biTi WEN?? Groötsch feest wordt voorbereid re Onderneming TEL. I8?0 George V-weldra 25 ■jaren koning TELEFOON STAKING IN AMERIKA 5wij pste Tdjti' blijft een Kruiskamp 12 -V VERBOD TËRSOONLIJ K 'INGRIJPEN ROOSEVELT tie^vvt .1» prf'.iili-nt \.Hi ciii'r 'k-iitf^^iMiurkniiHy •iicift epi) nilfti vajirtligd. tlji-dj N «iB^^SWme litteratuur -t$pclL; Yy>|.'(ons (leze. venmlouibg irtai'ikt «IA /rjk^l iltfia ftl urka to ei' >onj\ lijStöj) fó\Ufj bqeKeii ^psfclu.Tjifcn/^tc hep ftatiO- n^il-sw.^isljbWe;oujWJó*g(«^L in "gexuar J>Wtlge>-Jsd;)o ^iVpVeidiiiK" V.Hi ü$te bócRCn on^iM^iiften, Jin»-\jfhlken Yqr?n,aok,4Js "vcr- T>jttte, 1 FKWJx ^""V^UeV/vvorfft" ^w^dfigfrd. >%{^itrpVs4tóiioekt n Lit- gbsalm.sbn tflVJUylv Hvi v.>'S£. &tUr -A/a.;» Kir «In--««(êifi -nrti I'lii'l JI-I liikl wrmfcn I il.- Pan* - ims,..i,..p Ji..#..-,'n. l»Ptr *I;A «i,i 1 .wig>.'l>t werden venflóld 07 Ttr^cnaüïgu.- i»£iiei»ie tior- T-en: ]0Q£en gevaar dgq^'hct MuiV^f "ivorfj.cn In rfeii staat rw in'-Vf8!Veil<jrdqiïc iioiabnen óm hcf>l<\venIn Mu^sa' "VMuRr J iugen nil A Karl Werner Nvtfrallas. De/.c a i=rlar fedialve da O 'ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.9^; per ma^hd 0'65\)peu week (met gratis vergektring tegen" on^ukken) 0.15.3 Binnenland franco pér post per 3 maanden' 2.85. Afzonderlijke nummers' f 0.05 POSTRÈKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 Woensdag 1 Mei 1935% Uitgaver VALKHOFF Co. V*. LOXDENStlll? BRl'EVEN BureauArnhemscherpoortwal 2a f 33e d^alfgarig No. 250 y.M g wg.t .- Oe versierde huizen weerspieges len de iDlijdc'-'^w der- natie Dé bcgroóting, waarvan de togëiistafftleys der'regeling zeggen, dat ïo de gi^Qic inaat- sch/iQpclij-lrc k\Valcn heeft vcron'achtzaaliid, cn-dat zc'dc politiek v^n inkrimping -r di£ voortgaundc inkrimping helccKcnt voor d,c burgers' -4- voortzet1, heeft nfeUttmiu wat tröost ón veHichung gebracht voof#dc groots massa buigci^ die sinds lafig-df zwaarste lasten hebben gedragotf. De' huis\aclc*rniet f 3,0» por jaar, die 10 'heiast ing op zijn i.n komen moo4t betalen, hetatflt .vat? nh a'f-| slechts de hejfl. Jndien-hij een Kind Vieefl, beta.ilt hij niets- Een gezinshoofd niét £.350 'Milarfs ênrtwefi kinderen behoeft .ook njets. aan de schatkist af'te st'fpfn. In de^lfdeVgi; lukkige ONistaji.