TAXIDIENST Speciale groote wagens ir LEYTAX 4000 BLIKSEMINSLAG in VLIEGTUIGEN DÉ EEMLANDEU UIT MOOI AMERSFOORT TEL. 1788 GARAGE MOLENAAR TELEFOON 1210 ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIE!) »-« n.05 met inbegrip van ea UwijsmunaM Zaterdag 1 Juni 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a IEDER LUCHTVAARTUIG KAN GETROFFEN WORDEN Ir. MUSSERT NAAR IN DIE HET PETITIE-VOORSTEL FEUILLETAU DE BRUYN NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland W. LEYENHORST - LEUSDERWEG 242 TOKIO STELT CHINA EISCHEN 33e Jaargang No. 281 Dit nummer bestaat uit 4 bladen EXEMPLAREN TEL. 1830 TEL. 1093 op andere pagina's Laatste berichtêgï' Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 9 uur 37 min. In- en verkoop van automobielen ISCH DAGBLAD elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertenüëo voor Qê helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnummer extra f 0.05 Behalve metaal, hout en linnen zijn ook de uitlaatgassen geleiders Blijkens een schrijven van den meteorolo- gischen dienst van de Luchtvaartafdeeling to Soesterbcrg hecrschen thans over het gevaar van blikseminslag in vliegtuigen nog veler lei en veelal onjuiste opvattingen. Zoo wordt o.a. beweerd, dat, wanneer een vliegtuig ni'.t met de aarde in verbinding staat geen aan trekkingskracht voorhanden is, dus ook geen gevaar voor inslag bestaat. Wanneer echter een vliegtuig toevallig in de haan eener elec- trische ontlading komt, dan zal het door dezen stroom getroffen worden en mogelijk brand veroorzaken. Beido meeningen zun onjuist; de firacüjk heeft uitgewezen, dat ieder type uchtvaartuig (vliegtuig, luchtschip, kabel ballon, vrije ballon), door den bliksem ge troffen kan worden en ook getroffen is. De dampkring om onze aarde is tot onge veer 80 kilometer hoogte een slechte geleider. Boven SO K.M. is deze geleiding beter; het aardappervlak zelve is een goede geleider. De aarde is dus door een geleidend omhul sel omgeven, dat tezamen met het aardopper vlak een condensator vormt; dit omhulsel is meestal positief, de aarde negatief gelaten. Tusschen beide polen bestaat een spannings verschil van ongeveer 200000 Volt. Van het geleidend omhulsel naar de aarde is een voortdurende stroom aanwezig welker sterkte voor het gchcelc aardoppervlak ongeveer 1.360 Ampère bedraagt. De electrisch geladen deeltjes zijn de zich door de lucht bewegen de ionen, welke moeten worden beschouwd als splitsingsproductcn van de in den damp kring voorkomende atomen of moleculen. Het feit, dat het aantal positieve ionen de nega tieve overheerscht is oorzaak, dat clcctrische verschijnselen optreden. Behalve de electri- sche spanning, welke bestaat tusschen lucht en aarde, is deze ook aanwezig tusschen do verschillende horizontale luchtlagen, waaruit men zich de atmosfeer opgebouwd kan den ken. De grootte dezer spanning is zeer va- rieerend; zij bedraagt voor twee luchtlagen van 1 meter hoogteverschil bij mooi weer on geveer 100 Volt, welke bij onweer wel tot 10.000 Volt en meer- kan aangroeien. Spannin gen kleiner dan 100 Volt komen slechts voor op dagen met dikke Stratus bewolking. Op grootere hoogte boven de aarde neemt dc nor male spanning per meter af, zoo werd op 1000 meter hoogte 25 Volt, op 3000 meter nog slechts gemiddëls 10 Volt gemeten (Deze ge tallen gelden voor gunstige weersomstandig heden). De vlakken van gelijke spanning hebben ongeveer hetzelfde verloop als het aardoppervlak. Verheffingen