TAXIDIENST Speciale groote wagens 4000 54 OSSENAREN IN HECHTENIS TELEFOON 1210 ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per 1 week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. DE EÊMLANDEU PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regcls 11,05 mct ^begrip van cen bewijsnummef Wsensdag 12 Juni 1835 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 288 DE NIEUWE ARRESTATIES Een zaak uit 1926 Wordt Griekenland weer een koninkrijk? HEVIGE BOTSING TUSSCHJ2N TRAM EN TRACTOR GOEBBELS GEEFT ZIJN MEENING Verhouding tot Rusland L E Y T A X NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland TEL. 1788 W. LEYENHORST - LEUSDERWEG 242 EINDELIJK VREDE IN DEN CHACO Dit nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN TEL. 1830 TEL. 1093 op andere pagina's Laatste 'berichten Eerste Mad pag. 3 WEERVERWACHTING 9 uur 48 min. in- en verkoop van automobielen Schouwburg Amicitia DON KOZAKKEN KOOR PLATOFF RSFOORTSGH DAGBLAD Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 1 elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor da helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regela 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnummer extra f 0.05 1 f Onbekend gebleven roofoverval t' opgehelderd De lange reeks van arrestaties te Oss is gisteren opnieuw met drie vermeerderd. De marechaussee heeft, naar wij reeds met een enkel woord meldden, gistermiddag aange houden M. van O., bijgenaamd de koperen, cn de gebroeders C. en M. de B. Demanncn, die allen ongeveer dertig jaar zijn7lm>rden verdacht zich schuldig te heb ben gemaakt aan overval met berooving op een gepensionneerden majoor van de rijksveldwacht te Dinther. Het betreft hier een van de misdrijven van dc Ossche ben den, welke nooit ruchtbaar zijn geworden. Ofschoon de politie destijds wel van het misdrijf in kennis werd gesteld, heeft de buitenwereld er nimmer iels van vernomen. De bekentenissen van Ceelen zijn, naar het Vaderland meldt oorzaak geweest, dat, ook deze drie beruchte perso nen in handen van dc politie zijn gevallen. Volgens verklaringen van Ceelen was hij met dc drie bovengenoemde bandieten over eengekomen, dat men een overval zou ple gen op den ongeveer tachtigjarigen, alleen- won enden Wijdeman, een gepensionneerden majoor hij do rijksvcldwacht Ie Dinther. De oude politieman zou er warmpjes bijzitten en bovendien was hij stokdoof, zoodat dc gelegenheid om hem te beroovcn wel zeer gunstig leek. In het holst van een Juni-nacht van liet vorige jaar drongen de booswichten, die hun gelaat mot maskers hadden bedekt, het huisje van den grijsaard binnen. Men ver schafte zich toegang door verbreking van een ruit aan dc achterzijde van het huis. Eerst word de oude man met touwen vast gebonden. zoodal men van hem geen ver weer bad te duchten. Toen vingen de ban dieten een rooftocht door dc woning aan. Zij waren er van op de hoogte, dat de bewoner een som gelds, ten bedrage van eenigc hon derden guldens, in cen doos onder zijn bed placht te bewaren, en zij begonnen terstond daar naar het bewuste geld te zoeken. De 'weren bestelen elkander! TIcl doosje bevatte echter slechts het lut tele bedrag van vier gulden. Toen de kast in dc slaapkamer grondig werd doorzocht, wist een van de mannen inderdaad een pak je bankpapier te bemachtigen. Hij nam liet haastig weg cn verstopte het onder zijn klee- ren, zonder zijn helpers iets van het ge vondene te vertellen. Later hebben dc an deren gehoord, dat er in dien nacht inder daad een bedrag van 000 was gestolen, het geen tot gevolg had, dat de een den ander van diefstal beschuldigde. Hierdoor is on derling eenige koeren ruzie ontstaan cn voornamelijk Ceelen keek men hierop aan. Thans moet echter zijn gebleken, dat een van de gebroeders Dc B. zijn makkers dit kooltje heeft gestoofd. Verder is aan bei licht gekomen, dat de tip voor dezen overval aan de bende is ge geven floor den verzekeringsagent K. uit Tilburg Dc marechaussee heeft thans voldoende aanwijzingen in handen gekregen, om bo vengenoemde