BOVEETJE J 4000 DE EÊMLANDEU DE DEVALUATIE IN BELGIE BLOEMBQLLENVELDEN Het nieuwe Duitsche luchtwapen 1210 FIRMA DUIM BURGER B. RUITENBERG H Vrijdag 3 Mei 1935 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 258 ER WORDEN ZAKEN GEDAAN „Een geest van berusting" MACDONALD GEEFT GROOTE TREKKEN Geen tweederangspositie NAAR DE f et- Passagiers verzekerd Fa.v. d. Water env. d. Brink en Zn. PASSENDE GESCHENKEN voor JUBILEA EN VERJAARDAGEN ENZ. SPAANSCHE REGEERING TREEDT AF REDE VAN GOERING Het modernste wat bestaat Dit nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 op aradere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 7 uur 55 min. TELEFOON dit is nV00RUW uwadres h taxi KLEEDING Engelsche Hoeden Wol Linnen f2.50 vut DAMES-MODEZAAK ARNH.WEG 26 AMERSF0GRT3CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummef 1 elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra 1 0.05 BRIEVEN UIT BELGIE - Dc toestand blijft desniettemin noa onzeker (Van onzen correspondent). De gebeurtenissen gaan snel in België, "waar het aanpassings- en ontwikkelings proces als gevolg van do devaluatie zich voltrekt. Men kan slechts oog hebben voor de werkelijkheid, wat men over de deva luatie ook moge denken, en deze werke lijkheid is, dat er op liet oogcnblik stellig zaken worden gedaan. Er is een herleving waar te nemen, zienderoogeh, in handel en industrie en de socialistische bladen be weren, dat de werkloosheid is afgenomen. Statistieken beeft, de regeering, die com muniques uitgeeft bij tientallen, nog niet gepubliceerd, tenzij dan voor de meubel- nijverheid, waarin, naar liet schijnt, ver scheidene honderden werkloozcn opnieuw aan den arbeid werden gesteld. In een van de groole banken, do Banque de Bruxelles, worden dagelijks ruim 7000 beursorders ontvangen, wat zelfs in den tijd van dc beurskoorts niet gebeurde en hetgeen er op wijst, hoe de beurs reageert. De kapitalen vloeien terug naar België. Dit is begrijpe lijk, vermits de lerugkeercndc kapitalen hun winst komen opstrijken die uit de de valuatie voortvloeit. Do boulevards te Brus sel wemelen van buitenlanders, die koo- pen. De duurte Dezer dagen heeft de minister van Eco nomische Zaken, de heer Van Isacker, het eerste index-cijfers gepubliceerd, dat sedert de devaluatie werd vastgesteld en dat de basis is waarop althans de loonen worden berekend, om te worden aangepast bij de nieuwe toestanden. Wat het gemiddelde in dexcijfer voor het geheele Rijk betreft, dit is slechts met 8. punten gestegen, en be- draagt 620, in vergelijking met do duurte van 1914, deze vastgesteld zijnde op 100. Dit cijfer verandert, naar gelang de plaat sen en in sommige steden en gemeenten bódraagt het indox-cijfcr slechts 000» In de provincie Luxemburg is de duurte met 1 punt toegenomen. De minister kon dan ook verklaren, dat hij zeer ingenomen is met deze resultaten, er bijvoegende dat in de maand Maart het index-cijfer 45 punten la ger was dan in December 1934 en dat er, onder deze omstandigheden, nog wel ver scheidene maanden zullen verloopen, alvo rens de duurte het peil van December op nieuw zal hebben bereikt. Het ligt in de bedoeling van de regeering maximumprij zen in te voeren om de duurte te remmen. Desnoods zou zij andere maatregelen ne men, als b.v. liet openstellen van de gren zen voor vrijen invoer, want haar streven is er op gericht de prijzen slechts geleide lijk te doen aanpassen, en dan nog slechts in de mate dat zij cloor de buitenlandschc goudprijzen worden beïnvloed, opdat de binnenlandsche koopkracht van den frank niet zal worden verminderd in dezelfde verhouding als devaluatie heeft plaats ge had. Dc zenuwachtigheid bij het. publiek is ge leidelijk verdwenen. Er wordt niet meer ge kocht in een paniekstemming. Doch men moet de klachten lezen van de handelaren, om overtuigd te zijn dat de prijzenpolitiek van de regecring op losse schrocvon berust. De grootc warenhuizen, die over belangrijke