TAXI DIENST Speciale groote wagens Telefoon 1210 E Y T k X 4000 TAXI DÉ EEMLANDEQ „DUITSCHLAND WIL VREDE'' TEL. 1788 Belangrijkste Nieuws CS GOEDKOOPSTE Woensdag 22 Mei 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwai 2a 33e Jaargang No. 273 HITLER HANDHAAFT ZIJN VERKLARINGEN Germaniseering weerlegd DIENSTPLICHT VAN EEN JAAR Defensicwet aangenomen NIEUWE WAGENS PASSAGES TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland W. LEY1NH0RST - LEUSDERWEG 242 Dit nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN TEL. 1830 TEL. 1093 op aodere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 9 uur 23 min. 6-PERSOONS IS ROOSEVELT HOUDT VAST AAN ZIJN VETO AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1-~4 re£els f 1,05 mct ^begrip vaö ecQ bewijsMimm«r elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1*Bewijsnummer extra 1 0.05 „Het was niet Duitschland, dat zijn verplichtingen niet nakwam" Gisteravond heeft Rijkskanselier Adolf Hitler in de vergadering van den Rijksdag zijn met groote spam ning tegemoet geziene redevoering uitgesproken.. Rijksminister Goering opende als voorzit ter van den Rijksdag de zitting met een korte redevoering, waarin hij het overleden Rijksdaglid Hans Scheem herdacht en woorden van waardeering en deelneming uitte bij het overlijden van maarschalk Pii- soedski. Voordat het woord aan Rijkskan selier Hitler was, deelde de Rijksminister van binnenlandschc zaken, dr. Frick nog mede, dat de lieden aangenomen defensie- vet morgen zal worden afgekondigd. Hitier begon met een schildering te ge- yen van de buitengewoon moeilijke taken in het binnenland, voor welker oplossing de nationaal-socialistischc staat in Duitsch land is gesteld en zette met klem de re denen uiteen, waarom liet nieuwe Duitsch land en het nationaal-socialisme den vrede wil: Duitschland ziet in een door macht af gedwongen versmelting van een volk niet slechts geen nastrevenswaardig politiek doel, maar als resultaat daarvan een in ge vaar brengen van de innerlijke eenheid en daarmede van de sterkte van een volk voor zeer geruimen tijd. De nationaal-socialis- tische leer wijst derhalve de gedachte dog matisch af van een nationale assimilatie. Daarmede is ook het burgerlijke geloof aan dc mogelijkheid van een „germaniscering" weerlegd. liet is derhalve noch onze wensch, noch ons voornemen vreemde volksgcdcelten het volkseigenc, dc taal of de cultuur te ontne men om-Jiun-daar voor een vreemde, Duit- sche, op te dwingen. Wij streven niet naar liet verduitschen van niel-Duitsche namen, doch in tegendeel: wij wenschen dit niet. Onze leer in volksch opzicht ziet derhalve in iederen oorlog ter onderwerping en ovcr- heersching van een vreemd volk een optre den, dat vroeger of later den overwinnaar innerlijk verandert en verzwakt en daar mede in het vervolg tot overwonnene maakt. Duitschland aldus ging Hitler verder - heeft den vrede noodig. Wanneer ik nu hoor, uit den mond van een Engelschen staatsman, dat zulke verzekeringen niets zijn, en slechts in de onderteekening van collectieve verdragen de waarborg gelegen is der oprechtheid, verzoek ik den heer Eden, daarbij te willen bedenken, dat hel in ieder geval gaat om een „verzekering". Wanneer ik als lasthebber en lei der van liet Duitschc volk voor dc wereld en mijn volk de verzekering geef, dat er met de oplossing van liet Saarproblcem aan Frankrijk geen territoriale eischen meer ge steld zullen worden, dan is dit een bijdrage tot den vrede, die grootor is, dan vele ondertcekeningcn onder vele pacten. Ik moet echter op deze plaats protestee ren togen iederen poging de waarde van verklaringen al naar behoefte verschillend te taxeeren. Wanneer de Duitsche Rijksre- geering verzekert namens liet Duitsche volk niets anders dan den vrede tc wen schen, dan is deze verklaring ofwel precies zooveel waard als haar onderteekening on der eenigerlei bijzondere pacten formulee ring of wel deze zou anders niet meer waard zijn dan dc eerste plechtige verkla- Collectieve samenwerking Sedert eenigen tijd leeft dc wereld in een ware manic van collectieve samenwer king, collectieve veiligheid, collectieve ver- zekcringen, die allen op het eerste gezicht een concretcu