mannen in verzekerde bewa ring te stellen. Gistermiddag zijn op de ge meentelijke werkverschaffing gearresteerd C. de B. en V. O. T. de B. is op verzoek van de marechaussee uit Oss aangehouden te Blciswijk (Z.H.), waar hij bij oen landbou wer als grasmaaier in dienst was. I-fij is op transport gesteld naar Oss en daar in de marechausseekazerne opgesloten. Na aan een verboor te zijn onderworpen zijn de drie mannen gevankelijk tor confrontatie naar Dinther overgebracht. Dc drie thans gean est eerde verdachten in deze zaak genieten allen een allesbehalve gunstige icputatie. Voornamelijk de gebroe ders De B. zijn oude rotten op het gebied van dc misdaad, zij slaan als beruchte in brekers cn kippendieven bekend en zijn des wege reeds herhaaldelijk met de justitie in aanraking geweest. Eenigc jaren geleden werden zij gearres teerd in verband met een inbraak te Zee land (N Br.) Zij hadden daar een gehcelen manufacturenwinkel leeggeplunderd en wa ren op buitengewoon brutale wijze te werk gegaan. De gestolen goederen hadden zij per handwagen naar huis vervoerd. Daar deze weg rloor de heide voerde kon de politie gemakkelijk de sporen, welke naar de wo ning van de gebroeders De B. leidden, vol gen Inderdaad werd de buil onder een haag nabij bun huis teruggevonden. In de recht zaak te 's Hertogenbosch bleven de ver dachten destijds stokstijf volharden, dat, zij van liet geheclc geval niets afwisten en zij opperden de ineening dat een ander de ge- sloten goederen daar rnoesl hebben verstopt. Ofschoon de justitie overtuigd was, dat de schuldigen in de beklaagdenbank stonden, moest zij de verdachten wegens gebrek aan bewijs vrijspreken. Zij hebben echter reeds meer veroordee- lingon. achter «Ion rug. Er is aan het lirht gekomen, «lat zij werkzame loden van de Ossche bende zijn geweest. Ook V. O is reeds verschillende koeren met dc politic in aanraking geweest. Cl root e opruiming Dat de laatste weken een groot e oprui ming onder het. Ossche geboefie is gehou den. blijkt wel uit het feit. dat geduimde rld tijdsbestek reeds 5'i personen, allen ver dacht van een of ander strafbaar feit, in hechtenis zijn genomen. In versneld tempo begint de zuivering van Oss zich te voltrekken cn de stille kroegen beginnen ontvolkt te geraken. Uit de ver schillende bekentenissen is duidelijk aan het licht gekomen, dat deze kroegen als broei nesten der misdaad kunnen worden be schouwd. Voornamelijk ten huize van Han- ncke van Martekes op het Schavkscheveld werd een groot deel van het geroofde geld verbrast cn het blijkt, dat deze vrouw haar klanten tot roof moet hebben aangezet. Voorts moet in de stille kroeg van vrouw C. niet weinig van de buit der roovers zijn verdobbeld en verbrast. In dc beruchte kroeg van den Berghemschen Boer werden na een geslaagde onderneming groote drinkgelagen gehouden. Daar werden ongelooflijke hoe veelheden bier geconsumeerd. Na de versterking der marechaussee is dc klandizie daar sterk verminderd en de ar restaties op groote schaal van de laatst over gebleven klanten hebben aan deze duistere gelegenheden den genadeslag toegebracht. Wraakplannen Het is dan ook niet tc verwonderen, dat het Ossche milieu aan de marechaussee ter plaatse een onverzoenlijkcn haat heeft ge zworen. Meermalen zijn door het geboefte plannen beraamd, om hun erfvijanden uit den weg te ruimen. De beruchte P. de B. zou hierin een voorname rol hebben ge speeld. Naar verluidt, zou hij vast besloten zijn geweest, een patrouille marechaussees, die geregeld 's avonds zijn woning in de afgelegen Neervcldschestraat passeerde, te overvallen en neer te schieten. Tot drie keer heeft hij zich gewapend met een geladen re- volger in het struikgewas daar ter plaatse verdekt opgesteld, doch door een toc\al hadden de marechaussees juist die avonden een anderen weg genomen, zoodat hel plan mis ukte. J. V., de directeur van de Ossche wieler baan, die verdacht van brandstichting op het. politiebureau tc Oss was opgesloten, is gisteren gevankelijk naar 's Hertogenbosch overgebracht, waar