TAXIDIENST Sp@ctiaB@ groote wagens JAPAN RUKT OP 4000 DE EEMLANDEH L A X TEL. 1708 GARAGE MOLENAAR TELEFOON 1210 Dinsdag 18 Juni 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhesr.scliepoortwal 2a 33e Jaargang No. 293 Vliegtuigen naar China DE WAPENSTILSTAND IN DEN CHACO ENGELAND EN CHINA Geen algemeene staking in Polen Koning Carol op reis' BETERE TOEKOMST VOOR „INDIE" PASSAGBERS TOT f5000.-VERZEKERD in fjjnners - en buitenland W. LEYENHORST - LEUSDERWE6 242 ENGELAND-AFRIKA Goebbels prijst het nat.-socialisme Dit nummer bestaat uit 2 bladen DE AANKOMST VAN DE NORMANDIE Verslag van een ooggetuige TEL 1830 TEL. 1093 Belaoi op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING Op 9 uur 51 min. In- en verkoop van automobielen Ter voorkoming van een stakingsgolf AMERSFOORT5CTI DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - week (met gratis vertekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTiEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bcwijsnummef elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advcrtcntiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatseu f 1.Eewijsnummer extra f 0.05 Het heeft echter geen agressieve bedoelingen TOKIO, 17 Juni. (V.D.) De minister van buitcnlandschc zaken, llirota. heeft in een redevoering, uitgesproken in den laad voor nationale politiek, o. ni. gezegd, dat Japan geen agressieve bedoelingen ha l jegens de naburige landen, welk feit, indien het vol komen begrepen werd door sovjet-Rusland, dit land aanleiding zou geven zijn bewape ningen langs dc Russisch-Mandsjoerijschc grens te verminderen. Reuter meldt uit Mockdcn, da» het Ja- pa nschc oppercommando gis»ernacht dc telegraaflijn SjanhaikwanTientsin mili tair heeft laten bezetten. Allo telefoonkantoren aan deze lijn staan sedert gisternacht onder contróie van Ja- parische militairen. Het Japanschc oppercommando beeft bo vendien talrijke radiostations Dezct en con troleert liet «rcheele draadlooze verkeer lus scbcn Noord-China en Nanking. De Japanschc bladen melden, dat met toestemming van den Japansclvn minister van oorlog talrijke vliegtuigen naar Kalgan zijn gezonden, waar de Japanschc militaire missie onderhandelingen voert met dc plaatselijke Chincesche autoriteiten over de gedeeltelijke ontruiming van Je provincie Tsjahar. Deze maatregelen zouden genomen zijn om botsing lussclien de Japanscbe en Clii- ncesche troepen te vermijden. Het eerste transport der Japanschc troe Hirota pen zal vandaag de provincie Tsi'ahar bin- nenmarchceren en wel in dat deel.' waarin zich tot nu toe nog Chincesche militairen bevonden. Ondanks de officieelc Chincesche verkla ringen, volgens dewelke hel incident in Tsjahar geregeld is, doen de Japanschc autoriteiten opmerken, dat geen enkele overeenstemming tot stand is gekomen in zake de gemeene kwestie van de betrek kingen tusschcn Tsjahar en M.wlsjoekwo. Volgens zekere bronnen zou het Kwan- toeng-leger ontruiming van Tsjahar door dc troepen eischcn. Noord=China TOKIO, 17 Juni. (V. D.) De Chincesche autoriteiten hebben practisch alle cischen van de Japanschc militaire autoriteiten ten uitvoer gelegd volgens berichten, die alhier uit Peking zijn ontvangen. Dc achternoede van dc 25ste divisie is uit Honei vertrok ken hedenmorgen, terwijl verwacht wordt dat op 20 Juni de gehecle tweede divisie zich zal hebben teruggetrokken. IJcl poli tieke opleidingsinstituut, dat een centrum was van anti-Japanschc