TAXIDIENST Speciale groote wagens L E Y A X 4000 GARAGE MOLENAAR TELEFOON 1210 DE EEMLANDEÜ Dinsdag 4 Jgni 1935 Uitgave; VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a WEER EEN INCIDENT IN OOST-AFRIKA DE POOLSCHE VALUTA HET NAT.-SOCIALISME VERHEERLIJKT TOCH OORLOG IN OOST-AFRIKA? Nieuwe grensincidenten BLAUWE WIMPEL VEROVERD Wordt Griekenland weer monarchie? Noodweer teistert de Ver. Staten NOG ALTIJD NIEUWE SCHOKKEN BUITENGEWONE ZITTING VAN HET KABINET PASSAG3EÊ2S TOT f5000.-VERZEKERD in büEircen- en buiten Sand TEL. 1788 W. LEYENHGRST - LEUSDERWEG 242 Italiaanselie aanvallen op Engeland POLITIEKE AANSLAG OP TERRA 33e Jaargang No. 282 EXEMPLAREN JAPANSCH-CHINEESCHE ONTSPANNING? Aanval der Hearstpers op Roosevelt TEL. 1630 TEL. 1093 Belangrijkste Nieuws Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACIITING 9 uur 40 min. In- en verkoop van automobielen AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJQ DFR AnVFRTFNTIEN van 1—4 regels fl.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadighcids-advertenticn voor de helft van den prijs. - Kleine Adverteatiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 repels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 1 Van naar men vermoedt emstigen aard ROME. 3 Juni. (V. D.) ïn het grensgebied tusschcn Italiaansch Somaliland cn Abessynic liecft zich een nieuw incident voorgedaan. De gezaghebbende instanties kennen weliswaar nog geen nadere bijzonderheden, doch de verzekering wordt gegeven, dat liet een betrekkelijk ernstig incident is, al beeft dit dan ook niet den omvang van de botsing bij Ocal Ocal van December 1934. Zoodra nadere bijzonderheden bekend rullen zijn, zal een officicelc mcdedeeling verstrekt worden. In Italiaanschc politieke kringen geeft men uiting aan de meening, dat hot nieuwe incident een merkwaardige Inleiding vormt voor de Donderdag a.s. te Milaan beginnende werkzaamheden van de Italiaansch-Abessijnsche arbitragecommissie. Steeds nieuwe troepen Uit Napels on Genua zijn gisteren twee grootc stoomschepen naar Oost-Afrika in zee gestoken. Aan boord van den Rosario Sauro bevinden zich 1000 artilleristen, 70 onderofficieren cn 54 officieren. Het uit Genua uitgeloopon stoomschip „Duchessa de Costa" heeft ongeveer S00 geschoolde arbeiders aan boord. Er zullen geen experimenten worden uitgevoerd WARSCHAU, 3 Juni. (V. D.) Dc minister van financiën, Zawadzki, heeft een verkla ring aan de pers doen toekomen, waarin bij het succes constateert, dat behaald is met dc binncnlandschc lecning, waarna hij herhaalt, dat de economische cn monetaire politiek van Polen ongewijzigd gehandhaafd zal worden. De stabiliteit van liet Poolschc geld zal niet geschokt worden door de hui dige stroomingen, experimenten zullen niet worden uitgevoerd en evenmin zal invloed hierop worden uitgeoefend door schokken, die zich voordoen of voordoen zullen in lan den, die economisch sterker zijiT dan Polen. Rosenberg schiet vooral pijlen af op het vroegere centrum Te Erfurt heeft Alfred Rosenberg in een rede vastgesteld, dat dc strijd nog niet is geëindigd en cr nog groepen cn machten zijn, die trachten <lo gcdachtcnwerckl van den nat. socialistisclicn slaat door andere te vervangen. Voor ons, aldus Rosenberg, is dc leer van den „Führèr" iels vanzelfsprekends, llij heeft het standpunt vertegenwoordigd, dat de godsdienstige overtuiging van het volk eiken politickcn leider heilig moet zijn, maar hij heeft ook nog iets anders gezegd, n.l. dat dc nieuwe wereldbeschouwing van het nat.