inhoud hebben, maar bij nader toezien op zijn minst ruimte geven aan veelvuldige interpretaties. Wanneer ik mij hier \eroorioof critiek uit te oefenen op deze wijze van handelen, dan geschiedt dat omdat daardoor het vlugslc dc innerlijke noodzakelijkheid van de 1 atste besluiten der Rijksregeering duidelijk gemaakt en het begrip voor onze werkelijke doeleinden gewekt kan worden. Duitschland heeft de in het Vredesver drag ojjgelegde verplichtingen met ccn waar fanatisme nagekomen, hetgeen Ilillcr met een reeks cijfers staafde. Militair heeft Duitschland volledig onlwajicnd en ook po litiek waren wat Duitschland betreft alle voorwaarden aanwezig voor liet in wer king stellen van een collectieve samenwer king. Met een reeks voorbeelden slaafde Hitler zi|n bewering, dat door de overwinnaars de offensieve wapenen als vliegtuigen, tanks, zware artillerie, onderzeeërs verder ontwik keld, verbeterd en vermeerderd werden, ter wijl Duitschland deze wapenen alle moest vernietigen en dit ook deed. Wanneer dit niet een eclatante verdragsbreuk en wel een eenzijdige verdragsbreuk is, terwijl dc andere partner zijn verplichtingen vol ko men had nagekomen, zal men moeilijk kun nen inzien, wat in dc toekomst dc onder teekening van verdragen nog voor zin kan hebben. Daarvoor bestaat geen verschoo ning en ook geen excuus. Want Duitsch land was werkelijk alles eerder dan in zijn volledige weerloosheid en ongewapendheid een gevaar voor de andere staten. Ondanks jarenlang vergeefs wachten op de verdrags- inlossing van den anderen kant, was Duitschland echter ook verder bereid zijn hand niet tc weigeren voor een werkelijk collectief samenwerken. De lieer Eden meent, dat dc opstelling van een pariteit in het in cijfers vastleggen van de legerstcrkten overal zou kunnen worden bereikt. Dan is het echter des te be treurenswaardiger dat men daaruit geen practische consequenties heeft getrokken. Er wordt thans menigmaal dc hoop uil gesproken, dat Duitschland zelf met een constructief plan komt. Nu, ik heb niet eenmaal, maar reeds verscheidene malen De Führer dergelijke voorstellen gedaan. Wanneer men mijn constructief plan van ccn leger van driehonderd duizend man had aange nomen, zou men misschien thans vele zor gen minder hebben en zouden vele lasten lichter wegen. Nadat echter tot dusverre niet alleen do nakoming der ontwapeningsverplicliling der andere staten achterwege gebleven was, maar ook alle voorstellen inzake een bewapeningsbeperking verworpen waren, zag ik mij verplicht de gelijkheid voor de wereld van Duitschland, welke men het ge weigerd heeft, op grond van liet levens recht van dc nai'e zelf, to herstellen. Niet Duitschland heeft daarmee een het opgelegde verdragsverplichting gebrol en, maar die staten, die ons gedwongen hebben tol deze zelfstandige handeling. In het verdere veiloori van zijn redevoe ring ocfendo llitler critiek uit op zekere internat iona'e onderhandelingsu'etbodon teneinde dan \oor zoover Duitschland be trof, het volgende uiteen tc zetten: Wij zullen aan geen enkele confe rentie deelnemen aan het opstellen van welker program wij niet van te* voren mede deel hebben gehad. Wij denken er niet aan, wanneer twee of drie staten een verdragsgerecht onts werpen het eerste daarvan te moeten proeven. Daarmede wil ik niet zeg* gen, dat wij ons niet de vrijheid voorbehouden achteraf onze toe; stemming en onze onderteekening tc geven aan verdragen, omdat wij bij het opstellen daarvan, respectievelijk aan de conferenties geen deel heb* ben genomen. Het kan mógelijk zijn dat ons oen ver drag ondanks hot feit dat wij niet hebben deelgenomen aan dc opstelling of aan de conferentie, die het voor een reeks van staten tot besluit maakte, tocli nog in den definitief tot stand gekomen vorm bevalt en nuttig schijnt. Dc Duitsche Rijksregeering meet zich zelf echter voorbehouden dit zelf tc bepa len.. Geen bloedvergieten De wcrehVulog behoorde slechts ccn schreeuwende waarschuwing te zijn. Ik ge loof niet, dat Europa ten tweeden male zonder dc vreeselijkste ontwrichting een dergelijke catastrophe zou doorstaan. Dit kan echter tc gemakkelijker geschieden, hoe meer door een net van internationale kiis en kras loopende verplichtingen