TAXIDIENST Speciale groote wagens Telefoon 1210 FLORA en DE BETUWE TAXI HAN HOLLANDER 4000 Amsterdam gaat ratten vangen Belangrijkste Nieuws DE GOEDKOOPSTE „AM ICf Tï A" AMERSFOORÏSCII DAGBLAD Donderdag 18 ftlei 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 268 Geen plekje wordt er overgeslagen STEUN AAN TRAMWEG ONDERNEMINGEN DE NIEUWE BRUG BIJ MOERDIJK DISCONTO-VERLAGING NED. BANK REIS OM DE WERELD IN 130 DAGEN HET SCHEVENINGSCHE VISSCIIERIJBEDRIJF De vloot nog in de haven DE „HOOGE VELUWE" NAAR DE ZWARE BRAND IN DE VIJZELSTRAAT SIGARENINDUSTRIE EXEMPLAREN TEL. 1830 TEL. 1093 Laatste berichten Eerste blad pag, 3 9 uur 15 min. 6-PERSOONS IS AMER SFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Per 3 ""und™ v°or Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per pR|J9 QCD ADVERTENTIEN 1-4 rc?ds f 1-05 met Inbegrip van een bewijsnummer wce'! 'met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. T"vTT"^ T-1 T-^ v ^"T k vrr-.T-tr\elke regel meer f 0.25 Licfdadigheids-advcrtentiën voor d# franco P" P°5t P" 3 tnaandcn 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 I gl"' H H Ml AN )H I) helft van den prijs. - Kleine Advcrtenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1-5 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 JL/JL-/ /I/I i. AvaVA KJ /rs* 50 cent. elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Aanschouwelijk onderwijs van den geneeskundigen dienst AMSTERDAM, 15 Mei. De rat is slim, de rnensch is slimmer. Dit zullen zoowel de zwarte huisrat als de grijze rioolrat erva ren als 20 Mei a.s. de Geneeskundige Dienst en de burgerij der hoofdstad zich aangor den voor den strijd tegen dit gevaarlijk en schadelijk gedierte en daarmede de eerste rattenwcck inzetten. Vanmorgen hebben dr. L. Heycrmans, di recteur van den G.(i. en G.D. en dr. H. Pee lers, leider der afdeeling Volksgezondheid en de al geril eene leider van dc rattencam- pagne, de pers ontvangen aan boord van een aan de De Ruyterkade gemeerd liggend vaartuig, dat nog altijd dc gasboot wordt genoemd. Dc oorspronkelijke bestemming van deze boot was, dc rattenplaag te be strijden door middel van het uit bet oog punt van zijn ontplofbaarheid gevaarlijke kooloxyde. Dit gas beeft echter dc eigen schap dat bet wel dc ratten doodt, doch niet de op hun gastheer „huizende" pest- vlooien, met het gevolg, dat het gas on bruikbaar was, zulks in tegenstelling met de thans gevolgde methode, waarbij de daarvoor in aanmerking komende schepen worden ontrat met cyaangas. De gasboot bood vanmorgen echter een beeld, dat de 500.000 ratten, die Amster dam minstens rijk is, don schrik om het hart zou doen slaan, wanneer zij do gele genheid zouden hebben om groepsgewijze en rnct kennis van zaken een kijkje te nemen! Op het tusschendck ontdekten wij, be halve tientallen doodc exemplaren, alsmede twee gekooiden, die de voltrekking van hitn doodvonnis afwachtten, een gansche verzameling keurig verpakte pracparatcn, welke door industrieën die zich met dc ver vaardiging van rattengiftcn bezighouden en deze onder vele en velerlei namen in den handel brengen, waren geleverd Het is zooals wij vroeger reeds heb ben medegedeeld tic bedoeling dat in verschillende zittinglokalch van den Ge neeskundigen Dienst deze pracparatcn aan de burgerij, die in haar woningen, tuinen of elders overlast van ration ondervindt, zullen worden uitgereikt, voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing. Het