-socialismc liet beslissende punt is van haar actie. Met liet centrum viel niet slechts een politieke partij, maar viel ook de staatsopvatting van dc middeleeuwen. Het feit. dat dc leiders van het oude sys teem tezamen niet Joodsche oplichters en landverraders over Duitschland hebben gc- heerscht, is een schandaal voor alle komen de decennia en eeuwen. ij hebben den plicht te zorgen, dat Duitschland deze fei ten nooit vergeet. Het centrum als politieke partij had zich met deze volksvijanden verbonden en zoo verval en corruptie gekweekt. Wat wij deze weken aan vreeselijkc processen beleven en tot Kerstmis nog zullen beleven, toont aan, dat deze corruptie in werkelijkheid verder is doorgevreten dan velen voor mogelijk hadden gehouden. Wij zijn er van overtuigd dat, ook al zal het nat.-socialisme nooit pro paganda in het buitenland maken, het feit, dat het een voorbeeld heeft gegeven, in dc wereldgeschiedenis niet meer valt weg tc wisschen. Hier komen in één jaar dingen gereed, waarover andere volken tien jaar doen of heclemaal niet mee gereed komen. Do gevolgen hiervan zijn, dat ook in de andere landen de gedachte kan rijpen, dat bet nat.-socialistischc beginsel goed en gc- zoncf is en voor onzen tijd beter past dan dc andere stelsels. FATALE BOTSINGEN WEENEN, 3 Juni (Reuter). In het na burige Maucr is een auto in botsing geko men met de tram. Vijf peisonen werden ge dood ca vier gewond. Nabij Lc Bourgct in Frankrijk is een per sonenauto in aanrijding gekomen met een vrachtauto. Twee personen werden gedood en drie ernstig ccwond. POLITIEKE ARRESTATIE Dr. Mischlcr, bestuurslid van dc Oosten- rijksche liga te Berlijn, is volgens Ha\as door de politieke politie gearresteerd. Miscli- ler was secretaris van de Oostenrijksch- Duitsche volksunie, welke onder leiding stond van* I.oebc, den vroegeren socialisli- chen voorzitter van den rijksdag. Men meent dat de arrestatie in verband staat met dc kwestio van den journalist Jacob. ,,Dc mogelijkheid van een ver= •dijk wordt steeds probics matickcr" Betreffende de nieuwe Italiaanse])-Abes sijnsche grensincidenten wordt van offi- iiccle Italiaanschc zijde bet volgende mede gedeeld; „Een groep gewapende Abcssynicrs beeft op 1 Juni in liet gebied der Dankali een aanval gedaan op een inboorlingen-voor post, die was ingesteld ter bescherming der Italiaanschc grens. Bij den aanval zijn 30 inboorlingen gedood, terwijl ongeveer 2000 stuks vee als buit. werden weggedreven. De militaire autoriteiten in dit district hebben de noodige voorzorgsmaatregelen ter be scherming der grenzen genomen. Op denzelfdcn dag hebben bij Mocstahil in Somaliland ongeveer 20 gewapende Abcs synicrs getracht de Italiaanschc linies tc overschrijden. Nadat dc Italiaanschc inboor lingen troepen hadden gewaarschuwd, open den de Abcssynicrs het vuur, dat van Itali aanschc zijde werd beantwoord. Dc aanval lers hebben verliezen geleden." Hot Giornale d'Italia schrijft, dat de mo gelijkheid van een vergelijk tusschcn Italië en Abessynic steeds problematickcr wordt. De schuld daarvan ligt volgens het blad niet bij Italië, doch bij Abessynic, resp. bij dc buitenlandscbe mogendheden, die Abes synic in zijn houding aanmoedigen. Lavore fascista zegt, dat men tot nog loc Italië imperialistische doeleinden heeft ver weten, terwijl thans de keizer van Abes synic in een interview met Berlingske Ti- dendo zelf verklaard heeft, dat Abessynic een uitgang naar zee verlangt en dat dc Europeescbc mogendheden moeten afzien van hun politieke en economische belangen in Afrika. Abessynic aldus het Italiaan- sche blad wil een uitgang naar zee heb ben uit militaire en expansie-overwegingen. Het wil dc Europeanen in zee drijven. De oorlog tegen Italic is daarom slechts het voorspel voor een groot ere actie, die zich op het gehcclo zwarte continent zal afspelen. Naar verluidt aldus een Reuterbericht uit Addis Abeba is liet Fransche garni zoen van Djiboeti in de afgeloopen week aanzienlijk versterkt. Volgens berichten uit Amerikaanscho bron zou de Brilsche regeering voornemens zijn 20.000 man Britsch-Indischc troepen naar Berbera tc zenden. Engeland beschuldigd liet C.iornalc d'Italia bevat een artikel, waarin Enfteland er openlijk van wordt be schuldigd het Abessijnsch verzet tegen