BOVEETJE FLORA en DE BETUWE 4000 DE EENLANDEU 1210 FIRMA DUIM BURGER Belangrijkste Nieuws Licht ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer Vrijdag 10 Mei 1935 Uitgave: VALKHOFF Go. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 263 HULDE AAN KONING GEORGE Troon symbool en realiteit EXPRESSE VERONGELUKT Frankrijks vriendschap met de Russen Beleediging van Hitier TERECHTSTELLING VAN EEN VROUW VEILIGHEIDSWAARBORGEN IN OOST-EUROPA 'CUCCES «/Tuin MEXICO-NEW YORK IN EEN RUK NAAR DE Passagiers verzekerd EEN GERMAANSCHE GELOOFSBELIJDENIS ENGELAND VERSTERKT ZIJN LUCHTVLOOT EEN OUD-MINISTER GEDOOD Dit nummer bestaat uit 3 bladen EXEMPLAREN TEL. 1093 TAXI Betrouwbare Onderneming TAXI TEL. 1830 Hoofdkantoor: KAMP 41 op andere pagina's Laatste beraclhteo; Eerste blad pag. 3 WEER VERWACHTING 8 uur 6 min. TELEFOON DIT IS A VOOR UW UWADRES II TAXI TWINTIG PERSONEN VERDRONKEN Engelsche Hoeden f2.S0 AMERSFÖORTSCH DAGBLAD week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 FOSTREKENJNG 47910 TELEFOON INTERC. 513 elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor do helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra 1 0.05 Het parlement biedt zijn gelukwenschen aan LONDEN, 0 Mei. (V.D.) De groote plech tigheid, welke hedennamiddag plaats vond cn waarbij het jubilcercnde konings paar de gelukwenschen van het parlement in ontvangst nam, bad nergens beter gehouden kunnen worden dan in de groote zaal van de Westminster Hall, waar het essentieele van de Britsche geschiedenis is geconcentreerd en waar sedert 1000 jaar do geschiedkundige gebeurtenissen hebben plaats gehad. Do ceremonie van heden is in den wa ren zin van het woord een vergadering van het parlement. Het is een vergadering van den koning met zim prelaten en baronnen cn de leden van de volksvertegenwoordi ging. De groote zaal biedt een schitterenden aanblik. Dc domineerende kleuren zijn rood cn goud. Het podium, waar de troon is op gesteld en dc treden, die hierheen leiden, zijn met roode loopers bedekt. Voor de rood met gouden zetels van den troon van het koningspaar en van den lord- kanselier en den speaker staan microfoons opgesteld. Het was een plechtig moment, toen dc koning en do koningin met hun gevolg de zaal betraden, terwijl alle aanwezigen staande hulde brachten. Toen allen gezeten waren, was het woord Aan den lord-kanse- lier, die het adres van buide van bet hoo gerhuis voorlas. In dit adres wordt o.a. ge zegd, dat de afgel.oopen 25 jaar vol waren van beproevingen en o.a. den meest ver woestenden oorlog hebben gezien, dien de geschiedenis heeft gekend, terwijl daarna het moeilijke herstclwerk moest worden verricht aan de geschokte structuur van hot maatschappelijk leven. Langzaam en hardnekkig zijn de pogingen lot herstel van rle welvaart cn den vrede. In andere landen konden tronen en constituties dc moeilijk heden niet. overleven. In dit koninkrijk is de ontwikkelingsgang van onenbaar recht cn vrijheden niet tegengehouden, doch uit gebreider ,en sterker geworden. De lord- kansolicr zeide o.a.: „Waarlijk, meer dan één van uw illustere voorvaderen regeert uwe majesteit overeen natie van vrije burgers, doch dnaroni niet temin of juist daardoor staat do troon hech ter, dan ooit in het centrum yan het na tionale levend Dc persoonlijkheid van uw majesteit mankte van den troon niet alleen een svrnl odl, doch een geliefde en bestaande werkelijkheid. Diep onder den indruk dankte de Koning het Lagerhuis en het Hoogerhuis voor de woorden van dank en trouw. Ilij zeide o.m.: De Moeder der parlementen cn haar kin deren, opgegroeid tot volwassenheid, staan nu op voet van geliitfheid tegenover de Kroon. De eenbeid van het Britsche Rijk wordt niet langer uitgedrukt door rle over- hecrsching van een door den tijd geadeld parlement, dat hier te Westminster zetelt. De Kroon is hot historische symbool dat deze groote familie van naties en rassen, verspreid over elk deel van de aarde, ver een,igt. Laar ons in deze dagen, nu de vrees voor en de voorbereiding van een oorlog de we reld weer ongerust maken, dankbaar zijn dat een rustige regeering