TAXIDIENST L E Y T A X Speciale groote wagens 4000 TEL. 1788 GARAGE TELEFOON 1210 DE EEMLANDEB Vrijdag 7 Juni 1S35 LAVAL GESLAAGD REUSACHTIGE BRAND IN CHINA COMPANYS VEROORDEELD AMNESTIE IN PALESTINA Aardschokken in Italië FRANSCH-RUSSISCH PACT QUETTA VERLATEN STAD NIEUW KABINET IN ENGELAND Vliegtuig neergestort LAVAL VORMT EEN NIEUW MINISTERIE RADICAAL-SOCIALISTEN THANS OP ZIJN HAND NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland W.LEYENHORST - LEUSDERWEG242 ABESSYNIE WACHT AF SCOTLAND YARD KRIJGT EEN NIEUWE CHEF KOREA GETEISTERD Doodvonnissen in Rusland EXEMPLAREN TEL. 1830 TEL. 1093 op andere pagina's Laatste bericlhteo, Eerste fc>3ad pag. 3 WEERVERWACHTING 9 uur 42 min. In- en verkoop van automobielen RSPOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; pee <•====———- week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnumm«f i elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentie voor dw helft van den prijs. - Kleine Advertcntiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regel» 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnummer extra f 0.05 Hedenavond voorlezing van de regeeringsvcrklaring in Kamer en Senaat PARIJS, 7 Juni. (Reuter). In den loop van den nacht is Laval er in geslaagd een nieuw kabinet samen te stellen. Hij heeft den president der republiek Lebrun de vol- dende lijst van ministers kunnen voorleg gen: Laval: Minister-president cn Buiten- Jandsche Zaken: Herriot, Marin en Flan din: Mi nisters van Staat: Berard: Justitie: P a g a n o n: Binnenlandsche Zaken; Fabry: Oorlog; Piétri: Marine: Generaal Denain: Luchtvaart; Bonnet: Handel: Regnier: Financiën Marcombes: Onderwijs en opvoeding; Laurent Evnac: Openbare werken; Boll in: Koloniën; Mario Roust an: Koopvaardij: Frossard: Arbeid; Maupoil: Pensioenen; Cat ha la. Landbouw; Lafont: Volksgezondheid; Man del: P.T.T. B la i s o t: Onderstaaatssecretaris en toe gevoegd aan den premier, belast met de zaken van Elzas-Lotharingen Het kabinet omvat vier senatoren n.l. La- val. Berard, Regnier en Mario Boustan. Buiten liet parlement staat Denain. De anderen zijn kamerleden. Dertien ministers maakten deel uit van liet kabïnet-Bouisson. Van de nieuwe be lmoren Flandin en Fabrv tot de groei) links-republikeinen Bonnet. Marcombes en Maupoil tot de rad. soc., Regnier tot de links-democraten. Berard tot de Union Ré- puhlicaine, waarvan hii voorzitter is. Het. nieuwe kabinet onder leiding van Laval beeft in het Elvsée, nadat het. zich aan Lebrun had voorgesteld, reeds in den loop van den nacht een soort ministerraad gehouden, waarin de richtlijnen voor de regeeringsvcrklaring werden besproken. Vanmiddag om 5 uur vindt een offiriecle kab'netszitting plaats, waarin de regee ringsvcrklaring definitief zal worden vast- geste^L-die-te zes uur in de kamer cn in den senaat zal worden voorgelezen; Het verbond van belastingbetalers heeft gisteravond de aangekondigde massa-pro testvergadering gehouden. Eenige resolu ties werden aangenomen, waarin o.a. werd gezegd «Wij verzoeken den president der repu bliek er voor te zorgen, dat het gezag wordt hersteld, dat het parlementaire voorrecht tot vaststelling van de openbare uitgaven wordt opgeheven, dat de begrooting door beperkende uitgaven in evenwicht wordt gebracht, de valuta wordt gehandhaafd cu elke bedrieger en speculant onverbiddellijk» zal worden vervolgd". Na afloop der betooging kwam het tot botsingen met de garde mobile. Vier per sonen werden gewond, van wie één vrij ernstig. NANKING, 6 Juni (Reuier). Buiten de stadsmuren van Nanking brak ecu brand uil, die in korten tijd een reusachtiger om vang aannam; C00 huizen der Chinceschc bevolking in hel havenkwartier werden ge heel vernield. De materieele schade