zijn alle z.g. zee:ajuinpvaeparaten, waarmede on- deskundigen zonder gevaar voor hun omge ving kunnen omgaan, doch die voor de latten, wanneer deze er van snoepen en de geraffineerd smakelijke samenstelling geeft daarop alle kans! het einde bctee- kenen van een korter of langer leven. De Dienst zelf gaat met 25 wachtgelders, die met zorg zijn uilgekozen en momenteel onder leiding van den heer Kalt op mili taire wijze worden voorbereid voor de taak, die ben wacht, het rattendom bestrij den met. ook voor den mensch gevaarlijke praeparalen, als phosphor, strychnine, het uiterst gevaarlijke kallium, met barium, met honden en klemmen, met waar dit noodig mocht zijn bacterie-praeparaten kortom, alles wat do band te doen vindt, zal worden toegepast! Geen plekje in stad en haven, waar dc rat zich vertoont, zal worden overgeslagen, dokken, werven, grachten, parken en plantsoenen, begraaf plaatsen, de dierentuin, fabrieken, opslag plaatsen, het abattoir; alles krijgt zijn of liaar beurt! Van dc werkwijze, door den Dienst toe gepast, hebben wij vanmorgen een indruk gekregen, toen een dor ambulance-booten ons bracht naar een terrein op de oude Marinewerf, waar zich tal van oude en versbhe rattengahgen bevinden en als ge volg daarvan een vrouwelijke rat brengt 5 a 6, soms zelfs 8 maal jongen ter wereld, waarbij telkens 5li jongen worden gewor pen! legio rattenncsten. In een voor deze gelegenheid geïmproviseerd ratlcnhol werd in een dor „ingangen" een z.g. Hora-spuit gestoken, een langwerpig metalen voorwerp, eindigend in een punt. In de spuit was een patroon gestoken, die, na tot ontbranding te zijn gebracht, een mengsel van zwavelgas en koolmonoxyde ontwikkelde. Duidelijk viel waar te nemen, hoe dit voor de ratten doodelijké gas in do gaten doordrong on daar hangen bleef. Zoodra het ernst wordt, zal een kleine ploeg bij dit middel tot be strijding werkzaam zijn. Year de verschil lende uitgangen zal dan een mannetje ge- Vragen aan den Minister van Waterstaat De heer van Kempen heeft aan den minis ter van Waterstaat dc volgende vraag ge steld: Is de minister bereid aan dc Kamer een opgave Ie verstrekken van dc bedragen, wel ke in dn jaren 1929 lot en met 1934 (wat 1934 belieft \00r7.nover de cijfers ter beschik king zijn) aan de verschillende tramweg- ondernemingen zijn uitgekeerd: le. in den vorm van subsidies Ion behoe ve van do instandhouding on exploitatie dor spoorwegen, waarop uitsluitend niet beperk te snelheid wordt vervoerd (personcellaV en- subsidie) 2e. in den vorm van subsidie ter dekking van verliezen, gelijk aan cm door dc streek fonds perdu verleende subsidie; 3c. in den vorm van rentóloozc voorschot- ten tot dekking van tekorten.' posteerd worden om de ralten, die zullen Irachton te ontsnappen, dood te slaan. Ook bet deskundig uitstrooien van de giftige pracparatcn werd ons op aanschouwelijke wijze gedemonstreerd. Voorts nog een met kracht herhaalde waarschuwing van dr. Ileycrmans aan het publiek. Etensresten moeten niet bij hoornen worden gelegd of in de grachten worden geworpen voor .voedering der vo gels. De ratten krijgen daarvan ruimschoots hun deel en varen er wel bij! Tenslotte zij vermeld dat dit eerste jaar van intensieve rattenbestrijding moet wor den beschouwd als een experiment. Voor de volgende jaren zullen uit dc reeks van midde len, die thans worden toegepast, de gcscliik- stc worden gekozen. Zoo is ook dc stad, wat dc bestrijding door