cn vrede heer schen over een zoo groot deel van de aarde en dat onder onze vrijheidsvleg zoovele mil- lioenen hun dagelijksrh brood eten in ver verwijderde landen en luchtstreken, waar niets hen kan verschrikken. Onze oude instellingen en onze grondwet kunnen zich voortdurend aanpassen aan veranderingen cn hebben oorlogsgevaren overwonnen, rbe men zich vroeger nimmer kon denken. Zij hebben voldaan aan nieuwe democratische eischen, zoowel te land als oyerzee. Aan het slot word de Koning daverend toegejuicht. ClIARBIN, 9 Mei. (V.D.) Acht per- sonen verloren het leven, terwijl hon derd cn drie personen' gewond werden, waarhij veertig levensgevaarlijk, toen trein No. fi van Moskou naar Wladi- wqstock in volle vaart in botsing kwam met een goederentrein in de nabijheid van Spitoehotze, op 22 K.M. ten Oosten van C'riarbin. liet ongeluk had heden middag om 3 uur plaats. Dc express- trein vloog in zijn geheel uit dc rails cn is volkomen vernield. GROOTFBRANDEN STOCKHOLM, 9 Mei. (neuter). In den nf geloopen nacht zijn te Alingsos de chocola defabriek Suchanl. een zijdeweverij en een machinefabriek door brand verwoest. Dc schade wordt op meer dan een half millioen kronen geschat. In het plaatste riricchomn is de trirota gcfabric.k AsundiVms door het vmir vernield De schade bedraagt ongeveer 100X00 kronen De reis van Laval naar het Oosten wordt voorbereid PARIJS, 9 Mei. (Reuter). Minister Laval heeft aan den vooravond van zijn reis naar Warschau en Moskou verschillende diplo matieke besprekingen gevoerd. Hij ontving eerst den Italiaanschen am bassadeur, die hem waaschijnlijk op de hoogte stelde van het resultaat der confe rentie te Venetië. Daarop had hij ccn onderhoud met den Poolschen ambassadeur over zijn bezoek aan Warschau en tenslotte ontving hij de gezanten van Griekenland en Jocgo-Slaviö. In verhand met het a.s. bezoek van don Franschen minister van buitenlandsche za ken aan Moskou is, naar het telegraafagent- schap der sovjet-unie meldt, de ambassa deur der sovjet-unie te Parijs, Potemkin. Woengdag naar Moskou vertrokken, waar hij de komst van I aval zal voorbereiden. Kan een reden voor echts scheiding zijn BERLIJN, 9 Mei (V.D.). liet rijkste- rechtshof te Leipzig heeft dezer dagen uit spraak gedaan in een beroepszaak van een gehuwde vrouw, die zich herhaaldelijk he- lecdigend over Hit Ier had uitgelaten, wan* in huar man aanleiding had gevonden een verzoek tot echtscheiding in te dienen. Het rijksgorcchtshof heeft te kennen gegeven, dal een dergelijk misdrijf een reden tot echtscheiding kan zijn, wanneer de gevoe len- van den echtgenoot door dc uit la tin gen van dc vrouw ernstig worden belee rt igd. GEORGETOWN (Delaware), 9 Mei. (Reu ter). Een 52-jarige vrouw, Mary H. C.arc> en haar 27-jarige zoon Howard zijn lor dood veroordeeld wegens een zeven jaar ge leden gcpleegdcn moord op den broer van de vrouw. De terechtstelling zal plaats heb hen op 7 Juni en het zal dan de eerste maal sedert 1869 zijn. dat in den staat Delaware een vrouw wordt opgehangen. Een andere zoon van de vrouw werd tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. De vermoorde werd in 1927 in zijn huis mei ingeslagen schedel en het bovenlichaam met wonden overdekt aangetroffen. Hel on derzoek leverde destijds geen resultaat op. doch in December j.l vertelde een derde zoon. die wegens inbraak was gearresteerd, aan de politie, dal zijn moeder in overleg met de heide veroordeelde zoons had beslo ten haar broer te vermoorden. De vrouw gaf als reden *voor- haar wan daad op, dat de verdccling van oen erfenis tol een geschil met haar broer had geleid, dat voortdurend ernstiger vormen aannam en dat haar broer tenslotte had gedeigd haar te zullen dooden. Het resultaat van de confes rentie der Baltische staten De Litausche minister van bujtcnlandsche zaken, I.ozoraitis, de onder-minister van bui- tenlandsche zaken van Letland, Munters cn de minister van buitenlandsche zaken van Estland. Sehamaa, die te Kofno hebben ge confereerd, hebben Woensdagavond tegen over de pers hel resultaat dezer conferentie uiteengezet. Zij hebben er hun