TAXIDIENST 4000 Speciale groots wagens BOUISSON TEN VAL GEBRACHT LEYÏAX GARAGE MOLENAAR TELEFOON 1210 EEMLANDEü Woensdag 5 Juni 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 283 DE VOLMACHTEN GEWEIGERD Kabinet afgetreden DE NORMANDIE TE NEW YORK NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland TEL. 1788 W. LEYENHORST - LEUSDERWEG 242 Een tweetal stakingen STABILISATIE VAN DE VALUTA RIVIEREN BUITEN DE OEVERS Dk nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN TEL. 1830 TEL. op aodere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 9 uur 41 min. In- en verkoop van automobielen TSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummef elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertenticn voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1*Bewijsnummer extra f 0.05 Nadat dc Kamer aanvankelijk het vertrouwen in dc regee» ring had uitgesproken PARIJS, 4 Juni. (V. D.) De Kamer heeft met 264 tegen 262 stemmen het wetsontwerp inzake toekenning van volmachten aan dc regcering verworpen. De re* geering is in verband daarmede afgetreden. PARIJS, 4 Juni. Hedenmorgen kwam het nieuwe kabinct-Bouisson onder voorzit terschap van den president der republiek Lebrun in het Elysce bijeen ter goedkeu ring van den tekst van dc regceringsvcr- klaring. Reuter meldt voorts dat in aansluiting op den kabinetsraad nog een ministerraad werd gehouden, welke onder voorzitterschap stond van den president der republiek en waarin dc minister van builcnlandsche za ken, Laval, den ministerraad op dc hoogte bracht van de loopende aangelegenheden der buitcnlandschc politiek. Do minister raad besloot nog, dat dc r^gceringslcden tot nader order aan geenerlei plechtigheid of demonstratie mochten deelnemen. Bouisson Korf voor den aanvang van de Kamerzit ting van heden was ook dc radicaal-socia- Jistische Kamerfractie bijeengekomen. liet gelukte Hcrriot niet een groot deel der fractieleden, die nog steeds gekant waren tegen toekenning der volmachten, over tc halen tot een tegemoetkomender standpunt. Herriot vertrok uit de fractiezitting met dc inededeeling, dat hij als voorzitter van de riadicaal-socialistische partij zou aftreden. Slechts met moeite gelukte liet fractieleden Herriot hiervan af tc brengen. De regeeringsverklarin£ De regeringsverklaring die door den pre mier in de Kamer en door den minister .van justitie in den Senaat is voorgelezen, luidt als volgt: De regecring die zich aan het parlement voorstelt vormt dc grootste coalitie, die men Sedert den oorlog tot stand gebracht heeft. Plannen die gisteren nog tegenover elkan der stonden, hebben zich heden met het oog op een bepaald doel nauw aaneengesloten, n.l. met het doel dc nationale valuta te handhaven en de financiën en de economie des lands tc herstellen. Met het oog op een buitengewonen toe stand zijn buitengewone maatregelen noodzakelijk. Opdat deze maatregelen effec tief zijn zullen, moeten zij zonder verwijl worden genomen. Weinig dagen zijn voor de speculanten voldoende geweest om hun aanvallen ten uitvoer tc leggen, ons geld aan te vallen en overigens vergeefs te trachten opwinding te verwekken en onder de arbeiders van ons land ontstemming tc doen ontstaan. Ons antwoord, het antwoord van den Btaat, zal beslist zijn. Wanneer wij van het Parlement verlangen, dat het ons voorloopig een deel van zijn wetgevende be voegdheden overdraagt, geschiedt dit, om het essentieelc te behoeden, om beter te dienen en om die demo cratische instellingen hoog te hou den, waaraan wij trouw blijven. De uitgebreide bevoegdheden, die echter naar tijd en omvang beperkt zijn, en die .wij aan het Parlement zullen voorstellen ons loc te staan, zullen ons in staat stellen onmiddellijk dc speculatie te breken en den franc te beschermen tegen