TAXIDIENST Speciale groote wagens DE EEMLANDEIÏ ZAL DE FRANC HET HOUDEN? Flandin treedt al L E Y A X TEL 1788 4000 EXEMPLAREN DE DONDER ROLT OVER EUROPA Nieuws GARAGE MOLENAAR TELEFÖOI 1210 Vrijdag 31 Mei 1935 Uitgave: VAIKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 280 178 MILLIOEN NAAR AMERIKA Links eenheidsfront? N 8 EU WE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland VUEYENHORST - LEUSDERWEG 242 Dit nummer bestaat uit 3 bladen MOBILISEERT ITALIË WEER? HONGARIJE ZWAAR GETROFFEN Ook in da stad hield de bliksem huis TEL. 1830 TEL. 1093 op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 9 uur 34 min. In- an verkoop van automobielen Fa. v. d. Watsr en v. d. Brink en In MARKIEZEN en ZONNESCHERMEN in groote verscheidenheid AMER SFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra 1 0.05 De Kamercommissie spreekt zich uit tegen de Vols machtwet Tegenover do financieele commissie van de Fransche Kamer gaf Flandin een uit eenzetting van den economischen toestand, die de regeering noopte volledige volmach ten te vragen. Het doel dier volmachten, zeide hij, is de speculatie een psychologi- schen schok toe te brengen. De volmacht zal het mogelijk maken de devaluatie-bewe ging te stuiten. De premier besloot zijn exposé met de ver klaring. dat, welke de beslissing van de commissie ook zal zijn, hij in de Kamer hot ontwerp zal verdedigen. Later wordt gemeld, dat de Kamercom missie voor financieele aangelegenheden het regeeringsvoorstel inzake de volmachten heeft verworpen met 25 tegen 15 stemmen en een onthouding. Daarna werd eenstemmig een motie aan genomen, waarin wordt vastgesteld, dat de commissie, al is zij verdeeld ten aanzien van het door de regcering ingediende wetsont werp inzake de volmachten, zij het er ten volle rnedf1 eens is dat aan de regeering ge vraagd moet worden de noodige maatrege len te nemen om de integriteit van den franc te verdedigen tegen de binnenlandsche en de biiilenlnndsche speculatie en om vervol ging te cischcn van de speculanten. Linksche eenheid? PARIJS, 20 Mei. (V. D.) Dc radicaal-socia listische kamerfractie omtrent wier stand punt teri opzichte van de door de regeering voorgestelde volmachten nog niets bekend is, hoeft principieel besloten deel te nemen aan een zitting van alle linksche fracties, die op voorstel der communisten Donderdag bijeenkomt om te beraadslagen over een ge meenschappelijke. houding. De radicaal- sociaiistische fractie heeft reeds verklaard, dat zij do aaneensluiting van alle oprechte republikeinen wil bevorderen zonder on derschoei van de partij, voor zoo ver allen bereid zijp do npopharo belangen en de de mocratische vrijheden te beschermen. Balangsfelling in Amerika De ontwikkeling van de Fransche geld- en valuta-aangelegenheid wordt in Washington met groote belangstelling gadegeslagen. Men hoopt, dat thans spoedig de tijd rijp zal zijn, waarop Engeland en Frankrijk bereid zullen zijn tot het aangaan van een stabili- seeringsovereenkomst. Washington is ech ter niet voornemens een economische con ferentie bijeen te roepen. Naar den overkani De „Aquitania" is uit Brest naar New- York vertrokken met aan boord 225 kisten goud tot een totaal gewicht van 22 ton en een waarde van 178,000,000 Fransche francs. vlandin voor de Kamer PARIJS, 30 Mei (IIAVAS). Om 7 uur bestijgt Flandin, begroet door een levendig applaus het spreekgestoelte, vanwaar hij zal spreken met de arm gesteund op een speciaal apparaat. De minister-president, waarvan