als torens, ge bergten, enz. of zich vrij voorlbewegendo luchtvaartuigen veroorzaken een verdringing dezer vlakken en daarmede een verhooging van de veldsterkte. Deze terreinoneffenheden alsmede luchtvaartuigen zullen dus het spanningsverschil aan den top belangrijk kunnen doen stijgen. Hieruit kan de conclusie worden getrok ken, dat elke zich vrij van .de aarde voortbe wegende geleider een storing in het electrisch veld teweeg brengt, die des Ic grooter is naarmate de lengte en dc spitsheid van liet voorwerp loodrecht op dc vlakken van gelijke spanning toeneemt. Een luchtschip zal b.v. het veld naar verhouding minder storen dan een vliegtuig met een lange slccpantcnne. Dc normale toestand van het. electrisch veld kan onder bepaalde meteorologische omstandig heden grootc storingen ondergaan, die een buitengewone toeneming in de spanningsver schillen bctcekenen. Een zeer voorname rol spelen hierbij de waterdrupjes; wanneer n.l. een druppel in de lucht breekt (watervalelectriciteit) wordt deze pos:_t|£f, dc omringende lucht (of fijn verstrooide druppeltjes) negatief. Dit proces zal hij sterke condensatie, veel \oorkomen, daar krachtig opstijgende luehtstroomcn veel waterdamp doen condensceren. Druppels met een doorsnede van 5 milimc- ter kunnen en valsnelheid van hoogstens 8 meter per seconde bereiken; de druppels van een grootere doorsnede zouden sneller vallen, doch zij worden door den luchtweerstnnd uit eengerukt, waardoor de valsnelheid weer vermindert. Wanneer nu dc stijgende lucht stroom maar krachtig genoeg is, en zulks komt hij onweersbuien zeker voor zal deze in staat zijn de vallende druppels tegen te houden, wat tot gevolg heeft dat het in een opstijgende luchtstroom gecondenseerde wa ter vergaard wordt in ccn wolk. Wordt nu de snelheid van den opstijgenden luchtstroom kleiner dan S meter per seconde, dan zal een krachtige stortbui (regen, hagel of sneeuw hui) hiervan het gevolg zi'n. Het veroorzaken of versterken der windstooten hij 't begin der bui moet gezocht worden in het feit, dat dc zware regen de luchtdeeltjes meesleept. Op deze wijze kan dus in het cenc gedeelte van een wolk positieve lading geconcentreerd zijn, terwijl het reslccrcmlc gedeelte negatief geladen is. Ontladingen zijn denkbaar van dc positieve ruimte naar hoven, naar beneden en van den grond naar hoven. De nieuwe elcctriciteitstheoric leert, dat bijna uitsluitend de vrije electroncn ccn lading van beteeke- n is overbrengen. In si of rijke en waterdamp- rijke lucht vermindert namelijk het aantal vrije electronen sterk, daar dc stof- en water deeltjes, die geen lading bezitten, zoowel posi tieve als negatieve ionen naar zich toetrek ken en deze vasthouden. In dc nabijheid van onweerswolken ziin veldsterkten van 1000 tot 4000 volt per centimeter gemeten. Het on4la dingskanaal, dat uit geïoniseerde luchtdeel tjes bestaat heeft ongeveer een doorsnede van enkole decimeters, waardoor een stroom gaat van dc orde van ongeveer 10.000 Ampère in ongeveer 1/100 seconde. De bliksemontla- ding neemt dus haar uitgangspunt daar, waar het spanningsverschil de critische waarde van 30 tot 40.000 V/c.m. overschrijdt. Nu roept ieder luchtvaartuig een verhoo ging der voorhanden zijnde veldsterkte in het leven en daarmede kan een bliksemont- lading tot stand worden gebracht Daar een vliegtuig met een 50 meter lange slcepan tenno het spanningsverschil tot het 10 a 20- voudige bedrag van het ongestoorde veld