iedere bc- nadeeling. Zij zullen ons verder in st^at stellen onze financiën en os? ze economie, die door de uitwerking van een sedert vijf jaren sleepende crisis aangetast en gestoord is, te herstellen en tc saneeren. Dit posi tieve werk willen wij ten uitvoer leggen Volgens een totaalplan. Bij deze inspanning zal niets vcrónacht- laarnd worden om do verschillende lakken lan industricclc bedrijvigheid tot nieuw leven te brengen en de goedcrenruil in het binnenland en met het buitenland te her stellen. Wij stellen op den voorgrond een landbouw, die het grootste deel der bevol king bezig houdt en die door de slechte ver koopsmogelijkheden zijn laatste hulpbron nen ziet opdrogen. Onze industrieelen en kooplieden, die zoo zwaar getroffen zijn, zullen bij hun strijd togen de crisis ge steund worden. Wij zullen alle middelen in liet' werk stellen om de werkloosheid en haar gevolgen van sociale ellende en hui selijk leed in goede banen tc sturen. Tege lijkertijd zullen wij de morcelc sancering van het \olk de zorg geven van een snelle en besliste rechtvaardigheid en den repu- blikeinsclien staat verdedigen. Vredespolitiek Wij zullen naar builen onze vredespoli tiek voortzetten. Aangezien Frankrijk vrede lievend gezind is, moet het voortdui'end bedacht zijn op de landsverdediging en op de collectieve organiseering van dc veilig heid. Wij zullen getrouw aan onze vriend schappen en onze allianties allen oproepen tot medewerking. Wij zijn den Volkenbond toegewijd en onze aanwezigheid in Genèvc zal een werkzame en waakzame zijn. De uitgebreide volmachten, die wij vra gen van het vertrouwen van het parlement zullen nooit van dit doel worden afgeleid. Na het voorlezen van dc regeeringsver- klaring werden de interpellatie-voorstellen bekend gemaakt. Minister-president Bouis son cisrhtc onmiddellijke verdaging van hun behandeling, waarbij hij de vertrou wenskwestie stelde. Bij de eerste stemming bes haalde dc regeering met 390 tegen 192 stemmen de meers derheid. Daarbij bracht een afgevaardigde naar voren, dat dc regeering eerst hare mcenin- gen tot uiting moest brengen omtrent de voormalige frontstrijders. Lóón Blum cisch- te onmiddellijke behandeling van dc inter pellaties, waarbij hij een beroep deed op de gebeurtenissen van den laatsten tijd, zooals de rede van Hitier, de reis van Laval naar Oost-Europa en het Fransch- Russische pact. Dc machtigingswet, die Bouisson heden in liet parlement heeft ingediend, heeft den volgenden tekst: Teneinde do devaluatie van do valuta te verhoeden, wordt dc regec ring door Senaat en Kamer gemach tigd tot 31 October 1935 alle maat regelen tc nemen, welke geschikt zijn de sancering van dc staats financiën te verwerkelijken, de her vatting van de economische bedrij vigheid mogelijk tc maken en de benadeeling van liet openbare crc- diet te verhoeden en tegen tc gaan. Deze verordeningen van den minis terraad zullen vóór 1 Januari 1936 aan liet parlement ter ratificccring worden voorgelegd. Vervolgens werd de zitting geschorst, teneinde de financieele commissie \an dc Kamer gelegenheid te geven rapport uit tc brengen. Deze commissie beeft met 19 tegen 18 stemmen het ontwerp aangenomen, nadat Bouisson en Caillaux het voorstel verde digd hadden. De Kamerzitting werd om 17.30 uur her vat en in deze zitting werden met 261 tegen 2G2 stemmen de volmachten gewei gerd. Voordat tot stemming overgegaan werd, verklaarde minister Caillaux nog, dat zoo lang hij minister van financiën was er nooit een devaluatie van den franc zou komen, noch een gouduitvoerverbod zou worden ingevoerd. Hij zag de stabiliseering van alle valuta's onder oogen. zonder daar bij de positie van den franc ten opzichte van dc goud verhouding op te geven (leven dig apnlaus). Na deze verklaring werden de algemeene debatten