mm mimm TAXIDIENST mm Müiium RUB JJZE INZOMERJAPONNEN EN COMPLETS burger LEYTAX 4000 Speciale groote wagens DE EEMLANDEü Laval voor de kamer VACANTIETOCHTEN TEL. 1788 Belangrijkste Licht op TELEFOON 1210 ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per Zaterdag 8 Juni 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. BureauArnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 286 MACDONALD AFGETREDEN ALS PREMIER NA TIONALEREGEERING IN ENGELAND BLIJFT Thans meerderheid aanwezig? UIT MODI AMERSFOORT in binnen- en buitenland Luxe automobielen met en zonder chauffeur NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland W. LEYENHORST - LEUSDERWEG 242 Dit nummer bestaat uit 2 bladen TEL. 1830 TEL. 1093 op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 B. RUITENBERG H KLEEDING YVEERVERWACHTING 9 uur 44 min. In- en verkoop van automobielen KI# AMERSFOOMTSCH DAGBLAD week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN vaa 4 regels fl.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 WERELDGEBEUREN De „dictatuur van het gezonde menschenverstand" had heilzame gevolgen. NA zfis jurnn lang c.ers!c minister van Engeland Ie zijn. geweest, hceit Mac donald gisteren liet premierschap cv et gedragen aan Baldwin, om zich zeil te\reden ie sleilcn met de minder inspan ning vergende functie van lord-president van (teil geheimen raad Vaii die zes jaren lieeft IMacdonald bijna vier jaren aan het hoofd geslaan van de nationale regecring, waaraan in den nazomer van 1031 bet aan zijn werd gegeven. Op den keper beschouwd, heeft er door de kabinetsreorgunisatic, die zich in Enge land voltrok, sleehls een ruil van functies plaats gehad tusschcn Macdonald en diens opvolger tevens voorganger Stanley Baldwin. Ook do overige portefeuillewijzi gingen hehbpn in wezen liet karakter van hei nationale kabinet onaangetast gelalen, zoodat de reorganisatie dan ook niet het resultaat kan worden geacht van beweerde iiiceningsverschiilen in den boezem van liet kabinet, maar, wat liet premierschap in zonderheid betreft, moet worden toege schreven aan Macdöifald's gezondheidstoe stand. Toen Macdonald op S Juni 1929 ten twee den male als leider der Labour Parlv tot Britsrli premier benoemd werd, kwam hij aan het hoofd 1c slaan van de tweede ar- beideisregcoriug in Kngolands historie Met Engelscho vojk bereidde er zich meer of minder op voor, dat zich een politieke evo lutie zon voltrekken: de \erwerkelijking der socialistische beginselen in de leiding van den staat onder de leuze „vrede, wcl- vaa: t en ontwapening" en op den grond slag der democratische instellingen van Engeland. Aan een radiea'Leering der Brilsche tooslandcn, gezien het karakter van liet insulaire socialisme, geloofde nau welijks iemand in Engeland. Leeds.jn den Ivorfst van 1029 echter.vond een-economische instorting plaats, die een wei oldkara kier droeg De welvaart vaii AmériKa werd een stuk vei leden. Ook in geland ondervond daarvan de gevolgeDe lege e ri ng- Mac do na 1 l probeerde do werk loosheid te bestrijden, maar zii boekte daar bij geen successen, daar de inkrimping van den wereldhandel een storende factor bleek te zijn De maatregelen, die zij nam, bleken onvoldoende tc zijn en werden door som- ringen zelfs bedenkelijk geacht op een oogenblik, dal, het- gohcele gebouw van fi nanciën cn economie op zijn grondvesten schudde. Toch bleef Engeland nog de beide volgende jaren het toevluchtsoord van ka pitalen, die do wijk namen. In toenemende male had het dc verantwoordelijkheid 1c dragen voor een geordend financieel ver keer in de wereld. Müliarden aan Fransch kapitaal vonden; met milliardcn gouds uit andere landen, tc Londen ecu veilig asyl. De Midden-Kilropeesche crisis van Juli 1931 bracht echter een kink in den kabel. Frankrijk trok weldra kapitale^ uit Lon den terug en plotseling zag zich Engeland zelf voor een crisis geplaatst, die herinne ringen wakker riep aan dc Amerikaansche economische crisis. Macdonald zag in, dut hij legen een dergclijken toestand niet op gewassen was, daar in dit bizondere geval alle nationale krachten in den strijd moes ten worden geworpen. Ilii wilde aftreden en den koning voorstellen Baldwin tot zijn opvolger fc benoemen, die dan on grond van nieuwe