TAXIDIENST 4000 Speciale groote wagens TAXI Telefoon 1210 HAN HOLLANDER DE STORING BIJ DE DIESELS FLORA en DE BETUWE ks te Nieuws DE GOEDKOOPSTE „AM SCITIA" DE EEMLANDEU Woensdag 15 Mei 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 267 NAAR DEFINITIEVE VERBETERING CUCCES™ J Tuin Zet ied're twijfel heusch terzijde üw kweekerij blijft „HORSE WEIDE" G. BROUWER Kolonel Lawrence zwaar gewond naar de f et- Passagiers verzekerd DE PROTOCOLLEN EXEMPLAREN TEL 1830 TEL. 1093 op andere pagina's Laatste berichten Eerste IbTad pag. 3 9 uur 14 min. 6-PERSOONS is AMERSFOORTSCH DAGBLAD AMER5FOORTSCH ABONNEMENTSPRIJS P" 3 '"""den voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per «eek (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIE!) "n 1—4 rcgds f 1,05 mct inbeBr'P van ccn bewijsnummer - elke regel meer f OK25 Liefdadigheids-advertentien voor de helft van den prijs. - Kleine Advertcntiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Proeven met de bevestiging van contragewichten op de bestaande assen Uitbreiding D.E.-dienst Tr. W. Ilupkes, chef van den dienst van traclie en materieel der Ncd. Spoorwegen, schrijft ons: In het najaar 1934 werd door mij ccnc uiteenzetting gegeven inzake de toen ingevoerde inkrimping der Diesel-elec- trische Tractie ingevolge storingen met dc Maybach-Wcrkspoor motoren. Mijne bedoeling was over deze kwestie geen verdere mcdcdcclingcn tc doen vóór dc moeilijkheden waren opgelost en dc D.E. tractie weer in vollen omvang zou kunnen worden hersteld; verwacht werd, dat dit Binnen korten lijd het geval zou zijn. Deze verwachting is niet bewaarheid, waardoor verdere mcdedcclingcn achterwe ge bleven; 't Xederlandschc publiek zal thans ook met 't oog op den nieuwen Zomerdienst wel gaarne omtrent den stand van zaken ingelicht worden, waarom ik hieronder ccn zoo goed mogelijk beknopt overzicht laat volgen. Opgetreden storingen Dc motoren, welke aanvankelijk zonder belangrijke storingen dienst deden, begon, nen na ongeveer 20.000 K.M. slijtage aan de rollenlagers te vertoonen; met deze bescha digingen konden dc motoren nog ongeveer 1Ü.U00 K.M. afleggen, waarna 't spel in de lagers zoo groot werd, dat verdere bescha digingen als defecte trilllngsdcmpcrs en breken van cylindergelcidcstukken ontston den. Bij behoorlijke controle konden de moto ren dus ongeveer 30.000 K.M. afleggen, daar na moest. dc motor gereviseerd worden om beschadigingen, welke bedrijfsstoringen kun nen veroorzaken, te voorkomen'. De motoren behooren echter ongeveer 100.000 K.M. zonder grootc revisie af te kun nen leggen, zoodat verbetering der motoren noodzakelijk was. Behalve de juist genoemde storingen, wel ke inkrimping van den dienst noodzakelijk maakten, zijn, zooals vanzelf spreekt, ook andere minder belangrijke storingen opge treden. Deze waren evenwel gering in aan tal en allen op zichzelf staande gevallen en normaal optredende storingen bij nieuwe motoren in een nieuw bedrijf. Een tweetal brandjes waren veroorzaakt door in brand raken van morsolie op de exhaustlciding; deze waren zonder ccnig gevaar, daar bc halve dc morsolie niets brandbaars in dc omgeving was en hadden met den motoi niets te maken. Oorzaken In mijn vorig, bovengenoemd overzicht, was medegedeeld, dat dc opgetreden defec ten te verklaren waren uit tc zwaar belast zijn der motoren bij lage toerentallen, dai alle motoren zouden worden gereviseerd en dat de belastingen bij lage toeren zouden worden verminderd. Te verwachten was hieruit, dat de D.E.