Italië te steunen 011 groote hoeveelheden oorlogsmateriaal uil Kenya in Ahessvnié in lc voeren. DE REIS VAN DE NORMANDIE Ondanks tegenslag cn slecht weer een grootc snelheid behaald Een speciale correspondent van dc In- transigeant deelt van boord van de Nor mandie af mede, dat daar een koortsach tige ijver heeft, gcheerscht om iu te loopen op dc Bremen van den NorddcuAschen Lloyd, die zes uur eerder uit Cherbourg was vertrokken. Ofschoon kort voor het aankomen van de Normandie werd gemeld, dat het schip erniet in was geslaagd den Blauwen Wim pel tc behalen tengevolge van de slechte weersomstandigheden, waardoor het schip genoodzaakt zou zijn geweest een omweg van 100 zeemijlen tc maken, alsmede een kleine averij, meldt thans Ilavas officieel dat deze oreaanstoonier van de Compagnie Génerale Transatlanthjue cr wel in is ge slaagd den Blauwen Wimpel lc behalen. Zooals Havas officieel meldde, is de reis volbracht in vier dagen, drie uur en twee minuten en bedroeg dp gemiddelde snel heid 29.98 knoopen, waardoor het record, dat op naam van het Italiaanschc schip Rcx stond,Sis verbeterd. ATHENE, I Juni. (Reuter). De Griek- sche minister van oorlog heeft verklaard, dat. minstens 75 der stemmen zou moeten worden uitgebracht ten gunste van de mo narchie om liet herstel der monarchie mo gelijk te maken. Men verwacht, dat hier over een volksstemming zal worden gehou den een maand na de bijccnroeping van dc nationale vergadering. GEZANT OVERVALLEN DOOR ROOVERS De Duitscho gezant in Bogota (Columbia) von Ilentig, is op een uitstapje in de omge ving van Bogota door roovers overvallen cn ernstig gewond. De daders zijn opgespoord. Fataal bondgenootschap tus* s'chen tornado's en over: stroomingen DENVER, 4 Juni. (V. D.) Hot aantal dooden tengevolge van dc overstroomingen en dc tornado's in de Westelijke staten is gcslcgen tol 185. In Nebraska alleen zijn reeds 140 menschen om het leven gekomen. In bet Zuid-Westen van Kansas en in liet noorden van Oklahoma heeft dé Rcpiibli- keinsclic Rivier in zijn gcbcele stroomge bied groote. verwoestingen aangericht. Dui zenden zijn dakloos geworden, terwijl de totale schade wordt geschat op 12 mtlliocn dollar. Over een afstand van 400 K M. zijn alle bruggen weggeslagen. De toestand wordt nog ernstiger door helr opsteken van zand stormen. De nationale garde Is gorcflüircerd om liet vee in Missouri en in Mississippi tc redden van bet uit het noorden naderende water. Ook het federale leger zal hulp verlcenen, Reutei- seint nader, dat het totaal aantal slachtoffers van de Qverstróóming in Ne- biaska de 200 nadert. Het water hlijTl stij gen; 2500 gezinnen zijn ilakloos. De schade zou reeds ruim 25 millioen dollar bedra gen. Massale vlucht uit het aards bevingsgebied van Beloetsjistan Dc spoorlijn QucttaSibi is in den nacht van Zondag op Maandag weder beschadigd door nieuwe aardschokken. De lijn kon wel iswaar na zes uur hersteld worden, doch dc lichte aardschokken, die voortdurend wor den waargenomen, doen vreezen, dat de dienst op dit traject tenslotte toch gestaakt zal moeten worden, vooral met liet oog o** dc vele bruggen, die op het traject voorko men en welker herstel'zeer tijdroovend zou zijn. De stroom van vluchtelingen door Sibi houdt nog altijd aan. Tot dusverre hebben ongeveer 5000 vluchtelingen dc stad ge passeerd. De stank in dc treinen is ontzet tend, daar ook gewonden, stervenden cn dooden worden meegevoerd. In hun pani- schen schrik hebben de vluchtelingen hun verwanten liever onderweg laten sterven dan dat zij één oogenblik langer hadden moeten vertoeven op de plaats der vei schrik king. Daar komt nog bij, dat dc tempera tuur in de schaduw nergens beneden 45 gra den Celsius is, terwijl de spoorlijn door een volkomen schaduw loozc woestijn voert. De staatssecretaris voor Iiidië, sir Samuel Hoarc, heeft in het lagerhuis een aantal me- dedeclingen gedaan over dc