voldoening over uiige sproken, dat de conferentie, welke volko men in vredelicvcndcn geest is verloopen. den Ballischcn hond een slap verder heeft gebracht met betrekking tot de samenwor king hij actueole gebeurtenissen van bui- tenlandsch-politiekcn aard. In het vrij uitvoerige communiqué, dat het Litausche Telegraaf-agentschap publi ceert, wordt verklaard, dat do drie stalen be reid zijn hun actieve en eerlijke medewer king te verleenen hij iedere actie, welke de versterking ten doel heeft \an dc veilig heidsgaranties in Oost-Europa. BESTRIJDING VAN HET TERRORISME GENEVE, 9 Mei. (V. D.) De Volken- bondscommissie voor onderdrukking van het internationale terrorisme heeft gisteren zijn zitting met de aanvaarding van een ontwerpovereenkomst beëindigd. De kwestie. \an rle vorming van een internal ionaal strafgerechtshof. die in de commissie tor verschil van meening aanleiding had gege ven, is tot een volgende zitting uitgesteld. Tleze zitting zal eind September tiidens de Völkénbondsvcrgadoring plaats hebben. —INDEN DAHLIA'S PLANTEN Zou er wel één bloemsoort zijn die zoo algemeen bekend is en gebruikt wordt als de dahlia? Wanneer we zoo omstreeks Augustus een kijkje gaan nemen in diverse tuinen treffen we bijna overal dahlia's aan. Nu worden ze weer uitgeplant in onze tui nen. Zijn de knollen wat groot dan kunnen ze worden gescheurd, waarbij we hebben te zorgen dat elk gedeelte voorzien is van een gedeelte van de wortelhals, met één of meer oogen. Voor beplanting van bloembedden zijn de hoog groeiende soorten minder ge schikt. We planten ze liever meer onge dwongen, b.v. daar waar tusschen een lage heesterbeplanting nog open ruimten zijn, op open plekken in boordbedden^ langs een tuinpad of zelfs vrij in het gazon. In het laatste geval moet er vooral voldoende ruimte tusschen de planten zijn, opdat bet gras er niet door te lijden heeft. Ten op zichte van den grond zijn dahlia's niet al te kieskeurig. Wel moet deze voldoende los zijn. Een zware bemesting is in het alge meen niet aan te raden, daar dan de blad- groei te sterk is. Op 6chrale gronden kun nen we natuurlijk gerust behoorlijk mesten. Op plaatsen waar we veel hinder onder vinden van slakken, waarvan de heel kleine het lastigste zijn, worden dc jonge spruities vaak geregeld weggevreten. Is de grond kluiterig dan hebben ze gelegenheid om. aan ons spiedend oog, en aan de voor hen zoo hinderlijke zon, te ontsnappen. Ter be strijding omgeven we de planten dan met een vlak laagje droog, scherp zand. Beter is het nog om de knollen eerst in een buk op te kuilen en zoodra de scheuten onge veer 10 c M. lang zijn te planten. Voor perk- beplanling zijn de laagblijvende dahlia's goed te gebruiken De bekende Mignon-dahlia's planten we op ongeveer 40 c.M. afstand. Deze zijn enkelbloemig. Ook onder de ge vuld- en groolbloemige soorten zijn laag blijvende. Op de bloemperken kunnen we de knollen nu al uitplanten tusschen violen, vergeetmenietjes. dubbele madeliefjes en andere voorjaarsbloeiers. Dit moet dan voor al voorzichtig gebeuren opdat deze nu b'oeiende plantjes niet worden beschadigd Voor snijbloemen zijn de hooggroeiende, grootblocmige dahlia's het meest aan te be velen. Ook is het bekend dat enkc'bloemigc dahlia's zeer spoedig uitvallen. We planten dahlia's vooral op een .zonnig plekje, het zijn echte zonnekinderen. A. G. Prachtige vliegprestatie van Amelia Earhart Uit Newark in New-Jersey wordt geseind, dat Amelia Earhart de eerste non-stop solo vlucht van Mcxico-stad naar New-York heeft volbracht. Dc afstand bedraagt 33G0 K. M., welke zij in 14.22 uur heeft afgelegd, het geen ccn record is op dezen afstand. Amelia Earhart, die in één ruk van Mexico naar New Y'ork vloog NAAR OOSTsAFRIKA TRIËST, 9 Mei. (Reuter). Aan boord van twee mailschepen zijn 40o0 Italiaansche werklieden naar Oost-Afrika vertrokken. In Engelsche kringen maakt men zich be zorgd over de ontwikkeling van het Ila- liaansch-Ahessijnsche conflict. Het feit. dat aan Italiaansche troepen thans reeds 284.000 man zijn gemobiliseerd, beschouwt men als het ernstigste bewijs, dal het conflict.verre van bijgelegd is. Verheerlijking van het „Deutschtum" de hoofdzaak BERLIJN. 