voorraden beschikken, kunnen wel ongewij zigde prijzen voor een tijdje waarborgen, maar de kleinhandelaren niet en in vele be drijven is de prijsverhooging als het ware automatisch ingetreden. Hierbij verwekt de regeeringspolitiek \eel ontstemming waar deze er op aanstuurt, de winkeliers, die hun prijzen verhoogen, als slechte vaderlanders voor te stellen. Deze winkeliers kunnen meestal niet anders dan rekening houden met de economische werkelijkheid. Het is dan ook te voorzien dat het index-cijfer spoe dig een andere taal zal spreken voor zoover de seizocnomstandigheden hierop geen gun- stigen invloed uitoefenen en het is dus dc vraag of de huidige opleving in de zaken een blijvend karakter hebben zal. Toepas sing van Arnerikaansche methodes kunnen in België moeilijk iets veranderen, en zeker niet een maatregel die zegels en kleine af fiches ter beschikking van handelaars en iii- dustrieelen stelt, met 't opschrift dat zij loyaal met de regeering samenwerken om te strijden legen ongerechtvaardigde stijging van dc prijzen. Dc oprichting van een Raad voor Economisch Herstel is ook «enigszins afgekeken van de Arnerikaansche politiek, evenals de vorming van een soort „hrain- trust" die de regeering op dit gebied moet voorlichten, en vertegenwoordigers bevat van belangrijke groepen. Dn genoemde Raad moet e.en gedeelte van de opbrengst van de herschatting van dc goudieservc der Natio nale Bank gebruiken om doeltreffend hier en daar, in bepaalde takken van industrie en handel in tc grijpen. Zooiets dus als he- stuurde economie. De toekomst kan slechts uitwijzen wat dit zal onlevcren. De inzet van de reaeeripgsnolitiek is dus de qiiaostie van de binnenlandsehe prijzen. Uit allps blijkt, dat zij dit ten volle beseft. Er wordt een slag om geleverd. Wint zij de zen strijd, dan zal zij verder wel crediet be komen bij de openbare meening. Verliest zij hem, dan is do verarming van duizenden in het land definitief, want in de mate dat de prijzen zullen stijgen, zal de koopkracht van de duizenden kleine spaarder, rente niers, gepensionneerden enz. verminderen. Men tracht dan ook met alle middelen op nieuw een atmosfeer van vertrouwen te scheppen. Dc voorloopige resultaten zijn hiervoor niet ongunstig, doch het is duide lijk, dat het met het binnenlandsch vertrou wen maar betrekkelijk is, nu dc regecring ook nog dc waarborg van de goudclausule in een menigte contracten waardeloos heeft verklaard. Na het failliet van 1926 kon er nog iets worden gedaan, doch na het failliet van 1035 laat men zich niet meer zoo ge makkelijk bepraten. Do openbare geest in het land is dan ook een geest van berusting in datgene wat toch niet meer ongedaan kan worden gemaakt. Voor het overige wordt or gespeculeerd en gaat men voort met zaken doen. WARSCHAU ONDER DE SNEEUW WARSCHAU, 2 Mei. (Reuter.) In den afgeloopcn nacht hebben over geheel Polen sneeuwstormen gewoed. Warschau lag hedenochtend onder do sneeuw. WARSCHAU, 2 Mei. (V.D.j Het blijft overvloedig sneeuwen. In Zakoepanc heeft dc sneeuwlaag een dikte bereikt van 50 c.M. Hedenmorgen zijn verscheidene nacht treinen te Warschau met vertraging aan gekomen. In -verband met deze slechte weersomstandigheden is de militaire revue, die morgen ter gelegenheid van den na- tionalen feestdag zou worden gehouden, af gelast. Bespoediging en uitbreiding van dc bewapening in de lucht LONDEN, 2 Moi (Reuter). Sensaties of verrassingen bracht de verklaring die Mae- donald heden in hot Lagerhuis heeft afge legd niet. Hij las zijn verklaring van het blad voor, waarvoor hij niet meer dan 20 minuten noodig had. Dc verklaring ging op bijzonderheden vrijwel niet in en was in feite niet andere dan een uiteenzetting in groote trekken van de Engelsche buitenland- sche politiek. Ook ditmaal verklaarde Mac- donald, dat Duitsehland door zijn optreden van de laatste maanden den vrede van Euro pa ten ernstigste gestoord had. De kern van do verklaring werd gevormd