kan verhoogen, zal bij het doorvliegen van een wolk, waarin een spanningsverschil van slechts 2 tot 3000 V/c.m. heorscht een vonken ontlading in het leven geroepen kunnen wor den. Op deze wijze moet volgens Koppo het groote aantal der bekend geworden gevallen van blikseminslag in vliegtuigen worden verklaard. Dus geen toevallig doorvliegen van een bliksembaan, maar een blikscmont- lading bevorderen bij een spanningsverschil, dat onvoldoende zou zijn geweest voor eon zelfstandige ontlading. Uit de gevallen aan dc practijk ontleend blijkt dat de. meeste blikseminslag voorkomt in het voor- en na jaar. De voorgaande beschouwingen en de conclusies daaruit te trekken kunnen in dc volgende punten worden samengevat 1. Een vliegtuig, trekt een zich voorberei dende baan van ccn bliksemontlading tot zich wanneer: a. het vliegtuig, als electrischc geleider den bliksem een weg van gcringcrcii weer stand biedt (kortsluiting); b. de clcctrostatischc invloed van het vliegtuig, het spanningsverschil waarvan het vonkcnpotentiaal bijna is bereikt, zoodanig versterkt, dat dit potentiaal wordt bereikt als gevolg waarvan de bliksem zal overspringen. 2. Naarmate een electrisclie geleider in de richting van het spanningsverschil een groo tere lengte heeft, zal des te eerder de bliksem van deze gemakkelijke baan gebruik maken. 3. Dc vlakken van gelijke spanning ver- loopen ongeycer evenwijdig aan het aardop pervlak; tusschen wolken van verschillende spanning en in de wolken kunnen de lijnen, die het grootste spanningsverschil loodrecht op de vlakken van gelijke spanning aangeven een zeer verschillend verloop hebben 4. Behalve metaal, hout en linnen komen als electrische geleiders ook in aanmerking de uitlaatgassen. Teneinde de kans op blikseminslag zooveel mogelijk to beperken behoort een vliègtuigbc- nianning het volgende in acht te ik.-iucu: le. Geen lange clcctrische geleiders uit voeren, dus antenne Inhalen. 2e. Geen vloeibare stoffen uit een vlieg tuig werpen. 3e Zoo mogelijk in hetzclfe vlak van ge lijke spanning blijven vliegen, dus dicht bij de aarde, daar de electrische velden om en in een wolk onregelmatig verloopen. ie. Tijdens onweer niet starten, niet lan den en niet door dc wolken vliegen; wanneer het onvermijdelijk is, dan zoo mogelijk tan- gentiaal. 5e Plaatsen met waarschijnlijk groot po tentiaalverschil vermijden, dit is bij een vlucht onder de wolken niet over bergkam men, hooge boomengroepen, toren, enz. vlie gen. 6e Niet tusschccn twee onweerswolken doorvliegen. Wij lezen in Volk en Vaderland: Behoudens onvoorziene omstandigheden is de algemeen leider voornemens dezen zomer ccn bezoek aan Oost-Indië te bren gen. Reeds lang werd de wenschelijkheid ge voeld, dat de algemeen leider door persoon lijke aanschouwing een indruk zou krijgen van Irisulinde, van het loven cti werken der Europeanen en Aziaten, die deel uitma ken van het Nederlandsch imperium. De groei der Beweging in Indic de N.S.B. telt daar reeds 2000 leden maakt het tevens gewenscht, dat de algemeen lei der persoonlijk kennis maakt met velen van hen. Dit plan kon tot nu toe niet worden ver wezenlijkt wegens gebrek aan den daar voor benoodigden tijd en geld. Een aantal N.S.B.