TAXIDIENST Speciale# groote wagens L E Y I A X 4000 DÊ EEMLANDEü UIT MODI AflLRSTODRT GARAGE VALEWMK TEL. 1788 Medische Belangrijkste Nieuws Licht op GARAGE MOLENAAR TELEFOON 1210 Weenscke TricotDeux-pièces FIRMA DUIM BURGER ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per Zaterdag 22 Juni 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 297 FRAN SCH-DUITSCH SAMENGAAN Académie Francaise jubileert ZW1TSERSCHE FRANK STAAT STERK Bankiershuis in moeilijkheden HAUPTMANN IN HOOGER BEROEP KRUISERS BESCHOTEN DE AARDBEVING IN BELOETSJISTAN UITSCHAKELING VAN DEN VOLKENBOND BESPREEKT THANS REEDS Uw auto voor de komende vacantie Dit voorkomt teleurstelling O NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland W. LEVENHORST - LEUSDERWEG 242 Dit nummer bestaat uit 4 bladen DUITSCHLAND NAAR GENEVE? SPADA GEEXECUTEERD EXEMPLAREN TEL. 1830 TEL. 1093 op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 9 uur 51 min. In- en verkoop van automobielen Goud vloeit terug naar Frankrijk voor de smaakvol gekleede dame dames-modezaak arnh.weg 26 AMERSFOORTSGH DAGBLAD week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer eike regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regelj 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0,05 Krachtig pleidooi voor vriend» schap tusschcn beide volkeren Aan een diner, dal ter gelegenheid van 'de herdenking van het driehonderdjarig be staan der Académie Fratn.aise werd aan geboden en dat onder voorzitterschap van den eersten minister Laval in het departe ment van buitenlandschc zaken heeft plaats gevonden, heeft de president van de Reichs- gchrifttumskanimcr, Hans Friedrich Blunck ,uit naam van de Duitsche vertegenwoordi gers een rede gehouden, waarin hij o.m. zeide: Wij zijn gekomen op uitnoodiging van de [Académie Francaise, aangezien wij tot uiting .wilden brengen hoezeer wij ons ver bonden gevoelen met het werk, dat Frank rijk in den loop van drie eeuwen heeft ver richt. Wij kwamen echter ook, omdat ons ,volk en onze stichting zich hebben afge wend van de gedachte van een ondergaand avondland, aangezien wij aan zijn nieuwen aanvang gelooven en voor dit werk een .vriendschap tusschen onze volkeren en meer nog ccn eenheid van Europa noodzakelijk achten. Wij hebben verklaard, dat wij in ecre uw naburen ik herhaal het met bewogen hart dat wij vrienden zouden willen zijn Van dat Frankrijk, waarmede ons zoo lang Idezelfde groole liefde voor de groote kun sten verbonden heeft en verbindt. Hier en ginds worstelt eenzelfde geest om de kroon, hier en ginder, schijnt mij, behoorden wij onzen ijver en het schoonc vuur opnieuw te doen ontbranden, waarmede onze vol keren den weg hebben gewezen. Wij mccnen, dat het \oor onze beide vol keren goed zou zijn, wanneer gij uw blik ken over deze laatste eeuwen heen zoudt richten naar oudere tijden van een geluk kigen, langen vrede tusschen Duitschland en Frankrijk; den tijd der minnezangers, den grootcn tijd, herdenk ik, toen onze vol keren streden om liet kostelijkste lied, om de hoogste schepping van geestesweten schap en om de innerlijke vrijheid, waartoe wij, gij en wij, zoo dikwijls een oproep moch ten doen. Dat beteekent geen vermaning om voorbije tijden tot nieuw leven te bren gen. Wel echter bidden wij om den zegen van een zoodanigen wedstrijd van den geest. Wij herinneren derhalve Frankrijk eraan: onze dichters en geleerden willen nogmaals met u wedijveren om en ik gebruik ccn woord van Goel he de verheffing van het mcnschdom. Gelijk eens de zangers volkeren en koningen bijeenbrachten, zoo moge nog maals dc schoonste der wedstrijden, die der geesten, Europa doen opbloeien. Verklaring van den minister van financiën