door de mede- deeling, dat de Engelsche regeering besloten heeft tot een bespoedigingen uitbreiding van hot program inzake dc bewapening in de lucht en dat tot dit doel ecu aanvullende begrooting zal moeten worden ingediend. Het grootste gedeelte van het liuis juich te deze verklaring krachtig toe. Overigens behandelden de uiteenzettingen van Macdonald de volgende punten: Het voorstel inzake sluiting van nict- aanvalspaclen in Oost-Europa zal niet wor den opgegeven. liet communiqué van Londen van 3 Fe bruari vormt nog steeds het onmiddellijke doel van dc Engelsche buitenlandschc po litiek. Do ontworpen Duitsch-Engelsche vlootbc- sprekingen zullen definitief plaats vinden en wel onder procios dezelfde voorwaarden als de Engelsche vlootbesprekingcn met Amerika en Japan. Engeland houdt vast aan dc verklaring Estafettcloopers uit alle doelen van Engeland komen reeds nu te Londen aan om het Engelsche koningspaar ter gelegenheid van hun 25-jarig rcgccrings- jubileum adressen van hulde aan te bieden. Complete Woninginrichting Leusderweg 2224 Opgericht 1888, TcL 1534 van Baldwin geen twccderangspositic in de lucht te aanvaarden tegenover een toekom stig Duitsch luchtwapen. De Engclsch-Italiaansch-Fransche samen werking acht de Engelsche regeering van groot belang bij het streven naar collectie ve veiligheid. Van een militair bondgenoot schap kan echter geen sprake zijn en iede re staat, die den vrede wonscht is bij deze samenwerking welkom. Engeland heeft geen nieuwe verplichtin gen op zich genomen. MADRID, 2 Mei. (V.D.) Lerroux heeft medegedeeld, dat de regeering Vrijdag zal aftreden, daar er moeilijkheden waren ge rezen met de katholieken. HET RUSSISCHFRANSCHE PACT GETEEKEND PARIJS, 2 Mei. (Reuter.) Laval heeft om 10 uur 20 aan de journalisten medego- deeld, dat het Fransch—Russische verdrag is ondertockcnd. De tekst van het pact zal morgenavond worden gepubliceerd te Parijs en te Moskou. Het vertrek van Laval naar Moskou is vastgesteld op Donderdag 9 Mei. 13 Mei zal hij dan te Warschau aankomen. Na de onderteekening van het pact ver klaarde Laval, dat hij zeer voldaan was: ,Wij hebben slechts één zorg, n.l. onze heide landen te doen deelnemen aan de orga nisatie van de veiligheid in Europa. Wij zijn vrijwillig gebleven binnen het kader van den Volkenhond en hebben er voor ge zorgd geen enkel land uit onze diploma tieke onderneming uit tc sluiten." WEENEN ZONDER STROOM WEENL'.W 5 Mei. (Reuter.) Hedenmid dag werd plotseling in Wecnen de electri- sche stroom uitgeschakeld, hetgeen werd toegeschreven aan communistische sabo tage. Richtlijn bij den opbouw is gc-. veest de veiligheid van het Duitsche volk BERLIJN, 2 Mei (Reuter). - De rijksmi nister van luchtvaart, vlieger-generaal Her mann Goering, heeft hedenmiddag een re devoering uitgesproken op eén door do Vcr- eeniging der Buitenlandschc Pers in hotel Adlon aangericht diner over het thema ,IIet nieuwe Duitsche luchtwapen". Hier- n zette hij o.m. uiteen, dat hij als ourlsol- claat en hartstochtelijk vlieger in de voor bije jaren er onzegbaar onder geléden had, dat zijn vaderland onveilig in het hart van Europa lag. Hij heeft er ook onder geleden dat dc taal van de diplomaten er toe dwong terughoudend te zijn in dingen, die nu een maal noodzakelijkerwijze moesten worden behoed. Uitdrukkelijk stelde spr. vast, dat hij bij vroegere uitlatingen toen hij ver klaarde dat Duitsehland geen luchtwapen bezat geenszins onwaarheid gesprokén had, want inderdaad waren, toen Hitler het be wind aanvaardde, slechts weinige ver ouderde types, die nauwelijks als proef-. vliegtuigen beschouwd konden worden, aanwezig. Hij hoeft er ook nooit aan laten twijfelen, dat Duitsehland gedwongen zou zijn te bewapenen, wanneer dc andere mo gendheden er niet toe konden besluiten hun luchtstrijdkrachten' tc ontwapenen. Want dit was door den Leider voor de vei ligheid van liet volk.vastgelegd. De Wijze, waarop dc Duitsche luchtvloot