-ers, die in Indië geweest zijn of nog in Indië zijn, hebben nu het bcnoodigde be drag bijeengebracht en voor dit doel den algemeen leider aangeboden. Het tijdsbezwaar is grootendeels overwon nen, doordat de reis heen en terug per vliegtuig zal geschieden. Omstreeks half Juli zal het vertrek plaatsvinden en aan vang September hoopt de algemeen leider weer in Nederland terug le zijn in verband met de wintercampagne der N.S.B. Op deze wijze zal hij in staat zijn om een maand in, Indië te vertoeven. DOORNAPPEL In het blad van dc vorige week Vrijdag hebt U kunnen lezen, dat er zich vergif tigingen hebben voorgedaan bij een 20-tal menschen door het nuttigen van zooge naamd boonenkruid. dat later bleek een kruiH te zijn van davfeer vergiftige plant Datura Stramonium of wel Doornappel, die tot de nachbchadefamilie behoort. De naam Doornappel is haar zeker gege ven om de op een kléinen appel gelijken de doosvrucht, die met vele stekels is be zet, waardoor de zaden, zoo lang ze nog niet rijp zijn, goed beschut zijn tegm het opvreten door diere" Daar deze zaden niet onaangenaam sma ken worden zij v/el door kinderen gezocht en gegeten, zoodat dc ook wel genoemde steekappel een gevaarlijke giftplant is. De soortnaam Stramonium heeft de bctee- kenis van draaien, daar de sneeuwwitte bloemkroon in den knop gedraaid is. De groote trechtervormige -bloemen, die sterk geplooid zijn, staan meestal in het midden en aan de einden van den gaffelvormigen dikken stengel. De grootc bladen van de on aangenaam riekende, doch mooie plant, die wel 90 c M. hoog kan worden, zijn grof boch tig getand. Eerst tusschen 7 en 8 uur 's avonds ope nen zich de welriekende (muskusachtig) bloemen, blijven dan des nachts en den vol genden middag open, maar sluiten zich tegen den avond van dien dag voor goed. De in den avond opvallend witte kleur cn de nauwe en lange toegangsbuizen, die naar den honing leiden, wijzen er op, dat de bloe men alleen zijn aangewezen op bestuiving door de prachtige en snelle pijlstaartvlin ders. die des avonds vliegen. Wonderlijk is het, dat de open bloemen hellen, zoodat het stuifmeel tegen regen is beschut; bij het sluiten der bloemkroon legt deze zich in vouwen, zoodat de stempel en de helmknopjes, die éven hoog staan, zich tegen elkaar kunnen drukken en dus, bij uitblijven van vlinderbezoek, .zelfbestuiving kan plaatsvinden. Sedert het einde der 17e eeuw is de dol- appol, zooals de plant op Walcheren heet, uit Zuid-Rusland als sierplant ingevoerd. Zij is er toen suel rerwHo^-rti de i Juli bloeiende plant-Jrief óatifVeffert bij oe stadsreiniging en od de bouwlanden in de omgeving van den Woestijgerweg, VIRIDIS. BATAVIA, 31 Mei. (Ancta). Heden morgen nam het Col lepe van Gedelegeerden liet petitie voorstel-Feuilletau de Bruyn in behandélinsr. Mr. Peckema, Regeoringsgemachtigde voor Algemeen© Zaken, paf namens de Re- peering een uitvoerige uiteenzetting, welke hij aanving met de mededeeling dat dc Rc- geering peen debat wenscht over de toepas sing der conflictenrepelinp. doch gaarne in gaat op een interpellatie over liet interpel latie-recht. Indien dc Regeering ware ingegaan op de interpellatie-Fruin ware dit zinledig en voor den Volksraad een ergèrliiko schijn- vertooning geweest, welke den Volksraad behoorde te worden bespaard. Het standpunt der Regeering is: het Ned. Indische Staatsrecht kent geen interpellatie- recht in parlementairen zin. met verplichte verschijning benevens debat en een zooda nig recht behoort ook niet in het Indische Staatsrecht, te worden gebracht. Op giond van conventie, wet cn koloniaal staatsbeleid moet dc aanneming van hot voorstel worden ontraden. Vervolgens antwoordde de heer Feuille- fau dc Bruvn die ziin petitie-voorstel hand haafde. Het is. 7.oo zcidc spreker, onmoge- den Volksraad t ot Regeeringsinstru- ment te maken. Ook een rechtsche Volks raad zal niet ongestraft tot Regeeringsin- stturnent kunnen worden gemaakt. Het komt spreker voor dat de fout maakt in een tii verschuivingen voeg hoofdzaak is pliel; Spreker achtte#. College over ./V1<K de Tweede I Dinsclas .