agitatie in Noord- China, is ontbonden, terwijl bovendien dc Nankingregecring officieel de anli-Japan- schc agitatie heeft veroordeeld. Generaal Yoc llsoc Tsji Tsjoeng, die afgetreden is als goeverncur van Iiopci, trekt zijn troe pen terug uit Hopci. Inmiddels hebben echter de Japanschc militaire autoriteiten krachtig geprotes teerd bij generaal Socng Tsie Jocan, den goeverneur van dc provincie Tsjaïar, tegen bet binnenrukken van zijn troepen op Mandsjoerijsch grondgebied op 11 Juni j.l. WASHINGTON, 17 Juni. (Reuter). Voor dc tweede maal in de laatste drie dagen heeft onderstaatssecretaris Phillips een on derhoud met den Britschen ambassadeur Lindsay gehad, teneinde den toestand in Noord-China te bespreken. In den Senaat liceft King een motie in gediend, waarin wordt aangedrongen op een onderzoek, dat dient uit te maken of Japan in China liet Briand-Kellog pact ot het verdrag der Negen Mogendheden liceft geschonden. BUENOS AIRES, 17 Juni (V.D.). Ten overstaan van de neutrale militairo com missie heeft gisteren in den Chaco de eer ste ontmoeting plaats gehad tusschcn de ge neraals Estigarribia en Penaranda. Als pre sident van dc commissie is aangewezen de Argentijnschc generaal Martinez Pita. Dc Chilecnschc millitaire commissie voor den Chaco is gisteren uit Santiago vertrokken. Uit Buenos Aires is per vliegtuig kapi tein Vara naar den Chaco vertrokken. Hij heeft instructies van de bemiddelende mo gendheden medegekregen voor dc militaire commissie. Verklaringen van Hoare in het Lagerhuis LONDEN, 17 Juni. (V. D.) Na liet Pink- tcrreces zijn Hooger en Lagerhuis heden weer bijeengekomen. Dc zitting van hel Lagerhuis droeg een bijzonder karakter, doordat hier voor het eerst de leden van dc nieuwe regeering Baldwin verschenen. Toen hij de zittingszaal binnenkwam, werd Baldwin evenals zijn voorganger Macdo- nald met vriendelijk applaus ontvangen. Toen de nieuwe minister van buitenland- sche zaken, Sir Samuel Hoare, vervolgens opstond, werd hij hartelijk toegejuicht. Op een vraag deelde hij mede, dat een antwoord van de Japansche rcgcering op liet Engelschc protest inzake instelling van een oliemonopolie in Mandsjocrijc niet was ontvangen. Intusschen is het monopolie van kracht geworden en onder deze om standigheden hebben de Britschc en Anio- rikaanschc oliemaatschappen besloten zich terug Ie trekken uit de Mandsjocrijschc oliemarkt. Daarop stelde een afgevaardigde een vraag naar den toestand in China. Iloarc antwoordde, dat sedert eenige maanden in den economischen toestand van China klaarblijkelijk moeilijkheden opgetreden zijn, die nog verscherpt zijn door het re cente stijgen van don zilverprijs. Het is be kend. dat dc Britsche regeering de ontwik keling mot belangstelling volgt en zij heeft het er thans toe geleid, dat de economische en financiocle adviseur van dc Britsche re- gecring Sir Frederic I.eith-Ross zoo spoe dig mogelijk naar China zal gaan om dc Britsche regeering op de hoogte te stellen van den toestand Ondanks de financicele crisis is de politieke toestand in de laatste maanden niet ongunstig geweest. In Noord-China heeft in de laatste twee we ken echter een verontrustende ontwikke ling plaats gevonden. In zekere détails zijn de geruchten met elkaar in tegenspraak en de toestand kan zich snel wijzigen. Ten slotte deelde Hoare mede. dat hij door bc- middeling van den Britschen dinlomatiekcn vertegenwoordiger in Tokio en dien te Nan king in