verkiezingen een conservatief crisisministorio zou kunnen samenstellen. Dc koning had hier echter geen ooren naar en verzocht Macdonald zich in verbinding te stellen met de leiders der andere partijen, Baldwin en sir John Simon, om gezamen lijk ter bestrijding van het dreigende ge vaar een nationale regeering tc vormen. Macdonald bezat den moed als Labourl'ei- clor zijn politieke droomen op te geven en alleen' Ie denken aan bet belang van zijn land Baldwin op zijn beurt vond liet eveneens in het belang van Engeland iels vanzelfsprekends, dat de conservatie ven zich neerlegden hij liet feit. dat een socialist als premier aan het hoofd van het kabinet kwam te staan. Engeland beleefde moeilijke dagen. Het ging lot oplicf.üng van den gouden stand aard over. het pond duikelde hoe langer hoe meer en hierbij kwam nog. dat het Britsehc gezag in dc wereld even tevoren op ernstige -wijze word aangetast door oen muiterij op de vloot. Het nationale kahi- net-Macdonald wist echter een 'paniek te voo.komen en loon liet ministerie een be roep deed op bet volk. bleek, dat dit in groote lijnen zijn poli-lick goedkeurde. 1-Iet resultaat der vei'k'o-.ingen was n.L dat de egeeringspatliien 553 van dc 615 Lager- Jmis/eicls verwierven, terwijl de oppositie met 99 afgevaardigden in bet parlement te rugkeerde. De meerderheid voor de regee ring was dus geweldig. Do meeste socialistische vrienden van Macdonald brak cm met hem en beschouw den hem als oen verrader, hetgeen Marrlo- j'.ild r.cer s.'.wcliik heeft getroffen. Dat de groote, meerdcrlWid van de arbehleys nicis meer ven den leider moest hebben, bleek ook uit den rVslag der zooeven ge memoreerde verkiezingen. Dc nationale ar beiderspartij onder Macdonald venvi,erf met 3:0.000 stemmen slechts 13 zetels, op de so cialistische arbeiderspartij daarentegen wer den niet minder dan 0.6 millioen stemmen uitgebracht. Ondertusschen trachtte de nationale re- geering-Macdonald te redden wat er tc redden viel en bovenal trachtte zij het na- lionale zelfvertrouwen aan te wakkeren. YVat onmogelijk leek, gelukte. Engeland riep. zooals de Duitsche journalist Wilhelm v. Kries zich onlangs uitdrukte, een dicta tuur van het gezonde menschenverstand in het leven. De voorspellingen van degenen, die beweerden, dat het experiment met het pond sterling zou slagen, kwamen uit. Door- dut dc natie stabiel bleef, bleef dc valuta stabiel. Engeland bleef niet alleen overwin naar in den strijd tegen dc crisis, maar heroverde eveneens zijn beheerschende po sitie als economisch centrum der wereld al ging dit uit den aard der zaak uiterst langzaam. De uitbreiding der economische crisis tot de geheelè wereld legde de regeering groote verantwoordelijkheden op dc schouders. De werkloosheid nam niet af, maar veeleer toe en bereikte met een cijfer van 2.9 millioen 1933 haar hoogtepunt. Desondanks kon niet van een economische crisis in Ameri- kaanschcn zin worden gesproken. De koop kracht der valuta in Engeland zelf nam ondanks de deprecriatie niet af. maar toe. Wel nam de handel met het buitenland af, maar hij vertoonde een toenemende sance- •ing. Aanvankelijk moest, de regcering- Macdonald looien om den invoer te beta len. thans bereikt zij reeds weer bescheiden overschotten, zoowel wat don buitenland- schen handel als dc industrieelo bedrijvig heid betreft. Wat ochler vooral van belang is, is het feit. dat Engeland in het. ongeveer vijftal iaren. dat verstreek, sinds Macdonald pre mier was, verschoond is gebleven van ge vaarlijke politieke crises. Terwijl overal el- Iers ter wereld de economische crisis ge naard ging met crnsligo politieke beroerin gen. revolutionaire veranderingen enz., viel in Engeland een bemoedigende continuïteit vast Ie stellen in zijn politieke instellingen koer in Engeland van rcvolutionaiie op los.