aardbeving in Noord-West-Indië, welke vrijwel met het in middels gepubliceerde overeenkwamen. De autoriteiten zijn den toestand meester. Daar echter vrijwel alle agenten van politic aan het reddingswerk deelnemen, is het noodig gebleken ook. nog troepen derwaarts tc zen den. De opruimingswerkzaamheden worden krachtdadig voortgezet. De vicc-koning heeft in een oproep aan de bevolking verzocht oin matcricelc hulp en ondersteuning. In het ministerie voor Indië te Londen is een speciale aardbcvingsafdceling ingericht voor dc behandeling van dc verzoeken om inlichtingen. De familiebetrekkingen van ge wonden worden op de hoogte gehouden, van het laatste nieuws omtrent hun toestand door ambtenaren van die afdeeling. Dc ge ruchten, volgens welke men Quetta in de lucht zou laten vliegen, zijn onjuist. Het reddingswerk zal niet worden stopgezet, zoo lang er nog hoop bestaat, dal zich levenden onder dc puinén kunnen bevinden. Volgens een communiqué van het ministe rie van Britsch-lndië liggen naar schatting nog 20,000 lijken onder bet puin bedolven. De lijken van 5000 inlanders zijn gevonden; zij werden begraven of verbrand. In de zie kenhuizen liggen 3250 inlanders en 155 En- gelschen. Dc Amcrikaansche ministers zullen de N.R.A.ïcrisis bespreken WASHINGTON, Juni. (V. D.) President Roosevelt heeft voor heden een buitenge wone kabinctszitting in het Witte Iluis bij eengeroepen ter bespreking van den dooi de Crisis der N.R.A. ontstancn toestand. Men verwacht, dat Roosevelt spoedig een verkla ring zal afleggen, waarin hij nauwkeurig zal omschrijven welke bevoegdheden dc fe derale regeering overhoudt na dc uitspraak van het opperste gerechtshof inzake dc N.R.A. Het staat wel vast, dat het congres niét zal worden vordaagd, voordat het wetgeven de program der regeering is uitgewerkt cn Uien verwacht, dat dit program maatregelen zal bevatten die overeenkomen met onder- doelen der N.R.A.-wetgevjng. Dc voorzitter van bet huis van afgevaardigden verklaar de echter gisteren, dat hij daaromtrent niet zeker was. NIEUWE WAGENS Dc Italiaanschc pers wijdt grootc aandacht aan dc mobilisatie van drie nieuwe divi sies en wijst op de noodzakelijkheid van verdediging der Italiaanschc veiligheid. Do I'opolo d'Italia schrijft, dat Italië zicli ge plaatst ziet voor een openlijke bedreiging, die binnenkort tot een explosie moet leiden. Do Corricre del Ia Sera merkt op, dat do mythe van de traditioncelc Engelsch-Itali* aanschc vriendschap ditmaal wel eens een gevoeligen klap zou kunnen krijgen, wan neer liet belangrijkste deel der bladen aan gene zijde van het Kanaal zijn taal niet wijzigt en zijn standpunt niet herziet. Dc Gazetta del Popoio verklaart, dat liet En- gclsch-Fransch-Italiaanschc front van Stro- sa na enkele dagen een Engclsch-Fransch- Abessijnsch front schijnt tc worden. Op ccn dergelijke monstruositeit heeft men reeds to Parijs gewezen, doch nog niet tc Londen, waar men con heftige campagne tegen Italië voert, die do verraderlijke basis van dc „traditionoele vriendschap" der Engcl- schcn aan Italic duidelijk laat zien. De staatspresident van Uruguay slechts licht gewond MON TL VIDEO, 3 J.tni. (Reuter). Om- trent ccn aanslag, die op den president vun Uruguay, Gabriel Terra, is gepleegd, wordt gemeld, dat do aanslag geschiedde tijdens een bezoek aan do rennen tc Montevideo in gezelschap van den president van Brazilië Vargas, die een officieel bezoek aan Uruquay brengt. President Terra liep een verwonding aan het been op; deze bleek niet van em stigen aard te zijn, want gisteravond heeft president Terra aangezeten aan een banket ter cerc van president Vargas. Na het eerste schot wierp Terra zich op den dader en sloeg hem dc revolver uit dc hand. De dader probeerde te vluchten, doch werd door de menigte gegrepen en mishan deld. Hij poogde zelfmoord tc plegen, doch liep daarbij slechts een lichte verwonding op. Het bleek de