het «ubliek betreft, in districten verdeeld, in elk waarvan een an der praeparaat ter beschikking zal worden gesteld, zoodat men ook op dit gebied' zal kunnen nagaan, welk middel de beste resul taten heeft opgeleverd; Tweede spanning geplaai„t DORDRECHT, 15 Mei. Hedenmiddag te vijf uur is de' tweede spanning voor de nieuwe verkeersbrug over het Hollandsch Dion bij Moerdijk op de pijlers geplaatst. Het transport verliep naar wcnsch. I-Ict gevaarte passeerde omstreeks twee uur Willemsdorp, komende van dc Dordtsehe Kil. Daarna werd koers gezel, maar den nieuwen pijler aan den Zuidelijken oevcr- Üm drie uur was de plaats van bcstem- ming bereikt, liet bruggedceltc werd toen tussclien den eersten en den tweeden pij-' Ier gesleept en daarna in de lengterichting van de brug gedraaid. 11 ij boog water om vier uur was de spanning ruim twee Me ter boven dén pijler. Toen het water viel en de bakken werden volgepompt, waarop de spanning rustte, zakte het gevaarte snel. Omstreeks vijf uur was de spanning op het bruggehoofd aangebracht. Wisseldisconto thans 4% AMSTERDAM. 15 Mei. Het rentetarief van Dc Ncderlandscbe Bank is met ingang van morgen als volgt gewijzigd: Wisseldisconto, verlaagd tot 4 Promessendisconto, verlaagd tot 4/3 /o Rente voor bcleening van Effecten, verlaagd tot 4- Rente voor beleening van Goederen verlaagd tot 4'- Rente voor voorschotten in Rcke? ningscourant, verlaagd tot 4- AMSTERDAM. 13 Mei. Dc Ncderland scbe Reisvcrccniging heeft dit jaar als noviteit een „reis om de wereld" georga niseerd. Voor deze reis. welke 130 dagen zal duren, hebben zich acht deelnemers, dames en heeren. aangemeld. lieden heeft bet gezelschap zich ingescheept aan boord van dc „Marnix van St. Aldegonde". Bij liet vertrek waren aanwezig de heeren J. G. IJ. Sabel, algemeen secretaris van do Nedei lanclsche llcisvereeniging, I- K. Peri- zonius, namens het Centraal Bureau dier vereeniging en T. Plomp, vertegenwoordi ger van dc Canadian Pacific Railway Go. De heer Sabel hield een korte toespraak, welke werd boanlwoord door Mr. J. C. S. Casteris. den leider van dc tocht. liet hoofddoel van de reis is Neder landsch-Indie, dat por trein on auto zal worden bezocht. Verder gaat do tocht door China. Japan. Amerika cji Canada, terwijl ook een bezoek wordt gebracht aan Ilonu- loeloc. Het eindpunt is Southampton. Ook het volgende ianr zul de N.R.V. een dergelijke reis organisccren. In Polen slaat de sport ïn het middelpunt ook dor officieele belangstelling, waar van de hierbij afgebeelde Snorthoogeschool te Warschau getuigt. Het gebouw is bet modernste en omvangrijkste op dit gebied Moeilijkheden tusscben sisschcrs en rccdcrs 's-GP.AVENIIAGE, 15 Mei. Dc Scheye- ningscbe visschcrsvloot is nog steeds niet ter haringvisschorij uitgevaren door dat de bestaande mo:ilijkheden nog niet zijn op gelost. Nu krachtens rcgéóringsbcsluil slechts met kleine vleet mag worden im- vischt. hebben de recders besloten met 12 koppen te varen in plaats niet. normaal Ik Dc visscbers hebben echter voor do schepen con volledige bemanning van li koppen gewild en aangezien de reeders daaraan niet wilden, is er deze weck niet aange monsterd. De besturen der samenwerkende organi saties van werknemers zijn liet inlusschen eens geworden "met de reeders en adviseer den do leden naar zoo te gaan pp basis van 12 koppen. Kop groot deel der leden weigerde echter dit advies op ie volgen. Helena vond hooit dc Reeders vorecnigirig