HAN HOLLANDER CITROEN groote: expositie NIC BOVEE TAXI DIENST Speciale groote wagens EDEN IN HET LAGERHUIS BELANGRIJKE PRIJSVERLAGING 4000 DE EEMLANDEU L E T A X TEL 1788 GARAGE MOLENAAR TELEFOON 1210 RESTAURANT TONNY STEEMERS ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewi;snummef Dinsdag 28 foiei 1935 Uitgave: 'JALKHGFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 278 HIJ BEANTWOORDT DE OPPOSITIE De rede van Hitier 500 CODES ONGELDIG VERKLAARD A.Z. EN P.C.'s JUBILEUM FLANDIN BEREIKT OVEREENSTEMMING ITALIË'S MOEILIJKHEDEN MET ABESSYNIE NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland W.LEYENHÖRST - LEUSDERWEG242 Dit nummer bestaat uit 3 bladen STABILISATIE VAN DE VALUTA'S NIEUWSTE 1935 MODELLEN PERSONEN- EN BEDRIJFSWAGENS Gezien de groote belangstelling is de EXPOSITIE MET EENIGE DAGEN VERLENGD. KAMP 41 AMERSFOORT TEL. 1630 TEL 1093 Belaos ïeiiws op aodere pagina's Laatste 'berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 9 uur 32 min. In- en verkoop van automobielen HUIZE „DE STICHTSCHE HEUVEL" MIDDAG- EN AVOND CONCERT AMERSFOORTSCH DAGBLAD week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke niftnmers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnummer extra 1 0.05 Het geschil tusschen Italië en Abessynië LONDEN, 27 Mei. (V.D.) Onder harte lijke toejuichingen stond Anthony Eden lieden in het Lagerhuis op om te antwoor den op het verzoek van den leider der op positie. Lansbury, inzake een verklaring met betrekking lot de gebeurtenissen te Genève, inzake het conflict tusschen Italië en Abessynië. Naderhand verzocht Lansbu ry toestemming uit naam van het Lagerhuis den Volkenbond en Eden te mogen geluk- wenschen met het resultaat van de onder handelingen en te verklaren, dat hii meen de. dat alle leden van het Lagerhuis hoop ten. dat dit de eerste en belangrijkste stap was in de richting van een billijke en blij vende regeling van het conflict. In zijn verklaring herinnerde Eden er aan. dat voor den Volkcnbondsraad bijeen kwam. de Britsche regeering met de ande re regeeringen drukke besprekingen had gevoerd en dat in de afgeloopen week deze besprekingen met de betrokken regeerin gen waren voortgezet benevens met hun vertegenwoordigers te Geneve. Vroeg op den dag van 25 Mei nam de Volkenhonds- raad twee resoluties aan. die goedgekeurd werden door de vertegenwoordigers van de conflictpartijen. Deze resoluties bevatten verwijzingen naar art. 5 van het Itali- aansch-Abessynischc verdrag van 1928, dat Eden citeerde, en dat betrekking heeft op dc arbitrage van tusschen beide landen opkomende conflicten. De resoluties bepaal den ook de tijd waarbinnen de arbitrage zou moeten plaats vinden. De eerste resolu tie behelsde de overeenkomst van de beide partijen, dat deze procedure gereed moet zijn op '25 Augustus a.s.. do tweede beves tigde dit door te verklaren, dat indien de vier arbiters, die de verzoenings commissie uitmaken, tegen 25 Juli niet in slaat zijn overeenstemming te bereiken over de feiten of over den tijd, waar binnen do onderhandelingen over dit punt zullen moeten worden voortgezet, de Vol kenbondsraad bijeen zal komen. In elk ge val zal de Raad op 25 Augustus bijeen ko men als op dien datum het conflict niet geregeld is door verzoening en arbitrage. Het is dus duidelijk, dat de Baad in nauw contact met den toestand zal blijven en weer bijeen zal komen, teneinde de zaak te behandelen, wanneer de omstandig heden dit noodzakelijk mochten maken. De behandeling van de zaak voor den Raad brengt duidelijk aan het licht, dat dc vrij heid van de arbiters niet beperkt zal wor den. Zij kunnen alle omstandigheden, die betrekking hebben op dc geschillen tus schen de