hij ter beschikking van den officier van justitie is gesteld. Ook zijn medeplichtige, N. S., is in het huis van be waring te 's-IIcrtogcnbosch opgesloten. Een zaak uit 1926 De politie heeft thans ook weer liet onder zoek geopend in cen oude zaak. In Augustus van het jaar 1020 brak des nachts plotseling brand uit in con dubbel woonhuis, bewoond door de gezinnen Van Zand voort cn Bevers tc Oss. Het vuur greep met zulk een razen de snelheid om zich heen, dat het gezin Bevers zich slechts ternauwernood kon red den. De echtgenoote van v. Zandvoort slaag de cr evenwel niet meer in het brandende huis tc verlaten en haar kinderen te red den. De 21-jarige vrouw cn de drie kleinen resp. 3, 2 en '/s jaar oud vonden een vree- se) ijken dood in de vlammen. Een kostgan ger van de familie v. Z. liep met brandende kleeren naar buiten, waar hij dos nachts vier onbekende mannen aantrof, die hem „hielpen" hij het dooven zijner brandende kleeren. Later bemerkte de man, dat de ge heimzinnige helpers hem zijn portefeuille met inhoud hadden ontroofd. Deze verdach te brand, die zulke noodlottige gevolgen met zich sleepte, bleef tot dusverre onopgehel derd. Ook hier meent men met een geval van brandstichting te doen te hebben. ATHENE, 12 Juni. (V.D.). De Griek- sche minister-president verklaarde gisteren, dat de verkiezingen geheel los moeten wor den gemaakt van de kwestie „monarchie of republiek". Binnenkort zal de volksstem ming, waarbij over dit vraagstuk en over Exskoning George den terugkeer van koning George zal wor den beslist, worden gehouden op een nog nader door dc nationale vergadering vast tc stellen datum. Achterbalcon van de tram groo* tendeels vernield. Tractor zwaar beschadigd AMSTERDAM, 12 Juni. Hedenmorgen half zeven heeft op dc Nassaukadc een he vige botsing plaats gehad tusschen een trac tor met oplegger van de firma van Ommen uit Rhcncn cn cen tramwagen van lijn 23. De tractor botste tegen het achterbalcon, waardoor de tram uit de rails werd gewor pen cn terecht kwam op liet trottoir. Het achterbalcon was grootendeels vernield. Door den schok was de koppeling tus schen den tractor en oplegger gebroken. De tractor vloog over den weg cn bleef zwaar beschadigd liggen. In do cabine zaten de chauffeur A. van der Heiden en mej. van Laar, beiden uit Rhen'eii, Zij' klaagden over pijn en hadden wonden van glasscherven. Dc geneeskundige dienst bracht hen naar het Binnengasthuis, dat zij, na verbonden tc zijn, weer konden verlaten. Vermoedelijk is onoplettendheid van den chauffeur oor zaak van dit ongeval, wat nog zoo goed afliep. NIEUW RECORD VAN DE NORMANDIE LONDEN, 12 Juni. (Reuter) Dc Norman die passeerde hedenmorgen het Ambro.se- lichlsch bij Bishop Rock op dc Scilly- eilanden na een reis van 1 dagen 3 uur cn 25 min. Het schip heeft een nieuw record geves tigd door dc reis te volbrengen met een ge middelde snelheid van 30.31 knoop tegen 29.98 knoop por uur op dc uitreis. Reuter seint nader uit Plymouth, dat hedenochtend om 5 uur de Normandie al daar is aangekomen. Hoe een overeenkomst met Frankrijk tot stand zou kunnen komen LONDEN, 11 Juni. (V.D.) Dc diploma tieke correspondent van de News Chronicle heeft een onderhoud gehad met minister Goebbels, waarhij deze eenige uiteenzettin gen gaf over dc hinncnlandsch politieke ontwikkeling van Duitschland. Goebbels zei- de o.m.: „Tijdens dc eerste phase der revolutie konden overvallen cn aanvallen van afzon derlijke personen plaats vinden. Dat is thans niet meer zoo. Dagbladen kunnen al leen worden verboden op bevel van het mi nisterie van propaganda, arrestaties kun nen slechts geschieden door de daartoe be voegde instanties. Voorts is controle over tooncel cn film gecentraliseerd." De correspondent merkte verder in den loop van het onderhoud op, dat cr in Enge land vele personen waren en nog meer in Frankrijk, die vreesden, dat de eenige uit werking van een overeenkomst voor het Westen zou zijn, Duitschland te sterken en aan te moedigen lot avonturen in het Oos ten. Goebbels antwoordde daarop: „Men moet