üighotd verkeert \an nu a*f •^an'eeij vader 'nrct 'drie ktndcuèn die ^400 peV jaar vcrflient: Volts jdQinau *met 1000 per jaar is 'er Deten aan' toe. De' heg*raoting4 Ifeeft zijn inUpmstonbpJaslïug met t*tö \cf- iniü'rleidi De groolie. va°iivle concessit neemt ai-naarmaie-dc iiikorfislcp ^póger. worden .j)i l .zij «die op brcerlnij Vo<jjt ^upnen leven heljheni .3 van'den.kanselier #van de schatkist geen ver-1 liqhfntg óntviingen. De oppositie hdeft-gc- sp'iiokep Aan een e<-htc "verlficj^ingshegio'o- ting, eed liegrooting out,wtn;pen om dé inil- Jioeuctr IfTeiiïe: lutfgers giiuslig.Voor'jÏc natio- ?ial<* «rogèertpg nc slemmeu en fhen 'straks, wannper algcmcene" verkiezingen Worde 11 gchoüdcn'voor deze regcering ledóen .^cnV ijienL De dft^nose lijkt niet heelejnaal' ver keerd. De kanSêhef hcoft in. zijn uitechzeu Dng zorgvuldig tien zwarten kant' vnit* den tocslarfll vermeden: M11 hij' he£R |Zclfs. met ge'011 w^ord gerept ^an plnnn.en; a\aai van allo'hoofden vol Zijn, als gcVolg van Llöyd George's activiteit, \n>oi; het heSteilcn van stilliggend kapitaal ten behoeve van natio- na^tl herstel, cjt frfronstructre. Een verbijstc rende^stoulniócrfighoid. 'ingegeven door het Stuwende kiezers-gunstig over dcyegoering .1e®»on dejikèn. \vAs 's kanseliers Qpiv.er-' king, dat i^r: oude welvaar {•.thans voor. S0 was tcntggckc'erd. rieden ia ar op. den be grootiifirsrlag wamv cr 2.201.00<) ge registreer de jverkloózcn-Öp 15 April van qif jiuu;*wa -"IJl! V.'g^.XO. I'm .ia un.S.f>leriUa k-ii t Pin der i tig van SS.O00 o£. minder dan 'M En in de poSiti<* fier nooddruftige, .gcbierlen' iiLWales- cn ^.oord-E.ngeland.-is geen-vorbc tering gekomen, fonvul' dc•toestand der Iry- ditionccfc gr.oot^ 'berlrijveji, kaioen, stfen- Kóol «cn scheepvaart. u^erst bod011 lelijk blij ft.''t>Ilot is, indct-daa'd' wat onbegrijpelijk ondcr"zulk(®ornstandigh£den van SO •wel vaart Pe spreken.'-^'IntTlsschen blijft höt <të» feit, dat denkleine ma)i wat verademing heeft gekregen. <lat* het •financieel' vcr' frouwen, dankzij eni liegroóting. ilic het zel^zahic.,\ei:schiii\ier vaijtecn surplus tooiit, kooger is dan het "in Jgjjgcfi tijd, is gewife^t. 4 De iiibUeumfeesien banden* klccflt jïiöli -;wan opr. do r£*. nil'i- Icunwcesten. He^ ,fs een JangiUi/Sg» pmi es u v óor cên ^tadydié ni/den r^ge^ 7,00 v#iiiig ^andach^schcqkt aaü "ii^ar fyteiiijV: De* of- ficiéelp versiering is beperkt, tof de pflirleole er altijd go«d Ui^ict.^t ccn rif^nliTlaan, Pipcadilhc.ïs alfjjtl 'eeiT wd| '•I ief *op don.Weg van de vele optochten, wel ke voor het iuDijpuni'ziii) gearrawgeerd. En ook^ iluni" hceit nieh gcliiksóorttgc kunstzin nige cAmouf^?es toegepast. o .j, PUUaptropte Iïct iubjIftiim-KcrscboJft eciF 'scho®je gó- legcnheijl ,aan* hfn d'ic cr töt?