Scheveningen vergaderd en besloten, een ultimatum te stellen. Wanneer men zich vóór Vrijdagavond niet. beeft aangemeld, /uilen v< -rhilleixli toezeggingen, door de feeders gedaan, weer vervallen. Ongunsti ger worden dan het garantieloon, het iaag- loon en dc bepalingen voor de Kanaak is- scheiij. De bemanning zal dan nog sterker worden bemerkt, hot boetgcld verlaagd, be nevens het nionteursgeld. In vérband biermede wordt. Donderdag ochtend onder de organisatieleden een ma nifest verspreid door do samenwerkende organisaties. Hierin wordt nogmaals ge adviseerd, de voorstellen te aanvaarden omdat bereikt is wat bereikt kon worden. Voor het geval het tot een staking komt, zal aan de stakers, onder geen voorwaarde financieele steun worden verleend. Ook de steimtritkeeringcn zullen dan wel verval len. De reeders hebben zich verhonden, niet uit te varen zoolang het conflict niet is opgelost. Intusschen houden dc voorstanders van de staking nog voet bii stuk. Voor de wo ningen der schippers wordt gepost. Geen financieele verplichting van het Rijk, alleen een gcldlccning 's-GRAYENTIAGE, 15 ?Ici. Naar aan leiding van dc verschillende in de pers ver schenen berichten betreffende financieele verplichtingen, die het Rijk zou hebben aan gegaan met betrekking tot den aankoop van het landgoed „Dc Hoogc Veluwc", verne men wij van bevoegde zijde, dat van coniger lei verplichting van bet Ik tegenover de opgerichte stichting goen sprake is. Met machtiging van de regeering is een gedeelte van liet iestant van liet saldo van de Ned. Uil voor-Maatschappij in liquidatie belegd in een rentedragende hypothecaire goldjeening, verstrekt aan do stichting: Het nationale park „De Hooge Veluwc". Aan het verst lekken van deze leening is o m. de voorwaarde verbonden, rtyit het door die stichting aan te koopèn landteoed „De llooge Vcluvve" bestemd zal worden tot. na tuurmonument en dat dit landgoed voor het publiek zal worden opengesteld. Deze transactie houdt mede verband niet een aan het Rijk gedane schenking van een kunstcollectie van groole waarde. Passagiers verzekerd Twee brandweerlieden door den rook bedwelmd AMSTERDAM, 15 Mei. Dc brandweer heeft hedenavond een zwaren strijd gehad. Het zal ongeveer kwart voor acht geweest zijn, toen voorbijgangers in dc Vijzelstraat uit de eerste verdieping van perceel 35, waar gevestigd is dc Maatschappij „Aurora", Kleins Handelmaatschappij, een zaak in huishoudelijke artikelen, rook zagen ko men. Toon het eerste voertuig van de brand weer voorreed, sloegen reeds dc vlammen uit do vensters fel naar buiten. Pogingen om door den winkel naar binnen te dringen, mislukten, want reeds de gelieele eerste ver dieping was een zee van vuur. Over den opgeschoven rncchanisclicn ladder begon de brandweer den aanval op het vuur. De vlam men werden naar binnen gedrongen, maar ontzetend zware wolken rook gulpten dc Vijzelstraat in en zotten de straat met Hee rengracht en omgeving in een half duister. Het bleek weldra dat dc brand in omvang toenam, want ook aan de achterzijde van liet drie verdiepingen hoogc gebouw baan de do rook zich een weg door de kieren naar builen. Slangen werden uitgerold en naar dc daken gehcschcn van de aangren zende perceelen, maar aangezien bet ge bouw waar de brand woedde hoogcr was, bleek het onmogelijk naar binnen te drin gen. Het bluschvvatcr droop weldra uit dc eerste verdieping in den winkel, waar dc electrischo lampen helder bleven