de stom aanvankelijk vrij zwak locn zeer duidelijk klonk en langzamerhand krachtiger werd, ving zijn rede als volgt aan: „Vandaag gaat het minder om tc sprc kon dan tc handelen". Flandin herinnerde eraan, dat de Fran sche regeering te Londen en te New York pogingen in het werk stelde om deze lan den te overtuigen van de noodzakelijkheid van valuta-stabilisatie en het is luist op het moment dat een dergelijke stabilisatie mogelijk scheen te worden, dat de jongste poging werd gedaan om de franc tc doen vallen. Flandin keerde zich onder hernieuwd ap plaus tegen den aanval der devalualister in en buiten Frankrijk, voegde hieraan *oe' „Waar wilt gij met de devaluatie option den? Wilt gij dat binnen enkele weken de franc is gedevalueerd, of wilt gij, dat de regeering tegen de devaluatie strijdt. Want de kwestie van de valuta is ten nauwste verbonden niet die van de schatkist". Flandin drong er bij de Kamer op aan dat deze zich vóór of tegen devaluatie zou ui'spreken. Temidden van een enthousiast applaus verliet Fhndin geholpen door zijn broei dr. Flandin. de tribune, om zich naar de ministerskamer tc begeven, waar hij uit genut neerviel. Nadat hij eenigszins van zijn uitputting hersteld was. begaf Flandin zich naar zijn ambtswoning, waar hij langen tijd moes' rusten. Dc kamerzitting werd daarna opgeheven. Bewogen kamerzitting Nader melden Reuter en Vaz Dias uit Parijs: Toen dc zitting van de Fransche Kanrr gisteren geopend werd. verklaarde de presi dent, dat do commissie van financiën ge weigerd bad besprekingen te voeren over de machtigingswet. Aubcrt, van de radicale linkerzijde eischte Vervolgens ontbinding van fascistische or ganisaties, xerbod van optochten en slui ting van dc beurs. Na cenige discussie trok hij echter zijn voorstellen weder in. Baretty juichte het besluit der financieele commissie toe en wees er voorts op, dat de afvloeiing van liet goud nog niet zoo zeer behoefde te verontrusten. Niettemin moest men natuurlijk de oogen niet sluiten voor de gevaren die dc schatkist blijven bedrei gen. De groot-industrieel Laurend zeide dat het kabinet Flandin zich voorgesteld had als verdediger van de prerogralicven van het parlement en dat het thans bezig was deze voorrechten te besnoeien. Indien het zich beriep cp Poinearé, dan was dit niet juist, want men diende te bedenken dat Poinearé het gansche volk achter zich had cn dat heeft Flandin niet. Rcnaud, de vroegere minister van finan ciën, verklaarde een voorstander te zijn van devaluatie, maar zeide dat er thans geen sprake mocht zijn van een devaluatie. Het zou beter zijn ais de regeering aftrad cn een nieuwe regeering gevormd werd uit alle partijen, zoodat men op een groo teren steun zou kunnen rekenen. Minister Martin legde voorts nog een verklaring af. dat tegen personen, die zich aan speculatie schuldig gemaakt hadden, een vervolging ingesteld zal worden, waar op een beroering in de Kamer ontstond, om dat de linkerzijde liet noemen van namen eischic. De president kon de opwinding slechts onderdrukken door Ie dreigen met onderbreking der zitting. Herriot verklaarde later voorts nog dat de devaluatie van den franc van invloed zal ziin op de verschillende andere valuta's, terwijl dc Fransche regeering voort zal gaan een internationale valutastahilisatie te verwezenlijken. Herriot verklaarde zich hiermede dus solidair met de plannen van Flandin. „Het gaat", zoo zeide hij, „er van daag om te weten, of de staat de speculatie zal