^in staat zijp g)jn Wel tc doefh Ecub deel vaii* de^irihuuc^ |_miihte in de Alall if? gcrcscrV&vti voor kiii- dc*en van de.'vrije-schólon iri Londep.. Kap wof^qe dool Js' voor <®ficicclc «SctiGocfïgdCn, Im?U d'erd/^decMs bóscli^kbaaV vo#r 19 s: CUCCEl- R DE ,rr- I pc^-plafcïs "*en «do nphi'en^t hiérvan is vooi; ]iofcladigc dpehfiqxlcu "beston'uh De Prijjs Van vWalc^tcff een fouds 111 het léven ge- ♦róepe.n. 'k Konings 'Jubilciioi y-EÖnfls.. hc- ^f%iiKp om flV ópbciiiiddctdc joh'gchugsclytp •van hot land voópiit/tc helpen en wat' meer le^nsVrmn?^. lo ver-chhtfen., -v paarndast wol'dt K'vcpdig' phrlii eeffokken Waii hdh'dcIsccJjjtchiióid. Svclke li«ït >j.ubile.\iin ve.rschofi. 'Pórspnciv die" lokalen^ Jiehheu, lkng<'flc routes Om «-de '.optoelllei]. •hiedep loeien voor ramob' o'n i tegen* pri 1 zen. dioN ,vai ioeren.'yan 5 tot 15 Poni^' sferlhig*. l^n •ïUl. aantal juhilciWd- ai.likelen is aan tie markt t^komen. V^n in Pu.itscfilanVl "gévnaakte J'mon .Jacks af tof ■nic.uhetstfHen, toe, Spoorwegen jLPngen syeciaV' inhUei'inVloromotiqveii en de ioiyr- sfe !el?r v/Ai. een ■.npenfq^nilió iii *d''h I.on- depsrhen- Pifcrenturn.heeft niftrt.Inliilee" fzedoopt, pel cansoho. Iand#ndi«mt «ïtef iuhi- leuniYen <tg' bist vaiu landpftikcj^sem^entó» liike. bdtlds:'en pai'ticulUv'è{fec^liikliedgn f^p(webeniênjciv. evolke zipi «aangekondigd - is Jormidujiól in lengte en oj^chejdf^i 1 ietd Een vau de gelukkiijste vormen welke' <le Vicfrne- 'aaune'emt is lief siYpvoiV zooVe'el pioeeliik nnfuinschoon in bet lan'd' neiuYia-, nept te beschermen uegeii naiuallen van Mén snoci^ufiêvcii' bouwer.* En ccji ga"««t*lt a^rinre ondcmeinhig i^.dic Vau^den scUen:' Rilwielhóud. die'roerig Thans een bJuce \an 7.iin lerleji pér fiel^ -tiTlelt wegge-, suiUivl om de Tianillcelfé'oineen Van 'meer dan 500 burgemeesters Ie. verzmhcl^n ónder een idres.vah hulde, clat* dat oy (1 Mei in Rockingham Palar^» zal wonlen ateefmew. Hef yordj een cstafetterif over alle (loeien van Engeland. Wales t>V' Schotland, ^vaarin de ploegMn riifleiis'ih 15 dagei! ^2EV niiil uillen afleegcoi. mcW een 'gr middelde Miel Peic| Van 15 ro'il-per uur Als./Ie-The'««d %tei haar.^radifioneoleb roen Van hce^Jitk I -:,t ha** fVf '"nc"Vm'l .