraak in het goudelausule-proces. (Tweede Blad, pag. 2). Paleis of Raadhuis? (Tweede Blad, pag. 3). STADSNIEUWS Vergadering van de Stichting Ziekenhuis* verpleging. (Tweédo Blad, pag. 1). Een afscheid bij de Specltuinvoreeniging Soeslerkwartier. (Tweede Blad pag. 1). Kippenhok bouwen van een andermans hout. (Twccdo Blad, pag. 1). Aulonmtendiefstal voor do Utr. rechtbank. (Tweede Blad pag. 1). Medegedeeld door het Ko.n. Neder!. Met. Instituut te De Bilt. Verwachting: Meest matige N. tot N O. wind, betrokken tot zwaar be wolkt, waarschijnlijk cenige regen, iets kouder. Hoogste barometerstand 771.1 te Nor- cloy an. Laagste barometerstand 757.9 te Stettin. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 Nog nimmer was de keus zo groot in KNOPEN en Gespen, Clips en Broches, Kragen en Ruches, Ceintuurs en SJaala.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1