-tractie weer binnen niet al te langen tijd tot vollen omvang zou kun nen worden hersteld. Direct is met behulp van Werkspoor en Mav hacli het revisccrcn der motoren krach tig ter hand genomen, totdat in het bedrijf bleek, dat ook bij vermijding der lage toe rentallen de lagcrbcsehadigingcn, hoewel vertraagd, bleven optreden en dus andere, toen onbekende oorzaken, aanleiding tot dc Jagerbcschadigingen gaven. De revisie is toen stop gezet en is met Werkspoor en Mayhach gezamenlijk een onderzoek naai de oorzaken van deze storingen ingesteld. Op te merken valt hierbij, dat de Inge nieurs van Werkspoor toi de bekwaamste motorautoriteitcn in ons land gerekend kun nen vvoidcn en ook Mav bach zeer ervaren motor-ingenieurs in zijn dienst heeft, zoo dat een zoo goed en zoo snel mogelijke be handeling verzekerd was. Als resultaat van lange ingespannen ar beid werd vastgesteld, dat dc lagerbeseha- digingen veroorzaakt werden door cumu latie van buigingstrillingen bij bepaalde (crilisehc) loeren, op bepaalde plaatsen van do krukas. Direct moet hierbij worden opgemerkt, dal. liet geliied der hnigingstrillingeu fin te genstelling met dat der lorsictrilligen) hij motoren onbekend terrein was: metingen waren voorzoover bekend, nimmer verricht, j toestellen hiervoor bestonden niet, zoodat studie en proefnemingen om gebrek te loca- liseeren, zeer tijdroovend waren. Eerst moes ten nog dc toestellen voor dc metingen wor den ontworpen en gebouwd; hoe bezwaar lijk dat. was. blijkt wel uit het feil, dn! toen reeds een groot aantal metingen niet de eerste toestellen waren verricht, bleek dat deze toestellen een eigen trillingssysteem hadden, waardoor alle gedane metingen on betrouwbaar bleken te zijn. Het meten van buigingstrillingen is bo vendien veel bezwaarlijker dan dat van lor- sietrillingen, daar. niet volstaan kan wor den met metingen aan 't eind van de as, maar met 't oog op optredende knooppun ten op meerdere plaatsen in 't carter geme ten moet worden. Thans zijn door de gedane metingen de aard der trillingen, critische toeren, knoop punten enz. vastgelegd en is hiermede het optredende gebrek gelocaliscerd. Verbetering Door vele uitgebreide proef nemingen is thans ook va>tge.- steld, dat dc storende critirclic toeren binnen de gebruikstoeren tallen (8001 -400) vermeden kun* nen worden door aanbrenging van contragewichten op de be» staande krukassen tegenover d? krukwangen, waardoor tevens de lagerdrukken verminderen. liet vraagstuk van dc bevestiging van deze contragewichten op dc bestaande as sen leverde wederom vele moeilijkheden op, vooral omdat voor een gunstig trillings beeld een losse bevestiging gcvvcnscht is. terwijl ter vermijding van beschadiging van krukassen en contragewichten de be vestiging zeer stijf dient te zijn. De eerste uitvoeringen hebben geen goed resultaat opgeleverd, thans zijn 2 uitvoe .ringen van contragewichtsbevestiging in beproeving, waarvan goede resultaten wor den verwacht. O ui zeker tc ziin dat een uitvoering be trouwbaar is, worden behalve een groot aantal proe.lioopcn voor melingen, enz. ou afgebroken proeljoonen bij vollast en max. loeren van. resp. 100, 200 en 400 uren ge daan. Bii de thans vastgestelde oorzaken van -Ie motorheschadigingcn vallen de kosten voor proefnemingen met verbeteringen aan en herstelling van de motoren geheel ten laste van den leverancier die zijn verplich tingen loyaal nakomt. Uitbreiding van den dienst De N.S. verwachten, dat thans binnen niet al te langen tijd de definitieve verbetering zal zijn vastgesteld en hebben daarom bes sloten ingaande 15 Mei de D.E.s dienst weer uit te loreiden tot 4000 treinstel K.M. per dag en deze dienst voort te laten duren tot weer tot uitbreiding van den vo'ledigen dienst kan worden overgegaan. Door den motorleverancicr wor< den voor dezen gedeeltelijken dienst kosteloos de noodige mos toren gereviseerd cn onderhout den. Algemeene beschouwingen Dc Vraag rijst of Jagerbeschadigingen vroeger iui dergelijke motoren niet waren opgetreden: dit was. hoewel na een gr.ooler aantal k.in.'s, ook elders het geval geweest cn trad dit verschijnsel ook bii de eerste proernemingen der N.S.