in het leven werd geroepen is zoo origineel en eigenaardig, dat men zonder kennis van de finesses het nauwelijks zou kunnen gejooven. Men is volkomen nieuwe wegen ingeslagen. Spr. heeft geweigerd den weg te gaan van een langzame, geleidelijke be wapening, aangezien dan het gevaar zou hebben 'bestaan, dat hij het intreden van moeilijke oogenblikken het. luchtwapen niet gereed zou zijn geweest. Spr. heefl derhalve de technische en industrioele mo gelijkheden tot liet uiterste uitgebreid, wel ke liet daarop veroorloofden met één klap liet luchtwapen tc scheppen. De vliegtui gep bevonden zich voordien niet onder den grond, of in dichte bossehen verstopt, zij waren er eenvoudig niet. Richtlijn hij het ophouwen van de lucht strijdkrachten. aldus ging Goering voort, zal steeds, uitsluitend en alleen, dc veilig heid van liet Duitsche volk blijven. De kwestie is slechts de hoogte te bepalen van de Duitsche luchtstrijdkrachten. Wanneer trij rnii thans vraagt: Hoe sterk is thans het Duitsche lucht wanen? dan kan ik u verzekeren, dat het Duitsche lucht wapen steeds zoo sierk zal zijn als de con stellatie in de wereld dit noodig zal maken. Ik zeg u niets verrassends, wanneer ik er den nadruk op leg, dat het Duitsche lucht wapen zoo sterk is, dat diegene, die Duitsch land aanvalt, een zeer, zeer harden dobber in de lucht zal hebben. Want het Duitsche luchtwapen beschikt over geen enkel oud vliegtuig! liet beschikt over geen enkelen ouden motor! Wat het Duitsche luchtwapen heden aan motoren en machines bezit, is het modernste, wat slechts bestaat. Vervolgens ging Goering kort in op den ophouw van het rijksluchtvvapen, dat be staat uit de luchtvloot en de vliegcrafvvecr. Reeds uit dc eenheid van deze beide wapen- soorten kan men zien, dat het Duitsche luchtwapen alleen is opgebouwd ten behoe ve van de verdediging en de veiligheid. Het Duitsche lui-htvvapen is ook niet zoo reusachlig groot als men dit hier en daar in het buitenland afschildert. Beslissend is niet het aantal vliegtuigen, maar hun kwa liteit en niet het aantal vliegers, maar hun karaktereigenschappen en hun kunnen. Voortgaande verklaarde Goering met grooten nadruk, dat Duitsehland voor den vrede was. Duitsehland heeft den vrede noodig en het zal noch zelve den vrede versioron, noch zich laten provocccrcn. De onaantastbaarheid van zijn eer za! zijn laatste en hoogste goed zijn. Juist door zijn bewapening heeft Duitsehland iets positiefs voor den vrede gedaan. Niets was dreigen der voor den vrede dan een onmachtig Duitsehland te midden van zwaar bewa pende volkeren. Slechts in den geest van handhaving van den vrede is het Duitsche luchtwapen gebouwd en mochten de volke ren eenmaal van hun kant overeenkomen de luchtstrijdkrachten af te schaffen, dan zal Duitsehland zich daarvan niet uitslui ten. Duitsehland wenscht oen regeling, die op volkomen rcchtsgcüjke basis berust. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN De goedkoopste Taxi blijft een Maar U moet volgens Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pas blijft een Boveetje goedkoop. Wjj raden U dus aan goed op dc Taximeter te letten. BINNENLAND De heer Welter over dc economische po sitie van Indic. (Eerste Blad, pag. 2.) Hot standpunt van dc K.N.A.C. inzako het conflict met den A.N.W.B. (Eerste Blad, pag. 2.) Tegen den verdacht© van den moord in den IJ-polder is 15 jaar gccischt. (Tweede Blad, pag. 3). STADSNIEUWS liet invullen van het nieuwe belasting formulier. (Twcedo Blad, pag. L) Dicrencadavers als kippenvocdsel. (Kan tongerecht). (Twecdo Blad, pag. 2). Dc Joodschc Invalide gaat bouwen. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut te Do Bilt. Verwachting: Zwakke tot matig© O. tot Z. wind, gedeeltelijk bewolkt, droog weer, behoudens kans op onweer, iets warmer. ZN. VOOREERSTEKLAS NAAR MAAT TELEFOON 243 UTRECHTSCHESTRAAT 26 Wederom een mooie zending ontvangen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1