do mogelijkheid \an een localiscenng van kleinere conflicten steeds zwakker en het gevaar van weggesleurd te worden van tal rijke staten en groepen van staten grooter wordt. Wat Duitschland betreft zou ik hier geen twijfel willen open laten over het vol- gende: Duitschland heeft tegenover Frankrijk plechtig de na het Saarplebisciet ontstane grenzen aanvaard en gegarandeerd. Duitschland heeft met Polen zonder reke ning tc houden met liet voorbije een ver- dreg aan genomen, dat geweld uitsluit. Wij hebben dit alles gedaan ondanks het feit, dat wij daarmede definitief afzien van BERLIJN, 21 Mei. (V. D.) Hitler heeft een verordening uitgevaardigd, waarin de duur van de actieve dienst* plicht bij de 3 afdeclingen van de weermacht gelijkelijk wordt vastge* steld op 1 jaar. Voor de Rijksdagzitting van lieden is on der voorzittcrschan van llitler ccn Rijks dagzitting gehouden, waarin "beraadslaagd werd o\cr de door don Ruksvvccrniinister ingediende defensiewet, welke werd aange nomen. Verder werd een wet aangenomen inzake wijziging van de wet op het Rijks- ministerschap, volgens welke algemeen actieve soldaten minister kunnen worden. Bij een tot Rijksminister benoemd soldaat berusten dc aanspraken op zijn dienstin- komen. Aan het slot van dc zitting sprak llitler in .hartelijke woorden zijn dank uit aan den minister van oorlog. Von Blomberg, voor het groote bij het herstel van dc dc- Elzas Lotharingen, een land waarom ook wij twee groote oorlogen hebben gevoerd. Wij hebben het echter gedaan om vooral het Duitschc volk voor dc toekomst nieuwe bloedige offers te besparen. Wanneer wij echter het Duitsche volk een verder bloedvergieten willen besparen, zelfs daar, waar dit gepaard gaat niet een offer voor ons, don denken wij er niet aan ons bloed zonder keuze te verpanden voor vreemde belangen. Gevaar voor conflicten in het Oosten Duitschland wil met alle nabuur- slaten, ook de kleine naties, vreed zaam en vriendschappelijk omgaan. Maar hoezeer Duitschland den vrede liefheeft, evenWeinig ligt het in onze hand, dat niet en juist in het Oosten tusschcn een paar staten conflicten kunnen uitbreken. Bij den aanvang van ccn zoodanig con flict inoet gevreesd- Worden, dat door de bijstandsverpliclitingeh minder de weg zal leiden naar bet uitvinden van den aanval ler dan veeleer naar de ondersteuning van den den eigen belangen nuttigen staat. Dc zaak des vredes wordt waarschijnlijk meer gediend wanneer bij liet uitbreken van een rOtiflict zieli onmiddellijk dc wereld terug trekt van beide partijen, dan haar wapenen reeds van tevoren bij verdrag in den strijd tc laten brengen. Hitler legde er den nadruk op, dat Duitschland bij geen enkelen Europeesrhen oorlog iets te winnen beeft, dat liet slechts vrijheid en onafhankelijkheid wil en daar om nereid is mot al zijn buurstaten non- agressicpacten tc sluiten. Wanneer wij Li- taucn daarbij uitzonderen, geschiedt dat niet omdat wij daar een oorlog wenschen, maar omdat wij geen politieke verdragen kunnen aangaan met een staat, welke de meest primitieve wetten van menschelijke samenleving desavoueert. Het standpunt der Rijks- regeering Tot slot zotte llitler liet standpunt der Rijksregeering ten aanzien van de actueele vraagstukken uiteen, dat in liet kort neer komt Op de volgende punten: De Rijksregeering verwerpt de op 17 Maart aangenomen resolutie van den Vol kenbond. Zij is harerzijds bcicid tot het nakomen van verplichtingen, die niet betcckenen een discriminecring van het Duitsche volk, in moreeion en zakelijken zin; zij zal zich echter strikt houden aan dc verplichtingen, die betrekking hebben op de samenleving der volkeren en op tcrritorialo kwesties; grondgebiedswijzigingen die in den loop der lijden onvermijdelijk zijn geworden zal zij langs den weg van vredelievende over eenstemming trachten op te lossen. De Rijksregeering is niet voornemens ccnig verdrag niet nu te komen. In het bizonder doelde llitler hier op het pact van Locarno. Dc Rijksregeering is ten allen tijde bc reid samen te werken tot collectieve sa menwerking tot garantie van den vrede. Zij meent, dat dc organisatie van de Europeeschc samenwerking niet eenzijdig kan worden opgelegd. Zij is bereid mede tc werken