-rrgl.? één kleiirri^c lustoord ziii'4. HET STEKKEN VAN CHRYSAN" IJtDlCUM H^t doet mjfrschicn êeoigsziayi .Vr( om nu, terwijPbét teerc groen* f>as.' onllufken, .te ^aan schrijven ovcpdl *blocm bij uitnemendheid, ^laar', succes Wil tuinieren moet Vüprtlit ImmerS bloejeil nu m onZe tuinen do narcissen,, hyacinthen enz. die wcsinTrüb jaar hebben uitge^lant. Dnargnik zuilèn hel"nu hebben, o^ver het, slokken kAv k^n 'vap4 G^rJ'santhemuaiicindicuTn. ]^r -$£ijp.J ook tal van andere Chrysaothe'rounjSQoVicny o.a. Chr. Tiijlpscens of J^^rMiékBn, dié' ..onaer glas kweekten en èrer^e'én paar we ken 'op ojye^perken" üitjiliïntcn, <^nr:,.$€£«^ Jam, Chrr carinatuór -en Chr -1 ndofumf c drietal eCn-iirige zpmerbjocmcn (b°.AVc nii buiten kunnen uitzaaien, c'n Car. ma^ipium,' de bekende vaste plaQt metjj öro.óle, enkele, witte straalbloemen. "Do/e^lqeic n«ccliler, wheum alle *n den zomer terwijl GJjir. uklicmm ^<n echte hcri^lbloelcr is Laruf niet alle aric- ■tetlciY zijn wint er 1^^ én daatomtt&'hel iao teffad'en de'planten in eón* b^k;';ionder glas '\w Dit'mnayiCr bestaat uit 2 blatleh'.' 1 t', t|' r—-^- dit' ólad hzbtt t*x dagzlajkscbq gecqmtro l(fr n f 'o J r 9» te o*«;wintoren. ^fu zulico&ze daaV JllnJv aaA dön gro/ei.zjjn ^if vinden wè dus de "sfckbcn'C die we noodi^f hebbdn. Deze Trtbcton hef^l kprl^zijh, horens'8 o.M:en.' diróc^ uit-ijon grond te va'prsqjiijn kopwn. ^e- siyjdcji deze sfckkc.n mei j^cn-govTd ^chèjp. 'nï^S Qr& der ;«c'n bladknoop af en pjaatscn ^e,.in •een grond mengsel", bestaande uit een déelJ^?| |-bladgron<h# cn êc-n defel: scherp zafVd. Jict".IJ bcstft kunricb we.'*st«kke'n iii eei>«k(sf1e: t,cr biSiik d&r y.~ in eep.^ hoogte van 1,5 c^M. waarvarf we dert' bo^lein rhet. potscherven.."bedekkyn, \yaaTovcr v^n I ,bo\ cngef|»ociti.d grdndmengsè) llogdJler"" [^.dikte -van 6» tót 8 c.^tv lo|pit^.De^ afo^chs-' Wordt .stcvigYaangedriikt. waarna we de stekkcp er iiP plaats cm N^ijal "dé stekken J>ta<R die er altijd goid PiJ/.iet.^o Mail-is ccn rianter laan, Pifcadilh; ïs alfjjd 'eeit wdl- 'vcrjprgTlc. cn intcrt?s<ante winU'ot^ilayY 1)(' ktttbech'aal'/vatj 'St. 'Eau^ vcifjbïRit dccoiaiyi ,cnjjlcdtliglurfd i!^hclH»jgH.ckkoiulhci(I .lanH cving qbk zonder vorsiofdo Slrafft nsfcCn grlirlymles. T^aar *als .men ^)ók NOG GEEN A.CCOORD MET RUSLAND Naar «til Pflrijs' verlftidt, RcóÖ men in het l'ran- nsch>Russi- dc Dinsdag gehouden '^Itlnrg. van het I ran jchc kabihet dqn«lq^si (lef Frj jttö' ge^iiioeid- sluiten v,^ hctjvkistje-.aftym.cl ;cn glasruit x>m stgrkg .verdamping^-.daar- or verdrógên van de stckC'^q^ tc^Sbörkó*- men; Tficl Jostle