gesloten en werd overgegaan tot behandeling van het ontwerp, waarbij de minister-president Bouisson het woord nam. Na de stemming, die de regeering-Bouis- son ten val bracht, vergaderden de leden van het kabinet, naar verluidt om de situa tie te beschouwen. Het wordt nog niet zeker geacht, dat Lebrun onder de tegen woordige omstandigheden het ontslag van het kabinet zal aanvaarden. Bouisson opnieuw for jnateur?, In de Kamer heeft de minister-president verklaard zijn taak niet te hebben aan vaard uit persoonlijke eerzucht. Ilij was van meening dat alle partijen, behalve dc socialisten cn de communisten, zich met zijn voorstellen zouden vereenigen. Het bleek hem echter, dat verschillende radi caal-socialisten zich bedacht hadden. Bouisson verklaarde verder niet te zullen tornen aan de uitkeeringen aan de oud strijders, maar wel eenigc misbruiken in die uitkeeringen te zullen bestrijden. Dc oud-minister van marine Pictri ver klaarde aan journalisten dat wanneer, zoo als bij verwachtte, Lebrun opnieuw aan Bouisson dc opdracht tot het vormen van een kabinet zou geven, de nieuwe regee ring thans een meerderheid van vijftig stemmen zou vinden. Toen Bouisson te middernacht het Elysec verliet, verklaarde hij dat president Lebrun hem had verzocht opnieuw een kabinet sainen te stellen, doch dat hij had gewei gerd. Hij had den president aangeraden een beroep tc doen op Janneney, Dc president van dc Franschc republiek Lebrun (midden) met den ex-minis ter van buitcnlandsche zaken Laval (rechts) cn den ex-minister van finan cien Caillaux (voor). Binnengevaren onder het geloei der sirenes Toen dc Normandie te New-York aan kwam, was dc belangstelling in dc haven buitengewoon groot. Bij het binnenvaren van het reuzenschip loeiden dc sirenes van schepen en fabrieken, terwijl de passagiers van talrijke gepavoiseerde booten luide juichten. Een eskader vliegtuigen cirkelde boven hot schip. Mevrouw Lebrun, dc ccht- genooto van den Franschen president, die zich onder de 2170 passagiers van dc Nor- mandic bevond, werd 'verwelkomd door Amerikaansche hoogwfc'uóigheidsbekTeedcrs Reuier seint nader uit New-York: Sedert de ontvangst van Lindbergh heeft New-York nooit meer zulk een geestdrift aan den dag gelegd als gisteren bij de aankomst van de Normandie. Ruim 100.000 mcnschen, zwaaiende met Amerikaansche en Franschc \laggen, stonden op de kade en juichten het schip toe. Heden zal mevr. Lebrun door Roosevelt worden ontvangen. UITLEVERING VAN EEN GEARRESTEERDE Van officieclc Tsjechische zijde wordt medegedeeld, dat de Duitschc emigrant Lampersberger, die op 27 April bij het grens station Eiscnstein op Tsjechisch gebied werd gearresteerd en naar Duitschland gebracht, Maandag is uitgeleverd aan dc Tsjechische autoriteiten. WINKELIERS STAKEN PARIJS, 4 Juni. Op het parool van de links gerichte coöperatieve organisaties heb ben vanmorgen \ele Panische winkeliers cn zakenlieden hun zaken niet geopend. Vooral in de roode districten in dc banlieu en in het Noorden hebben velen gehoor gegeven aan de protestactie der Parijschc koopiicden en industrieelen tegen de economische en bclastingpolitiek der regeering. De politie heeft maatregelen getroffen om ongeregeldheden, die zich naar men vreesde vanmiddag zouden kunnen voordoen, den kop in te drukken. Het personeel der Franschc staatsdrukkerij heeft het werk neergelegd Reuter seint uit Parijs: Nadat het per soneel van dc staatsdrukkerij Maandagoch tend weer in zijn lijdelijk verzet volhardde, door n.l. wel op dc werkplaats tc verschij nen, doch geen slag uit tc voeren, heeft do minister van financiën gelast de deuren der drukkerij tc sluiten. De 1200 arbeiders hielden gistermiddag op dc arbeidsbeurs een bctooging, waarbij werd besloten do staking voort tc zetten, totdat de loonsver