-motoren vóór af levering op Deze beschadigingen werden toegeschreven aan de toch voor motoren alleen nog maar bekende torsiëf rillingen, welke door aangebrachte wijzigingen geheel binnen hinderlijke grenzen werden terug- geb— 'ht. waarna de toen als eisch gestel de 100-uron procfloopen met vollast cn max. toeren zonder storingen en gebreken werden volbracht feen zware proef voor een nieuwen motor). Aangenomen werd toen dat de motor goed was. Ieder molordoskundigc onder de lezers, die wel eens mot trillingen cn critische toe ren te maken heeft gehad, zal weten hoe onberekenbaar de gebeurtenissen op dit ge bied zijn en wolk een belangrijke rol geluk en tegenslag hierbij spelen kunnen. Als *dot van mijne modcdeelinsren wil ik nog vermelden, dat den «Ganz-Stork moto ren feen geheel nieuw ontworpen motor"), waarmede r> treinstellen voor proef ziin uit gerust. afgezien van normale kinderziekten tot lieden goed voldoen. IN DEN SLEUTELBLOEMEN Een dankbaar plantengeslacht, vooral voor dc tegenwoordig het meest voorkomen de kleine tuinen, hebben we in de primula. Tot dit geslacht behooren ook enkele pot planten, niaar deze laten wc nu buiten be schouwing om alleen onze aandacht te wij den aan de vaste planten of vollegronds primula's. Hiervan bloeien nu in de tuinen al tal van soorten. Vooral voor rolstuinen is P. Wandal bijzonder geschikt. Deze soort is nu als overdekt met donker purperroode, zeer kort gesteclde bloempjes. Het geheele plantje is trouwens niet hooger dan enke'c c.M. Veel meer daarmee overeenkomende zijn: P. Hclenae Purperkissen, en P. Juliac. Even hoog, maar rose bloeiend is P. rosea grandiflora. Zooals de naam reeds aanduidt zijn de afzonderlijke bloempjes wat grooler. Mooie laag blijvende soortjes hebben we in P. akaulis. De tweede naam geeft aan dat ze stengelloos zijn, dus zeer laagblijvcnd. Ze zijn wit- en geelbloemig, cn behalve de enkelblocmige zijn er ook variëteiten met dubbele bloempjes. Ook deze bloeien thans volop evenals de iets hoogere P. veris. Van deze laatste is het kleurensortimcnt wal meer uitgebreid. Bijzonder mooi is P. veris elatior die tot 20 c.M. hoog wordt, en meer stevige blocmslecltjes heeft; groeien cn bloeien ook zeer goed op schaduwachtige plaatsen. Een meer zonnig plekje geven aan P. auricula of Luikschc primula. De meer stijve, glimmend groene blaadjes geven aan deze primula een geheel ander aanzien. Ook de bloemkleur is geheel anders dan bij de andere primula's cn varieert van wit, geel tot rood en paars met tal van tusschen- tintcn. Een geheel afwijkenden bloemvorm heeft P. denticulata cn P. Cashmeriana. Deze hebben zuiver kogelronde bloempjes op on geveer 10 c.M. lange stevige steeltjes. Dc groole bladeren liggen bijna plat op den grond en zijn in jongen toestand als met meel bestoven. De bloemkleur is lila of wit. Op zeer vochthoudende gronden willen deze soorten wel eens wegvallen, daarom zorgen we vooral voor een goed doorlatende onder bond. Een minnaar van schaduw is de in Juh-Auguslus bloeiende P. japonica. De bloempjes verschijnen aan de lange, elegante stengels in étages, ze worden tol 60 c.M. hoog. Behalve bovengenoemde zijn cr nog tal van minder bekende soorten. Primula's zijn dankbare bloeiers. De mééste soorten ver langen een krachtige, enigszins vochtige bodem. In den zomer verdragen de planten slecht de volle zon. We kunnen ze na den bloei opnemen cn in dc schaduw planten, waarbij we groote planten