kunnen, we. ia tlefi (bafftf dooi Mast U'pioct volgens bedrag,' w^t deze a I tien ..ehauffeyr afrei- I4t.li.irt; een Boveetje goedkoop. Wij raden U dus aa n goed op do «meter tc letten. >fdkantoor: KAMP 41 anders "Vooflhet'vcnsler. pfaatsen. Bij* sterke zonfreschijn legged ^e et eeaV.cö\irant ovór. Na ongeveer-3' wegert -ijilLeif ^e '{Jakken vol<Joénde geworteld-zijn .zoodat* we'ze d%n afzonderlijk In een--slekiTol- kuntién^pl?atsc>B^ We gebruilétn als ^rbhdmcn^Ql nu 't-^IecM bladgrt>nd. I deel gr$s2odci{gr.onden ben wemig scherp zbrtd, W^nneerUde plantjes' tfafln j, een Fen Te^*yer"krijj*e_. KiCiu wóider' ku^ii.en \Vv 5 uf:p vvitJe.i grond uitplantcn of vorder irr gro'otere :pot» ten' opkweèkon tRcF eerste js wel he\'epii-, Ajoudigste om'dat. we er da^ het.'trtinstc zarg •aan hebben ,cn de..pfautdrf lalw zeer goed mqt^kluit" konneó awórcle^ overgeplant, Ycflangen. een votylaamen gt^nd. en djldü-7 rende den ^omèr eeni^e-rpai;er> vlbeitflfest. J *i' 1 pig scherp zand», wanneer,, oe plantjes 11 groeien, pijpen we re al spoedjjf m op 5-*tal bladeren onV'.moo' verlakte-'plan- te-.-'VerUi ijdeu. Zoodr; stc'.pol te f andere pagina s TIINNENLAXD W)CÏ^Je^Ti0huook liM fltU'^14 Iu en.»«v rtc J J>aucii m 1 YJj et l uf bi fl*eTl kland,vi h4 tójnl de .«Jcjafe- ai-KiM.Uffpü scha p'" iHsiüo.si pnV 1 j 1^ s£ lie*, a i?o ieder si i e wj u'oi'cfci-i .geechqnéiVf - .^7 7,vl"">5- w, 'Voorzitter. lUw-Vntf .zAl MtonijSRwWvflJ J 1 J;br|l'v,-,'<l«Sf van do Shell Union. ■aim Dec^hpadkregèeriHgheef(c| 7 Tweede Blad, pag. 3). iistuXe^-'^un. rx», <-..!♦ WHlSi-jgL rcuCR ihalis tiauwij'zi'n^^gryfeTi (len s^pi-if fftmi1.>TVb#ï^«^Wvakv^.^tflh)H.ii «^wftcbitül tk-r A\.n.O.-l».tcibek." *lwi.l^w»ccnlrt»g«i..- «5! Eerste Uii«i. pap- sc*Skk»i»Krd7 '4evoAi*«nT? de in N - -.'5 ürtlJBitólen sóAt'n^ 7/^ - stadsxjwtï\ A I 1,1 v..i» den Pi'^essed^.^ofu- 'dó uccnteavchiicct van lluizcp yoov (Tweede Blad, pap, ,3).-- kunstl v d<* bó5fé %ienVC^4loztttipg(JP 1 rux-am^rtiey.vl^iftliuCiió \ym,r •»Vew» iji ye -.nUtttls .dezéf vjuêgSre vaJ1 tics -j^èuwó yereenigingtó»v.'i#cTbnm^.. d>ed«'..riyVc 01001 fl Kleit der out hun den cyiniorufiOsziTllóri fiinÉ' 7'. val left. J.>„ y' - 'rtMJ-iUZCt V \1£do.i» dc(H] ^oionvlj Acffui itjedeiRcjin^ ^«.D. A. P. óyoL ..Liinit'sficr^i.inlicgqlen VlCj- ltonTlivc^êe- 1P'10^'hcfl 'ziyiqjii flflaflondfc' ^^Léq "jf onei»^ dó'^ijj n,cT, oogonhlik/.Stnoffcn Jl—/.9: (Tweede Blad, p H-V lc l Mci:vicringNSife Lhebuja »IC ff' - en c^c City Ï^CSKlijKiicid cru aanlrckk^lijb ^heid vv'd •geven aail* L/UHTen. dan k,oin't .er Jicél wtu*lvi|kêrr. DhP k'ap..