partijen, in overweging nemen. De feitelijke bepaling van de grenzen zou geen deel vormen van de taak der arbiters. Deze taak, die zonder twijfel een langdurige zal zijn, zal te barer tijd worden uitgevoerd, door een speciale Italiaansch-Abessynische grenscommissie. Het is echter tevredenstel lend, dat beide partijen hun verzekeringen vernieuwd hebben voort te zullen gaan met de overeengekomen bepaling van de grenzen, zoodra hun geschillen op vreed zame wijze geregeld zijn. Zonder te wil len beweren, dat de resolutie van den Vol kenbondsraad volkomen een einde had gemaakt aan de spanning, die ongelukkig lijk ontstaan was tusschen Italië en Abes synië, zeide Edon. dat hii vertrouwde, dat deze resoluties een belangrijke vordering beteekent in de richting van een vriend schappelijke oplossing. Beide partijen heb ben de medewerking van den Volkenbond aanvaard bij het zoeken naar een regeling. Door zoo te doen hebben de regeeringen een bijdrage geleverd, die naar vurig gehoopt wordt, zou leiden tot een spoedig herstel van onderling bevredigende betrekkingen. Zonder den geest van verzoening, getoond door de Italiaansche regeering en haar ver tegenwoordiger te Genève, baron Aloisi. te zamen met de onschatbare medewerking van den Franschen minister van buiten- landsche zaken. Laval, zou de thans be reikte vooruitgang niet hebben kunnen worden verwerkelijkt. Hitler s rede In antwoord op een in het Lagerhuis ge stolde vraag, of het voornemen bestond on middellijk een conferentie bijeen te doen komen, teneinde te onderhandelen op de basis van de passage in de recente rede van Hitier. betreffende de beperking der luchtbevvapèpingen en welke stappen door de Britsche regeering genomen werden om de spanning to verzachten, die internatio naal heerscht. heeft Sir John Simon ver klaard. dat wat het eerste gedeelte van de vraag belieft dc Britsche regeering. die steeds aangedrongen had op de belangrijk heid van het bevorderen van overeenstem ming over dit onderwerp, sedert eenigen tijd in contact had geslaan met de andere betrokken regceringen. betreffende de mo gelijkheid van onderhandelingen tusschen de vijf mogendheden, genoemd in het Lon- dcnsche communiqué inzake dc overeen komst betreffende een luchtpact en lucht- bewapeningsbcpeiking. Wat het tweede ge deelte van de vraag betreft, streeft de re geering er zeer vurig naar een algemeen aanvaardbare regeling te bevorderen voor alle partijen, die erbij betrokken zijn, van de verschillende problemen, die thans op in ternationaal gebied hangende zijn. Groote consternatie in regeeringskringen in Amerika WASHINGTON, 27 Mei (reuter). Een aantal nadere bepalingen van de N.R.A. be trekking hebbende op 500 industrieele co des, zijn vandaag ongeldig verklaard door het opperste gerechtshof. Het Hof heeft be slist, dat par. 3 van de Industrials Recovery Act in strijd is met dc grondwet, daar het Congres den president verstrekkende be voegdheden had gegeven ten aanzien van de industrieele codes. Het hof verklaarde deze bevoegdheid niet voldoende begrensd cn niet nauwkeurig bepaald te achten, en dat de staten zelf deze controle toekomt. Het arrest is ontworpen door chief-justice Huges en in de zitting van heden met algc- meenc stemmen aangenomen. Namens de regeering heeft de chef van de N.R.A. gewei gerd commentaar over deze beslissing tc ge ven, welke echter in regeeringskringen be schouwd wordt als een volslagen nederlaag der regeering. In officieele kringen heerscht dan ook groote consternatie. LUCHTCATAPULT LENINGRAD. 