tot het slui ten van non-agressic verdragen met haar afzonderlijke naburen of tot het coinple teeren van verdragen met het doel dc haard van ccn eventueel conflict tc locali- seeren. Zij is bereid tot het aanvullen van het pact van Locarno met een luchtpact. De mate van uitbreiding van de Duitsche weermacht is thans hekend gemaakt. De Riiksregcering zal in geen geval hiervan af wijken. Het is niet Duitschlands bedoeling aan een bewapeningswedloop deel to ne men. De bewapening beteekent geen be dreiging van eenigen staat en dc rijksregee ring is bereid tot elke beperking, die door anderen ook wordt toegepast. Ilct ligt in dc bedoeling van do regeering om tot een goede verstandhouding met Engeland tc komen, die elk conflict zal uitschakelen. De Rijksregeering is bereid deel te nemen aan alle pogingen, die kunnen leiden tot een praeti^cho beperking van dc bewape ning. Hiermee wordt onder meer bedoeld het erbieden van bepaalde wapens. Dc re giering is voorstandster van een verbod van gas- en andere bommen buiten een strijdgebied. Zij is bereid toe te stemmen in beperkin gen, die leiden tot de terzijdestelling van iuist die wanens. die voor den aanval bi- zonder beschikt zijn. Bedoeld worden in de eerste plaats zware artillerie on zware tanks. De Rijksregeering Is bereid toe te stem men in ccn verdere beperking van de artil- Urio van oorlogsschepen. van bet seheens- tonnage, van bet tonnage der (luikbooten en zelfs tot afschaffing van dc laatste. Zij is van meening dat alle pogingen om door verschillende verdragen een meer ef fectieve ontspanning te bereiken vcr- geefsch zullen zijn. indien niet door ge schikte maatregelen vergiftiging van dc publieke opinie tegen kan worden gegaan. Zij is bereid toe te stemmen tot een i n- t cm at ion al c regeling, waarbij inmen ging van buitenaf in binnenlandschc regce- ringszaken wordt onmogelijk gemaakt. Dan dient echter het begrip inmenging in ternationaal ie worden omschreven. Tot slot zeide I-IitIer: ..Dc volkeren wen schen den vrede, het, moet dc regeeringen mogelijk zijn haar te handhaven. Het is thans niet de tijd van den ondergang van het avondland maar van de wederopstan ding ervan." GROOTE RAZZIA TE NEW* YORK NEW-YORK, 21 Mei. (V.D.). De politie is gisteren in samenwerking met federale agenten overgegaan tot een groote lazziu op leden van de onderwereld van New- York overeenkomstig dc „wet legen de openbare vijanden". DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. binnenland Dc mcnschcnroof hij Hengelo. (Tweede Blad, pag. 3), stadsnieuws Ds. K. den Hollander overleden. (Tweede Blad, pag. 1). De stcunuitkcering aan vvcrkloozen. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het K. N. M. I. te Dc Bilt. Verwachting: Meest matige N .tot O. wind, afnemende bewolking, waar schijnlijk weinig of geen regen, iets warmer overdag. Hoogste barometerstand 772.6 te Blocksod. Laagste barometerstand 750.8 te Marseille. Nabij Rome werden in tegenwoordigheid van den Italiaanschen minister-presi dent Mussolini militaire oefeningen gehouden met voor een deel nieuw ge construeerde chemische oorlogsmiddelen. De due", zooals op de toto is te zien. nam zelf aan de oefeningen deel en wierp een der nieuw geconstrueerde gas bommen Het conflict in verband met dc bonusvvet verscherpt zich meer cn meer. Maandag heeft een delegatie van leden van het huis van afgevaardigden een bezoek cebrr.cht bij president Roosevelt, teneinde to trachten hem toch nog af tc brengen van ziin besluit ziin veto uit tc spreken tegen het bonus vvet svoorstcl. Roosevelt is echter vastbesloten persoon lijk in het congres te komen en zijn veto te motivceren in een redevoering. Dit zal waarschijnlijk Woensdag plaats vinden. POLITIEKE BEROERING IN PORTUGAL LTSSABON, 21 Mei. (Reuter). Op be lichten, dat dc extremisten voornemens zijn onlusten te verwekken, zijn dc eerste minis ter en de ministers van binnenlandsche zaken, oorlog en marine bijeengekomen. De premier en verscheidene ministers hebben opnieuw vergaderd. Dc troepen van dc hoofdstad, dc politie, de republikcinsche garde en dc marine zijn opgorocjicn en heb ben bepaalde punten met machinegeweren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1