-iHeen gcheuiyn uidicix'de burgerij Upofd ypon hootd .111 cc1 vverl^U dopt haar., pit ion Ie lait p»s<li ild^cii, dpóP extra, hldementjiiofc ge^,ri^Yrn.n- rTiain- Kozijnen'cn port.ickf'n en vooi'tjivitj^ *Pei/> en radio hclfflf'n hqt jmbïiek tumggspnard-cijl te-doen haar zijn liftte'tcrmogcn. „rïN (iufs moet in 'zijrt aanFHik lT0 blfjds(%£gt,,TTiii-'de natie wecrspiegelenY.iS'ïle IJieorió|'\fen^ in praktijk wórdt gehruchl^jAllój'wege in «K* gi'OQte stad teict men ty^inrels en wpnmgcnj vCie.#\erfraaifngM)ml^rgann. welko«hut.#fy,»»>ib";:f rie 'voor, öpënb^é werkos, geqft aaiX/AX cs 0 w •ajisch^Kussj- ^ho ofi?recnkom>t in 2i.Ur .hjifnigOii v'ornf ^aio^.twet-aunvxianL Er .zoudèu hezwaren be slaan- tegci] de foVti^ulp. van het aiitótóat iscfi ifl \«P'ki Ug treden .c'n ook tcgëji de finóyT-#| 'eiering van^spooiyyegaanleg in Ruslaiui:' Staat^irtinisler IleiViot, ^)in ccn .voor^l:uT der .is vqn ëen veulrag* met Bu^land> heell een ohdcrbouci gehaii.vuef. PotenTkin.. Ann. dit onmu'houv vyordt véél-Vaarde gcjicéht. j1' BVJlilor *sêint nader*uitr P;rrijs: lp Erafl'sche kringen.^ qriatidt./dql de's^v- j'd-gc^int eerst rapportmjQot «ifbreng'en-:utiv zijn Tegoci'ijlk,» zootlal^Jo oiKFerhaiHlelin^ogi jias na cnitVahgst- v-an het. nntAvjèvri^'uit Mdako'u kuTincn word op heVval. Leening ten 'behóteve van 1 Russische spoóf wegen? I>e Lifictlé piihllceêvt'caii h^rich't uit liios-? kou, waarin go^cg4#:^'Or(Ü. d&i dc^geerbig \Tin iMpskou m 'verbanri .incf- def lïii'i.-« Ik* onrlói-lianclël:Hü'- ii «m u Iheror-p go. IJiRbuT lA qft, op dc^ Fran.^-'.j^ r'egdcji^fe; ^ian etui 'öj-ijsflic hankgroep'^ejguminag ?p .vóiv leeoon rot' eeiT leêni'ng .van. i udlliarjL ooi- B'usla/iVF. 'Dc lepning joil iTioi\on •\^f>r ryoifi?- dif^e 'ifiorftaDisjujc- 'ui»i Hel Kussfscbc *|gjor- wegwQ/.wi\t>oi'akvaiy.d^e strategisj'ti Ijelarig- rijkc lunon'jh ^VX'g'si-liiisIhnT; A11 hpsjPVl.liii* gen. aan rollfjul matcri^il, scinHii^hillalio- •ftl Ató lwijfer.7|jeiiSDli..f(Wij(fe' üw iiwe^er|-brtjft^,PRSE »EtS|j -Op naar de Wercldbloamcnschouw Heemsjede H1LB-' DAHEN (VfcagJ jjrijs> '*'1- 0. BROUWER minst ei* Abljey, óian <le kathedraal t'in de, City,'aan rie. gevels'dfcir lAlFiislcjibclo-gohbu fvve.if jn Wlxjjehall. In w lid on omtrok' roiftl.hol lS'tiolcTngha-m .Daleis '.blauw^fMi. £o?hl#Vau. Teóslf^l .wcüiiverei*)iiKd lu i ci'<iod jJcF