BERN, 21 Juni. (V.D.) In ccn toespraak voor den Nationalcn Raad heeft de minister van financiën, de heer M. Meyen verklaard, dat de po sitie van het Zwitsorsche betalings middel technisch zeer sterk is. De minister verklaarde voorts, dat het feit, dat Zwitserland in staat is het disconto op 2l/j procent te handhaven, aantoont, dat de Zwitsorsche geldmarkt een groot weer standsvermogen bezit, daar het disconto in Frankrijk en Nederland 5 procent, in Duitschland en Oostenrijk 4 procent en in Italië 3 procent bedraagt. Sedert den aanvang van 1935 is aan het land 700.000.000 Zw. francs goud onttrokken, maar de positie van de Nationale Bank is daardoor niet aangetast, want ccn deel der buitenlandschc schulden zijn vereffend door directe betaling in goud. BASEL, 21 Juni. (V.D.) Heden lieeft het bankiershuis Wever en Co. alhier om ccn moratorium verzocht. De deposito's verkec ren naar wij vernemen echter niet onmid dellijk in gevaar, daar de activa de ver plichtingen geheel dekken. Een groot deel der middelen is echter in Duitschland uit gezet en is in Verband met dc transfermoei lijkheden als bevroren tr beschouwen, ten gevolge waarvan de liquide middelen der Rank vrijwel uitgeput zijn geraakt. Men beeft hier niet, eenzelfde geval Ie doen als verleden week met. de Rasier Handelsbank, welke zooals bekend eveneens een morato rium verkreeg, trrwiil c!e oor/.aken die daar toe hebben geleid in hoofdzaak dezelfde Waren als Ihans bij dc firma Wever en Co. Scherpe kritiek op den proeu» rcur»gcneraal Wilcntz Voor het met veertien rechters bezette hoogste hof van appèl in den slaat New- Jersey, het „Court of Errors and Appeals" te Trenton is Donderdag dc behandeling be gonnen van het hoogcr beroep van Bruno Ilauptmann, die ter dood is veroordeeld we gens moord op het kind van Lindbergh. De verdediger voerde talrijke revisiegron- den aan en beweerde in de eerste plaats, dat de vervolging op het laatste oogenblik getracht heeft moord met voorbedachten rade te construeeren, nadat zij tevoren had aangenomen, dat het kind om het leven was gekomen door het omvallen van den De beschuldigde: Hauptmann ladder. Hij noemde dat onrechtmatig. Ver der deed dc verdediger scherpe aanvallen op den procureur-generaal Wilentz, terwijl hij zcidc, dat de dagclijksche aanwezigheid van Liudbergh in het gerechtsgebouw dc jury heeft beïnvloed. Wilentz wees dc beweringen der verdedi ging van de hand en eischic bevestiging van liet doodvonnis, daar het bewijsmateriaal overtuigend heeft aangetoond, dat Ilaupt mann schuldig aan den moord is. Do beslissing van het hof kan over onge veer drie maanden verwacht worden. De verdedigers verklaarden, dat, wan neer geen revisie van liet vonnis kon wor den verkregen, -/.ij in beroep zouden gaan bij het Opperste Gerechtshof te Washington. VRIJHEIDSSTRIJDERS VEROORDEELD In het proces tegen de z.g. Esllandsche Vrijheidsstrijders is Donderdag vonnis ge wezen. liet krijgsgerecht heeft vier beklaagden, onder wie de vroegere cancïidaat voor lipt presidentschap, generaal Larka, veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Straffen van zes tot acht maanden werden uitgesproken tegen 25 beklaagden, terwijl twee werden vrijgesproken. Dc ^'roordcelden werden beschuldigd van overtreding van de wet op de vereenigingen en van staatsgevaarlijke propaganda. HONGKONG, 21 Juni. (Reuter). Toen lieden dc beide kruisers Ilai Tsji en Ilai Sjcn naar Sjanghai vertrokken, verscheen plotseling uit dc mist een onbekende krui ser, welke liet vuur opende van een afstand van enkele kilometers. SNEEUW BELET HET TREINVERKEER SANTIAGO DE CHILL 21 Juni (Reuter). Tengevolge van den lievigen sneeuwval in de Cordilleras de los Andes is het bergtra- ject van dc directe spoorwegverbinding tus schen Buenos Aires en Santiago de Chili versperd en is dc spoorwegverbinding tus schen Argentinië en Chili geheel gestremd. TYPHOON EISCHT VELE SLACHTOFFERS TOKIO, 21 Juni. (Reuter). Naar uil Tai nan op Formosa wordt bericht, heeft een hevig.