9 Mei (Reuter). Te Stuttgart is een Germaansche bijbel gepubliceerd, die door dc Reichswart, het officieel orgaan van de Nationaal Socialistische Duitsche Geloofsbeweging het Evangelie der Germa nen wordt genoemd. Deze bijbel bevat ook een Germaansche geloofsbelijdenis, die den tekst van de Apostolische Geloofsbelijdenis op den voet volgt, en als volgt aanvangt: Ik geloof in den mensch. den machtigsten heer van alle dingen en krachten op aarde. Ik geloof in den Germaan, God's geliefden an deren zoon, de heer van zichzelf...» Fabrikanten moeten rekenen op een versneld tempo van de productie LONDEN, 9 Mei. (Reuter). Het Britsche ministerie van luchtvaart heeft aan alle le veranciers van vliegtuigen en vliegtuig motoren een brief gezonden, waarin zij hen waarschuwt, dat in verhand met de ver sterking van de Britsche luchtmacht, groo te bestellingen kunnen worden gedaan, ter wijl hen tevens wordt verzocht de bestaan de bestellingen te versnellen, teneinde ge reed te zijn voor komende opdrachten. In den brief worden de leveranciers ook nog verzocht den minister op te geven, welke bestellingen zij voor het buitenland of wel voor do civiele luchtvaart voorne mens zijn uit te voeren, alvorens deze be stellingen ten uitvoer te brengen. Een van de vooraanstaande leden van een groote vliegtuigen-fabriek verklaarde, dat deze brief bcteekent dat het huidig tempo van den vliegtuig-aanbouw wordt versneld en hij vraagt zich af, wat dc maximum- productie is, welke kan worden bereikt. Een schermutseling met Cubaanschc militairen HAVANNA, (Cuba), 9 Mei. (V. D.) An tonio Guiteras, minister van binnenlandsche zaken onder president Ramon Grau San Martin, is gisteren met vijf anderen geval len hij een schermutseling met Cubaanschc mariniers. Negen leden van zijn gevolg werden gearresteerd. Het gevecht, dat gele verd werd bij de stad Matanzas, duurde in het geheel dertig minuten. Guiteras was de erkende leider van de linkerzijde op Cuba. Hij werd er van be schuldigd de ontvoering van Eutimio Falla Bonet, den jeugdigen Cubaanschen million- nair, die tegen een losgeld van $300,000 in vrijheid was gesteld, op touw tc hebben ge zet. Guiteras was geboortig uit Philadelphia en had aanspraken op het Amerikaansche staatsburgerschap. Reuter laat nog uitkomen, dat Guiteras werd gedood na een poging Mexico te be reiken aan boord van een jacht, dat zou gaan vertrekken uit de haven van Matan zas. Met ccn aantal vrienden nam Guiteras de wijk naar het fort, Morillo en schoot op sol daten, die hem ontdekt hadden. Na een hef- tigen strijd drongen de soldaten in het fort door. Guiteras heeft een burger en een sol daat gedood. FURTV/AENGLER BERLIJN, 9 Mei (V.D.). De leiding der Bey reut her Buchnenfestspiele maakt be kend, dat bij de Festspielc van 19314 Wil helm Furtwaengler als hoofd-dirigent zal medewerken. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN De goedkoopste Taxi blfjft een Maar U moet volgens Taxiklok, het bedrag wat deze aangeeft, met den chauffeur afrekenen, dan pas bljjft een Boveetje goedkoop. Wu raden U dus aan goed op do Taximeter te Ietten. BINNENLAND Moord te Hoofddorp In hooger beroep. (Derde Blad, pag. 2.) i Mr. H. Smeenge overleden. (Derde Blad, pag. 1)', Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut te Do Bilt. Verwachting: Meest matige Ooste lijke tot Noordelijke wind, aanvanko- lijk nog helder tot licht bewolkt, la ter toenemende bewolking, aanvanke lijk nog droog, later wellicht iets kouder. Hoogste barometerstand: 773.6 te Thors- havn. Laagste barometerstand: 752.5 te Vardö. BOEDAPEST. 9 Mei (V.D.). Nabij Na- gylak is een veerboot met 27 opvarenden in de rivier Maros omgeslagen; twintig perso nen verdronken. EDEN WEER BETER LONDEN, 9 Mei. (V. D.) Lord^grootzegel bewaarder Anthony Eden is hersteld. Hij zal Maandag zijn ambtsbezigheden horvat ten en op 20 Mei deelnemen aan een zitting van den Volkenbondsraad Wedrom een moei? zending ontvangen Wol Linnen Vilt DAMES-MODEZAAK ARNH. WEG 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1