«t- EEN ONGELUK DAT GOED AFLIERmk- Jq door de ail- ALKMAAR, 31 Mei. Gisteravon, een auto op weg van Den Ilcldcr ns. sterdam en bestuurd door mej. B(> genoemd voorts do heer Van Leeuwen, u dam, was gezeten, doordat dc de macht over het stuur kwijt/.0.011 eRn den kop. De wagen kwam in China, die, on recht. Terstond kwamen van .1Jaa11' AinenKa woners van Koedijk aangespldealcn ei1 °P den er in den heer Van Lr/™1 SfnoeS om Bos uit dc auto te halen.(WHmg tc komen, slechts lichte snijwonden bz, s. zoo, dat hij Van Leeuwen was totaal staa Stockport vcn komen de ideeen - deze origineelc die hij ten uitvoei met de Arnerikaan- rij. Hoezeer ook ge- mede geïnspireerd arettenmeisje, toch c de oude Chine.e- vcn over dc Arncri- Regeering een Amersfoortsche Huisartsen Vereeniging Zondag hebben dienst de volgende burger geneesheeren Batenburg, Utr. weg 18; Tel. 448. Hendriks, Berkenweg 25; Tel. 1384. Linschoten, Soesterweg 329; Tel. 112. Van da overige geneesheeren heeft dienst Schoo, Zwaanstraat 24; Tel. 773. Zondag cn de geheele week 's nachts heeft dienst de apotheek van de firma Haan, Jnlianaplein 13; Tel. 1150 cn de Socster Apotheek, Soesterweg 97; Tel. 709. Zondag hebben dienst dc vroedvrouwen: Mevrouw Daams, Puntcnburgerlaan 21. Mej. v. d. Grient, Brcestraat 8. Iiarolcl Lloyd Wij noemen vooral dc enscèncering van dc chineezenwijk met de Oostcrschc figuren in de kelders, de ovatie van het volk over zijn verkiezing tot burgemeester cn ziin ant woord daarop cn dan verder nog de eigen lijke draad, die door het hcele verhaal loopt, liet boek van Luig-Po. Ook het voorprogramma Van Grand Thea tre mag er zijn en vooral trekt, naast l'Eclair Journal en een efecticf reclamefilmpje van Philips, het fantastische kleurenspel van „La Cucaracha" de aandacht. City Theater Het City Theater brengt deze week een afwisselend voorprogramma, dat ons aller eerst laat genieten van sterke staaltjes van rijkunst zoowel op motor als paard, yoorts De Japanschc minister van buitcnland- schc zaken llirota heeft in den kabinets raad verslag uitgebracht over den toestand in Noord-China. Hij verklaarde, dat dc ge heele kwetsie geregeld diende tc worden vol gens de bestaande verdragen door de mili taire autoriteiten in Kwantoeng. Hij stelde dc volgende eischcn, welke China dient na te komen: het aftreden van generaal Yoe, verplaatsing der commando's van Tientsin naar het, Zuiden van Peking. ontbinding van allo anti-Japanschc of anti-Mandsjoèrijsche organisaties, alsmede van dc organisatie der blauwhemden cn van dc politieke pro- pagandaafdeeling, welke in de eerste plaats voor de onrust verantwoordelijk wordt ge steld. De kwestie zal zijn bijgelegd, wan neer China deze eischcn heeft ingewilligd Dreigementen Dc Daily Telegraph bevat een artikel van een correspondent, waarin het alarmeercn- dc nieuws wordt verkondigd, dat Japan voornemens is binnenkort een soort pro tectoraat tc gaan uitoefenen over geheel Noord-China, Peking en Tientsin inbegre pen. Dc correspondent meldt, dat Japan binnenkort zal trachten te bewerkstelligen, dat de gedemilitariseerde