tevens kunnen scheuren. Op naar de Wereidblosmenschoiiw Heemstede ALLE DAGEN (Vraagt prijs) Kruiskamp 12 Tel. 1546 ITALIË PRDTÜSTLEP.T TE BERN BERN, li MM. (Router). Hot Zwit- srrsch tclcgraafagenlschap deelt mede, dat de Italiaanschc regcering bij den Zwitser- schen bondsraad heeft geprotesteerd tegen het leveren van wapenen aan Ethiopië. Ten •rtn/ien hiervan wordt medegedeeld, dat E'lropië wel twee vliegtuigen in Zwitser land heelt besteld, doch dit zijn handels- vliegtuigen. LONDEN, 14 Mei. (Reuter.) De door zijn avontuurlijk leven bekende kolonel Lawrence, die gedurende den wereldoorlog naam maakte als leider der opstandige Arabieren cn die een nog onopgehelderde rol speelde hij de onlusten in Afghanistan, heeft gisteren in het graafschap Dorset een ongeluk met zijn motor gehad. Met een schedelbreuk is hij in een ziekenhuis opge nomen. In 1917 had Lawrence zijn naam veran derd in Shaw; tot voor kort heeft hij als gewoon soldaat dienst gedaan bij de Brit- schc luchtmacht. LONDEN, 11 Mei. (V.D.Ï T. E. Sliaw, beter hekend als kolonel Lawrence, was heden nog in /.eer zorgwekkende» toestand. Sinds 'hij in het militaire hospitaal van Wool is opgenomen, is hij nog niet weer tot bewustzijn gekomen. Verscheidene promi nente Engelschc specialisten, waaronder ook dc arts des konings, gcneraal-majoor West, zijn naar het ziekbed van den ge- hcimzinnigen avonturier gesneld. De over heid heeft tot dusverre een opvallend stil zwijgen in acht genomen over de omstan digheden waaronder het ongeluk plaats had. Medegedeeld wordt op het oogenblik nog slechts, dat Lawrence op weg naar het naburige dorp met een wielrijder in bot sing is gekomen en daarbij van zijn mo tor is geslingerd. Op instructie van de militaire autoritei ten wordt het hospitaal bijzonder krachtig bewaakt, terwijl aan alle onbevoegde bezoe kers dc toegang geweigerd wordt. DE OORLOG IN DEN CHACO BUENOS \IRES, U Mei. (V.D3 De be middelende staten hebben aan Bolivië en I'araguav den dringenden oproep gericht hun ministers van buitenlandsche zaken af tc vaardigen naar de te Buenos Aires plaats vindende onderhandelingen inzake de be ëindiging van het Chacoconfliet. Do regeeringen der heide oorlogvoerende landen hebben dit voorstel aangenomen. De ministers van buitenlandsche zaken zullen door militaire deskundigen worden bege leid. ZIJN VERVALSCHT Zij moeten worden beschouwd als „belachelijke onzin Vonnis van het gerechtshof BERN', 11 Mei (V.D.). lieden is vonnis geveld in de zaak van de z.g. Protocollen van dc Wijzen van Zion. De president van het gerechtshof verklaarde, dat doze z.g. protocollen beschouwd moesten worden als belachelijke onzin, een vcrvalsching en een plagiaat, vallende onder het begrip „Schund litteratur" volgens de wet van Bern, die het in omloop brengen verbiedt van Schund* litteratur, waarvan vorm cn inhoud in staat zijn tot misdaden tc prikkelen of aanleiding te geven tot in gevaar brengen van dc ze delijkheid, dan wel hel schaamtegevoel op grove wijze tc kwetsen. De motiveering Onder groote belangstelling van den kant der journalisten en van het publiek heeft de president van liet gerechtshof hedenmiddag de molivccring bekend gemaakt van liet vonnis, dat uitgesproken is in het thans reeds 11 dagen durende proces betreffende de Protocollen der Wijzen van Zion. Volgens deze motiveering is de bewijsvoe ring van dc aanhangers van dc theorie, dat de protocollen echt zijn, volkomen mislukt. In Bazel is in 1S97 het Zionistencongres voor het eerst bijeengeroepen door ITcrzl. Zijn doel is alleen geweest ccn tehuis in Palestina te stichten en niets anders. Alle deelnemers aan het congres, die in Bern als getuigen zijn opgetreden, hebben dat be vestigd. Het