- typhoon daar ernstige schade aan gericht. Dc visschersvlool, welke IS Juni was uil gclovien, is nog niet teruggekeerd, meer dan 05 schepen worden vermist. Bovendien is ntbij Tailiokka ccn schip met twintig scholieren omgeslagen, alle op varenden zijn verdronken. Schepen van de Japansche kustwacht zijn uitge\aren om naar dc vermiste visschers Ie zoeken. DE HOP Zoo nu en dan kan men iets aardigs en zeldzaams beleven. Op een wandeling langs de Eem, even voorbij de stadsreiniging, zie ik een vogel ter grootte van een specht de rivier overvliegen. Zijn kop, hals, keel en borst zijn prachtig rossig bruin; de zwarte vleugels en staart hebben veel witte dwars- vlekken. Hij vliegt wat fladderend, daar hij de vleugels afwisselend snel en langzaam be weegt, zoodat hij optrekkend voorwaarts gaat en zijn vlucht een angstig aanzien krijgt. Aanvankelijk meen ik een Groote Bonte Specht voor me te zien. daar de wijze van vliegen en de zwart-witte vleugels veel overeenkomst hebben met die van dezen specht. Als echter mijn vogel op den top van een els neerstrijkt ontvouwt hij meteen een groote mooie licht bruine kuif met zwart gepunte veeren. In eens zie ik, dat het de Hop is, een vogel, die in Amersfoort en om geving slechts eenmaal is waargenomen cn die in Nederland hoe langer hoe minder doortrekkend en broedend (Brabant, Achter hoek, Limburg wordt aangetroffen. De Stinkhaan, zooals hij wel genoemd wordt, houdt van streken, waarin velden en weiden met kleine bosschen afwisselen en waar wat hooge boomen voorkomen. Hier vindt hij volop voedsel als mest en aas kevers, vleeschvliegen in alle ontwikkelings toestanden en andere drek-lievende insec ten; ook mei- juni- en rozenkevers, sprink hanen, krekels, mierenpoppen, rupsen, enz. schijnt hij niet te versmaden, een menu, dat hem tot een nuttigen vogel stempelt. Tevergeefs heb ik naar zijn nest, dat hij baarne in een boomholte maakt, soms van eenige halmpjes en worteltjes met een wei nig koemest, gezocht. Ook zijn roep „hoep, hoep, hoep", snel achtereen herhaald, heb ik niet te hooren kunnen krijgen. Vermoedelijk is onze Hop een zeldzame doortrekker, die in Duitschland broedt en in Afrika overwintert, waar de angstige cn schrikachtige vogel in elk dorp en zelfs midden in de stad is waar te nemen. De naam Drekhaan wijst erop, dat hij zijn nest niet schoon houdt, dat het wijfje, alleen broedt en vooral de jongen een ondra- geiiiken stank verspreiden. Merkwaardig zijn de gedragingen van den Hop in gevangenschap. Hij /ordt zoo mak als een hond; hij komt op roepen naderbij, neemt voedsel uit de hand, volgt zijn ver zorger in huis cn tuin, gaat zelfs op scherts in en zijn gebarenspel vermaakt jong en oud. VIR1D1S De onderkoning, lord Willingdon, zal de geteisterde streek bezoeken SIMLA, 21 Juni (V.D.) De onderkoning van Indië, lord Willingdon, zal op 1 Juli a.s., vergezeld van zijn echtgenoote, naar Be- loetsjistan vertrekken, waar hij een week zal verblijven in het door de aardbevings ramp getroffen gebied van Quetta en omge ving. Het echtpaar zal de vluchtelingenkam pen en ziekenhuizen bezoeken en op S Juli naar Simla terugkeeren. ROME, 21 Juni (V.D.) Naar van gezag hebbende zijde wordt verklaard, zal Italië in de toekomst ten aanzien van internati onale kwesties optreden zonder den volken bond te raadplegen, indien bet de onder havige kwesties daartoe geschikt acht. Men zal dan