branden. Langzamerhand verminderde de rook aan den voorkant, maar aan den achterkant na men de rookwolken in hevigheid toe en sloegen rnct geweld uit den bovenkant van een gedeelte van het dak, waar de ruiten van een horizontaal luchtraam waren be zweken. Uit dit verschijnsel bleek, dat de brandweer het vuur nog Jang niet meester was. Reeds waren brandwachts dc eerste verdieping binnengedrongen, toen bleek, dat het vuur zich had genesteld op de twee de verdieping, die evenals de ondergelegen verdieping geheel opgepakt was met huis houdelijke artikelen. De ruiten aan den voorkant werden ingeslagen en toen gulp ten opnieuw zware wolken naar buiten. Door den zwaren rook waren twee brand wachts bewusteloos geworden. Na bijge maakt te zijn werden ze naar huis gebracht. Inmiddels was het gelukt aan de achter zijde het vuur te bereiken cn werd het van dien kant met enkele stralen bestreden. Een tweede mechanische ladder was intusschen aan de Vijzelstraat tegen het gebouw op gesteld, waarvan brandwachts hun water stralen tegen het hardnekkige vuur richtten. Het duurde tot ongeveer half tien voor men zeggen kon, dat dcbrandweer het vuur meester was. Maatregelen tegen te snelle uitbreiding der mechas niseering •s-GRAVÉNHXKE, 15 Mei. Naai 'wij ver- nemen, hebben de betrokken ministers be sloten te bevorderen aan de Statcn-Gcneraal maatregelen voor te stellen tegen een mo gelijke te snelle verdere uitbreiding van de rnechaniseering in de sigarènindustric. Hot ligt niet in bet voornemen het gebruik van beslaande machines te verbieden, doch wel om liet in dienst stellen van nieuwe com pleet- en bosjesmaeliines afhankelijk te stellen van dc toestemming van dc regee ring. In verband hiermede 2nl de arbeidsin spectie dezer dagen beginnen met een in ventarisatie van het aantal machines, dat op 15 Mei bij dc verschillende fabrieken in gebruik is. Intusschen is opdracht gegeven om met spoed een wetsontwerp voor te bereiden, waarbij het in gebruik stellen van compleet en bosjesmachines na 15 Mei 1935 aan een toestemming worden gebonden. Deze wet zal dan slechts voor een bepaalden tijd gel den; in welke periode de regeering de gele genheid zal hebben bet vraagstuk grondig Ie onderzoeken en overleg te plegen niet be langhebbendon. zonder dat intusschen ern stige verstoringen van lint technisch produc tie-apparaat en daarmede van de arbeids markt kunnen optreden. BRITSCHE CONSUL-GENERAAL OVERLEDEN oMSTERDAM, 15 Mei. Op 19 jarigen leeftijd is hedenmorgen te Amsterdam plot seling overleden de lieer R. Mackenzie Bu- chan, consul-generaal van Groot-Rriltannië te Amsterdam. Dc overledene bekleedde zijn functie in de hoofdstad eerst sinds 13 maanden. Daar voor was hij Britsch consul te Danzig. Dit nummer bestaat uit 3 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. op andere pagina's BINNT.NLAND Het Koninklijk bezoek aan Brussel. (Tvvccdo Blad, pag. 1). STAOSKIEUWS Steun aan ciiltuyeele instellingen. (Derde blad, pag. 1), Do. historische optocht der Oranje Ver* êehiging. (Derde Blad, pag. 1). Diploma-uitreiking van dc E.II.B.O. (Derde blad, pag. J). Pcsic's bad geopend. (Dorde Blad, pag. 1). Nieuwe voorzitter van dn A. Z. cn P. C. (Derde Blad, pag. 1)« Hoogste barometerstand 773.7 te Akureyri. Laagste barometerstand 750.8 te Stettin. komt Woensdag 2.9 !V3ei in op uitnoodiging van het NADERE BIJZONDERHEDEN IN HET DAGBLAD VAN ZATERDAG

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1