zich dc garantie herinneren, die wij aan Rusland hebben gegeven. Deze waarborgen werden gegeven op grond van een vrij besluit cn wij zullen ze derhalve in acht nemen ofschoon zij lot stand zijn gekomen onder cen regeeringssysteem, dat wij inmiddels ten val hebben gebracht. Ge heel afgezien van het feit, dat wij aange zien wij geen gemeenschappelijke grenzen met Rusland hebben, het nauwelijks zou den kunnen aanvallen, zelfs wanneer wij dat zouden wenschcn bestaat er nog een belangrijke reden voor ons het niet aan te vallen. Wij hebben niet den wensch ons te wagen in Russische aangelegenheden. Wij kunnen echter niet toestaan, dat het door Rusland gevoede communisme in ons eigen land don kop opsteekt. Wij gelooven aan nict-aanvalverdragen, noch wantrouwen de pacten tot wederzijdscho assistentie. Wij ge looven, dat ieder conflict voorzoover dit. slechts mogelijk is, gelocaliseerd behoort te worden. Het behoort niet te worden behan deld door een groeji geallieerde soldaten, maar door een werkelijke collectiviteit der volkeren. Wat een FranschDuitschc toenadering betreft zeide Goebbels: „Wij zijn bereid, maar het is thans meer een kwestie geworden van Fransche hinnen- landsche politiek. Er zijn sterke mannen noodig om het eeuwenoude wantrouwen tc overwinnen. Hitler was in staat een over eenkomst te bereiken met Polen, aangezien hij cn maarschalk Pilsoedski .een weerga- loozen invloed op hun landslieden uitoefen den. Het moest gemakkelijk zijn tot een overeenstemming te komen. Er moet echter een moedig Franschman komen, die het Fransche publiek voor deze gedachte wint en het Fransche volk achter zich brengt. Onder zulke omstandigheden zouden wij een overeenstemming met Frankrijk kun nen bereiken. Hoe langer wij echter de ge dachtewisselingen uitstellen, des te moeilij ker is het ze tot cen succesvol einde te brengen." ENGELSCHE OUD-STRIJDERS NAAR BERLIJN LONDEN, 11 Juni. (V.D.) De prins van Wales heeft heden een toespraak gehouden tot de oud-strijders van het Britsche legioen op hun conferentie tc Londen. In deze rede voering zeide hij: „De gedachte van het rei zen ecner deputatie van liet legioen naar Duitschland bevalt mij. Ik heb den indruk, dat er geen passender lichaam of organi satie van mannen is om de vriendenhand toe te steken aan dc Duitschcrs dan dc oud- strijders, die met hen gestreden hebben en dat alles hebben vergeten in den grooten oor'-g." Dc prins deelde voorts mede, dat hij dit voorstel hacl besproken met don president van hot legioen, gcneraal- majoor Sir Frederick Maurice. Zijn rede werd met luid gejuich begroet Binnen enkele etmalen staking der vijandelijkheden BUENOS-AIRES, 12 Juni. (V.D.) Dc aan vaarding door Paraguay van dc door dc bemiddelende staten opgestelde verzoenings formule is medegedeeld aan den Argentijn- schcn minister van buitenlandsche zaken die de bemiddelende mogendheden er van in kennis heeft gesteld. In den loop van Woensdag worden de ministers van buiten landsche zaken van Chili cn Peru tc Buc- nos-Aires verwacht. De Pan-Amerikaansche handclsconferentio heeft besloten een plechtige zitting te wij den aan de bereikte overeenstemming. Dc gedelegeerden te Bucnos-Aires zullen tot deze zitting worden uitgenoodigd. Nader wordt gemeld, dat Bolivia zonder voorbehoud het accoord heeft aanvaard. Reuter seint uit Buenos Aires: Gisteravond tc 23 uur plaatselijken tijd zou de reeds hekend gemaakte wapenstil standsovereenkomst in den Gran Chaco tus schen Bolivia en Paraguay, die door do te Buenos Aires vergaderde bemiddelaars was ontworpen, worden onderteekend. Nadat Bolivia zich reeds in den namiddag tot aan vaarding der overeenkomst bereid had ver klaard, deelde de Paraguaanschc minister van buitenlandsche zaken enkele minuten voor het vastgestelde tijdstip mede, dat hij do overeenkomst niet kon onderteekenen, aangezien zij geen garanties bevatte cn af week van de vastgestelde richtlijnen. Hij moest eerst overleg met zijn regccring ple gen. Het antwoord van de regcering van Paraguay is nog niet ontvangen. D'itr