het voorbeeld volgen, dat Engeland heeft gegeven met zijn vlootonderhandeiin- gen met Duitschland. MUURHUIZEN 40 - TEL. 454 Amersfoortsche Huisartsen-Vereeniging Zondag hebben dienst dc volgende burgcr- gcneeshceien: Batenburg, Utr. weg 18; Tel. 448. Lubsen, Snonckaertlaan 12; Tel. 290. Mertens zur Borg, Laantje 5; Tel. 1225. Van de overige geneeshcercn heelt dienst Stok, Vermeerstraat 148; Tel. 1530. Zondag cn de gebeele week 's nachts heeft dienst de apotheek van de firma lltmann, Langestraat 9; Tel. 164 cn de Java Apotheek, Leusdcrweg 212; Tel. 1887. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen: Mevrouw de Leeuw, St. Anfridusstraat 5. Mej. v. d. Grient, Breestraat 8b. Dc uitbreiding van de Engcb sche luchtvloot LONDEN, 21 Juni (Reuter) De Daily Telegraph meent te weten, dat tijdens het onderhoud van gisteren tusschcn Baldwin en Von Ribhcntrop de kwestie van Duitsch- land's terugkeer naar Genève ter sprake is gebracht. Volgens het blad zou Duitsch land bereid zijn naar den Vokenbond terug le keeren op de volgende voorwaarden: 1. Dat een Westelijk luchtpact wordt ge sloten. 2. Dat door de onderteekenaars van het verdrag van Locarno een bevredigende ver klaring wordt gegeven over den invloed der bilaterale pacten op het verdrag van Locar no. Van den anderen kant meldt de Daily Telegraph, dat de minister van luchtvaart is begonnen met de uitvoering van het luchtvaartprogramma en bestellingen heeft gegeven, waarvan twee betrekking hebben op den onverwijlden aanbouw van 150 vlieg tuigen. De snelheid der gevechtstoestellen zou de komende, twee jaar worden verhoogd van 2-40 tot 275-300 mijl per uur. AJACCIO, 21 Juni (Reuter) De beruchte handiet Spada, de laatste der Corsicaansche bandieten, is heden terechtgesteld. De rooverhoofdman Spada Hij was beschuldigd een zestal moorden te hebben begaan en, zooals men zich zal herinneren, was een gendarmerie-expeditie op Corsica noodig om hem gevangen te ne men. SMOKKELAARSDRAMA Uit Bolzano wordt gemeld, dat tengevolge van het smeltci> van sneeuw op de bergen en in de dalen van Venosta twee lijken zijn bloot gekomen, afkomstig van smokkelaars, die in de.n nfgeloopen winter door een la wine werden overvallen, toen zij trachtten smokkelgoederen van Zwitserland naar Italië over de grens te brengen. DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL!JKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. STADSNIEUWS Do gemeenteraad verleent bouwvoorschot- ten aan Goed Wonen. (Tweede Blad, pag. 2). De N.V. Amersfoortsche Autobusdienst in 1934. (Tweede Blad, pag. 1). Mr. Bijlcvcld spreekt voor 'do A.R. Kies- vereeniging. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door liet K.N.M.I, le Dc Bilt. .Verwachting: Zwakke tot matige wind uit Oostelijke richtingen, helder tot licht of half bewolkt, droog warm weer, behoudens geringe kans op on weer. Hoogste barometerstand: 770.1 te Karl- stadt. Laagste barometerstand: 740.3 te Reyk javik. RUIME STALLING MET ON- JERHOU DS - ABONNEMENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler, Plymouth, Adler, Fiat, M.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte auto's in elke prijsklasse voorradig. PARIJS, 21 Juni. (V.D.) Het tcrugkeerend vertrouwen in den franc en in do bekwaam heid der nieuwe regeering om de valuta le redden, heeft zich o.a. gedemonstreerd in liet terugvloeien van groote boeveelheden goud naar de Bank van Frankrijk. Uit den gisteren gepubliceerden weekstaat blijkt, dat in dc week, eindigende op 13 Juni, do totale goudvoorraad van de Bank van Frankrijk weer toenam met 27.02S.934 francs en daar door steeg tot 70.753.111.621 francs.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1