-ingon is bijna spreekwoordelijk gewor den. Algemeen Word! bel een verdienste van Macdonald-g'-aobtt<>| do zo kalmeering t£ heb in :i bijgedragen; óndanks ziekten, on dank0 het b it. dal vijandschap en laster van Jinks en rechts op hem aanstormden, bleef de Premier tróuw op zijn post. Zijn pliclitsvei vulling droeg oen werkelijk een bewondorendswaardig karakIer. Onnicinv volmachten gevraagd voor den tijd van vijf maanden PABIJS, 7 Juni. (V. D.) Dc tekst van bet wetsontwerp inzake de vol- machten, dat door Laval ingediend is, luidt: „Teneinde dc devaluatie van dc munt tc vermijden, machtigen Ka mer en Senaat de regecring tot 31 October 1935'bij decreet alle beschik- ADAM'S GOUDEN REGEN Thans is het hoogtijd voor den Gouden regen (Cytisus Laburnum). In vele tuinen kan men nu de sierlijke, lange, hangende bloemtrossen bewonderen. Het lijkt of in derdaad deze boomen gouden regen in den vorm van talrijke gele vlinderbloemen wil laten vallen. Hoewel op de vlag een bruin honingmerk den bijen en hommels den weg wijzen naar de zoete lekkernij zullen zij bij het bezoek tevergeefs hiernaar zoeken, want onze gou den regen heeft geen honing. Wel is er in de bloem een vleezige ring met voedsel voor deze insektcn aanwezig. Zoodra een bij of hommel op de bloem gaat zitten, veert de kiel neer, zoodat de meeldraden en stempel te voorschijn komen; bij het puren zit de bezoeker eigenlijk op den meeldraadkoker. Jn tegenstelling met de brem worden de meeldraden en stempel na het bezoek van het, insect weer in de kiel opgeborgen. De drietallige blaadjes, maar vooral de zijdeachtige behaarde peulen zijn giftig door heet hierin aanwezige alkaloïde cytisine. De veel aangeplante boom is afkomstig uit Zuid-Europa, terwijl hij ook verwilerd in de duinen en bosschen wordt aangetrof fen. Thans kan men ook bloeiend aantreffen den Roode gouden regen (Cytisus surpureus) een sierstruik, die in Oostenrijk en Noord- Italië inheemsch is. De purpure tot roze- roode kleurige bloemen slaan meestal 2 aan 2 in de bladoksels van dezen hoogstens een halven meter hoogen struik. De peulen hiervan zijn kaal. Adam, een Franschman, heeft het prach tige denkbeeld gekregen om den Roode gouden regen te enten op den Gouden regen. Hieruit zijn drieërlei takken en drie erlei bloemen ontstaan n.l. takken met bla den en gele bloemen van den Gouden re gen, takken met bladen en purperkleurige bloemen van den Roode gouden regen en bovendien takken met iets kleinere en don kerder groene bladen dan bij den Gouden regen en kortere trossen van vleeschkleu- rige bloemen. Deze entbastoard (Cyticus Addmï Poit) heeft in de wetenschap groot opzien ge baard, daar hiermee is komen vast te staan, dat er ook door enten?'dus langs onge- slachtelijken weg, bastaarden kunnen ont staan. Men meent, dat Adam's Gouden regen zoo is gegroeid, doordat de knop zich pa het oculeeren omgeven heeft door de op- perhuid van den onderstam, zoodat op die wiize lakken zijn ontstaan, die een tus- schenvorm be.zitlen. De zeldzame boom, waarvan er slechts drie in Nederland moeien groeien, staat zooals wij reeds meldden, nu in bloei bij den ingang van het museum Fléhite, (V1RIDIS). Laval MUURHUIZEN 40 - TEL. 454 kingen te treffen met kracht van wet voor den strijd tegen de specu latie cn de verdediging van den franc. Deze decreten, die door den ministerraad worden uitgevaardigd, worden voor 1 Jan. 1930 aan het parlement ter ratificatie voor gelegd. In de rcgeeringsverklaring, die Laval hedenavond ui dc Kamer en de minister van justitie in den Senaat hebben voorgc lezen, wordt o. 111. gezegd: Onze regeering is gevormd om ie strïj den tegen de speculatie en den franc te verdedigen. De volmachten, die wij voorstel len, respecteeren het organische en poli tieke statuut des lands. De toestand der staatsfinanciën is de eenigc bedreiging, die drukt oj) den franc. Onze goudvoorraad moet, zooals ieder weet, voldoende zijn om onzen franc onaantastbaar te maken Slechts het voorhanden zijn van een al te drukkend l:«igrootingsdeficit zou tenslotte de valuta^reffen, wanneer gij niet door een onmiddellijk handelen uiting geeft aan Uw vasten wil dc handtcckening van den staat DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN te respecteeren en de valuta absoluut te handhaven. Het zal echter niet voldoende zijn do uitgaven te beperken en de mis bruiken op te heffen. Wij zullen moeten overgaan tot een herstel van de nationale economie; do arbeiders des lands moeten zich gesteund cn beschermd voelen. Men moet de landelijke bevolking, dc kooplie den cn de industrieelcn den afzet van hun producten garandeeren. Men moet den in ternationalen goedcrenruil vlotter maken, men moet de banden, die het