is bewezen door alle getuigen en deskundigen, dat de zionistische proto collen overgeschreven zijn van de dialogen van Maurice Joly en waarschijnlijk met het doel aan het hof van den Tsaar stem ming tc maken tegen de Joden. De Duit- sche deskundige Flcisclihauer heeft alleen het slechte voor de Joden uit zijn studie naar voren gebracht. Met citaten kan men echter alles bewijzen. In Zwitserland kent men geen onderscheid van geloof en \an rassen. Wanneer dus opgeruid wordt tegen de Joden, moet hun de bescherming van dc wet ten deel vallen. Woordelijk zcide vervolgens de president van het gerechtshof: „Ik stel vast, dat een bewijs er voor, dat dc Zionistische Proto collen echt zijn, niet geleverd is. In over eenstemming met dc deskundigen I.oosli en Baumgarton kom ik lot de overtuiging, dat de Zionistische Protocollen vallen onder het begrip en dc desbetreffende bepalingen van dc Bernsche wet inzake Schundlitteratur. Ik hoop, dat er een tijd zal komen, waar in men zich zal verwonderen, dat mensehen veertien dagen lang bijeen kunnen zitten om te spreken oVcr de echtheid van de Pro tocollen. Ik houd de protocollen voor een vcrvalsching, voor oen plagiaat cn nog voor meer, voor onzin. Wanneer hier het woord gevallen is, dat het rapport van den des kundige Fleischhauer in ieder Zwitscrsch gezin tc vinden behoorde tc zijn, gruw ik bij die gedachte van de toekomstige middel eeuwen". De wet inzake Schundlitteratur, waaron der dc Zionistische Protocollen thans dus gerekend worden, verbiedt het in omloop brengen van Schundlitteratur, resp. van ge schriften waarvan vorm cn inhoud in staal zijn op te. ruien tot het plegen van misda den, of aanleiding Ie geven tot in gevaar brengen van dc zedelijkheid, een verruwen de werking uit te oefenen of op andere wij ze groven aanstoot te geven. Van de beklaagden werden 2 tot geld boeten veroordeeld. Dc overigen van wie niet bewezen kon worden, dat zij recht streeks deelgenomen hadden aan de ver spreiding van de protocollen, werden vrijge sproken. Uit naarn van den veroordeelde Schnell teekende zijn verdediger tegen het vonnis hooger beroep aan. GEFORTUNEERDE VIJFLINGEN TORONTO, li Mei (Reuter). De v ij fling \an de familie Dionne mag zich thans reeds in 't bezit Aan een kapitaal van 130.000 dol lar verheugen, en tegen den tijd, dat de kinderen hierover mogen beschikken, (lal is wanneer zij achttien jaar zijn, zal dit kapitaal waarschijnlijk aardig zijn aange groeid. Voor het jaar 1936 zal een kalender worden vervaardigd met dc beeltenis van de vijfling, en het zoo juist geteckehde con tract tusschen de voogden van de babies en een groote drukkerij zal het fonds ten hale van de vijfling binnen ccn jaar wan.r.-ehün- lijk Tne.i een bedrag van oivrevrer 33C.0 dol lar doen vermeerderen Dit nummer bestaat uit 2 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MOMOPOLE" Kantoor: KAMP 41. nis\i- v/..i.vD liet Koninklijk bezoek aan Brussel. (Eerste Blad, pag. 3.) Begrafenis van dr. ir. F. G. Waller. (Eerste blad, pag. 2). OMTREK Opening van liet werkkamp der Practi- sclic Werkloozcnzorg „ITet Wijde Veld". (Eerste Blad, pag. 3.) STADSNIEUWS Pesic's bad geheel gemoderniseerd. (Tweede Blad, pag. 1.) De Mij. voor Nijverheid cn dc samenvoe ging der Kamers van Koophandel. (Tweede Blad, pag. 1.) W EER V ER W A CTITING Medegedeeld door het K.N.M.I. te dc Bilt. Aanvankelijk zwakke veranderlijke, later matige tot krachtige W. tot N.' wincl, zwaar bewolkt lot betrokken, waarschijnlijk regen, later iets kouder. Hoogste barometerstand: 776.6 te Akunjyri. Laagste barometerstand 793.9 tc Bost. Op komt Woensdag 29 ftfei in op uitnoodiging van het

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1