bedraagt eenige honderdduizenden Chinccsche dollars. MADRID, G Juni. (Reuter). liet ge rechtshof heeft gisteren Companys, den president van de Jtaliaansche generaliteit en de overige raadsleden van de generaliteit wegens militairen opstand tot dertig jaar gevangenisstraf elk veroordeeld, liet vonnis is nog niet bekend gemaakt, docli men weet te melden, dat de eiscli van den procureur- generaal niet li tegen 7 stemmen is aange nomen. JERUZALEM, G Juni. (V. D.) Dc Brilsche hooge commissaris in Palestina, sir Arthur Wauchope. heeft in een verklaring medege deeld, dat hij ter bevordering van de goede .samenwerking tusschen de verschillende be volkingsgroepen in Palestina de herinnering aan de onlusten van 1929 zooveel mogelijk wenscht uit te wisschen en dat hij derhalve beeft besloten lot vermindering van de straf der velen, die daarbij zijn veroordeeld. Dc geldboetes, die eenige districten moesten opbrengen, zijn gedeeltelijk teruggestort. KAZERNE BESCHOTEN LONDEN, G Jusii (Reuter). Uit Dublin wordt gemeld, dat de kazerne van de ler- schc burgerwacht te Kildorrerv in het graafschap Cork Dinsdagochtend door ge wapende mannen is bescViten. Talrijke vensters zijn vernield, doch nie mand werd getroffen. Tegelijkertijd werden alle telefoon- en telegraaflijnen in het dis trict doorgenseden. Alleen materieele schade veroorzaakt MILAAN, G Juni. Gistermiddag om streeks 13 uur is in verscheidene steden van dc provincies Itomagna en Venetië een aantal aardschokken gevoeld. Tamelijk heftig waren de schokken te Faenza, waar de bevolking zeer verschrikt was, ook werd hier aanzienlijke materieele schade \eroorzaakt. Het epicentrum van de aardbeving bevond zich op ongeveer 30 K.M. van Faenza. Minder hevige aardstoo- ten werden gevoeld te Bologna, Ferrara, Forli en Verona. Uit vrees verliet de bevolking deels de huizen, doch voor zoover tot nu toe vast gesteld kon worden, werd niemand gewond. Ook te Castel Bolognesc werd de schok ge voeld, het is de hevigste aardschok sedert 1781. Hier werden talrijke dakpannen van de huizen geslingerd en een kerk en de wachtkamer van het station werden ernstig beschadigd. Parijs zal antwoorden op de Duitsche bezwaren PARIJS, 6 Juni (Reuter). Do Excelsior meent te weten, dat het Fransche antwoord op de Duitsche bezwaren tegen het Fransch-Russische pact heden zal worden overhandigd. Uit Londen wordt gemeld, dat de Engelsche regeering zich volledig ac- coord heeft verklaard met dc nieuwe Fran sche nota aan Duitschland over de Oost- pactonderhandelingen. Duizenden vluchtelingen van alle bestaansmiddelen verstoken J ONDEN, 7 Juni. (V. D.) Geen levende ziel bevindt zich thans meer in Quctta. Bond de stad is door de soldaten een cordon ge trokken. Tusschen dc 4000 en 5000 personen zijn thans reeds geëvacueerd. Er zijn maat regelen genomen om hen onder te brengen en te verzorgen, waarvoor de autoriteiten van den Pendsjab en Sind zorg dragen. Duizenden vluchtelingen zijn van alle mid delen van bestaan verstoken en ofschoon dc rëgeering van Indië alles doet wat in haar vermogen is, blijft snelle en ruime hulp, waartoe de onderkoning een oproep heeft uitgevaardigd, noodzakelijk. Een bureau is ingesteld ter behandeling van dc eischen in zake verloren eigendommen in het aard- bevingsgebicd. Hef reddingswerk wordt mede in verband hiermede voortgezet, voor zoover dit met de veiligheid cn openbare gezondheid in overeenstemming kan worden gebracht. LONDEN, 7 Juni (Reuter). Het Engel sche kabinet zal na de wijziging, die zich vanavond gaat voltrekken, aldus worden samengesteld: Eerste Minister, Baldwin. Lord President of the council Mac Donald Binnenlandsche zaken Simon. Financiën Neville Chamberlain. Lord-kanselier, Hailsham. Buitenlandsche zaken, sir Samuel