zóne langs dc grens van Mandsjoekwo zal worden uitge breid tot het geheele gebied ten Noorden van dc Gele Rivier, waardoor ook Peking en Tientsin bij evcntucelc moeilijkheden zouden zijn aangewezen op de bescherming door Japansche troepen. Uit Tokio wordt gemeld, dat de Japanschc militaire attaché .te Peking de Chincesehe regeering heeft ge waarschuwd, dat do Japanschc troepen, die thaus ten Noorden van den grootcn Chi- neeschen müur zijn gelegerd, voorwaarts zullen trekken, wanneer de tegen Japan ge richte campagne tegen Mandsjoekwo niet zou worden gestaakt. Uit Tokio wtjrdt aan de Times bericht, dat h<»t Japansche leger in Noord-China op nieuw het beginsel heeft gehuldigd, eerst handelend op te trcocn cn pas daarna ver slag uit te brengen. Dc departementen van oorlog cn buitenlandsche zaken ontvingen uit Peking pas in den namiddag van 30 Mei telegrammen. De ambtenaren van het departement van buitenlandsche zaken von den, naar zij verklaarden, verontschuldi gingen voor het optreden van het leger in liet feit, dat China niet heeft geantwoord op Hirola's vriendschappelijke toenadering cn dat het daardoor degenen, die in Japan sympathie voor China koesterden, in ern- 'ige ongelegenheid bracht. N'rfiiTcgcnzin van China met betrekking Mar, Sym.yan practische stappen ter ver- not least Jö&urT^ti^kkingen, blijkt vol doende! N flc Korcaunschc om toc- Cinenia De regisseur Richard Oswald heeft de film „Juffrouw Kerkmuis", welke dezer da gen in Amicitia draait, gemaakt naar een blijspel van den bekenden tooneelschrijvei Laszlo Fodor. Deze heeft onlangs tc Boeda pest in ccn voordracht over tooneel cn bios coop het cardinale onderscheid tusschen bei de weergegeven met do woorden, dat het tooneel iets levends, in voortdurend contact met het publiek is. terwijl de bioscoop con serven vertoont. Wij halen, met het oog op deze film, zijn meening naar voren, omdat Oswald er niet heelcmaal in geslaagd is. zich los te maken van do eischen van het tooneel, die het gegeven stelt. Wij willen hiermede niet zeggen, dat de film zijn aan trekkelijkheid verloren heeft, integendeel, maar teveel is aandacht besteed aan lange dialogen en afdwalingen, die, ondanks dat ze rijk aan fijne trekjes zijn, te veel in de lengte uitgesponnen zijn. Juist dit blijspel had zich zoo kunnen onderscheiden door scherp op de intrigue te spelen. Daar staat tegenover, dat men getroffen wordt door het prettige filmspel, waartoe de rol van Fritz Grunbaurn hem de gelegenheid geeft. Steeds die korte flitsen van rake en fijne humor, DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen* en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. BUITENLAND Het Lagerhuis 'debatteert. (Eerste Blad pa£ 2)'. BINNENLAND Een „college" in grool-toerismo door den A. N. \V. B. (Derde Blad, pag. 1). OMTREK Ccmccnlcraad van Baarn. (Tweede Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS Amersfoort gaat zweefvliegen. (Tweede Blad, pag. 1), Medegedeeld door het Kon. Nedcrl. Met. Instituut le dc Bilt. Verwachting: Zwakke, veranderlijke wind, afnemende bewolking, weinig of geen regen, iets warmer overdag. RUIME STALLING MET ON- DERHOUDS- ABONNEMENTEN. Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler, Plymouth Adler, Fiat, M.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte auto's in elke orijekla88e voorradig. VEREFNIGING VAN REGENT- \PPEN leta). In do van Rc- instel-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1