jc®u^ussqiy| (lat in; normalq daglMi. Uófkloiii;eiiiuiiK»lontY ogt* i«y vci;drTkVen*J[ii 'picca- i r at'g^nb» jn et h oog» hlaifw. ^ri7i eiBs^jhei i STib qlo s'fad poo; .lid gofc Hp kodden in (ffzelfde klo.ipVif x\*t^ijrn ov>?efi djllv. wordt, hdl* tifhtóir ai'gc^nt»? inet lioóg»; inasleh in ^oipl ko{h'dqn in cffzell hail'ggn. iJxfoyd .Stroef* dóoi - ^ets ei6a 11 n is. II etjf. (JeyqfiTks. De. -M«ll. die'* do-. viuïeisJuftn -is. uifg^aiiile van hc»t ^q.-ogvali^'ii n*iil«!jeif van l.ou'dou. 7r;^'lcj^r oU.ijiU'e. i<'. ovor.fl}' v'Hiqelc* Joqg-J te qby' x£tqfsHantei\ g«Tlapkeej*dinet-vyus*| achtme t-t*jbillies .Moy/^ccft or "tie. Ji^mièn ''Vct^&scl.srjtap gegeven vail \"eiiétï?ianjk-.ho Plaste*!, ^jcniaiigen 4net .heraldi^fbo csêlnl., y«deii'. l'eki'/jond nVef tróiuIGn lef uwen inef gouden "Hgroneii. cn». Geon ro^on, zdl.'iji sjavt. zijn sjraks lw ï-yze^ic^ifclaniie^ffè; lie doV\.-np /(- -^ij^ ycVvaatfligfL' ,v-'ó» 'ny,hli(wv, V'.'O T.ondén k*»\i V.kont ftbk do joel-ijkf £i>.oor\\cebrug aan (Ion V.nei van ï.utlgatr ÏHJI Tm i o cfcir.wi'g-yaij de K .111 icq 11 /i I Dn gei'jcukw^iïi'dif0^stoei Vani Mei., Ijek.koe't Paar St. Paujs Vónr ^I*mi dnnlvdi'mst. rlie' .lietr'zcniih \-xan hrv rt^lnlonn» zaF vai-V yioej fiTder Tl ie, lèclid<o brug door. 'Jonge 7; un-de-- Paars lióhhem' gi'oore cjóeken verVaanrttrd jnct' levenditCé en defbrjilievo Y?>pmfeM«jgffcfen4i vaiii )ir»| 'Engelscliö Jevon* Die Vlocykiv>-znl-, Jon' de hm? aa:v ihe|- go/i»^t oiïll'rclfüeii.. Fr zijn. andnfy seho(1iiliei(l«^torbn(^". r^istruo-. in elecTrisch'e^appai AJen jZulLef:i rij* Fransohe' 141c]usVri.o tcii goede kouujir. JCmegcmenjiilë cpminjssif' Van Frynschc67-n* jiy jp 'gëniifurs zón s:ifncti\vei,;k(?n 041 vóorfduiViy.10 i-oni rolo uily0f.i* 111 ij o|i do liostpllingon. *l?iu». slotte -niPÜtt bet ljhad, dat lé-Jito en l(\fj Itfitaóg' zotïflcn' -wórdeÜ^yrjid^fep uit dejii- krjjiistc^ vifii'dc nieljn^'kliooi'Ujhen-eii». 'uit' Limderc nóg nudo.f- ain teswijzpn bronnen. IK^ \iej- mil Ma ril* zouden upslu jtuiuE ter Ijjfrlalingd vaiV T'iïfilê'eh inale.^a.d "én T'rajisdio jnge: Tweede Blad, j #1210 DIT IS f\ VOOR UW UWADRES niódrs* en .arbKdwsi-iiicnen. tor\\*ijUt!rf sisrjie. prhéjjjers o-n het i^. Ritsjeiiif^W»'r\.a',ti-- (IigdcniaTeriaai--(Jéii^lo" Busfibn direct wor-' d.oy béCa.iil'd. I ';JDE CONF^REN.TÏE VAN .'VÉNETIE '.Ml'jA.w :;n Apul. c\' -- .1»; ij^ns vast Izi11 feiv e 'tuiii'i^fbrs vifii hmtoiie, .