overwinnen, ol' de speculatie den staat." Regeering gelast controle Havas seint voorts nog uit Parijs: Wij kunnen bevestigen, dat op bevel van liet parket general Donderdag in een of meer financieele instellingen een inval ge daan is. waarbij het parket overging tot verzegeling van de diverse bescheiden. WAPENSTILSTAND IN DEN CHACO? BUENOS AIRES, 30 Mei. (V. D.) Naar verluidt, hebben de besprekingen,' gevoerd door de gedelegeerden van Paraguay en Bo livia te Buenos Aires, er toe geleid, dat binnenkort een wapenstilstand in den Gran Chaco tot stand zal komen. ONTSLAG K.E.L.-PERSONEEL AMSTERDAM, 31 Mei. Naar wij verne men, is de directie van dc Kon. ILoll. Lloyd thans overgegaan tol liet reeds ecni- ge maanden geleden aangekondigde ont slag van een groot deel van het walperso- neel der Maatschappij. Niet omslagen is het personeel, dat noodig is voor de voort zetting van den bestaanden 14 daagschen vraclitdicnst. KR. MS. HERTOS HENDRIK NAAR DE NOOF.SCHE WATEREN Hr. Ms. pantsersclup Hertog Hendrik zal in dc maanden Juni—Juli 1935 een ocfe- ningsreis maken naar de Nöorsehe wate ren, onder bevel van den kapitein ter zee J. T. Fiirstner. Reuter seinde in den afgeloo? pen nacht uit Parijs: Dc rcgeeringsFiandin is afgc? treden, nadat zij bij de stemming over dc machtigingswet met 353 tegen 202 stemmen in de minder? heid gebleven was. Flandin Ook na het aftreden van het kabinet duurde de zitting van de kamer nog steeds voort, waarbij men poogde tot een oplossing te komen. Vrijdag voor den aanvang van de beurs hoopt men nog een nieuwe regee ring tc kunnen samenstellen. In de wandelgangen wordt als belang rijkste candidaat voor het premierschap ge noemd de voorzitter van de Kamer Bouis- son. VIJFTIEN HUIZEN PROOI DER VLAMMEN STETTIN. 31 Mei (Reuter). Te Priem- hausen brak brand uit in een hoenderpark. Het vuur tastte ook andere huizen aan. Uit ongeveer 30 omliggende plaatsen kwam de brandweer hulp verleenon Ma 2'? uur was men den brand meester. Toen waren reeds 15 huizen in de ascli gelegd. MIJNRAMP IN JAPAN t TOKIO, 31 Mei (Reuter).- Het agent schap Sjimboen Rengo meldt, dat waar schijnlijk tengevolge van een gasontploffing een ernstig ongeluk is gebeurd in een ko lenmijn. Tien mijnwerkers werden gedood en 40 bedolven. Er bestaat weinig hoop hen levend te bergen. ORKAAN WOEDT OVER BULGARIJE SOFIA, 31 Mei (Reuter). Sinds gister avond woedt eon hevige orkaan over Bul garije, die reeds groote schade hooft aange richt. DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN In verband met ongerustheid in zekere bevriende lans den ROME, 29 Mei. (V.D.l Naar verluidt bestaan er voornemens tot het onder de wa penen roepen van nieuwo contingenten manschappen. Als verklaring hiervoor wordt aangevoerd, dal dit geschiedt met het oog op ongerustheid, die zich heeft voorgedaan in zekere bevriende landen, die vreesden, dat Italië, door het zenden van troepen naar Oost-Afrika, in verband met den Europeeschen toestand over tc weinig troepen dc beschikking zou houden. Een nader bericht meldt. Volgens goed ingelichte kringen zijn nieuwe militaire voorbereidingsmaatregelen voor een eventueelé actie van Italië in Oost-Afrika reeds in den eerstvolgenden lijd te verwachten. Nadat cenige weken ge leden de moliseering van nog twee divisies, dus in totaal vier divisies van liet landleger cn verscheidene divisies militie officieel bekend was gemaakt, ligt thans de mobili seering van nog verdere divisies van het landleger ter bescherming van