laging van 20 centimes per uur zou zijn ingetrokken. To Douglas, dc hoofdstad van het eiland Man, zijn volgens Reuter tengevolge van een ioonconflict 3000 transport- cn gemeen te-arbeiders in staking getreden. Dc gc- hcelc stad is verstoken van electricitcit en ook de gasvoorziéning is stopgezet. Het. ge- heele autobus-, tram- cn treinverkeer staat eveneens stil. Plannen der nieuwe Frans schc regeering PARIJS, 4 Juni (V.D.). Van welinge lichte zijde wordt vernomen-, dat minister president Bouisson hedenmiddag in zijn re- geeiïngsverklanng in do kamer zou willen voorstellen, de wcnschelijkheid te overwe gen van een nieuwe internationale mone taire en economische conferentie in den geest van de in 1932 tc Londen gehouden conferentie. Dc minister van financiën Caillaux ver klaarde, dat zijn eerste zorg liet herstel van den internationalen handel zal gelden cn dat dit ten zeerste vergemakkelijkt zal wor den, wanneer dc andere groote mogendhe den in de naaste toekomst tot definitieve stabilisatie van hun valuta zouden beslui ten. Hij kondigde tevens maatiegclcn aan voor controle op dc effectenbeurs, o.a. Ier be scherming van kleine beleggers. MEXICO-CITY, 4 Juni (Reuter). In dc dorpen San Pedro en Actopan zijn hon derd personen slachtoffer geworden van een overstrooming, ten gevolge van dc ovcrstioo ming van dc rhicr Actopan. Verscheidene slachtoffers werden verrast in dc kerk, tijdens een dienst. Tot dusver zijn ongeveer 50 lijken teruggevonden. Tc Mexico City komen de menschen naar het lijkenhuis om tc zien of zich onder dc aangevoerde lijken familieleden bevinden. Een modderstroom heeft alles meegevoerd en men vreest, dat talrijke boeren in de modder zijn gestikt. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. BUITENLAND Koning George verjaart. (Eerste Blad, pag. 2). BINNENLAND Het lekkende Julianakanaal. (Tweede Blad, pag. 2). OMTREK Vergadering van 't Nut. i (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS Oneerlijke collcctricc voor dc Utrechtsche rechtbank. (Tweede Blad, pag. 1). Notaris Dinger jubileert. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut te De Bilt. Verwachting: Meest matige Zuide lijke tot Zuid-Westelijke wind, zwaar bewolkt of betrokken met tijdelijke opklaring, regenbuien met kans op onweer, weinig verandering in tempe ratuur. Jloogsic barometerstand 763.S tc Isafjord. Laagste barometerstand 745.8 tc Scilly. Buitenlandsch weeroverzicht Dc depressie in liet Zuid-Westen neemt in bcteekenis af. De gisteren in de Golf van Biscayc verschenen daling heeft zich snel naar Oost-Duitsehland verplaatst, terwijl de andere met zware regens over ons land trok. Nieuwe secundairen zijn in aantocht. In Scandinavië blijft het weer koel met lichten of matigen neerslag. In Oost- Duitschland en Polen stijgt dc temperatuur. Op dc Britsche eilanden blijft het koud en regenachtig. In Frankrijk is het zachter, maar vallen zware regens. Ook in Zwitser land viel veel regen. Krachtige Westenwin den waaien in dc Golf van Biscayc cn in West-Frankrijk. De drukstijging in het Zuid westen kan tijdelijk eenige verbetering brengen, maar van den Oceaan nadert een nieuwe depressie, zoodat de toestand onzeker blijft. Wij brengen 'de historische congres-zitting in beeld, waarin voor het eerst in Amerika's parlementaire geschiedenis een Amcrikaansch staatspresident, i.e. Roosevelt, persoonlijk de afgevaardigden bezwoer dc bonus-wet (uitkeering aar. oud-strijders)', waarover hij zija yeto had uitgesproken, nïcj, aan tc nemen, RUIME STALLING MET ON- DERHOUDS- ABONNEMENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler, Plymouth, Adler, Fiat, M.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte auto's in elke prijsklasse voorradig.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1