plotselinge incident heeft, te Buenos Aires groote verbazing gewekt. Volgens persberichten hield do overeenkomst o.a. in: onmiddellijke bijccnroeping van een vredes conferentie, de vaststelling van cen tijdstip tot staking der vijandelijkheden cn dc in stelling van een neutrale commissie, die een neutrale zóne in den Gran Chaco zou be palen. Toch nog een accoord Reuter seint nader uit Buenos-Aires: Nadat de bemiddelaars in het Gran Chaco- conflict tot diep in den nacht met gesloten deuren hadden vergaderd, werd hedenoch tend kwart over twee plaatselijke tijd offi cieel medegedeeld, dat het voorgestelde ac coord inzake een gegarnndeerden wapenstil stand tusschen Bolivia en Paraguay heden middag 12 uur zou worden ondertcckcnd. De staking der vijandelijkheden zal 48 uur na de ondertcekening plaats hebben. Toen de zitting werd gesloten, reikten dc minis ters van buitenlandsche zaken van Bolivia en Paraguay elkaar dc hand en beloofden elkaar eeuwigen vrede. ZEILERS VERDRONKEN KOPENHAGEN, 11 Juni. (V.D.). Zes leden van een zcilclub uit de hoofdstad, die met een zeilboot er op uit waren gegaan, worden verrast door een plotseling opste- kenden hevigen wind. De boot liep vol en sloeg om, met het gevolg, dat vier van de zes inzittenden om het leven zijn gekomen. VERDERE TROEPENVERSCHEPINGEN IN ITALIË ROME, 11 Juni. (V.D.) Na de inspectie van de voor Afrika bestemde troepen door Mussolini in Sardinië en den uittocht der eerste afdeelingen, vingen ook in andere havens opnieuw verdere troepentransporten aan. Met de s.s. Belvedere en Colombo scheep ten zich van Napels do bcrsaglieri der di visie Sabaudia met het noodige oorlogsma teriaal in naar de Italiaanschc koloniën in Oost-Afrika. Talrijke officieren dezer divisie staken van Livorno in zee. In Genua wer den 1500 man mobiel gemaakt, die in Afri ka bestemd zijn voor het lossen der scheeps- vrachten. Het Italiaansche passagierschip Cesare Battisti is reeds de Sardynsche ha ven Cagliari uitgeloopen met groote troe- pcncontingcnten, die bchooren tot de divi sie Sabaudia. Bovendien maken de bladen melding van het snelle vorderen der mobi liseering van drie divisies fascistische mi litie, die in Zuid-Italië worden geconcen treerd. VRACHTAUTO VERONGELUKT Bij een uitstapje van cen aantal leden van de jeugdorganisatie van dc Ilcimwchr „Jung Yaterland" met twee vrachtauto's is een van de auto's verongelukt. Drie jongens werden, volgens het D. N. B.. gedood cji acht zwaar gewond. Onder de deelnemers bevond zich ook de zoon van minister Fev. De minister heeft zich onmiddellijk naar de plaats des onhcils begeven. DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. BINNENLAND De lieer W. Westerman oud-president van de Rotlcrd. Bankvcrccn. overleden. (Tweede Blad, pog. 2). De Indische pensioenkorting. (Tweede Blad, pag. 2.) De Bellamy-dag 1935. (Tweede Blad, pag. 3)'. Onze zuivel op do Parijsche jaarbeurs. 'I (Tweede Blad pag. 3). Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt: Matige, aanvankelijk tijdelijk nog krachtige Zuid-Westelijke tot Weste lijke of Noord-Westeliiko wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen, waarschijnlijk eenige regenbuien weinig verandering in temperatuur. Hoogste Barometerstand 768.3 to Biarritz Laagste Barometerstand 743.8 to Storno* way. STORMWAARSCHUWINGSDIENST Geseind te De Bilt hedenmiddag 12.25 uur aan alle posten: „Weest op uw hoede". RUIME STALLING P/IET ON- DERHOUDS - ABONNEMENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler, Plymouth, Adler, Fiat, M.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte auto's In elke prijsklasse voorradig. Telefoon 7. op VRIJDAG. U JUNI 1935 8.15 uur. Morgen 10 uur v.m. begint de plaats bespreking. AUTOBUS RIJDT VAN EEN HELLING BERN, 11 Juni. (V.D.). Te Ncuenburg bij Malvilliers is een autobus uit Burgdorf in het kanteel Bern in een bocht van den weg geraakt en langs een helling omlaag gestort. Vijf inzittenden werden gedood en gewond, van wie acht ernstig.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1