de Italiaan- sche koloniën in Oost-Afrika in het voorne men: ook de verdere maal regelen voor liet oproepen van nieuwe lichtingen en molisee ring van nieuwe divisies zullen officieel worden hekend gemaakt. Naar uit betrouwbare bron verluidt zou oen desbetreffende officieclc mededeeling inzake deze vrij omvangrijke maatregelen nog tegen het einde van deze week kunnen worden verwacht. SCHEEPSRAMP BIJ NEWFOUNDLAND? Fransche schoener met £0 op varenden vermist St. Johns, 30 Mei. (V D) Sedert IS Mei heeft men geenerlei bericht ontvangen van den Franschen schoener „Maréchal de Luxembourg". Men vreest thans, dat het schip op (ie banken \oor Newfoundland met alle opvarenden, veertig koppen, ver gaan is. TOEPASSING DER GOUDCLAUSULE 'sGRAVENHAGE, 31 Mei. Op de rol van de civiele zitting van den Hoogen Raad kwamen heden weder voor dc beroepen in cassatie, ingesteld door de Ver! voor den Effectenhandel tegen de beslissing van het gerechtshof te Den Haag, inzake toepas sing fier goud clausule met betrekking tot de dollarleening 1930 der Koninklijke cn do do'1* i-cning 1927 der Bataaf- sclie Petroleum Mij. Namens de Petroleum Mij. concludeerde Mr. B. M. Tcldcrs tot verwerping flor be roepen. Dc pleidooien werden bepaald op 19 Dec. a.s. In ons bind tal van gevallen van blikseminslag BOEDAPEST, 29 Mei (Y.D.). De om- geving van Kecskenet, dat bekend is door dc export van fruit en groente, is geteisterd door een verschrikkelijk onweer, dat met zwaren hagel gepaard ging. Een half uur lang vielen hagelsteencn ter gioo'le van walnoten en kippeneieren neer. Straten en velden waren bedekt met een laag ijsbrokken ter dikte van 15 c.M. In de stad werden omstreeks dertigduizend rui ten door de hagelsteencn vernield. Versch°i dene personen werden door de reusachtige stukken ijs gewond evenals veel on bet veld loopende dieren. Uiteraard is de schade in tuinen en akkers buitengewoon groot. Voorzoover tot dusverre kon worden vast gesteld werden meer dan 100 090 bebouwde stukken grond geruïneerd. Alle te velde staande gewassen zijn verwoest. Een groote menschenrneniglc liep heden te hoop voor het raadhuis der stad, waar zij wanhopig om hulp riep. De burgemees ter is naar Boedapest gegaan om hulp van .ie regeering te vragen. De schade, die de stad geleden heeft, wordt geschat op 20.000.000 pengö. Ook uit andere doelen des lands komen berichten binnen over schade door onweer. In Szentes viel eveneens enor me hagel Ook hier werd in een omgeving van 30 K.M. alle tarwe, mais en gerst ver nield. De wanhopige bewoners hebben zich tot de regeering gewend om hulp. Binnenland Tijdens een langdurig cn lievig onweer is Woensdag de bliksem ingeslagen in de Geref. school te Kootwijk. Toen men even later bemerkte, dat hierdoor brand was ontstaan, verlieten de schoolkinderen, die tijdens bel inslaan van de bliksem zeer kalm gebleven waren, onder toezicht van het personeel ordelijk het gebouw. De Rar- neveldschè brandweer, die spoedig ter plaat se was, kop wegens gebrek aan water wei nig uitrichten Het schoolgebouw, dat ver zekerd was, is dan ook geheel afgebrand. Wel slaagde men er in bet kerkgebouw, dat zich in de onmiddellijke nabijheid be vindt, tc behouden. Woensdagmiddag is brand ontstaan in de boerderij van den landbouwer A. Dol te Vlijmen. De heele boerderij brandde af. Do inboe del, benevens een groot aantal landbouw gereedschappen. werd door het vuur ver nield. De brandweer uit Vlijmen was spoe dig ter plaatse, doch z.ii kon weinig