contact staat met de Japansche en de Chineesche regeeringen en dat dc ge dachten wisseling thans nog voortduurt. Socialisten weigeren met com? munistcn samen te gaan WARSCHAU, 17 Juni. (V.D.). Dc Pool- sche sociaal democraten hebben gisteren geweigerd in samenwerking met de com munisten een actie te voeren voor een al gemeene staking in geheel Polen op Woens dag a.s. Van socialistische zijde verklaarde men, dat men zich niet tot een onderge schikte wilde maken van Moskou. DE LEIDER DER NIEUWE N. R. A. Dc New York Times weet uit bevoegde bron te melden, dat president Rooselvclt James O'Neill, een der vicc-presidcnlen van dc Guarantee Trust Company of New York. heeft verkozen tot opvolger van Donald Richberg als leider van de nieuwe N.R.A. COLORADOKEVER RICHT ONHEIL AAN PARIJS, 17 Juni (V.D.) Ondanks de maatregelen, die de landbouw had genomen, is dc Coloradokever in liet departement Seine et Loire binnengedrongen en beeft zoo goed als den geheclcn aardappeloogst ver nield. Een bezoek aan Parijs en Londen zou worden voorbereid GENÈY'E, 17 Juni. (V.D.) »In het Journal dc Genévc wordt van welingelichte zijde ge meld, dat Titoclcscoc op het oogenblik een bezoek voorbereidt van koning Carol aan Parijs en Londen. Koning Carol Deze reis zou echter eerst plaats vinden na ondcrtcekening van een bijstandspact tusschcn Roemenie en Sovjet-Rusland, ge luk dat gewenscht wordt door Titoclcscoc en het Franschc ministerie van buitcnland schc zaken. Hoop gevende woorden in een Zwitsersch rapport ZÜRICH, 17 Juni. (V. D.) Dc Schwcizc- rische Zentralc für Handclsfórderung te Zurich heeft ecu speciaal rapport het licht doen zien óver de afzetmogelijkheden van Zwitsersche producten in N e d c r- 1 a n cl s c h-I n d i In dit rapport wordt cr op gewezen, dat men in Ncdcrlandsch-Iudié naar het zich Iaat aanzien over hot algemeen het diepte punt der crisis heeft bereikt en dat men zich aldaar op het huidige niveau begint te stabiliseeren. Hieruit concludeert het rap port, dat de toekomst cr voor Ncderlandsch- lndic weer hoopvoller uitziet en dat cr ook voor de Zwitsersche industrie in deze N'c- derlandsche kolonie nog tal van afzetmo gelijkheden zijn. NIEUWE WAGENS Op écn dag heen en terug per vliegtuig LONDEN. 17 Juni. (Reuter). Dc vlieg tuig-constructeur kapitein Percival is he denochtend om 1.30 uur gestart voor een vlucht Engeland—-Afrika en terug in één dag. Ilii hoopt lieden Oran te bereiken zon der tusschcnlanding en nog hedenavond te Londen terug lo zijn. Nader seint Reuter uit Oran: Hedenochtend om 8.40 uur is dc Britschc a\iateur Percival hier geland, na het traject van 14U0 mijl in 7.10 uur te hebben gevlo- Tc Marburg heeft tijdens een betooging van den gouw Oost-IIunnover der N.S.D.A.P. rijksminister Goebbels een redo gehouden, waarin hij herinnerde aan den strijd, dien dc nationaal-socialislische beweging heeft moeten voeren alvorens do overwinning te behalen. Hij richtte een waarschuwing tot allen, die probeeren onder allerlei dekman tels hun afbrekende critiek to oefenen op de kleine fouten, die nog gemaakt worden en verklaarde: „Wij hebben den souverci- nen moed, niet alleen onze successen, doch ook onze fouten te erkennen. Wanneer wij honderd dingen doen met succes, hebben wij liet recht, ook eens een fout te maken." Goebbels verklaarde voorts, dat de nat io naal-socialistische partij in het tegenwoor dige Duitschland nog niet gemist kon wor den. Wanneer een geheel volk soldatesk denkt en voelt, is dat geen reden om zijn leger te ontbinden. Dc partij dient om het Duitsche volk nationaal-socialistisch op te voeden en om hel nationaal-socialismc in stand te houden. Dc partij is cr, opdat er geen burgeroorlog meer kan komen in het binnenland en het leger is er om dc natie naar buiten tegen oorlog te beschermen. Aan het slot van zijn rede herdacht Goeb bels dc slachtoffers van dc ramp te Reins- dorf. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii liet nieuwe reusachtige Fransche schip de Norman die, dat op zijn eerste reis over den Oc?aan een snel heidsrecord wist te vestigen, is thans afgebeeld op een nieuwcr.< Fransehen postzegel. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii DIT BLAD HEEFT EEN DACELIJKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN Hoe NewsYork het trotschc zeekasteel verwelkomde Eén onzer lezers, die uit hoofde van zijn beroep getuige was van dc aankomst der Normandic, geeft daarvan dc volgende be schrijving: ITct was Maandag 3 Juni om half twee middags, dat wij aan boord van dc „Staten dam" te Hoboken (N.J.), op liet achterdék gingen kijken, of dc „Normandic", 's werelds grootste schip, al te zien was. Wij marconis ten waren niet dc cenigcn, die van nieuws gierigheid blijk gaven. Ieder lid van dc be manning, dat vrij was, stond op liet achter dek, dat naar liet midden van dc Hudson wees. Ook op andere schepen keek men reeds uit. De Ncw-York-ocvcr, aan dc overzijde, zag zwart van de menschen. Ilecl in de verte, stroomafwaarts, op liet quarantaine-station, was vaag liet schip zichtbaar. Op de rivier was het geweldig druk. On telbare booten en bootjes, kortom alles wat varen kon, ging liet schip tegemoet. Slccp- bootcn, ferries, passagiersbootcn, raccbootcn, allen vol met menschen. Ook in de lucht was liet lang niet rustig. Een twintigtal passagiersvliegtuigen, een eskader van zes van de „U.S. Army", liet le ger, verschillende watervliegtuigen, ccn drie tal autogiro's en ook do bekende Good-Year zeppelin vlogen naar dc plaats waar liet schip lag. Een der autogirovlicgluigcn had een lan gen staart achter zicli van vlaggen en let ters: „Welcome too the Normandic-Revillon" Een reclame blijkbaar. Een ander vliegtuig maakte op die manier bekend: „New York welcomes the Normandic". Eindelijk stoomde het zeekasteel heel langzaam dc rivier op, geëscorteerd door vaar- en vliegtuigen, en liet luchtschip. Tegenover het Vrijheidsbeeld begroette ccn boot van de brandweer den reus met een gordijn van water en ook tegenover ons lag zoo'n boot klaar om ccn groot aantal stralen omboog te zenden. Elk schip begroette de Normandie door dc vlag te strijken cn drie lange stool en op dc stoomfluit tc geven, de gebruikelijke groet tusschcn twee schepen. De Normandie ant woordde op dezelfde wijze. Een liclsch ka baal in allerlei toonaarden, onderbroken door een gebrom, zwaarder dan ccn zwerm vliegtuigen kunnen produceeren, dc stem van den reus. Aan dit schip is alles „gewel dig": dc snelheid van 30 mijl, of meer dan 53 K.M. per uur, dc inhoud van 79.000 ton. Bij dc „Statendam", ons grootste schip, is dit resp. 19 mijl ei? „slechts" 29.000 ton. Het aantal sloepen op het bootdek, het aantal promenadedekken, het aantal passa giers, alles is enorm. Toch valt ons dc grootte van hot. schip te gen, als liet zoo voorbij vaart midden op die kilometer brééd e I-Iudsón met Manhattan en z'n skyscrapers als