27 Mei (Reuter). Naar Tass meldt, heeft de Leningradsche inge nieur I. W. Titow een „Luchtcatapult" ge construeerd, die het mogelijk maakt, met behulp van een parachute omhoog te sprin-' gen. Het toestel bestaat uit een 100 paards-mo- tor die op een auto is opgesteld, cn voorzien is van een luchtschroef. Daarboven bevindt zich een platform in den vorm van ecu net. Nadat de piloot met de parachute ir. den hand het platform heeft bestegen, wordt het toerental van den motor opgevoerd. De luchtstroom komt onder den koepel van het valscherm en de piloot stijgt op. Hij blijft in den lucht „staan", tot de inotor langza mer begint te draaien, waarop hij langzaam daalt. Met behulp van dezen luchtcatapult, die voor de opleiding van parachutisten van veel belang is, heeft nien reeds een sprong van 20 meter hoogte gemaakt. DE SLOWAAKSCHE VERKIEZINGEN PRAAG, 27 >Ici (V.D.). Bij de verkie zingen van de Slowaakschc Iandsverlegen- woordiging in Tsjecho-Slovvakije, waar 13 partijen aan hebben deelgenomen, die zich aaneengesloten hadden lot 4 groepen, kwa men van de 36 zetels 8 aan de republikein- sche partij (192S 8), aan de sociaal-demo craten 4 (3), Tsjechische nat. soc. 1(1), com munisten 5 (5), Tsjechische Volkspartij 0 (1), Slowaakschc Volkspartij Hlinka 11 (9), Tsjechische handwerkspartij 1 (0), Hongaar- sche Christelijke Sociale Nationale Partij 5 (6), Slowaakschc nationale partij 1 (1), on afhankelijk nationale partij 0 (in 1928 geen candidaat), Nationale vereeniging 0 (3), Joodsche partij 0 (1). Dit nummer bevat een geheele pagina, welke is gewijd aan het zilveren jubileum van de A.Z. en P.C., welke vereeniging zooveel heeft gedaan in het belang van de zwemsport PARIJS, 27 Mei. Na afloop van de zit ting van den ministerraad, welke werd ge presideerd door Flandin, is een communi qué gepubliceerd, waarin wordt verklaard: „Na den minister van Financiën, Germain Martin tc hebben gehoord over den monelai- ren toestand, hebben de ministers een ont werp opgesteld, waarbij de regeering ver gaande volmachten worden verleend op eco nomisch en financieel gebied. Het ontwerp zal morgenochtend in den ministerraad wor den besproken en morgenmiddag in het Bu reau van de Kamer worden gedeponeerd. Het Fransche kabinet is tot overeenstem ming gekomen inzake deze wet. Duitschland "zal Ethiopië niet langer oorlogstuig' zenden ROME. 27 Mei. (V.D.) Het Italiaanse!» luchtvaartministerie heeft eisteren bekend gemaakt, dat van de Duitschc rijksregce- ring bericht is ontvangen, dat Duitschland geen oorlogsvliogtuigon, instrumenten of ander oorlogsmateriaal meer naar Abessy nië zal uitvoeren In officieele Abessijnschc regeeringskrin- g mi te Addis Abeba is men vrij bevredigd gestemd over de te Genève bereikte oplos sing van het conflict en verklaart men, dat Abessynië heeft verkregen al wat men ver wachtte, al was het minder dan wat men had gehoopt. De twee vitale punten, die noodzakelijk zijn om doe. vre.de te verzeke ren, zijn de staking van alle vijandelijkhe den door Italic cn een overeenkomst, om de grenzen door arbitrage te laten vaststel len evenals de oorzaken van bet grenscon flict. Niettemin is men te Addis Abeba al voldaan over het feit, dat Italië de neu-# trale arbiters, die Abessynië beeft aange wezen, heeft geaccepteerd en dat de datum, waarop dc zaak opnieuw in behandeling komt of opgelost moet zijn, niet al te ver af ligt. Het voortdurend contact met den Volkenbondsraad beschouwt men als een groot voordeel. Heden is uit Napels naar Oost-Afrika vertrokken bet passagiersschip Comte Bian- camaco met aan boord het tweede batal jon van het 8lo regiment infanterie. Voor het vertrek speelden zich onder de reusach tige menigte, die bij hot afscheid aanwezig was, weer do gebruikelijke geestdriftige tooneelon af. ARBITRAGEVERDRAG MET JAPAN TOKIO, 27 Me.i (Reuter). Dc commissie uit den Geheimen Raad heeft het Japausch- Nederlandsche arbitrageverdrag geratifi ceerd. De uitwisseling der ratificatieoorkonden zal in Augustus a.s. te den Haag plaats vin den. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN De geruchten omtrent een inter* nationale conferentie nemen toe WASHINGTON, 27 Mei (V. D.) Met het oog op de Fransche begrootingsmoeilijkhe- den, die men te Washington beschouwt als moeilijkheden om den gouden standaard te handhaven, is men in invloedrijke krin gen van meening, dat de. dag nadert, waar op de stabilisatie der valutu's ernstig kan worden besproken tusschen de verschillen de belanghebbende staten. In regeerings kringen schijnt men ook gunstig gestemd jegens een in den senaat ingediende reso lutie, waarin er hij president Roosevelt op wordt aangedrongen zonder verwijl een in ternationale conferentio bijeen te roepen. Tnformecle besprekingen, waarin men de stemming heeft gepeild V8*i verschillende andere regeeringen ten aanzien van een dergelijk plan, zouden een bemoedigend re sultaat hebben opgeleverd. Algemeen ge looft men, dat ook de Ver. Staten econo misch voordeel zouden hebben van een vruchtgevcnde internationale valutabespre king en de daaruit te verwachten stabili satie. aangezien liet prijzenisolement van verschillende landen erdoor zou verdwijnen cn de wereldhandel erdoor zou herleven. REUSACHTIGE BRAND NEW-YORK. 28 Mei. (V. D.) Te Le- wiston in den staat Maine werden negen groote gebouwen in het zakenkwartier der stad gisteren door een reusachtigen brand geheel vernield. De schade bedraagt rnccr dan 200.000 dollar. BOOT MET KINDEREN OMGESLAGEN GA BOET, 28 Mei (Aneta) Bij een ex cursie waaraan 79 schoolkinderen onder leiding van vijf goeroes (inhecmschc onder wijzers) deelnamen is tijdens een rondvaart met motorbooten op het meer Bugcndit bij Garoet een der booten omgeslagen. Zeven kinderen zijn verdronken. De oorzaak van het ongeluk was overbelasting van de boot. De kwestie aan wien het ongeluk te wijten is wordt onderzocht. KOEKVERGIFTIGING KIEL, 27 Mei (V.D.). Na het eten van koek zijn Zaterdag de vrouw van een dokter en een matroos onder ernstige vergiftigings verschijnselen overleden. Daar de bakkerij, waaruit de giftige koek afkomstig was, aan verschillende personen geleverd had, moet gevreesd worden dat het aantal vergiftigden nog grooter zal blijken te worden. MORGEN AMICITIA 8>i UUR VOOR KAARTVERKOOP ZIE GROOTE ADVERTENTIE IN DIT BLAD. PLAATSBESPREKING VAN 10—12 UUR IN AMICITIA a f 0.10- Eden (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. R1NNLNLAND Dc vereeniging van officieren bij de Ko ninklijke Landmacht bestaat 25 jaar. Mi nister Deckers spreekt. (Tweede Blad ppg. 2). Debat over de wcnschclijkhcid van een neu trale partij voor vrouwen. (Eerste Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS Mej. Teerink gaat dc leeszaal verlaten. (Derde Blad, pag. 1.) Do A. Z. cn P. C. jubileert. (Tweede Blad, pag. 1.) Opvóodingsvoorwaarden voor kinderen. 1 (Derde Blad, pag. 1). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut tc De Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit Oostelijke richtingen, toene mende bewolking, droog weer, behou dens kans op onweer in het Noor den, in liet Zuiden zwaar bewolkt met meer kans op regen of onweer, vrij warm. Hoogste barometerstand 769.9 tc Thorshavn. Laagste barometerstand 751.7 tc Vardö. RUIME STALLING MET ON- DERHOUDS- ABONNEMENTEN. Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler, Plymouth Adler, Fiat, M.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte auto'8 in elke prijsklasse voorradig. VANAF MORGEN DAGELIJKS ENSEMBLE NA 8 UUR DANSMUZIEK'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1