tegen bet door den bliksem ontstane vuur uit richten. Op verschillende plaatsen te Sprang (N.B.) is dc bliksem ingeslagen. In het groote landbouwersbuis. bewoond door den landbouwer M. Kuyslen cn de gezinnen van v. d Schans en Kamermans. veroor zaakte de bliksem brand. Het met riet be dekte zeer groote gebouw stond in een om mezien in lichte laaie, zoodat van de in boedels niets kon worden gered. De brandweer moest, zich benalen om de belendenden gebouwen voor het vuur te sparen, waarin men geslaagd is. Dc inboedels alsmede het huis zijn zeer laag tegen brandschade verzekerd. Twee kinderen van de familie v. d. S. zijn door den bliksem getroffen doch bekwamen geen ernstig letsel. Woensdagmiddag sloeg de bliksem in in de kapitale boerderij Toonk te Selhem. De gebouwen gingen in de vlammen op. Vier jaar geleden is dezelfde boerderij, eigendom van het gasthuis te Doesburg. eveneens door don bliksem totaal afgebrand. Te Oss ging het hevige onweer genaard met zwaren hagelslag. In een oogwenk wa ren de straten schoongeveegd. liet nood weer hield gelukkig niet lang aan, doch de hagelslag heeft groote schade toegebracht aan dc te velde staande gewassen. In het naburige Geffen hield het onweer geruimen tijd aan. Ongeveer zes uur sloeg de bliksem in de kapitale boerderij van de weduwe W. van der Doelen. De bewoners, die allen in huis waren, ontdekten, dat. dc bovenverdieping van de hofstede reeds in lichte laaie stond. Dc lammen grepen met razende snelheid om zicli been en in een minimum van tijd brandde de hofstede als een fakkel. Aan blusschon viel niet te den ken. Dc boerderij met stalling en aange bouwde schuur, zoomede de landbouwwerk tuigen zijn verloren gegaan. Een aantal kip pen zijn in dc vlammen omgekomen. Dc schade wordt door verzekering gedekt. NAAR DEN, 30 Mei. In den afgeloopen nacht is de bliksem ingeslagen in de boe renwoning van den heer II. Maas aan den Amsterdamschestraatweg. De elect rischc me ier vatte vlam, waarna spoedig de gang in lichterlaaie stond. De. bewoners slaagden er in zelf den brand te blussclien. Een koe van den landbouwer T. Jurissen. iets verder óp in Kaarden, werd in do wei de door den bliksem getroffen en gedood. AMERONGEN, 29 Mei. Hedenmiddag omstreeks 4 uur ontlastte zich hoven ons dorp een kort maar lievig onweer. In een weiland nabij den Rijn werd bet i w- van den landbouwer B v. B. dour den b'iksom gedood. De bliksem sloeg voorts in cenige hoornen en een tabaksschuur (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE'' Kantoor: KAMP 41. STADSNIEUWS Vergadering der calvinistische Juristen-» vcreeniging. (Tweede Blad, pag. 1.) Intieme feestavond van dc A. Z. en P. C. (Tweede Blad, pag. 1). Han Hollander spreekt in Amicitia. 1 (Tweede Blad, pag. 1)'. Krijgt onze stad een zweefvlicgclub? (Eerste Blad pag. 3). SPORT, Jubilcumwcdslrijdcn van dc C. J. V. V. (Derde Blad, pag. 1). OMTREK Noodweer boven onze provincie. (Eerste Blad, pag. 2.") Medegedeeld door het K. N. M. I. te Dc Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige veranderlijke wind, afnemende bewol king, waarschijnlijk weinig of geen regen, iels warmer overdag. RUIME STALLING MET ON- DZRH3UD3- ABONNEMENTEN. Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler Plymouth Adler, Fiat, M.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte autos in elke ori|8k lasso voorradig. Complete Woninginrichting Leusderweg 2224 Opgericht 18S8, Tel, I53i

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1