^rka ii -van. "TlJ-iB". Oosteijrijk en Hóngarmy-.op'5M ®h'i te Vriieliii Yuicpiï komeu' téryuöj'hertPdiWg ^fun. »lo conferentie jlte «Bi? - A 'Iy Dc Destcr l.lpvd zegt f dn t. ^14 041 e li'1'de. door 'llongpi i 1 i-rt ^verbghrt niet .pen aj^e- i'fieeiió, regelingrin het D^qug^iRi^.ftestel do' cii dpof? GpcmlVcfcs stcc/ls ^ecf vastge-J -- *Goci legde' êischyf' ter^'sprSkc* zqllen kgjite»3 en 'dat deze'* conto rent re de dadelijke daatc h'^eft^de nolitiëb der j^fiuo ^rr-TCènngeii* i'i1*d^ Mi.drb'ii - En i'OiHy/s.i let 11041 op A elkaar NR-f tc'stetiffiièji. .- e ,0- r'\ gPP Gedttch-teboschbraiKlen \i.w Bwiiih-)'.*-- (T««l7 si'^yllender doelen* v;iji «ItfaösadipsQt^s.^NmV 77 Uaöiikdiire, U^ihsylx AnjcJ AVashinglt.riv- «u VaiicoAA-'Cl^ zirn onniëijw gowql&go. IIO^IIHV m.fndqir. iïWgebrpK^n>.r'ljoirrjkc' wbpip^"i>^»i bij v'v |>TC-l- céieg j.L' chcn ml ïJaV Ton ijksmirttsl 0 wqSdet liaj u>« ICffM ...'rrtw'-',:l'iffoiV zijil lMiui'eJi geplaatst Kat to- Kf ioz*»y .ditgot» l»i| Ct D.N'.B. meldt niL jarfai verleden week liet boete, vajt Hitloi; rg genomen was. zijn nulelaifai in West Foton giglnan. m beslag word gqiicune:;.'.'al!/1 taluur betroffendo Seldagoior. Vovtiojlon Polen nog de voI£-£3a$ iioefceit; K(uiversaii<'iisle\ionjilh:Fi; Knaurs '\l •j. atlas: Hansa W'eliatlagan'dr. Muri.-. I >eu (J01 en We atl pergbiien óm hej ehuüe'tjJt-Voedi n d^boL-hlirtinden nóg pp-32 p'qntsOJ^ItfSejpj^- - i*S'* r tcpei IHH nzeu; bok 1 ijtntlbjjii a.angegev»- Een ernstige toestand in het autobedrijf Do staking bij do Chevrolethjinokob ,<e Detroit breidt zich uiL Gisteren staakten on geveer 5ÜO0 arbeiders in de faljriokeit Ie. To ledo. Not wood oil Cincinnati. Bovendien worden door een uitsluilïng in do Fisher- fabneken 'KMW) arhoideis getroffen. De arbei ders dei D.uickfabrioken zviMen 'in een ver- gadcrbig beslissen, of -ij al bf niet /tillen ovoVgUan tot, het afkoudigon van eetCsym- iilpjösiakfdg. I it Cleveland wor fit» nader gemold: Terigexolge van hei eonflirt J»ij de General Motors staan tbillis tneet dan 13.000 arbei ders hjiiton dc fabrieken. Een gcdcollc van hen is. doordat hel bedrijf, tengevolge van 'Oslgreiize (]0 staking werd verlamd, uilgesloten. Dc raschen- staking hrrfk hef eerst uit in de fabrieken liódCn. om- van de General Motors in Toledo en Cincin- pinteclijRqol- nati. waarna 'een uitsluiting in Cleveland greii/cii^ van .volgde. Men vreest, dat het conflict nog A - STÓob-ren omvang zal aannemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1