Hoare. Lord-zegelbewaarder, lord Londonderry. Minister zonder portefeuille, Eden. Oorlog, Halifax. Indië, Markies Zetland. Dominions, Thomas. Koloniën, Malcolm Mac Donald (zoon van Ramsay). Luchtvaart, Cunliff Lister. De portefeuilles van handel, admiraliteit en landbouw blijven onveranderd. Geheel Engeland aldus Reuter is vandaag vol van dc kabinetswijziging, Ramsay Mac Donald logt na een precies zesjarige ononderbroken ambtswerkzaam)- heid als minister-president de leiding der nationale regeering neer en maakt plaats voor den leider der conservatieve partij, Stanley Baldwin. De wijzigingen in de regeering zijn zoo danig, dat het nationale karakter der regee ring behouden blijft. De voornaamste wijziging is de vorvan- ging van den oorspronkelijken Labour- minister-president door een conservatief. Alle ochtendbladen publiceercn reeds vol ledige ministerlijstcn, die alle met elkaar overeenstemmen en op enkele uitzonderin gen na neerkomen op de publicaties van de laatste dagen. Als nieuwe minister van Oorlog wordt genoemd lord Halifax, de te genwoordige minister van onderwijs en eerediensten. De lord-grootzcgelbewaarder Eden zal waarschijnlijk worden benoemd tot minister zonder portefeuille en daardoor lid van het kabinet worden. Hij zal zijn werkzaamheden in het Foreign Office voortzetten en zich, zooals tot nog toe, voornamelijk met volken bondskwesties bezighouden. De minister voor de luchtvaart, lord Lon donderry, wordt leider in het hoogerhuis en krijgt volgens de bladen tegelijkertijd den rang van lord-zegelbewaarder. Baldwin zal Zaterdagavond als nieuwe minister-president een radio-toespraak lot het Engelsche volk houden, die ook naar Amerika zal worden uitgezonden. Macdonald woonde gisteravond een ver gadering bij van de nationale Labourgrocp en verzocht haar de nationale regeering onder leiding van Baldwin met dezelfde geestdrift te steunen als zij het tot nog toe hem had gedaan. BADEN BADEN, G Juni (V.D.). Van zeven Engelsche vliegtuigen, die op reis van Frankfurt naar Straatsburg in Baden Baden een tusschenlandipg hadden ge maakt, is heden een toestel bij een rond vlucht boven het vliegveld alhier neerge stort. De piloot. C. G Highficld uit Londen bekwam zware verwondingen. Twee Duit- schers, die. hij als passagiers bad meegeno men, werden lichter gewond. WERELDGEBEUREN Algemeen neemt men aan dat dc Kamer hem de finan* cieele volmachten zal toes staan FRANKRIJK beert weer een regeering. Nadat bet kabinet-Flandin ten val werd gebracht cn ook het minigterie- Rouisson ditzelfde lot moest doelen, was dc beurt aan Laval, wien echter zooveel moei lijkheden werden bereid, dat hij de opdracht lot kabinetsformatie aan den staatspresi dent terug moest geven. Toen kreeg Piétri een kans: zijn formatiepogingen liepen ech ter eveneens op een mislukking uit. Nog maals werd een beroep op Laval gedaan: ditmaal slaagde hij. Ziedaar in enkele woor den de ontwikkeling der politike crisis, waardoor Frankrijk de laatste dagen in be roering werd gebracht, gereleveerd. liet kan overigens niet ontkend worden, dat Piétri blijk heeft gegeven van groote tegemoetkomendheid tegenover de radicaal- socialisten, zoodal liet er een oogenblik den schijn van had, dat zijn concessies liet pad zouden effenen voor een oplossing der cri sis. 11ij nam genoegen met een machtigings wet van vrij bescheiden strekking, zoodat de overdracht van de parlements-bcvoegdhe- den aan de regeering bijna nauwelijks meer kon worden aangeduid als een algeheelo delegatie van dc competenties der volksver tegenwoordiging aan het kabinet. Eerder was er sprake van een uiterst nauwe sa menwerking tusschen afgevaardigden en ministers, vooral tusschen de Kamercommis sies en de kabinetsleden, doch hoe. ver