achtergrond. Komt dit misschien door de wat korte, tc dicht bij de schoorsteenen geplaatste masten? Opvallend is de vorm van de boeg. Dc romp is van voren gewoon scherp cn gebo gen, maar bovenop is liet voordek geheel afgedekt en heeft liet uiterlijk van de boeg van een speelgoed onderzeeër. Bovendien liceft men er nog ccn waterkoeling op aan gebracht. Een en ander natuurlijk orn ook bij zeer ruwe zee te kunnen blijven doorva ren zonder van „zeetjes" last lo hebben. De schoorsteenen staan wat schuin achter over op den willen bovenbouw, als bij ieder ander schip, doch direct valt in 't oog, dat de voorste langer is dan de tweede en cleze weer langer dan de laatste. Dit maakt, dat van voren gezien het schip erg lang cn hoog lijkt. IIet is anders dan wc gewoon zijn. Ook dc plaats van de mastjes zoo dicht bij de schoorsteenen vinden wc vreemd. Toch is het ccn prachtig schip. Zie de achterdekken maar eens. Trapsgewijs loo- pen die naar achter af cn zijn afgerond. Men heeft zoo op elk ccn grootc open ruim te gekregen. Dc Rex on de Bremen hebben hun records geslagen gezien. Dc „Normandic" heeft dc „blue ribbon" op haar eerste reis reeds we ten tc bemachtigen. Waar is liet einde van dezo race? Wat zal dc Queen-Maric volgend jaar prestoe ren? Dc ramp van de Titannjc, eens dc gewel dige, hebben wij zelfs nu nog niet vergeten, al is dit schip reeds lang en verre overtrof fen. Dien middag zal ik niet licht vergeten. Waarvoor al die drukte? Zuiver enthousias me, dc honger naar sensatie, of reclame- humbug? Indrukwekkend was liet ongetwij feld. Om drie uur was dc Normandie gemeerd. Om zeven uur zagen wc alles van de aan komst, liet meren cn de verwelkoming door vooraanstaanden daarna, reeds in, natuur lijk 's werelds grootste, bioscoop: Radio- City. Foto's van den zeereus hadden wc aan tafel 's middags om 12 uur al in dc krant gezien. Dc fotograaf was maar vast per vliegtuig den Oceaan opgegaan. Dat is Amerika. (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41 lil NNI. NI..] ND De moord op den Schiedamschcn politie commissaris in hooger beroep voor liet Haagschc gerechtshof. (Tweede Blad, pag. 3). Tocristcnmarkcn zullen duurder worden. (Tweede Blad, pag. 3). Gouden feest der Ned.' Banketbakkcrsvcr- ccniging. (Tweede Blad, pag. 2). Uitslag der raadsverkiezingen in Deven ter, Snoek cn Emmen. (Tweede Blad, pag. 3). Medegedeeld door liet K.N.M.I, tc Dc Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige Zuidelijke tot Westelijke wind, zwaar Dewolkt of betrokken, niet kans op regen of onweer, later wellicht op- Harend cn iels warmer. Haagslc barometerstand: 769.1 to La Corunha. Laagste Barometerstand: 750.1 to Andancs. RUIME STALLING IVIET ON- DERHOUDS - ABONNEMENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler, Plymouth, Adler, Fiat, M.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte auto's In elke prijsklasse voorradig. WASHINGTON, 17 Juni (V.D.). - Van regeeringszijde tracht men druk te oefenen op liet congres, dat op liet oogenblik in be handeling heeft een wetsontwerp inzake re geling van arbeidsconflicten. In regcerings- kringen is men van meening, dat dc aan neming van dezo wet het uitbreken van een stakingsgolf over het geheele land kan voor komen. Men lioopt, dat hel wetsontwerp zoo spoedig mogelijk wet zal worden, waar door een einde zal komen aan do onrust, die thans in het land hcerscht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1