moederland met zijn overzecscho gewesten verbinden, veelvuldiger en nauwer aanhalen. Men moet dc jeugd het gebruik van zijn capa citeiten en zijn drang naar activiteit moge lijk maken. Men moet kortom een ieder dc mogelijkheid geven in een eensgezinde ge meenschap te werken cn het rechtvaardige loon te vinden voor zijn werk. Dit is een omvangrijke taak, waarvoor dc samenwer king van parlement cn regeering standvas tig moet blijven. Frankrijk heeft reeds ernstiger beproevingen doorgemaakt, liet zal deze door zijn moed cn eensgezindheid weten tc overwinnen, waartoe dc oudstrij ders hot prachtige voorbeeld hebben gege ven. De geheel e wereld heeft dc oogen op ons gericht. Gij zult niet toelaten, dat ons aanzien benadeeld wordt. Onze buitenland- sche politiek, de politiek der veiligheid cn des vredes, welker bestendigheid een ieder erkent, en die gij op verstandige wijze goed gekeurd hebt, zou slechts in twijfel getrok ken kunnen worden, wanneer gij den schijn wekt alsof gij die politiek wilt op geven cn dat zult gij niet willen. De verdaging der interpellaties, die Laval geëischt had met het stellen van de kwestie van vertrouwen, is door dc Kamer met 412 tegen 137 stemmen aangenomen. Daarop begon een pauze in de zilling der Kamer, tijdens welke dc financicele commissie beraadslaagde over dc machtigingsvoorstel- lcn. Nader wordt uit Parijs geseind: Dc finan cicele commissie van de kamer heeft, nadat zij minister-president Laval cn den minis ter van financiën gehoord heeft, de mach tigingswetten goedgekeurd met 19 tegen 4 stemmen, cn 6 onl houdingen. Dc kamer heeft bij den aanvang van dc zitting met 285 van de 442 stemmen Bouis- son herkozen tot voorzitter. In den Senaat werd dc rcgeeringsverkla ring met algcmccnc instemming aange hoord. Daarna werd de zitting verdaagd tol hedenmorgen. Dan zullen de machtigings wetten worden bestudeerd Bij de verdere behandeling heeft de kamer dc door het kabinet-Laval gevraagde volmachten verleend met 324 tegen 160 stemmen. De voorzitter van dc radicaal-so cialistische fractie heeft verklaard, dat zijn leden in groote meerderheid voor dc machtigingen zouden stem men, hoewel zij er in principe tegen zijn. (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41- Amcrsfoortschc Huisartsen Verecniging Eersten Pinksterdag hebben dienst dc vol gende burger genecsheeren: Kolk, Utr. weg 9; Tel. 579. Lubsen, Siiouckacrtlaan 12; Tel. 290. Nicolaï, L. Bergstraat 41; Tel. 633. Tweeden Pinksterdag hebben dienst de burger genecsheeren: Plomp, Regentesselaan 15; Tel. 1359. Breedveld, Kon. V/iihclminastraat 5; Tel. 547. Kok, Lange Gracht 11; Tel. 55. Van de overige artsen heeft beide Pink sterdagen dienst de geneesheer Nicuwen- huis, Huygenslaan 41; Tel. 1373. Beide Pinksterdagen heeft dienst de apo theek van de firma Ten Brink en Vermolen, Varkensmarkt 19a; Tel. 160. De geheele week 's nachts heeft dienst de apotheek van de firma v. d. Bovenkamp, Utrechtschestraat 45a; Tel. 63. Eersten Pinksterdag hebben dienst de vroedvrouwen Mevr. Daams, Puntenburgerlaan 21. Mevr. De Leeuw, St. Anfridusstraat 5. Tweeden Pinksterdag hebben dienst Mej. v. d. Grient, Brecstraat 8. Mevr. De Leeuw, St. Anfridusstraat 5. STADSNIEUWS De .Vrijheidsbond op het verkiezingspad. (Tweede Blad, pag. 1). Dc Toestanden in dc Sovjet Unie nader toegelicht in ccn vergadering van dc V. V. S. U. (Tweede Blad, pag. 1). Chr. Nat. Schoolonderwijs cn do Chr. Dem. Unie. (Tweede Blad, pag. 2). OMTREK H. M. dc Koningin bezoekt den landstorm* dag te Barneveld. (Eerste Blad, pag. 2). ZN. VOOREERSTEKLAS NAAR MAAT TELEFOON 243 UTRECHTSCHESTRAAT 26 Medegedeeld door het K.N.M.I. Ic Dc Bilt: Verwachting: Krachtige tot matige later verder afnemende Westelijke tor Zuidelijke wind, afnemende be volking. weinig of geen regen in het Westen, in het Oosten kans op regen buien. iets warmer overdag. Hoogste barometerstand: 767.8 te La Corunha. Laagste barometerstand: 740.5 te Berwick. RUIIV1E STALLING IV3ET ON- DERHOU DS - ABONNEMENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler, Plymouth, Adler, Fiat, IYLG. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte auto's In elke prijsklasse voorradig. N* i A DAMES-MODEZAAK ARUM. WEG 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1