Piétri ook over de. brug kwam, het mocht niet. baten. Opnieuw was het dc linkervleugel der ïadicaal-socialistische partij, die een spaak in het wiel stak en het schijnt vooral Daladier te ?ij:i geweest, die om half per soonlijke, half polieke redenen den forma teur zijn medewerking hardnekkig ontzeg de. Bovendien werd hel Piétri duidelijk, dat de socialisten niet slechts een ministerie onder zijn leiding niet zouden dulden, maar hel zelfs zouden bestrijden, aangezien Piétri's economisch cn financieel program hun niet beviel. Er zat voor hem toen niets anders meer op dan president Lebrun mede tc dcc- len, dat hij niet bij machte was het aanzijn te geven aan een nieuwe regeering. Het merkwaardige geval deed zich daarop voor, dat Laval, ten tweeden male niet dc kabinetsformatie belast, ditmaal bij de ra dicaal-socialisten niet op denzelfden tegen stand stuitte als den eersten keer, toen dit verzet licrn noopte dc formaliepogingen op te geven. Vooral de interventie van Herriot, die tegenover zijn geestverwanten liet uit komen, flat men bij dc crisis niet langer had te doen met een louter politieke kwestie, doch dat het lot der republikeinsche con stitutie op het spel stond, heeft de meest i ecalcitranle radicaal-socialisten doen in binden. Bovendien bracht ook dc veeï- eischendheid der socialisten de meesten hun ner tot inkeer, zoodat het gezonde verstand tenslotte de overwinning behaalde. Alleen reeds uit het. feit, dat slechts drie leden van dc radicaal-socialistische Kamer fractie zich niet gul aan de zijde van Laval schaarden zij bepaalden zich eoli- tpr slechts tot stcmonthouding kan wor den afgeleid, dat, wanneer do nieuwe regee ring, al verschilt zij in wezen niet bijster veel van het kabinct-Bouisson, zich aan liet parlement voorstelt, dit haar niet alleen zijn vertrouwen zal schenken, maar tevens de financiecle volmachten verleenen, die door de radicaal-socialisten Piétri, zelfs in bescheidener omvang, werden onthouden. De grootste beteekenis ontleent de oplos sing der crisis aan de omstandigheid, dat bet feitelijk regeeringloos tijdperk thans opgehouden heeft te bestaan en de paniek kansen zijn verkleind, zoodat met nieuwen moed de verdediging van den franc en de economische saneering ter hand kan wor den genomen door een kabinet, samenge steld op den grondslag eener beperkte nationale eenheid. In den algemeenen politieken toestand geen wijziging gekomen ADDIS ABEBA, 6 Juni. In vooraan staande kringen tc Addis Abeba neemt men ten aanzien van het Abessynisch-Italiaan- sche conflict een afwachtende houding aan. Alvorens verdere maatregelen tc nemen wil men het resultaat afwachten van de l)ehandeling door het Volkenbondsscheids- gerecht. Overigens gaat men door met het nemen van de maatregelen* die naar de meening van bevoegde kringen noodig zijn om niet onvoorbereid tegenover verschillen de eventualiteiten te komen staan. In goed ingelichte kringen verklaart men, dat door liet te Genève bereikte accoord in zake instelling van een verzoeningscommis sie geen verandering in dc beoordccling van den algemeenen politieken toestand is ingetreden. Men wijst erop, dat bet feit, dat de keizer reeds vier weken in het Harrar-gcbied ver toeft, het beste bewijs voor de afwachtende en rustige houding van de regeering is. Van Abessynische zijde wil men alles vermijden om niet ten overstaan van de openbare meening met het odium van een verdragsscheiding te worden belast. Der halve zal bet resultaat van de behandeling van het geschil door het scheidsgerecht van den Volkenbond worden afgewacht. Het conflict blijft niettemin in een acuut stadium, zoolang de gebiedsbezetting door vreemde troepen voortduurt. Sedert Woens dag komen wederom berichten omtrent grensincidenten