voormalige afgevaardigde Bernardo Garcia tc zijn. Dit nummer bestaat uit 2 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Volgens een bericht uit Tsoeujoca, in dc gedemilitariseerde 'zone, heeft men daar dc i ij ken gevonden van den Japanschen gen darmerie-officier Tamoto cn zijn adjudant Kawamaki, die beiden waren doodgescho ten. Dc verhouding tusschcn Japanners cn Chineezcn tc Tientsin en tc Peking is vol gens Reu Ier op het oogenblik minder ge spannen. Er is alle reden aan tc nemen, dat dc doer Japan gestelde cisch inzake ontslag van generaal loe als gouverneur door iie autoriteiten van Peking zal worden aanvaard. Reuter seint uit Moekdan, dat liet op percommando van het Kwantocng-lcger mededeelt, dat op aanwijzing van het Ja- pansche ministerie van oorlog alle mili taire operaties in de gedemilitariseerde zone van 1 Juli af cn wel des avonds om G uur O.E.T. zijn gestaakt. De ongeregelde Chi- neesche troepen hebben de gedemilitariseer de zone gedeeltelijk verlaten. NEW YORK, 3 Juni. (Reuter) Dc breuk tusschcn President Roosevelt en dc Hearstpers schijnt thans volkomen te zijn. De Hearstpers heeft een artikel opgenomen, waarin wordt geschreven, dat Roosevelt on grondwettelijk meer macht heeft dan een constitutioneel vorst in Europa on practiscli evenveel als ccn Europeesch dictator. DREIGENDE STAKINGEN IN AMERIKA WASHINGTON, 3 Juni. (Reuter). Wil liam Green heeft wederom gedreigd met slaking in het geheele land, indien de onder dc codes geldende werktijden en loonen niet door de werkgevers worden gehandhaafd en heeft als voorzitter van dc American Fede ration of Labor don raad van het vakver bond bijeengeroepen ter bespreking van dc situatie, ontstaan door dc uitspraak van het Opperste Gerechtshof. De zitting zal plaats vinden op Donderdag 6 Juni a.s. Green kondigde aan, dat liet be drijfsleven op het punt staat terug tc koeren naar het stadium van den strijd met hand on tand. (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. op andere pagina's RINNhNI.AND Persstemmen over bet aftreden van Mr. Stccnbcrghc. (Tweede Blad, pag. 2). Zwakke tot matige Zuid-Oostelijke tot Zuid Westelijke wind, zwaar I>c- woikt rr.st tijdelijke opklaring, waar schijnlijk regenbuien niet kans op on weer, aanvankelijk iets warmer. Hoogste barometerstand: 763.1 te Jan Maycn. Laagste barometerstand: Tia.'J lc Valcntia. Buitenlandsch weeroverzicht Dc depressie in liet Westen beeft zich vooral over de Golf van Biscayc uitgebreid. Dc rug van hoogen druk iu liet Zuiden trok naar Duitschland. Dc hoogc druk in liet Noord-Westen nam af. Over Scandinavië ligt nog ecu ondiepe deressie. Behalve in Zuid-Duitscliland is dc lucht ovoral zwaar bewolkt. In Zuid-West- Frankrijk, Zwitserland cn Zuid-West-" Duitschland zijn zware regens gevallen en er valt nog regen in Ierland, West-Frank rijk, Oost-Duitschland cn plaatselijk in Scandinavië. Achter de depressie op den Oceaan waaien stormachtige Noord-Weste lijke winden, overigens is dc luchtbeweging zwak of matig. liet afnemen van den Noord- Oostelijken kouden stroom maakt geleide lijk ccnige tcmperaluursslijging mogelijk. RUIME STALLING MET ON- DERHOUDS - ABONNEMENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler, Plymouth, Adler, Fiat, M.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte auto's in elke prijsklasse voorradig. DE ONTVOERING VAN WEYERHAUSEN In verband met dc ontvoering van George Wcverhauscr is een zekere Yolbcy .Davis gearresteerd en onder sloikc bewaking paar St. Paul overgebracht. Men vermoedt, dat Davis wel niet de hoofddader is, doch wèl een lid van oe ontvocdersbendc. Dc politic zoekt met alle haar ten dienste staande middelen naar dc hoofddaders van deze ont voering. Davis heeft hekend, dat hij verle den jaar deel heeft gehad aan de ontvoe ring van Brem or, eigenaar van een bierbrou werij.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1