voor. Sir Philip Game de opvolger van Lord Trenchard .LONDEN, G Juni (V.D.). Als opvolger \an Lord Trenchard is tot hoofdcommissaris der Londensche politie benoemd de vice-lucht- maarschalk Sir Philip Game. De nieuwe chef van Scotland Yard is 59 jaar oud en heeft, een schitterende carrière in het leger en bij dc luchtmacht achter zich. Hij onderscheidde zich in den Zuid- Afrikaanse hen oorlog en in den wereldoor log. Hij verwierf tal van onderscheidingen en zijn naam werd vijf maal in legerordes eervol vermeld. In 1930 werd hij benoemd tot gouverneur van Nieuw-Zuid Wales, uit welke functie hij eenige maanden geleden ontslag nam. Groote schade aangericht. Aantal schepen vergaan? SEOEL, 6 Juni (Reuter). In den afge- loopen nacht heeft op Korea een zware storm gewoed. Naar tot dusver werd ge meld, is vooral dc haven van Gc'nsan zwaar getroffen. Vijfhonderd huizen werden daar door den stórm vernield. Een visschersvloot van S9 booten is niet naar Gensan terug gekeerd. Het s.s. „Kaisjo Maroe" is met. de gehcele uit 28 personen bestaande beman ning gezonken. De ramp heeft op dc zee nog meer slachtoffers geèiseht. Dit nummer bestaat uit 2 bladen LENINGRAD, G Juni. (V. D.) Naar het blad vun het volkscommissariaat voor dc zware industrie meldt, heeft het gerech!, dat competent is voor hol vervoer op dc Ójcto- ber-spoorlijn, den hoofdkassier van liet Mos- kousche goederenslat ion, Iwanof, en een employé van de fabriek van elcctrische ap paraten „Electro Pribor" ter dood veroor deeld. Zij waren beschuldigd van verduiste ring van 180 900 roebel en vcrvalschingen. Het opperste gerechtshof der sovjetunie heeft de straffen bevestigd. Moord op een ambtenares Naar het tclegraafagentschap der sovjet unie meldt, is in den nacht van Maandag op Dinsdag de sovjet-ambtenares Irna Sjkolna- ja, die een leidende rol onder de collectieve boeren speelde en die kort geleden was be noemd tot plaatsvervangend dorpssovjet, vermoord. De dader is nog niet gegrepen. DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL!JKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. STADSNIEUWS Ondeugdelijk vlcesch verkocht. (Kanton gerecht. (Tweede Blad, pag. 1)'. S.D.A.P. vergadering in de Markthal. A (Tweede Blad, pag. 1). Veagadcring der Mij. voor Nijverheid cn Handel. (Tweede Blad, pag. 1)'. Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut te de Bilt. Verwachting: Matige tot krachtige Zuidelijke tot Zuid-Westelijko wind zwaar bewolkt met tijdelijke opklarin gen, waarschijnlijk regenbuien mei kans op onweer, aanvankelijk iets warmer. Hoogste barometerstand 769.0 te Weenen Laagste barometerstand 739.1 te .Valentia, RUIME STALLING MET ON- OERHOUDS - ABONNEMENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler, Plymouth, Adler, Fiat, M.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Qebruikte auto's In elke prijsklasse voorradig. KABINETSREORGANISATIE IN ENGELAND LONDEN, G Juni (Reuter). Gisteren is definitief de ministcrlijst van Baldwin's ka binet opgemaakt. Men acht het zeker, dat de minister van Indië, sir Samuel Hoarc, minister van buitenlandsche zaken wordt, terwijl Eden lordzegelbewaarder zal blijven. Tot minister van Indië zal vermoedelijk worden benoemd een lid van het hooger huis. Ook is nog niet bekend wie de porte feuille van oorlog al krijgen. De veronder stelling, dat dc tegenwoordige minister voor de dominions, J. H. Thomas, minister van oorlog zal worden, wordt niet bevestigd. Vermoedelijk zal Thomas in ziin huidige functie blijven. GENERAAL VON LINSINGEN f IIANNOVER, 6 Juni (V.D.). General- oberst von Linsingen is gisteren in den leef tijd van 85 jaar alhier na een korte docK lievige ziekte overleden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1